quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông - tỉnh vĩnh phúc

131 373 2
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2015, 03:41

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM QUỐC TOẢN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM QUỐC TOẢN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM HỒNG QUANG THÁI NGUYÊN - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, những gì mà tôi trình bày trong luận văn là do sự tìm hiểu và nghiên cứu của bản thân trong suốt quá trình học tập và công tác. Luận văn này cho đến nay chưa được bảo vệ tại bất kỳ một hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ nào và chưa được công bố trên bất kỳ một phương tiện thông tin nào. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mà tôi đã cam đoan ở trên đây. Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Phạm Quốc Toản ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên và các thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, các trường Trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến PGS. TS Phạm Hồng Quang, người thầy đã tận tình hướng dẫn để tôi hoàn thành luận văn này. Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Tác giả kính mong nhận được những ý kiến góp ý của các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp và những người quan tâm để luận văn hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Phạm Quốc Toản iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Phạm vi nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 4 8. Cấu trúc của luận văn 4 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TRƢỜNG THPT 5 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.2. Đánh giá kết quả học tập ở trường THPT 7 1.2.1. Các khái niệm cơ bản 7 1.2.2. Mục đích của đánh giá cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau 9 1.2.3. Ý nghĩa của việc đánh giá kết quả học tập 10 1.2.4. Bản chất của đánh giá 11 1.2.5. Các nguyên tắc đánh giá kết quả học tập của học sinh 11 1.2.6. Yêu cầu đối với đánh giá kết quả học tập của học sinh 12 1.2.7. Các phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh 14 1.2.8. Quy trình tổ chức KTĐG ở trường THPT 16 1.3. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở trường THPT 24 iv 1.3.1. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập 24 1.3.2. Vai trò, ý nghĩa quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh 24 1.3.3. Những nội dung quản lý hoạt động KTĐG 25 1.3.4. Mối quan hệ giữa đánh giá kết quả học tập và quản lý 31 Kết luận chương 1 35 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CÁC TRƢỜNG THPT TỈNH VĨNH PHÚC 36 2.1. Khái quát về các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 36 2.2. Những vấn đề chung về khảo sát thực trạng 36 2.2.1. Mục tiêu, nội dung, đối tượng và phương pháp khảo sát thực trạng 36 2.2.2. Độ tin cậy của công cụ nghiên cứu 38 2.3. Thực trạng hoạt động đánh giá KQHT của HS tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 39 2.3.1. Thực trạng việc xác định về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp và phương tiện đánh giá KQHT 39 2.3.2. Việc đảm bảo nội dung đánh giá kết quả học tập 44 2.3.3. Việc sử dụng các phương pháp đánh giá KQHT 46 2.3.4. Thực trạng công tác thông báo nội dung đánh giá trước khi đánh giá KQHT 48 2.3.5. Thực trạng việc thực hiện quá trình tổ chức hoạt động đánh giá KQHT 48 2.3.6. Công tác tổ chức coi thi 52 2.3.7. Công tác chấm thi 54 2.3.8. Thực trạng việc công bố kết quả thi và ra quyết định mới 56 2.4. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá KQHT của HS các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 57 2.4.1. Nhận thức về tầm quan trọng trong quản lý hoạt động đánh giá KQHT của HS 57 v 2.4.2. Thực trạng việc xây dựng kế hoạch cho hoạt động đánh giá KQHT của học sinh 59 2.4.3. Thực trạng việc tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá KQHT của HS 61 2.5. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân 71 2.5.1. Đánh giá về thực trạng quản lý hoạt động đánh giá KQHT của học sinh 71 2.5.2. Nguyên nhân của các bất cập trong quản lý hoạt động đánh giá KQHT của HS 72 Kết luận chương 2 76 Chƣơng 3. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CÁC TRƢỜNG THPT TỈNH VĨNH PHÚC 78 3.1. Mục đích và nguyên tắc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá KQHT của HS các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 78 3.1.1. Mục đích 78 3.1.2. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 78 3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh 80 3.2.1. Biện pháp 1: Tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm trong hoạt động đánh giá kết quả học tập cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh 80 3.2.2. Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch và quy trình KTĐG cho các bộ môn và quản lý các quy trình đánh giá đó 82 3.3.3. Biện pháp 3. Xây dựng quy định về chế độ tài chính đối với hoạt động đánh giá KQHT 88 3.3.4. Biện pháp 4: Tăng cường chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt đánh giá kết quả học tập 90 3.3.5. Biện pháp 5: Xây dựng ngân hàng câu hỏi TNKQ ở trường THPT 93 3.3.6. Biện pháp 6: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 95 3.3.7. Biện pháp 7: Tăng cường chỉ đạo việc đổi mới hoạt đánh giá kết quả học tập 97 vi 3.4. Mối liên quan giữa các biện pháp 100 3.5. Khảo nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất 100 3.5.1. Mục đích 100 3.5.2. Nội dung và cách tiến hành 100 3.5.3. Kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 101 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 103 1. Kết luận 103 2. Khuyến nghị 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Kí hiệu Diễn giải 1 BGH Ban giám hiệu 2 CSVC Cơ sở vật chất 3 CBQL Cán bộ quản lý 4 ĐTB Điểm trung bình 5 GD&ĐT Giáo dục và đào tạo 6 GDPT Giáo dục phổ thông 7 GV Giáo viên 8 HS Học sinh 9 KTĐG Kiểm tra - đánh giá 10 KQHT Kết quả học tập 11 QLGD Quản lý giáo dục 12 THPT Trung học phổ thông 13 TNKQ Trắc nghiệm khách quan v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1a. Thực trạng việc xác định mục đích, yêu cầu, đối tượng và phương tiện trong đánh giá KQHT của CBQL, GV và HS 39 Bảng 2.1b. Thực trạng việc xác định mục đích, yêu cầu, đối tượng và phương tiện trong đánh giá KQHT của CB, GV và HS 40 Bảng 2.2. Thực trạng việc xác định vai trò cụ thể trong đánh giá KQHT của CBQL, GV và HS 41 Bảng 2.3. Thực trạng công tác chuẩn bị trước khi đánh giá KQHT của HS 43 Bảng 2.4. Đánh giá của CBQL, GV và HS về việc thực hiện nội dung đánh giá KQHT 45 Bảng 2.5. Thực trạng sử dụng các hình thức đánh giá KQHT 47 Bảng 2.6. Mục tiêu của việc thông báo cho người học trước khi KT/thi 48 Bảng 2.7. Thực trạng công tác ra đề thi 49 Bảng 2.8. Đánh giá về thái độ của HS và GV trong khi thi 53 Bảng 2.9. Đánh giá công tác tổ chức coi thi/kiểm tra 54 Bảng 2.10. Đánh giá về công tác chấm bài thi của giáo viên 55 Bảng 2.11. Những việc GV thường làm sau khi KT 56 Bảng 2.12. Tầm quan trọng trong quản lý hoạt động đánh giá KQHT của HS 58 Bảng 2.13. Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch hoạt động đánh giá KQHT của HS 59 Bảng 2.14. Các hình thức quản lý hoạt động ra đề thi 61 Bảng 2.15. Đánh giá về việc quản lý duyệt đề thi và tổ chức in ấn đề thi 62 Bảng 2.16. Quản lý thực hiện các quy định về tổ chức thi 64 Bảng 2.17. Đánh giá mức độ quản lý trong chấm thi 65 Bảng 2.18. Việc thực hiện quản lý các quy định về công bố và lên điểm thi 66 Bảng 2.19. Thực trạng việc quản lý hồ sơ đánh giá KQHT của HS 67 Bảng 2.20. Mức độ, hình thức và việc xử lý chế độ thông báo kết quả đánh giá 68 Bảng 2.21. Công tác bồi dưỡng cho CBQL, GV nghiệp vụ về đánh giá KQHT của HS 70 Bảng 2.22. Nguyên nhân những hạn chế trong quản lý hoạt động đánh giá KQHT 73 Bảng 3.1. K ế hoạch kiểm t r a đánh giá 83 Bảng 3.2: Kết quả thống kê sự nhận thức về mức độ cần thiết của các biện pháp 101 Bảng 3.3: Kết quả thống kê sự nhận thức về tính khả thi của các biện pháp 102 [...]... 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở trường THPT Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường THPT- tỉnh Vĩnh phúc Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường THPT- tỉnh Vĩnh phúc 4 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TRƢỜNG THPT 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đánh giá là... kết quả học tập và quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT Khảo sát thực trạng đánh giá kết quả học tập và quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng được mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 4 Đối... Là hoạt động đánh giá kết quả học tập trong trường THPT 4.2 Đối tượng nghiên cứu Là các biện pháp quản lý hoạt động ĐGKQHT của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, của Hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh 5 Giả thuyết khoa học Đánh giá kết quả học tập và quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc là một khâu quan trọng trong quá trình dạy học và quản lý hoạt động dạy học, ... đánh giá kết quả học tập và quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở trường THPT kết hợp với nghiên cứu yêu cầu của GDPT đối với quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập 2 nhằm tìm ra các biện pháp cải tiến làm cho đánh giá kết quả học tập phản ánh đúng chất lượng đào tạo ở mỗi trường; khắc phục các hiện tượng tiêu cực 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Xây dựng cơ sở lý luận về đánh giá kết quả học tập và quản. .. giá kết quả học tập Là một bộ phận của quản lý giáo dục có quan hệ tới các nội dung quản lý khác như: xây dựng kế hoạch phát triển của trường; quản lý chương trình, quản nhân sự và quản lý các nguồn lực khác Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập chịu sự chi phối của nhiều nội dung quản lý khác nhưng nó cũng tác động trở lại cho việc ra quyết định của nhà quản lý Quản lý hoạt động đánh giá kết quả. .. lượng giáo dục phổ thông chưa cao là đánh giá kết quả học tập chưa thực sự phát huy hết vai trò quan trọng của mình và một trong những nguyên nhân của những hạn chế trong đánh giá là công tác quản lý chưa tốt Chính vì vậy tôi chọn đề tài: "Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông - tỉnh Vĩnh Phúc" làm luận văn cho khóa học, với mong muốn nghiên cứu quản lý hoạt động đánh. .. tục tổ chức các Hội thảo chuyên đề về đánh giá trong giáo dục và đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tiếp cận năng lực Chưa có công trình nào nghiên cứu về "Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông - tỉnh Vĩnh Phúc vì vậy tác giả luận văn chọn đề tài để nghiên cứu 6 1.2 Đánh giá kết quả học tập ở trƣờng THPT 1.2.1 Các khái niệm cơ bản * Khái niệm về... phân loại theo cấp độ, đánh giá có thể phân loại ở 4 cấp độ chủ yếu: - Đánh giá ở lớp học; 15 - Đánh giá cấp trường; - Đánh giá (công khai) ngoài; - Đánh giá quốc gia và quốc tế kết quả học tập của học sinh 1.2.8 Quy trình tổ chức KTĐG ở trường THPT Ở các trường THPT, các dạng kiểm tra sau thường được dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh: - Kiểm tra thường xuyên, được giáo viên tiến hành hàng... đánh giá kết quả học tập là một trong những nội dung của công tác QLGD trong nhà trường nên thực chất là loại quản lý nhà nước để quản lý việc thực hiện đồng bộ các các yếu tố: mục tiêu, nội dung, chương trình, sử dụng thiết bị dạy học, phương pháp dạy học và phương pháp học tập trong quản lý giáo dục Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập còn bao gồm quản lý chất lượng học tập, quản lý tinh thần thái... đại học và phụ đạo học sinh yếu kém Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh là một quá trình hoạt động có vai trò định hướng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và giải quyết vấn đề đối với việc đánh giá kết quả học tập của học sinh, đồng 24 thời thông qua công tác này, người quản lý nắm vững được chất lượng đội ngũ giáo viên, hiệu quả của hoạt động đánh giá kết quả học tập . sở lý luận về đánh giá kết quả học tập và quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT. Khảo sát thực trạng đánh giá kết quả học tập và quản lý hoạt động đánh giá kết. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở trường THPT. Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường THPT- tỉnh Vĩnh phúc. Chương 3: Các. 3: Các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường THPT- tỉnh Vĩnh phúc. 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TRƢỜNG THPT 1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông - tỉnh vĩnh phúc, quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông - tỉnh vĩnh phúc, quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập ở các trường trung học phổ thông - tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay