tiểu luận môn quản trị ngân hàng quản trị nguồn vốn các ngân hàng việt nam

50 323 1
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2015, 09:47

  TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG     !"#!$%&'(): 1. Đoàn Thị Minh Thuận 2. Huỳnh Phạm Loan Thảo 3. Nguyễn Thị Hồng Thúy 4. Nguyễn Văn Thành 5. Nguyễn Vũ Thân 6. Phạm Trung Thông *+ : Cao Học Khóa 9 !,-())./)!: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng 012345 678 1 49:&;)<=> Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước. Đặc biệt, hoạt động của các ngân hàng thương mại với các dịch vụ phong phú và không ngừng phát triển. Tuy nhiên, hoạt động của ngân hàng hiện nay đang phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức trong việc điều hành quản lý. Chẳng hạn, những thay đổi của lãi suất thị trường có thể tác động tiêu cực tới lợi nhuận ngân hàng, làm tăng chi phí nguồn vốn, giảm thu nhập từ tài sản, hạ thấp giá trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng thậm chí ngân hàng có thể đối mặt với môi trường hoạt động không thể dự báo trước dẫn đến thua lỗ hay phá sản Một mục tiêu quan trọng đặt ra trong hoạt động quản lý rủi ro lãi suất là hạn chể mức tối đa mọi ảnh hưởng xấu của sự biến động lãi suất đến thu nhập của ngân nhàng. Dù lãi suất thay đổi như thế nào, các ngân hàng luôn mong muốn đạt được thu nhập dự kiến ở mức tương đối ổn định. Bên cạnh đó, vấn đề quản lý vốn của ngân hàng, đặc biệt là vốn chủ sở hữu cũng cần được quan tâm, chú trọng. Vốn chủ sở hữu cung cấp một nguồn lực ban đầu để giúp ngân hàng mới thành lập hoạt động, cung cấp nền tảng cho sự tăng trưởng và mở rộng, giúp ngân hàng chống rủi ro, duy trì niềm tin của công chúng vào khả năng quản lý và phát triển của ngân hàng. Thông thường, những ngân hàng có qui mô vốn giảm sút sẽ mất dần vị trí trên thị trường cho vay kinh doanh giá trị lớn. Chính vì những lý do đó, chúng tôi tập trung nghiên cứu đề tài “quản trị nguồn vốn các ngân hàng Việt Nam” 2?%:'(,).!'()%@,>  Tìm hiểu cơ sở lý luận về quản trị lãi suất, quản trị nguồn vốn  Tìm hiểu tình hình thực tế quản trị lãi suất, quản trị nguồn vốn của một số ngân hàng Việt Nam hiện nay, rút ra những ưu điểm, hạn chế trong việc quản lý điều hành  Tìm các biện pháp quản trị lãi suất, quản trị nguồn vốn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng Việt Nam hiện nay. 2 AB:%;,<=:/'>  Phần 1: Cơ sở lý luận  Phần 2: Tình hình quản trị lãi suất, quản trị nguồn vốn tại các ngân hàng Việt Nam  Phần 3: Một số biện pháp quản trị lãi suất, quản trị nguồn vốn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng Việt Nam 3 CDD  E F D G  1 Đoàn Thị Minh Thuận Tổng hợp, cơ sở lý luận – phần 1.I.3, bổ sung một số giải pháp – phần 3.I, bổ sung tình hình quản trị lãi suất, quản trị nguồn vốn, mở đầu, kết luận. 2 Nguyễn Thị Hồng Thúy Cơ sở lý luận – phần 1.I.1, II, tình hình quản trị lãi suất 3 Huỳnh Phạm Loan Thảo Tình hình quản trị lãi suất 4 Phạm Trung Thông Tình hình quản trị nguồn vốn 5 Nguyễn Vũ Thân Cơ sở lý luận phần 1.I.2 - Chính sách lãi suất (*) 6 Nguyễn Văn Thành Các biện pháp tăng vốn tự có – phần 3.II (*) HH LỜI MỞ ĐẦU 2 PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 7 4 I. CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT - QUẢN TRỊ LÃI SUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 7 1. Khái quát về lãi suất 7 2. Chính sách lãi suất 8 3. Quản trị lãi suất 10 II. QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 1.Cơ cấu nguồn vốn của NHTM: 17 2. Quản trị nguồn vốn của ngân hàng: 18 PHẦN 2: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ LÃI SUẤT – QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 21 I. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ LÃI SUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 21 1. Diễn biến lãi suất huy động và cho vay trên thị trường tiền tệ 21 1.1. Sơ lược chính sách lãi suất của NHTM 21 1.2. Diễn biến lãi suất huy động và cho vay trên thị trường tiền tệ 22 2. Tình hình quản trị lãi suất tại các NHTM 31 2.1. Tình hình thực tế 31 2.2. Nhận xét chung 35 II. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 36 1. Tình hình quản lý vốn chủ sở hữu 36 2. Vấn đề gia tăng vốn chủ sở hữu 39 PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ LÃI SUẤT – QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 41 I. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT Ở CÁC NHTMVN HIỆN NAY 41 1. Đối với NHNN 41 2. Đối với các Ngân hàng thương mại trong nước 42 II.CÁC BIỆN PHÁP TĂNG VỐN TỰ CÓ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 44 1. Phát hành cổ phiếu 44 5 2. Phát hành trái phiếu 45 3. Lợi nhuận giữ lại 46 4. Cổ phần hoá 47 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 84>IE7J  KELEMLEM NI> 6 4 !O'P,O:&=QR'S,;: 44T)!).!UV&=QR'S,;:> - Lãi suất là tỷ lệ của tổng số tiền phải trả so với tổng số tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định hay là giá mà người vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ và là lợi tức người cho vay có được đối với việc trì hoãn chi tiêu. - John Maynard Keynes lập luận rằng lãi suất là một hiện tượng tiền tệ phản ánh mối quan hệ giữa cung và cầu về tiền. Cung tiền được xác định một cách ngoại sinh, cầu tiền phản ánh các nhu cầu đầu cơ, phòng ngừa và giao dịch về tiền. - Hiểu một cách đơn giản: khi sử dụng bất kì một khoản tín dụng nào, người vay cũng phải trả một phần giá trị ngoài phần gốc vay ban đầu. Tỉ lệ phần trăm của phần tăng thêm này so với phần gốc vay ban đầu chính là lãi suất. Đối với một ngân hàng thì lãi suất tiền gửi dùng để tính lãi phải trả cho người gửi tiền. Lãi suất cho vay dùng để tính lãi mà khách hàng phải trả cho ngân hàng. Để ngân hàng kinh doanh có lãi thì về mặt nguyên tắc lãi suất cho vay bình quân phải lớn hơn lãi suất tiền gửi bình quân. - Có nhiều loại lãi suất như: lãi suất tiền vay; lãi suất tiền gửi; lãi suất tái cấp vốn; lãi suất liên ngân hàng, v.v. 42O%-B,:WX)!!YZ).<B)QR'S,;::[)\?).%]V).^)!/).> 1.2.1. Chính sách điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước: - Chính sách lãi suất có ảnh hưởng rất lớn tới lãi suất thị trường. Một điều chỉnh nhỏ trong chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước sẽ có tác động tăng hay giảm lãi suất trên thị trường tùy thuộc vào các mục tiêu điều hành nền kinh tế của chính phủ. 1.2.2. Tương quan cung – cầu trên thị trường vốn: Tương quan cung cầu vốn của NHTM trên thị trường cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng của NHTM. Khi NHTM thừa vốn khả dụng, ngân hàng sẽ không khuyến khích huy động vốn vì vậy lãi suất huy động của ngân hàng sẽ kém hấp dẫn. Ngược lại lãi suất cho vay lại khá hấp hẫn để thu hút các khách hàng đến Ngân hàng vay vốn. 7 1.2.3. Chính sách khách hàng của NHTM: Lãi suất tín dụng của NHTM cũng phụ thuộc khá nhiều vào chính sách tín dụng của ngân hàng. Ví dụ như đối với các khách hàng lớn, để khuyến khích việc mở tài khoản tại ngân hàng mình thì các ngân hàng cũng đưa ra mức lãi suất cực kì cạnh tranh và các ưu đãi đi kèm khác. 2 ![)!SO%!QR'S,;: 24 ![)!SO%!QR'S,;:: là một trong những công cụ chính của chính sách tiền tệ, tác động đến cung - cầu. Tuỳ thuộc vào từng mục tiêu của chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước áp dụng cơ chế điều hành lãi suất phù hợp, ổn định và phát triển thị trường tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng và sự phân bổ có hiệu quả các nguồn vốn trong nền kinh tế. 22_%!B<'=,!/)!QR'S,;: Trong những năm qua, cơ chế điều hành lãi suất của Việt Nam còn có những bất cập như sau:  Trước 16/2/2010, Việt Nam dùng lãi suất cơ bản do NHNN công bố như một biện pháp hành chính tác động đến lãi suất của nền kinh tế. Theo đó các tổ chức tín dụng không được cho vay quá 150% lãi suất cơ bản. Nhưng đôi khi NHNN lại không có biên pháp bảo vệ hữu hiệu lãi suất đã công bố. Trên thực tế khi thị trường khan hiếm vốn thì các NHTM đã lách trần lãi suất, ngược lại khi thị trường thừa vốn thì nó lại không có hiệu quả.  Hơn nữa lãi suất cơ bản dường như tách rời với lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu.  Lãi suất cơ bản mà NHNN đưa ra lại tác động trực tiếp đến dân cư và doanh nghiệp. Sau thời gian 16/2/2010, NHNN đưa ra TT 07/NHNN-2010 quy định cho phép các tổ chức tín dụng thỏa thuận trong việc đưa ra lãi suất cho vay. Về nguyên tắc hiện nay, NHNN đang sử dụng lãi suất tái cấp vốn làm lãi suất trần còn lãi suất chiết khấu làm lãi suất sàn để điều tiết lãi suất liên ngân hàng nằm trong biên độ trần và sàn từ đó tác động gián tiếp đến lãi suất cho vay của NHTM. Tuy nhiên trên thực tế do việc xác định quy mô 8 tổng hạn mức chiết khấu và tổng hạn mức tái cấp vốn chưa thật sự linh hoạt để mật mặt bám sát với nhu cầu thị trường nhưng mặt khác vẫn đảm bảo được mục tiêu cung ứng tiền, vì vậy hai mức lãi suất này đưa ra không có tác dụng thiết thực đối với nền kinh tế. 2A')!).!'`#%]V#a:SWb:c():!B.'*'&=%_%!B<'=,!/)!QR'S,;:> - Tại Mỹ, FED tác động tới lãi suất liên ngân hàng thông qua lãi suất chiết khấu và lãi suất quỹ dự trữ liên bang (FFR). Cách điều hành của FED là bảo vệ lãi suất chiết khấu (lãi suất trần) và lãi suất FFR (lãi suất sàn) bằng công cụ thị trường mở làm cho lãi suất liên ngân hàng luôn có xu hướng biến động giữa hai lãi suất này mà không dung biện pháp hành chính. - Đối với NH TW Châu Âu: Hội đồng thống đốc của ECB ấn định ba mức lãi suất chủ chốt khu vực đồng EUR gồm: Lãi suất cho vay hoạt động tái cấp vốn chính (Main refinancing operations_MRO) là mức lãi suất áp dụng cho các khoản vay nhằm đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hang; Lãi suất cho các phương tiện tiền gửi thường xuyên, áp dụng cho các khoản tiền gửi qua đêm của các ngân hang với Eurosystem và Lãi suất cho các phương tiện vay giới hạn, áp dụng cho các khoản vay qua đêm từ Eurosystem. ECB sẽ bảo vệ MRO bằng nghiệp vụ thị trường mở, song song đó các NHTW các quốc gia thành viên ECB có trách nhiệm bảo vệ hai lãi suất chủ chốt còn lại thông qua hoạt động cho vay và nhận tiền gửi để lãi suất cho các phương tiện tiền gửi thường xuyên đóng vai trò lãi suất san còn lãi suất cho các phương tiện vay giới hạn đóng vai trò như lãi suất trần, lãi suất cho vay qua đêm dao động trong biên độ này. - Đối ngân hàng TW Nhật thì cách điều hành lãi suất cũng tương tự thông qua lãi suất cho vay cơ bản và lãi suất chiết khấu cơ bản. Như vậy nhìn chung cách điều hành lãi suất của các NHTW các nước tiên tiến như sau:  Lãi suất công bố là lãi suất mục tiêu, đó là lãi suất tham khảo của nền kinh tế và thể hiện ý chí của nhà nước.  Sau khi công bố, NHTW sẽ sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ, thông thường là nghiệp vụ thị trường mở, để điều tiết lãi suất liên ngân hàng để hướng tới lãi suất mục tiêu mà không hề dùng bất cứ biện pháp hành chính nào. 9  Việc điều chỉnh lãi suất của NHTW chỉ tác động trực tiếp đến các trung gian tài chính, không tác động trực tiếp tới dân cư và doanh nghiệp.  Định kỳ công bố lãi suất được xác định một cách rõ ràng và công khai.  Và hầu hết, lãi suất được ấn định bởi hội đồng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, bình đẳng giữa các thành viên của hội đồng và được công bố ngay sau đó. Điều này thể hiện trách nhiệm của thành viên trong việc đưa ra lãi suất của mình. A ,X):cTQR'S,;:> A4!O')'`#0).,-())!^)\d)<B)c]'ceQR'S,;:> A44!O')'`# Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là những biến cố không mong đợi mà khi xảy ra sẽ dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định. Rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng là hai đại lượng đồng biến với nhau trong một phạm vi nhất định. Trong hoạt động kinh doanh, các Ngân hàng luôn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỷ giá hối đoái và rủi ro lãi suất. “Rủi ro lãi suất là loại rủi ro xuất hiện khi có sự thay đổi của lãi suất thị trường hoặc của những yếu tố có liên quan đến lãi suất dẫn đến tổn thất về tài sản hoặc làm giảm thu nhập của ngân hàng.” A42.,-())!^)>  Rủi ro lãi suất xuất hiện khi có sự không cân xứng về kỳ hạn giữa TSC và TSN;  Do các ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong quá trình huy động vốn và cho vay: Trường hợp ngân hàng huy động vốn với lãi suất cố định nhưng cho vay, đầu tư với lãi suất biến đổi. Khi lãi suất giảm, rủi ro lãi suất sẽ xuất hiện vì chi phí lãi phải trả lớn hơn lãi thu được, làm giảm lợi nhuận; Ngược lại, khi ngân hàng huy động vốn với lãi suất biến đổi nhưng cho vay, đầu tư với lãi suất cố định. Khi lãi suất tăng, rủi ro lãi suất sẽ xuất hiện vì chi phí lãi phải trả lớn hơn lãi thu được; 10 [...]... sự bất ổn định trong vốn ngân hàng Đống thời, MVC khó có thể áp dụng được với các ngân hàng nhỏ bởi vì cổ phiểu của họ không được mua bán tích cực để có thể thiết lập giá trên thị trường Nên thực chất MVC không được sử dụng phổ biến PHẦN 2: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ LÃI SUẤT – QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM I TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ LÃI SUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM: 1 Diễn biến lãi suất huy động... là nguồn vốn có tỷ trọng thấp nhất trong tổng nguồn vốn Ngân hàng chỉ sử dụng nguồn vốn này khi cần thiết vì chi phí cao hơn vốn huy động rất nhiều - Vay NHTƯ: NHTƯ cho NHTM vay dưới hình thức tái cấp vốn, vay thanh toán, vay ngắn hạn bổ sung Đây cũng là nguồn vốn có chi phí cao hơn vốn huy động nên ngân hàng chỉ sử dụng khi cần thiết 1.4 Vốn khác: Ngoài các nguồn vốn chủ yếu nêu trên, NHTM còn có các. .. NGÂN HÀNG VIỆT NAM: 1 Tình hình quản lý vốn chủ sở hữu: Việt Nam hiện có khoảng 37 ngân hàng thương mại cổ phần, 5 ngân hàng thương mại nhà nước, 50 ngân hàng nước ngoài, 2 ngân hàng chính sách, 22 công ty tài chính, 5 ngân hàng liên doanh Theo thống kê trên 35 website của NHNN thì đến 31/12/2010, trong số 5 NHTM nhà nước, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chưa đạt tiêu chuẩn vốn pháp... doanh nghiệp - Đây là nguồn vốn chủ yếu và quan trọng sử dụng để kinh doanh của ngân hàng Vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng Thương mại 1.3 Vốn đi vay: là nguồn vốn được hình thành do ngân hàng đi vay các tổ chức tín dụng khác hoặc NHTƯ: - Vay các tổ chức tín dụng khác: trong trường hợp vốn huy động không đủ nhu cầu thanh khoản, NHTM có thể đi vay các TCTD khác để đáp... các nguồn vốn khác cũng không kém phần quan trọng như: vốn trong thanh toán, nguồn vốn ủy thác đầu tư… NHTM có thể sử dụng nguồn vốn này để kinh doanh trong khoảng thời gian và điều kiện nhất định 2 Quản trị nguồn vốn của ngân hàng: 2.1 Vai trò của vốn Ngân hàng - Vốn đóng vai trò là một tấm đệm giúp chống lại rủi ro phá sản vì vốn giúp trang trải những thua lỗ về tài chính và nghiệp vụ cho tới khi ngân. .. sách lãi suất của NHTM: Chính sách lãi suất của các ngân hàng thương mại Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi cân đối nguồn vốn huy động và nguồn vốn cho vay của bản thân ngân hàng, bên cạnh đó còn chịu sự chi phối bởi các chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Diễn biến lãi suất điều hành năm 2010 của NHNN (ĐVT: %) Thời gian L/s cơ bản L/s tái cấp vốn L/s tái CK L/s cho vay qua đêm 1/1 – 4/11/2010... hoàn vốn và kỳ hạn hoàn trả phù hợp với yêu cầu của ngân hàng; Đối với một số loại tài khoản không thể xác định được chính xác mô hình luồng tiền vào ra làm cho việc tính kỳ hạn hoàn trả, kỳ hạn hoàn vốn rất khó khăn Tuy nhiên, nó vẫn được sử dụng để giúp các ngân hàng hạn chế rủi ro lãi suất II QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: 1.Cơ cấu nguồn vốn của NHTM: 1.1 Vốn tự có: là giá trị. .. vồn điều lệ, các quỹ dự trữ và một số tài sản nợ khác của ngân hàng theo quy định của ngân hàng nhà nước Vốn tự có chiếm tỷ trọng rất nhỏ nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong hoạt động cuả ngân hàng Vốn tự có bao gồm: • Vốn điều lệ • Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ • Quỹ dự phòng tài chính • Tài sản nợ khác 1.2 Vốn huy động: là những giá trị tiền tệ do ngân hàng huy động được từ hai nguồn chủ yếu... giữa nguồn vốn huy động với việc sử dụng nguồn vốn đó để cho vay;  Do tỷ lệ lạm phát dự kiến không phù hợp với tỷ lệ lạm phát thực tế làm cho vốn của ngân hàng không được bảo toàn sau khi cho vay; Ngoài ra, khi lãi suất thị trường thay đổi, ngân hàng còn có thể gặp rủi ro giảm giá trị tài sản Khi rủi ro lãi suất xuất hiện sẽ làm tăng chi phí nguồn vốn của ngân hàng; giảm thu nhập từ tài sản của ngân hàng; ... 15-18%, tùy vào quy mô ngân hàng, thời điểm huy động và số lượng tiền gửi 2 Tình hình quản trị lãi suất tại các NHTM: 2.1 Tình hình thực tế: Trong thực tế, các ngân hàng thương mại khó có thể điều tiết quản lý và kiểm soát lãi suất tại ngân hàng theo kế hoạch mà phụ thuộc rất nhiều vào lãi suất của thị trường và nhu cầu vốn cũng như khả năng huy động vốn của ngân hàng Ngoài ra, đối với các khoản tiền gửi, . 8 3. Quản trị lãi suất 10 II. QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 1.Cơ cấu nguồn vốn của NHTM: 17 2. Quản trị nguồn vốn của ngân hàng: 18 PHẦN 2: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ LÃI SUẤT – QUẢN. tài quản trị nguồn vốn các ngân hàng Việt Nam 2?%:'(,).!'()%@,>  Tìm hiểu cơ sở lý luận về quản trị lãi suất, quản trị nguồn vốn  Tìm hiểu tình hình thực tế quản trị lãi. quả hoạt động tại các ngân hàng Việt Nam hiện nay. 2 AB:%;,<=:/'>  Phần 1: Cơ sở lý luận  Phần 2: Tình hình quản trị lãi suất, quản trị nguồn vốn tại các ngân hàng Việt Nam  Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận môn quản trị ngân hàng quản trị nguồn vốn các ngân hàng việt nam, tiểu luận môn quản trị ngân hàng quản trị nguồn vốn các ngân hàng việt nam, tiểu luận môn quản trị ngân hàng quản trị nguồn vốn các ngân hàng việt nam, Tình hình quản lý vốn chủ sở hữu 36, Tình hình quản lý vốn chủ sở hữu:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay