báo cáo tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông

14 510 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2015, 01:59

Company LOGO Bô môn Hnh vi t chc    !"#$ !"#$!%& NHM 6 '        ! !"#$!%& NHM 6 ()*+ , /01làsựluânchuyểnthôngtin vàhiểubiếttừngườinàysangngườikhác thôngquacáckýtínhiệucóýnghĩa. Làquátrìnhchiasẻthôngtin, kiểutươngtácxãhộitrongđóítnhấtcóhaitác nhântươngtáclẫnnhau,chiasẻcácquitắcvàtín hiệuchung. !"#$!%& NHM 6 !2!"#$ 13415 0167 1348 +9:; <9=> 7<? !"#$!%& NHM 6 @&ABC B:D E3-7F = !GH: 1:>,4 E;:I J,JD7IK4,L !"#$!%& NHM 6 (M "#$%&'()*'+&$,- './-0)1'.23  &4&5 NO-PQ N>RS1TU=V 3W1 ;6X >6X1K>= 1 2 3 :>=>7; ,O;Y-G 4 5 !"#$!%& NHM 6  .6-0+78#5- 09:2 ;  -  +ZY-GY /D  [:;\]  *1T^Q]_  NY-;<01_  `17;Y Q1;,V_  Q1?  NPabTbR3cPa  +0,341  101`  d<T<eU 09:20<2 09:20<2    !"#$!%& NHM 6 (f+$2 2=2)81-#.&>-?@ AB' 09:20<2 C.$C.A+A C.8 C.A- C.=' 8D AB' 09:2 ;  - C.$ C.A+A C.8 C.A- C.=' 8D 09:20<2 C.$ C.A+A C.8 C.A- C.=' 8D 09:2 ;  - C.$ C.A+A C.8 C.A- C.=' 8D Giai đon truyn thông tin: Ngưi gi Kênh thông tin Ngưi nghe !"#$!%& NHM 6 !BgEh i- a jG j. j: jJ jJ,J :k 134 15 , /011dl DbG:, /01l BZ3c1, /R>Gl , /6D^>:l , /6QL>:l m;, /6D>:l 134 8 016Z;, /6l DbG:mRD, /6l R>1341501l 0163c15^>:l 0163c On6i-l 63c, /Po1;>:l !"#$!%& NHM 6 pqrs    E  F 017<6U1KtOK =t7<63c7i01,u,>1 $vB@K w+xNyz# Ny!"# N{B|}~$• €*€+C*•$ !‚! Nyw|wA•$B Bƒ}„BA# * *…+NrB…+ $N$ BBƒ†B‡w‡ Ns}ˆ$ $vB……Ny q‰Š‹ [...].. .GIẢI PHÁP TỪ KÊNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRONG TỔ CHỨC TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KHOA 1 HỌC SỬ DỤNG KẾT HỢP NHIỀU LOẠI PHƯƠNG 2 TIỆN TRUYỀN THÔNG NHÓM 6 GIẢI PHÁP TỪ PHÍA NGƯỜI GỬI TRUYỀN THÔNG TRONG TỔ CHỨC NGHE HẾT VẤN ĐỀ RỒI MỚI PHÁN QUYẾT HỎI LẠI NHỮNG ĐIỀU KHÔNG... TẮT NHỮNG GÌ NGHE ĐƯỢC KHÔNG ĐỂ CẢM XÚC QUYẾT ĐỊNH SUY NGHI NHÓM 6 Block Diagram www.themegallery.com TRUYỀN THÔNG TRONG TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG TRONG TỔ CHỨC Không phải là biện phap Giải phap hữu Lắng nghe hiệu duy nhất Company Logo Chia se Thank You ! NHÓM 6 – TRUYỀN THÔNG TRONG TỔ CHỨC Company LOGO . /01làsựluânchuyển thông tin vàhiểubiếttừngườinàysangngườikhác thông quacáckýtínhiệucóýnghĩa. Làquátrìnhchiasẻ thông tin, kiểutươngtácxãhộitrongđóítnhấtcóhaitác nhân tươngtáclẫnnhau,chiasẻcácquitắcvàtín hiệuchung. !"#$!%& NHM. Diagram TRUY;N THÔNG TRONG T< CH=C TRUY;N THÔNG TRONG T< CH=C *017<R> P7;7 H ’ <7;7`- - w“11J Gb” Company LOGO NHM 6 – TRUY;N THÔNG TRONG T<. ;  - C.$ C.A+A C.8 C.A- C.=' 8D 09:20<2 C.$ C.A+A C.8 C.A- C.=' 8D 09:2 ;  - C.$ C.A+A C.8 C.A- C.=' 8D Giai đon truyn thông tin: Ngưi gi Kênh thông tin Ngưi nghe !"#$!%& NHM 6 !BgEh i- a jG j. j: jJ jJ,J :k 134 15 ,
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông, báo cáo tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông, báo cáo tiểu luận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông và giải pháp nâng cao hiệu quả của truyền thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay