skkn hướng dẫn học sinh tiếp cận bài thơ đàn ghi ta của lor-ca - thanh thảo trong chương trình ngữ văn 12 ở trường thpt

25 927 3
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2015, 11:10

. Lor-ca -Thanh Thảo trong chương trình Ngữ văn 12 ở trường THPT. Sáng kiến kinh nghiệm 201 3- 2014 HƯỚNG DẪN HỌC SINH TIẾP CẬN BÀI THƠ ĐÀN GHI TA CỦA LOR-CA - THANH THẢO TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN. đối với Đàn ghi ta của Lor- ca nói riêng và môn Ngữ văn nói chung. Đề tài Hướng dẫn học sinh tiếp cận bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo trong chương trình Ngữ văn 12 ở trường THPT . QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Sau khi áp dụng phương pháp Hướng dẫn học sinh tiếp cận bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo trong chương trình Ngữ văn 12 ở trường THPT trên một số lớp thuộc khối 12
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn hướng dẫn học sinh tiếp cận bài thơ đàn ghi ta của lor-ca - thanh thảo trong chương trình ngữ văn 12 ở trường thpt, skkn hướng dẫn học sinh tiếp cận bài thơ đàn ghi ta của lor-ca - thanh thảo trong chương trình ngữ văn 12 ở trường thpt, skkn hướng dẫn học sinh tiếp cận bài thơ đàn ghi ta của lor-ca - thanh thảo trong chương trình ngữ văn 12 ở trường thpt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn