Phân tích và tránh 8 sai lầm thường mắc trong các kỳ thi đại học môn hóa học

64 982 2
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2015, 13:21

Sai lm 1: CU HÌNH ELECTRON VÀ V TRÍ CÁC NGUYÊN T TRONG BNG TUN HOÀN (VI Z ≥ 20) - Cu hình electron tuân theo nguyên lí vng bn, quy tc Hun và nguyên lí loi tr Paoli. - Phân lp (n - 1)d có mc nng lng cao hn phân lp ns, do đó electron s đc phân b vào phân lp ns trc, phân lp (n - 1)d sau. Khi phân lp ns đc đin đ electron (2e) s xut hin tng tác đy gia hai electron này làm cho electron trong phân lp ns có mc nng lng cao hn (n - 1)d. Vic phân b electron vào phân lp (n - 1)d càng làm tng hiu ng chc chn, do đó phân lp ns li càng có m c nng lng cao hn (n - 1)d. - Sai lm ca các em hc sinh là vi nguyên t có Z ≥ 20, khi vit cu hình electron thng ch quan tâm đn th t mc nng lng theo nguyên lí vng bn, t đó sai cu hình electron và xác đnh sai v trí ca nguyên t trong bng tun hoàn. Ví d 1: Cu hình electron ca ion X 2+ là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 . Trong bng tun hoàn các nguyên t hóa hc, nguyên t X thuc. A. Chu kì 4, nhóm VIIIB B. Chu kì 4, nhóm VIIIA C. Chu kì 3, nhóm VIIIB D. Chu kì 4, nhóm IIA (Trích TTS vào các trng i hc khi A, 2009) Phân tích: X ⎯→⎯ X 2+ + 2e, khi đó các em cho rng cn đin tip 2 electron vào cu hình ca ion X 2+ , do đó cu hình ca X là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 ⇒ Chn phng án C ⇒ Sai Vì X ⎯→⎯ X 2+ + 2e ⇒ X có 26 electron ⇒ Cu hình electron ca X: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3d 6 4s 2 Nu cho rng electron cui cùng đc đin vào phân lp s ⇒ X thuc nhóm VIIIA ⇒ Chn phng án B ⇒ Sai Nu cho rng ch có các electron lp ngoài cùng mi là electron hóa tr (không xét phân lp 3d cha bão hòa) và electron cui cùng đc đin vào phân lp s ⇒ Chn phng án D ⇒ Sai hoc coi có 8e hóa tr nhng cho rng electron cui cùng đc đin vào phân lp s ⇒ Chn phng án B ⇒ Sai ⇒ áp án A. Ví d 2: Bit nguyên t Fe (Z = 26). Cu hình electron ca ion Fe 2+ là A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 1 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 Phân tích: + Nu ch chú ý đn d kin Z = 26, hc sinh s vit cu hình và chn phng án a ⇒ Sai + Fe ⎯→⎯ Fe 2+ + 2e, khi đó các em cho rng Fe có 26e, vy Fe 2+ có 24e, vì vy vit cu hình electron ging 24 Cr ⇒ Chn phng án B ⇒ Sai WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 1 PHÂN TÍCH, TRÁNH MT S SAI LM THNG GP TRONG CÁC KÌ THI + Nu vit sai cu hình electron ca Fe (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 ) ⇒ khi hình thành Fe 2+ , s nhng 2e  phân lp 3d ⇒ chn phng án D ⇒ Sai + Vì cu hình electron đúng ca Fe (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 4s 2 ) và ion Fe 2+ đc hình thành t quá trình Fe ⎯→⎯ Fe 2+ + 2e ⇒ áp án C Ví d 3 (Bn đc t gii): Bit nguyên t Cr (Z = 24); Ni (Z = 28); Cu (Z = 29). Hãy vit cu hình electron ca các nguyên t trên và xác đnh v trí ca chúng trong bng tun hoàn. WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 2 Sai ln 2: CÂN BNG HÓA HC VÀ CÁC YU T NH HNG - Cân bng hóa hc là trng thái ca phn ng thun nghch khi tc đ phn ng thun bng tc đ phn ng nghch. - Cân bng hóa hc là mt cân bng đng, tuân theo nguyên lí chuyn dch cân bn L Satliê - Cht xúc tác ch làm tng tc đ phn ng, giúp phn ng nhanh đt đn tr ng thái cân bng, không làm chuyn dch cân bng. - Vi các phn ng có cht khí tham gia, khi tng hp h s cân bng s mol các khí hai v bng nhau ⇒ Khi tng hoc gim áp sut chung ca h, cân bng không b chuyn dch. - Vi các phn ng trong h d th (rn - khí), vic thay đi kích thc cht rn hoc thêm cht rn hay gim lng cht rn đu không làm cân bng chuyn dch. Ví d 4: Cho cân bng hóa hc 3H 2 (k) + Fe 2 O 3 (r) 2Fe (r) + 3H 2 O (k) Nhn đnh nào sau đây là đúng? A. Thêm Fe 2 O 3 cân bng hóa hc chuyn dch theo chiu thun. B. Nghin nh Fe 2 O 3 cân bng hóa hc chuyn dch theo chiu thun. C. Thêm H 2 vào h cân bng hóa hc chuyn dch theo chiu thun. D. Tng áp sut chung ca h cân bng hóa hc chuyn dch theo chiu thun. Phân tích, hng dn gii: Thêm Fe 2 O 3 hoc nghin nh Fe 2 O 3 ch làm tng tc đ phn ng ch không làm cân bng chuyn dch ⇒ Loi phng án A và B. Vì tng s mol khí  hai v bng nhau ⇒ Khi tng áp sut chung ca h, cân bng không b chuyn dch ⇒ Loi phng án D. => áp án C Ví d 5: Cho các cân bng sau: (1) 2SO 2 (k) + O 2 (k) ⎯⎯→⎯ 0 t,xt 2SO 3 (k); (2) N 2 (k) + 3H 2 ⎯⎯→⎯ 0 t,xt 2NH 3 (k) (3) CO 2 (k) + H 2 (k) ⎯→⎯ 0 t CO (k) + H 2 O (k); (4) 2HI (k) ⎯→⎯ 0 t H 2 (k) + I 2 (k) Khi thay đi áp sut, nhóm gm các cân bng hóa hc đu không b chuyn dch là: A. (1) và (2) B. (1) và (3) C. (3) và (4) D. (2) và (4) (Trích TTS vào các trng Cao đng, 2009) Phân tích, hng dn gii: Các cân bng (3) và (4) có tng h s mol khí  hai v bng nhau ⇒ khi thay đi áp sut, cân bng hc hc không b chuyn dch ⇒ áp án C Ví d 6: Cho các cân bng hóa hc: N 2 (k) + 3H 2 2NH 3 (k) (1) H 2 (k) + I 2 (k) 2HI (k) (2) 2SO 2 (k) + O 2 (k) 2SO 3 (k) (3) 2NO 2 (k) N 2 O 4 (k) (4) Khi thay đi áp sut, nhng cân bng hóa hc b chuyn dch là: A. (1), (2), (3) B. (2), (3), (3) C. (1), (3), (4) D. (1), (2), (4) WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 3 (Trích TTS vào các trng Cao đng, 2008) Phân tích, hng dn gii: Các cân bng có tng h s mol khí hai v bng nhau ⇒ Khi thay đi áp sut cân bng hóa hc s không b chuyn dch ⇒ Loi phng án A, B và D ⇒ áp án C WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 4 Sai lm 3: BÀI TOÁN CÓ LNG KT TA BIN THIÊN Bài toán 1: Mui Al 3+ tác dng vi dung dch OH - và 3 3 )OH(Al Al nn ≥ + Al 3+ + 3OH - ↓⎯→⎯ 3 )OH(Al (1) Al(OH) 3 + OH - [] − ⎯→⎯ 4 )OH(Al (2) ⇒ Xy ra hai trng hp Trng hp 1: Al 3+ d, kt ta không b hòa tan ⇒ 3 )OH(Al (min)OH n3n = − Trng hp 2: Al 3+ ht, kt ta b hòa tan mt phn ⇒ 3 3 )OH(Al Al(max)OH nn4n −= +− Vì t l mol Al 3+ phn ng và s mol kt ta to thành  (1) là nh nhau. Mt khác các em đu có quan nim khi xy ra phng trình (2) thì không còn kt ta. Do mc sai ln nh vy nên hu ht các em ch xét trng hp 1 mà không xét trng hp 2. ⇒ Nu bài toán không hi giá tr ln nht hoc nh nht ⇒ Có hai đáp án, nu ch hi giá tr nh nht hoc ln nht ⇒ áp án ch ng vi mt trng hp Tng t vi bài toán Zn 2+ hoc Cr 3+ tác dng vi OH - Ví d 7: Cho 200ml dung dch AlCl 3 1M tác dng vi dung dch NaOH 0,5M. Sau phn ng thu đc mt kt ta keo, ly kt ta đem nung đn khi lng không đi thu đc 5,1 gam cht rn. Tính th tích dung dch NaOH đã tham gia phn ng. Phân tích, hng dn gii: Al 3+ + 3OH - ↓⎯→⎯ 3 )OH(Al (1) [] − − ⎯→⎯+ 43 )OH(ALOH)OH(Al (2) OH3OAl)OH(Al2 232 t 3 0 +⎯→⎯ (3) )mol(2,02,0x1n)mol(1,0n)mol(05,0 102 1,5 n 3332 AlCl)OH(AlOAl ==<=⇒== ⇒ Các em thng cho rng Al 3+ d sau phng trình (1), mt khác nhiu em cho rng xy ra (2) tc là kt ta tan hoàn toàn, do đó: )lít(6,0 5,0 3,0 V)mol(3,0n3n NaOH )OH(Al (min)NaOH 3 =⇒== ↓ ⇒ B sót mt trng hp (Al 3+ ht sau (1), kt ta b hòa tan mt phn theo (2)) )lít(4,1 5,0 7,0 V)mol(7,01,02,0x4nn4n NaOH )OH(Al Al (max)NaOH 3 3 ==⇒=−=−= ↓ + Ví d 8: Cho V lít dung dch NaOH 2M vào dung dch cha 0,1 mol Al 2 (SO 4 ) 3 và 0,1 mol H 2 SO 4 đn khi phn ng hoàn toàn, thu đc 7,8 gam kt ta. Giá tr ln nht ca V đ thu đc lng kt ta trên là A. 0,45 B. 0,35 C. 0,25 D. 0,05 (Trích TTS vào các trng i hc khi A, 2008) Phân tích, hng dn gii: H + + OH - ⎯→⎯ H 2 O (1) WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 5 ↓⎯→⎯+ −+ 3 3 )OH(AlOH3Al (2) [] − − ⎯→⎯+ 43 )OH(AlOH)OH(Al (3) )mol(2,0n)mol(1,0 78 8,7 n 3 3 Al )OH(Al =<== + ⇒ Các em thng cho rng Al 3+ d sau phng trình (2), mt khác nhiu em cho rng xy ra (3) tc là kt ta tan hoàn toàn, do đó: )lít(25,0 2 5,0 V)mol(5,01,0x32,0n3nn 3 )OH(Al H NaOH ==⇒=+=+= − ⇒ Chn phng án C ⇒ Sai Cách gii đúng: Cách 1: Tính theo phng trình max Al )OH(Al Vnn 3 3 ⇒< + khi kt ta Al(OH) 3 to thành vi lng ti đa, sau đó b hòa tan mt phn, khi đó: )lít(45,0 2 9,0 V)mol(9,01,02,0x42,0nn4nn 3 3 )OH(Al AlH NaOH ==⇒=−+=−+= ++ ⇒ áp án A Cách 2: S dng phng pháp bo toàn đin tích và nguyên t )mol(4,0n);mol(2,0n);mol(1,0n);mol(V2n 2 4 3 3 SOAl )OH(Al Na ==== −++ max Al )OH(Al Vnn 3 3 ⇒< + khi kt ta Al(OH) 3 to thành vi lng ti đa, sau đó b hòa tan mt phn ⇒ áp án A Ví d 9: Cho 200ml dung dch AlCl 3 1,5M tác dng vi V lít dung dch NaOH 0,5M, lng kt ta thu đc là 15,6 gam. Giá tr ln nht ca V là A. 1,2 B. 1,8 C. 2,4 D. 2 (Trích TTS vào các trng i hc khi B, 2007) Phân tích, hng dn gii: ∑ =⇒−⇔−= + )lít(2V2,03,0x4nn4n 3 3 )OH(Al Al (max)NaOH ⇒ áp án D Bài toán 2: Mui [] − 4 )OH(Al tác dng vi dung dch H + và [] − < 4 3 )OH(Al )OH(Al nn [] OH)OH(AlH)OH(Al 234 +↓⎯→⎯+ + − (1) Al(OH) 3 + 3H + ⎯→⎯ Al 3+ + 3H 2 O (2) ⇒ Xy ra hai trng hp Trng hp 1: [Al(OH) 4 ] - d sau (1) ⇒ Kt ta không b hòa tan theo (2) ⇒ 3 )Oh(Al H nn = + Trng hp 2: [Al(OH) 4 ] - ht sau (1) ⇒ Kt ta b hòa tan mt phn theo (2) ⇒ 3 4 )OH(Al ])OH(Al[H nn4n −= −+ ⇒ Nu bài toàn không hi giá tr ln nht hoc nh nht ⇒ Có hai đáp án, nu ch hi WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 6 giá tr nh nht hoc ln nht ⇒ áp án ch ng vi mt trng hp. Tng t vi bài toán [Zn(OH) 4 ] 2- hoc [Cr(OH) 4 ] - tác dng vi H + . Ví d 10: Hn hp X gm Al và Al 2 O 3 có t l s gam là tng ng là 3 : 17. Cho X tan trong dung dch NaOH (va đ) thu đc dung dch Y và 0,672 lít H 2 (đktc). Cho Y tác dng vi 200ml dung dch HCl đc kt ta Z. Nung Z  nhit đ cao đn khi lng không đi thu đc 3,57 gam cht rn. Tính nng đ mol ca dung dch HCl đã dùng. Phân tích, hng dn gii: ↑+⎯→⎯++ 242 H3])OH(Al[Na2OH6NaOH2Al2 0,02 0,03 )mol(03,0n)gam(06,3 3 27x02,0x17 m 3232 OAlOAl =⇒==⇒ ∑ =+=⇒ )mol(08,0n2nn 324 OAlAl])OH(Al[Na ])OH(Al[NaOAl)OH(Al 4323 n)mol(07,0 102 57,3 x2n2n <=== OH)OH(AlH])OH(Al[ 234 +↓⎯→⎯+ +− (1) OH3AlH3)OH(Al 2 3 3 +⎯→⎯+ ++ (2) Trng hp 1: )M(35,0 2,0 07,0 ]HCl[)mol(07,0nnn 3 )OH(Al (min)H HCl =⇒=== ↓ + Trng hp 2: )M(55,0 2,0 11,0 ]HCl[)mol(11,0n3n4n 3 4 )OH(Al ])OH(Al[Na(max)HCl ==⇒=−= ↓ Nhn xét: Các quan nim và sai lm mà các em thng gp phi là: - Do − < ])OH(Al[ )OH(Al 4 3 nn ⇒ cho rng [Al(OH) 4 ] - d do đó ch xy ra trng hp 1 không xy ra trng hp 2. - Khi x ra phng trình hòa tan kt ta, có ngha là kt ta đã tan ht ch xy ra  trng hp 1. Ví d 11: Cho 100ml dung dch cha Na[Al(OH) 4 ] 0,1M và NaOH 0,1M tác dng vi V ml dung dch HCl 0,2M thu đc 0,39 gam kt ta. Giá tr ln nht ca V là A. 75 B. 175 C. 125 D. 150 Phân tích, hng dn gii: Vì ⇒=<= − )mol(01,0n)mol(005,0n ])OH(Al[ )OH(Al 4 3  s mol HCl là ln nht: HCl d sau phn ng vi NaOH và Na[Al(OH) 4 ] to kt ta ln nht, sau đó HCl d s hòa tan mt phn kt ta. )mol(035,0)005,0x301,0x4(01,0)n3n4(nn 3 4 )OH(Al ])OH(Al[NaNaOHHCl =−+=−+= ↓ )ml(175)lít(175,0 2,0 035,0 V HCl ===⇒ ⇒ áp án B Bài toán 3: XO 2 (CO 2; SO 2 ) 23 2 )OH(MMXO3 )OH(ddM nnvàMXO <↓⎯⎯⎯⎯→⎯ + WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 7 XO 2 + M(OH) 2 OHMXO 23 +↓⎯→⎯ (1) MXO 3 + XO 2 +H 2 O ⎯→⎯ M(HXO 3 ) 2 (2) ⇒ Xy ra hai trng hp Trng hp 1: XO 2 ht và M(OH) 2 d sau (1) ⇒ Không xy ra (2) ↓ =⇒ 3 2 MNO (min)XO nn Trng hp 2: XO 2 d và M(OH) 2 ht sau (1) ⇒ xy ra (2) và MXO 3 b hòa tan mt phn theo (2), khi đó: ↓ −=⇒ 3 22 MXO )OH(M(max)XO nn2n Vì t l s mol baz phn ng và s mol kt ta to thành  (1) là nh nhau, mt khác nhiu em có quan nim khi xy ra phng trình (2) thì không còn kt ta. Do mc sai lm nh vy nên hu ht các em ch xét trng hp 1 mà không xét trng hp 2. ⇒ Nu bài toán không hi giá tr ln nht hoc nh nht ⇒ Có hai đáp án, nu ch hi giá tr nh nht hoc ln nht ⇒ áp án ch ng vi mt trng hp. Ví d 12: Hòa an hoàn toàn 11,2 gam CaO vào nc đc dung dch X. Cho dòng khi CO 2 sc qua dung dch X, sau khi kt thúc thí nghim thu đc 2,5 gam kt ta. Hãy tính th tích khí CO 2 (đktc) đã tham gia phn ng. Phân tích, hng dn gii: CaO + H 2 O ⎯→⎯ Ca(OH) 2 0,2 0,2 Trng hp 1: )lít(56,0V)mol(025,0nn 3 2 CaCO (min)CO =⇒== ↓ Trng hp 2: )lít(4,8V)mol(375,0025,02,0x2nn2n 3 22 CaCO )OH(Ca(max)CO =⇒=−=−= ↓ )mol(2,0n)mol(025,0 100 5,2 n 23 )OH(CaCaCO =<==⇒ WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 8 Sai lm 4: HIU SAI BN CHT TH T PHN NG Ví d 13: dung dch X cha hn hp gm Na 2 CO 3 1,5M và KHCO 3 1M. Nh t t gng git cho đn ht 200ml dung dch HCl 1M vào 100ml dung dch X, sinh ra V lít khí (đktc). Giá tr ca V là A. 4,48 B. 1,12 C. 2,24 D. 3,36 Phân tích, hng dn gii: )mol(2,0n)mol(2,0n )mol(1,0n)mol(1,0n )mol(15,0n)mol(15,0n H HCl HCOKHCO CO CONa 33 2 3 32 =⇒= =⇒= =⇒= + − Sai lm 1: Cho rng HCl phn ng vi KHCO 3 trc, phn ng vi Na 2 CO 3 sau, khi đó dn đn kt qu tính toán nh sau: ↑++⎯→⎯+ 223 COOHKClKHCOHCl (1) 0,1 ←0,1 0,1 Sau (1) HCl d, KHCO 3 ht, HCl d tip tc phn ng vi Na 2 CO 3 theo (2) ↑++⎯→⎯+ 2232 COOHNaCl2CONaHCl2 (2) 0,1 →0,05 0,05 Sau (2) HCl ht, Na 2 CO 3 d (2) )lít(36,3V15,005,01,0n 2 CO =⇒=+=⇒ ⇒ Chn phng án D ⇒ Sai Sai lm 2: Cho rng HCl phn ng vi Na 2 CO 3 trc, phn ng vi KHCO 3 sau, khi đó dn đn kt qu tính toán nh sau: ↑++⎯→⎯+ 2232 COOHNaCl2CONaHCl2 (1) 0,2 → 0,1 0,1 Sau (1) Na 2 CO 3 d, HCl ht ⇒ không xy ra (2) ↑++⎯→⎯+ 223 COOHKClKHCOHCl (2) )lít(24,2V1,0n 2 CO =⇒=⇒ ⇒ Chn phng án C ⇒ Sai Nu hiu đúng th t và bn cht phn ng, bài toán có th đc gii bng cách vit và tính theo phng trình  dng phân t hoc ion thu gn, trong đó vit và tính theo phng trình  dng ion thu gn là ti u. - Vit và tính theo phng trình  dng phân t 332 NaHCONaClCONaHCl +⎯→⎯+ (1) 0,15 → 0,15 0,15 Sau (1) HCl d có th phn ng vi NaHCO 3 hoc KHCO 3 do n HCl (d) < n NaHCO3 (hoc KHCO3) ⇒ S mol CO 2 tính theo HCl d ↑++⎯→⎯+ 223 COOHKClKHCOHCl (2) 0,050,05 0,05 Hoc: ↑++⎯→⎯+ 223 COOHKClKHCOHCl (3) WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 9 0,050,05 0,05 )lít(12,1V05,0n 2 CO =⇒=⇒ ⇒ áp án B - Vit và tính theo phng trình  dng ion thu gn −+− ⎯→⎯+ 3 2 3 HCOHCO (1) 0,15 0,15 0,15 223 COOHHHCO +⎯→⎯+ +− (2) 0,05 0,05 0,05 ⇒ mt 0,15 mol H + đ chuyn −2 3 CO , còn li 0,05 mol H + to khí CO 2 ⇒ V = 1,12 lít ⇒ áp án B Ví d 14: Cho t t dung dch cha a mol HCl vào dung dch cha b mol Na 2 CO 3 đng thi khuy đu ,thu đc V lít khí ( đktc) và dung dch X. Khi cho d nc vôi trong vào dung dch X thy có xut hin kt ta. Biu thc liên h gia V vi a, b là: A. V = 22,4 (a - b) B. V = 11,2 (a - b) C. V = 11,2 (a + b) D. V = 22,4 (a + b) (Trích TTS vào các trng i hc khi A, 2007) Phân tích, hng dn gii: NaClNaHCOCONaHCl 332 +⎯→⎯+ (1) b b b Sau (1): n HCl = a - b; bn 3 NaHCO = ↑++⎯→⎯+ 223 COOHNaClNaHCOHCl (2) (a - b) (a - b) Khi cho d nc vôi trong vào dung dch X thy có xut hin kt ta, nên trong X có NaHCO 3 d ⇒ Trong phn ng (2) HCl tham gia phn ng ht. ⇒ V = 22,4 (a - b) ⇒ áp án A Ví d 15: Cho m gam Mg vào dung dch cha 0,12 mol FeCl 3 . Sau khi phn ng xy ra hoàn toàn thu đc 3,36 gam cht rn. Giá tr ca m là A. 2,16 B. 5,04 C. 4,32 D. 2,88 (Trích TTS vào các trng Cao đng, 2009) Phân tích, hng dn gii: Gi s FeCl 3 tham gia phn ng ht và chuyn ht thành Fe ⇒ Khi lng cht rn thu đc ti thiu là 0,12 x 56 = 6,72 (gam) > 3,36 (gam) ⇒ Ms phn ng ht, Fe 3+ cha chuyn ht thành Fe. Cht rn ch gm Fe )mol(06,0 56 36,3 n Fe == Sai lm thng gp: Cho rng ch xy ra phng trình: Fe2MgCl3FeCl2Mg3 23 +⎯→⎯+ WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 10 [...]... khí (các th tích khí và h i o cùng i u ki n) Công th c phân t c a hai hi rocacbon là B C3H6 và C4H8 A C2H6 và C3H8 C CH4 và C2H6 D C2H4 và C3H6 Xem phân tích và h ng d n gi i (Ví d 27 - Ph n th nh t: Phân tích, l a ch n ph gi i nhanh và m t s th thu t làm bài) ng pháp Câu 23: Phát bi u úng là A Khi th y phân n cùng các protein n gi n s cho h n h p các -aminoaxit B Khi cho dung d ch lòng tr ng tr ng vào... 1 ,8 2 nY = 0,9 (mol) 0,9 N2 + 3H2 F 2NH3 H = 100% s mol khí gi m = 2n N 2 = 0,4 (mol) H (1 - 0,9) = 0,1 (mol) H 0,1 100% 0,4 25% áp án D Câu 4: Trong s các ch t: C3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N; ch t có nhi u nh t là: A C3H7Cl Phân tích, h B C3H8O C C3H8 ng phân c u t o D C3H9N ng d n gi i: T ng s nguyên t cacbon trong các ch t là b ng nhau khi liên k t v i các nguyên t có áp án D hóa tr cao (N có hóa. .. 0 ,89 6 lít khí NO ( ktc) và dung d ch X Kh i l ng mu i khan thu c khi làm bay h i dung d ch X là A 8, 88 gam B 13,92 gam C 6,52 gam (Trích TTS vào các tr WWW.VINAMATH.COM D 13,32 gam ng i h c kh i B, 20 08) 26 WWW.VINAMATH.COM PHÂN TÍCH, H THI NG D N GI I I H C, CAO NG N M 2009 VÀ 2010 S ( thi tuy n sinh vào các tr 01 ng i h c kh i A, n m 2010) Câu 1: Dung d ch X có ch a: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO 2 và. .. và dung d ch AgNO3 (d ), thu c 8, 61 gam k t t a Ph n tr m kh i l ng c a NaX trong h n h p ban u là A 58, 2% B 52 ,8% C 41 ,8% (Trích TTS vào các tr Phân tích, h ng i h c kh i B, 2009) ng d n gi i: V i bài toán này, các em th ng áp d ng ph th c chung c a hai mu i là Na X ) Na X AgNO3 AgX (23 X)a (1 08 + X)a M Na X D 47,2% 23 M X 6,03 0,03 ng pháp trung bình gi i (g i công NaNO3 MX mt ng = 85 a = 8, 61 1 78. .. loãng (d ), thu d ch X và 1,344 lít ( ktc) h n h p khí X g m hai khí là N2O và N2 T kh i c a h n h p khí Y so v i khí H2 là 18 Cô c n dung d ch X, thu c m gam ch t r n khan Giá tr c a m là A 97, 98 B 106, 38 C 38, 34 (Trích TTS vào các tr Phân tích, h n Al D 34, 08 ng i h c kh i A, 2009) ng d n gi i 046(mol); n Y 0,06(mol); M Y 36 tính c s mol các khí, th ng dùng 3 cách sau ây: Cách 1: t n s , l p h (n... BaCl2 (d ) thu c 11 ,82 gam k t t a M t khác, cho 1 lít dung d ch X vào dung d ch CaCl2 (d ) r i un nóng, sau khi k t thúc các ph n ng thu c 7,0 gam k t t a Giá tr c a a và m t ng ng là: A 0,04 và 4 ,8 Phân tích, h B 0,07 và 3,2 C 0, 08 và 4 ,8 D 0,14 và 2,4 ng d n gi i: Áp d ng b o toàn nguyên t (v i cacbon): OH- + HCO 3 H 2O (1) 7,0 0,07 mol 100 Do n CaCO 2 Dung d ch X có ch a n BaCO3 11 ,82 197 0,06 mol... th tích c a CH4 có trong X là A 40% B 20% C 25% D 50% (Trích TTS vào các tr Phân tích, h h ng ng d n gi i: N u không có s chú ý ng sau ây: n các d ki n u bài, h c sinh th H ng 1: B qua m t d ki n c a bài toàn (vì ch c n ki n) Sai ng gi i bài toán theo hai t 3 n s , mà H ng 2: t n s quá nhi u (3 n s ng v i 8, 6 gam và 3 n s s ) không gi i và tìm ra c các giá tr c th c a t ng n s không gi i c Trong 8, 6... Mg 2FeCl3 Sai (1) Mg d : MgCl 2 ng án A Sai , có th gi i bài toán theo hai cách: Fe 2 Cách 1: Vi t và tính theo ph Ch n ph 2,16(gam) ng trình hóa h c 2FeCl2 (1) m 0,06 24 Mg FeCl2 MgCl 2 m 0,06 24 (2) Fe m 0,06 24 m 0,06 x 56 3,36 24 m áp án D 2 ,88 (gam) Cách 2: Áp d ng b o toàn electron 0 2 Mg 3 Mg 2e m 24 2 Fe 1e m 12 Fe 0,06 0,06 3 0 Fe 3e 0,06 m 12 0,06 0, 18 m Fe 0, 18 0,06 áp án D 2 ,88 (gam) Ví d... ng ng phân s t ng Câu 5: Th c hi n các thí nghi m sau: (I) S c khí SO2 vào dung d ch KMnO4 (II) S c khí SO2 vào dung d ch H2S (III) S c h n h p khí NO2 và O2 vào n (IV) Cho MnO2 vào dung d ch HCl c c, nóng (V) Cho Fe2O3 vào dung d ch H2SO4 c, nóng (VI) Cho SiO2 vào dung d ch HF S thí nghi m có ph n ng oxi hóa - kh x y ra là A 3 B 6 Phân tích, h C 5 D 4 ng d n gi i: - i u ki n c n ph n ng oxi hóa, kh... 2O x y 0,06 28x 44 y 36 0,06 Cách 2: S d ng ph N2 x y 0,03 ng pháp 28 y) ng chéo 8 n N2 36 1 1 n N2 n N 2O 0,03(mol) 28 44 2 n N2 n N 2O 0,03(mol) n N 2O N2O 44 8 Cách 3: D a vào giá tr trung bình c ng: N u không nh n d ng c vi c che d u s n ph m, coi ch t r n khan ch là mu i nhôm nitrat Các em th ng g p ph i các sai l m sau: Sai l m 1: Áp d ng ph Al Al( NO 3 ) 3 0,46 0,46 Ch n ph ng án A Sai l m 2: . nhóm gm các cân bng hóa hc đu không b chuyn dch là: A. (1) và (2) B. (1) và (3) C. (3) và (4) D. (2) và (4) (Trích TTS vào các trng Cao đng, 2009) Phân tích, hng dn gii: Các cân. electron ging 24 Cr ⇒ Chn phng án B ⇒ Sai WWW.VINAMATH.COM WWW.VINAMATH.COM 1 PHÂN TÍCH, TRÁNH MT S SAI LM THNG GP TRONG CÁC KÌ THI + Nu vit sai cu hình electron ca Fe (1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 ). ca m là A. 68, 2 B. 28, 7 C. 10 ,8 D. 57,4 (Trích TTS vào các trng i hc khi B, 2009) Phân tích, hng dn gii: t s mol ca FeCl 2 và NaCl ban đu ln lt là x và 2x ⎩ ⎨ ⎧ = = ⇒=⇒=+⇒ + − )mol(1,0n )mol(4,0n )mol(1,0x4,24x2x5,58x127 2 Fe Cl
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và tránh 8 sai lầm thường mắc trong các kỳ thi đại học môn hóa học, Phân tích và tránh 8 sai lầm thường mắc trong các kỳ thi đại học môn hóa học, Phân tích và tránh 8 sai lầm thường mắc trong các kỳ thi đại học môn hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay