Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 ôn luyện thi đại học có đáp án

13 1,425 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2015, 23:22

SỰ SỐNG TRONG CÁC ðẠI THÁI CỔ - NGUYÊN SINH - CỔ SINH Câu 1 ðại thái cổ bắt ñầu cách hiện nay bao nhiêu năm và kéo dài trong bao lâu? A) Bắt ñầu cách ñây khoảng 3.500 triệu năm,kéo dài khoảng 900 triệu năm B) Bắt ñầu cách ñây khoảng 570 triệu năm,kéo dài khoảng 340 triệu năm C) Bắt ñầu cách ñây khoảng 220 triệu năm, kéo dài khoảng 150 triệu năm D) Bắt ñầu cách ñây khoảng 2.600 triệu năm, kéo dài khoảng 2.038 triệu năm ðáp án A Câu 2 ðặc ñiểm của vỏ quả ñất ở ñại thái cổ A) Có sự phân bố lại ñại lục và ñại dương do những ñợt tạo núi lửa lớn B) Khí quyển nhiều CO 2 và núi lửa hoạt ñộng mạnh C) Chưa ổn ñịnh, nhiều lần tạo núi và phun dữ dội D) ðịa thế tương ñối yên tĩnh, ñại lục chiếm ưu thế, biiển tiến sâu vào lục ñịa ðáp án C Câu 3 ðặc ñiểm nào dưới ñây không thuộc về ñại thái cổ : A) bắt ñầu cách ñây khoảng 3500 triệu năm, kéo dài khoảng 90 triệu năm B) Vỏ quả ñất chưa ổn ñịnh,nhiều lần tạo núi và phun lửa dữ dội C) Sự sống ñã phát sinh với sự có mặt của than chì và ñá vôi D) ðã có hầu hết ñại diệm nghành ñộng vật không xương sống ðáp án D Câu 4 ðặc ñiểm của sự sống trong ñại thái cổ: A) Vi khuẩn và tảo ñã phân bố rộng. Trong giới thực vật, dạng ñơn bào vẫn chiếm ưu thế nhưng trong giới ñộng vật dạng ña bào ñã chiếm ưu thế B) Chuyển biến ñời sống ở dưới nứoclên ở cạn .Phức tạp hoá tổ chức cơ thể và hoàn thiện phương thức sinh sản C) Phát triển ưu thế của cây hạt trần, bò sát phát triển D) Phát triển từ dạng chưa có cấu tạo tế bào, ñến ñơn bào rồi ña bào, phân hoá thành hai nhánh ñộng vật và thực vật nhưng vẫn ñang còn tập trung dưới nước ðáp án D Câu 5 ðặc ñiểm của thưc vật trong ñại thái cổ: A) Xuất hiện quyết trần, chưa có lá nhưng có thân dễ thô sơ B) Có dấu vết của tảo lục dạng sợi C) Quyết khổng lồ bị tiêu diệt và xuất hiện những cây hạt trần D) Xuất hiện cây hạt kín ðáp án B Câu 6 ðặc ñiểm của ñộng vật ở ñại thái cổ A) ðộng vật không xương sống ñã có cả loại chân khớp và da gai, tôm ba lá phát triển mạnh B) Xuất hiện ñại diện của ruột khoang C) Bò sát phát triển, cá xương phát triển,cá sụn thu hẹp D) Xuất hiện bò sát răng thú ðáp án B VINAMATH.COM VINAMATH.COM Câu 7 Dấu hiệu nào chứng tỏ sự sống ñã phát sinh ở ñại thái cổ A) Sự có mặt của than chì và ñá vôi B) Vết tích của tảo lục C) Vết tích của dại diện ruột khoang D) Tất cả ñều ñúng ðáp án -D Câu 8 ðại nguyên sinh bắt ñầu cách hiện nay bao nhiêu năm và kéo dài trong bao nhiêu lâu? A) Bắt ñầu cách ñay khoảng 3.500 triệu năm, kéo dài khoảng 900 triệu năm B) Bắt ñầu cách ñay khoảng 570 triệu năm, kéo dài khoảng 340 triệu năm C) Bắt ñầu cách ñay khoảng 220 triệu năm, kéo dài khoảng 150triệu năm D) Bắt ñầu cách ñay khoảng 2.600 triệu năm, kéo dài khoảng 2.038 triệu năm ðáp án D Câu 9 ðặc trưng của vỏ ñất ở ñại nguyên sinh? A) Có sự phân bố lại lục ñịa và ñại dương do những ñợt tạo núi lửa lớn B) Biển tiến vào rồi rút ra nhiều lần, nhiều dãy núi lớn xuất hiện C) Chưa ổn ñịnh, nhiều lần tạo núi và phun lửa dữ dội D) ðịa thế tương ñối yên tĩnh, ñại lục chiếm ưu thế, biển tiến sâu vào lục ñịa ðáp án A Câu 10 ðặc ñiểm nào dưới ñây không thuộc về ñại nguyên sinh? A) Có những ñợt tạo núi lửa lớn ñã phân bố lại ñại lục và ñại dương B) ðã có ñại diện hầu hết các ngành ñộng vật không xương sống C) Sự sống trởthành 1 nhân tố làm biến ñổi mặt ñất, biến ñổi thành phần khí quyển, hình thành sinh quyển D) ðã xuất hiện các thực vật ở cạn ñầu tiên ðáp án D Câu 11 ðặc ñiểm nổi bật của sự sống trong ñại nguyên sinh là: A) Vi khuẩn và tảo phân bố rộng B) ðã có ñại diện hầu hết các ngành ñộng vật không xương sống, ñộng vật nguyên sinh, bọt biển C) Sự sống ñã làm biến ñổi mặt ñất, biến ñổi thành phần khí quyển, hình thành sinh quyển D) Trong giới thực vật, dạng ñơn bào vẫn chiêm ưu thế nhưng trong giới ñộng vật dạng ña bào ñã chiếm ưu thế ðáp án C Câu 12 ðặc ñiểm của hệ thực vật trong ñại nguyên sinh: A) Xuất hiện quyết trần, chưa có lá nhưng có thân rễ thô sơ B) Tảo phân bố rộng, thực vật ñơn bào chiếm ưu thế C) Quyết khổng lồ bị tiêu diệt và xuất hiện cây hạt trần D) Tảo lục và tảo nâu chiếm ưu thế ðáp án B Câu 13 ðặc ñiểm của hệ ñộng vật ở ñại nguyên sinh? A) ðộng vật không xương sống ñã có cả loại chân khớp và da gai, tôm 3 lá phát triển mạnh VINAMATH.COM VINAMATH.COM B) Xuất hiện ñại diện của ruột khoang C) ðã có ñại diện hầu hết các loài ñộng vật không xương sống, ñộng vật nguyên sinh, bọt biển D) Xuất hiện bò sát răng thú ðáp án C Câu 14 ðiểm giống nhau về ñặc ñiểm của sự sống trong ñại thái cổ và ñại nguyên sinh A) Sự sống tập trung chủ yếu ở dưới nước, sinh vật gồm vi khuẩn, tảo; thực vật chủ yếu là dạng ñơn bào, ñộng vật ñã có ñại diện của ngành không xương sống B) Chuyển biến ñời sống ở dưới nước lên ở cạn. Phức tạp hoá tổ chức cơ thể và hoàn thiện phương thức sinh sản C) Cây hạt trần và bò sát phát triển D) Thực vật hạt kín, sâu bọ, chim và thú phát triển ðáp án A Câu 15 Tại sao sự sống ở ñại thái cổ và nguyên sinh lại ít di tích A) Do những biến ñộng lớn về ñịa chất làm phân bố lại ñại lục và ñại dương B) Do sự sống tập trung chủ yếu ở dưới nước C) Do vỏ quả ñất chưa ổn ñịnh, nhiều lần tạo núi và phun lửa dữ dội D) Do thực vật chủ yếu ở dạng ñơn bào, ñộng vật gồm các ñại diện của ngành không xương sống ðáp án D Câu 16 ðại cổ sinh bắt ñầu cách hiện nay bao nhiêu năm và kéo dài trong bao lâu? A) Bắt ñầu cách ñây khoảng 2.600 triệu năm, kéo dài khoảng 2.038 triệu năm B) Bắt ñầu cách ñây khoảng 3.500 triệu năm, kéo dài khoảng 900 triệu năm C) Bắt ñầu cách ñây khoảng 570 triệu năm, kéo dài khoảng 340 triệ u năm D) Bắt ñầu cách ñây khoảng 220 triệu năm, kéo dài khoảng 150 triệu năm ðáp án C Câu 17 ðặc ñiểm nổi bật của sự sống tong ñại cổ sinh là: A) Chuyển biến ñời sống ở dưới nước lên ở cạn của ñộng vật thực vật B) ðã có ñại diện hầu hết các ngành ñộng vật không xương sống, ñộng vật nguyên sinh, bọt biển C) Sự sống ñã làm biến ñổi mặt ñất, biến ñổi thành phần khí quyển, hình thành sinh quyển D) Trong giới thực vật dạng ñơn bào vẫn chiếm ưu thế nhưng trong giới ñộng vật dạng ña bào ñã chiếm ưu thế ðáp án A Câu 18 ðại cổ sinh cách ñay hơn 570 triệu năm ñược chia làm: A) 4 kỉ: (1) kỉ Cambri; (2) kỉ Xilua; (3) kỉ tam ñiệp; (4) kỉ Giura B) 2 kỉ: (1) kỉ thứ 3 (2) kỉ thứ 4 C) 3 kỉ: (1) kỉ tam ñiệp; (2) kỉ giura; (3) kỉ phấn trắng D) 5 kỉ: (1) kỉ Cambri; (2) kỉ Xilua; (3) kỉ ðêvôn; (4) kỉ than ñá; (5) kỉ pecmi ðáp án D Câu 19 ðại cổ sinh cách ñây hơn 570 triệu năm, trong ñó kỉ xilua bắt ñầu cách ñây : A) 490 triệu năm B) 370 triệu năm VINAMATH.COM VINAMATH.COM C) 325 triệu năm D) 220 triệu năm ðáp án A Câu 20 ðại cổ sinh cách ñây hơn 570 triệu năm trong ñó kỉ cambri bắt ñầu cách ñây: A) 325 triệu năm B) 220 triệu năm C) 490 triệu năm D) 570 triệu năm ðáp án D Câu 21 ðại cổ sinh cách ñây hơn 570 triệu năm, trong ñó kỉ ñêvôn cách ñây: A) 490 triệu năm B) 325 triệu năm C) 370 triệu năm D) 570 tiệu năm ðáp án C Câu 22 ðẠi cổ sinh cách ñây hơn 570 triệu năm, trong ñó kỉ than ñá bắt ñầu cách ñây: A) 220 triệu năm B) 325 triệu năm C) 370 triệu năm D) 490 triệu năm ðáp án B Câu 23 Sự kiện nổi bật nhất trong ñại cổ sinh là: A) Sự di chuyển của sinh vật từ dưới nước lên ở cạn B) Sự xuất hiện của lưỡng cư và bò sát C) Sự hình thành ñầy ñủ các ngành ñộng vật không xương sống D) Xuất hiện thực vật hạt kín ðáp án A Câu 24 ðặc ñiểm khí hậu và ñịa chất của kỉ cambri? A) ðầu kỉ ñất liền bị lún, nhiều biển nhỏ ñược tạo thành, khí hậu ẩm, cuối kỉ có ñợt tạo núi mạnh làm nổi lên 1 ñại lục lớn, khí hậu khô hơn B) ðịa thế thay ñổi nhiều, biển tiến vào rồi rút ra, nhiều dãy núi lớn xuất hiện, phân hoá thành khí hậu lục ñịa khô hanh và khí hậu miền ven biển ẩm ướt. ðại lục bắc hình thành những sa mạc lớn C) ðầu kỉ khí hậu ẩm và nóng, cuối kỉ biển rút lui nhiều, khí hậu khô hơn D) Khí quyển nhiều CO 2 núi lửa hoat ñộng mạnh ðáp án D Câu 25 ðặc ñiểm khí hậu và ñịa chất của kỉ xilua: A) ðầu kỉ ñất liền bị lún, nhiều biển nhỏ ñược tạo thành, khí hậu ẩm, cuối kỉ có ñợt tạo núi mạnh làm nổi lên 1 ñại lục lớn, khí hậu khô hơn B) ðầu kỉ khí hậu ẩm và nóng, cuối kỉ biển rút lui nhiều, khí hậu khô hơn C) Lục ñịa tiếp tục nâng cao, khí hậu khô và lạnh hơn. Nổi lên niều dãy núi lớn, ở 1 số vùng khí hậu khô rõ rệt D) ðịa thế thay ñổi nhiều lần, biển tiến vào rồi rút ra, nhiều dãy núi lớn xuất hiện, phân hoá thành khí hậu lục ñịa khô hanh và khí hậu miền ven biển ẩm ướt. ðại VINAMATH.COM VINAMATH.COM lục Bắc hình thành những sa mạc lớn ðáp án A Câu 26 ðặc ñiểm khí hậu và ñịa chất của kỉ ðêvôn? A) ðầu kì khí hậu ẩm và nóng, cuối kỉ biển rút lui nhiều, khí hậu khô hơn B) lục ñịa tiếp tục nâng cao, khí hậu khô và lạnh hơn. Nổi lên nhiều dãy núi lớn, ở 1 số vùng khí hậu khô rõ rệt C) ðịa thế thay ñổi nhiều lần, biển tiến vào rồi rút ra, nhiều dãy núi lớn xuất hiện, phân hóa thành khí hậu lục ñịa khô hanh và khí hậu miền ven biển ẩm ướt. ðại lục Bắc hình thành những sa mạc lớn D) ðầu kỉ ñất liền bị lún, nhiều biển nhỏ ñược tạo thành, khí hậu ẩm, cuối kỉ có ñợt tạo núi mạnh làm nổi lên 1 ñại lục lớn, khí hậu khô hơn ðáp án C Câu 27 ðặc ñiểm khí hậu và ñiạ chất của kỉ than ñá? A) ðịa thế thay ñổi nhiều lần, biển tiến vào rồi rút ra, nhiều dãy núi lớn xuất hiện, phân hoá thành khí hậu lục ñịa khô hanh và khí hậu miền ven biển ẩm ướt. ðại lục Bắc hình thành những sa mạc lớn B) ðầu kỉ khí hậu nóng và ẩm, cuối kỉ biển rút lui nhiều, khí hậu khô hơn C) Lục ñịa tiếp tục nâng cao, khí hậu khô và lạnh hơn. Nổi lên nhiều dãy núi lớn, ở 1 số vùng khí hậu khô rõ rệt D) ðầu kỉ ñất liền bị lún, nhiều biển nhỏ ñược tạo thành, khí hậu ẩm, cuối kì có ñợt tạo núi lửa mạnh nổi lên 1 ñại lục lớn, khí hậu khô hơn ðáp án B Câu 28 ðặc ñiểm khí hậu và ñiạ chất của kỉ pecmi? A) ðịa thế thay ñổi nhiều lần, biển tiến vào rồi rút ra, nhiều dãy núi lớn xuất hiện, phân hoá thành khí hậu lục ñịa khô hanh và khí hậu miền ven biển ẩm ướt. ðại lục Bắc hình thành những sa mạc lớn B) ðầu kỉ ñất liền bị lún, nhiều biển nhỏ ñược tạo thành, khí hậu ẩm, cuối kì có ñợt tạo núi lửa mạnh nổi lên 1 ñại lục lớn, khí hậu khô hơn C) ðầu kì khí hậu ẩm và nóng, cuối kỉ biển rút lui nhiều, khí hậu khô hơn D) Lục ñịa tiếp tục nâng cao, khí hậu khô và lạnh hơn. Nổi lên nhiều dãy núi lớn, ở 1 số vùng khí hậu khô rõ rệt ðáp án D Câu 29 ðặc ñiểm của hệ thực vật ở kỉ cambri? A) Xuất hiện thực vật ở cạn ñầu tiên là quyết trần, chưa có lá nhưng có thân rễ thô sơ B) Sự sống tập trung ở dưới biển, tảo lục và tảo nâu chiếm ưu thế C) Thực vật di cư lên cạn hàng loạt, xuất hiện những cây quyết thực vật ñầu tiên ñã có rễ, thân, có mạch dẫn và biểu bì có lỗ khí. Cuối kỉ quyết trần thay thế bởi thạch tùng, dương xỉ, mộc tặc D) Xuất hiện cây hạt trần có thân, rễ, lá và hoa, thụ tinh không phụ thuộc vào môi trường thích nghi với khí hậu khô ðáp án B Câu 30 ðặc ñiểm của hệ thực vật ở kỉ Xilua? A) Sự sống tập trung ở dưới biển, tảo lục và tảo nâu chiếm ưu thế VINAMATH.COM VINAMATH.COM B) Thực vật di cư lên cạn hàng loạt, xuất hiện những cây quyết thực vật ñầu tiên ñã có rễ, thân, có mạch dẫn và biểu bì có lỗ khí. Cuối kỉ quyết trần thay thế bởi thạch tùng, dương xỉ, mộc tặc C) Xuất hiện thực vật ở cạn ñầu tiên là quyết trần, chưa có lá nhưng có thân rễ thô sơ D) Xuất hiện cây hạt trần có thân, rễ, lá và hoa, thụ tinh không phụ thuộc vào môi trường thích nghi với khí hậu khô ðáp án C Câu 31 ðặc ñiểm của hệ thực vật ở kỉ ðêvôn? A) Sự sống tập trung ở dưới biển, tảo lục và tảo nâu chiếm ưu thế B) Xuất hiện thực vật ở cạn ñầu tiên là quyết trần, chưa có lá nhưng có thân rễ thô sơ C) Thực vật di cư lên cạn hàng loạt, xuất hiện những cây quyết thực vật ñầu tiên ñã có rễ, thân, có mạch dẫn và biểu bì có lỗ khí. Cuối kỉ quyết trần thay thế bởi thạch tùng, dương xỉ, mộc tặc D) Xuất hiện cây hạt trần có thân, rễ, lá và hoa, thụ tinh không phụ thuộc vào môi trường thích nghi với khí hậu khô ðáp án C Câu 32 ðặc ñiểm của hệ thực vật ở kỉ than ñá? A) Hình thành các rừng quyết khổng lồ, cuối kỉ xuất hiện dương xỉ có hạt B) Xuất hiện thực vật ở cạn ñầu tiên là quyết trần, chưa có lá nhưng có thân rễ thô sơ C) Thực vật di cư lên cạn hàng loạt, xuất hiện những cây quyết thực vật ñầu tiên ñã có rễ, thân, có mạch dẫn và biểu bì có lỗ khí. Cuối kỉ quyết trần thay thế bởi thạch tùng, dương xỉ, mộc tặc D) Xuất hiện cây hạt trần có thân, rễ, lá và hoa, thụ tinh không phụ thuộc vào môi trường thích nghi với khí hậu khô ðáp án A Câu 33 ðặc ñiểm của hệ thực vật ở kỉ Pecmi? A) Hình thành các rừng quyết khổng lồ, cuối kỉ xuất hiện dương xỉ có hạt B) Xuất hiện cây hạt trần có thân, rễ, lá và hoa, thụ tinh không phụ thuộc vào môi trường thích nghi với khí hậu khô C) Xuất hiện thực vật ở cạn ñầu tiên là quyết trần, chưa có lá nhưng có thân rễ thô sơ D) Thực vật di cư lên cạn hàng loạt, xuất hiện những cây quyết thực vật ñầu tiên ñã có rễ, thân, có mạch dẫn và biểu bì có lỗ khí. Cuối kỉ quyết trần thay thế bởi thạch tùng, dương xỉ, mộc tặc ðáp án B Câu 34 ðặc ñiểm của hệ ñộng vật ở kỉ Cambri? A) ðộng vật có bò cạp tôm, ốc anh vũ. Xuất hiện ñại diện ñầu tiên của ñộng vật xương sống là cá giáp, chưa có hàm B) ðộng vật không xương sống ñã có cả loại chân khớp và da gai. Tôm 3 lá phát triển mạnh va bị tuyệt diệt vào cuối kỉ C) Cá giáp có hàm thay thế cá giáp không hàm. Cá sụn, cá xương với hàm và vây VINAMATH.COM VINAMATH.COM chẵn phát triển. Xuất hiện cá phổi và cá vây chân. Vào lướng kỉ từ cá vây chân xuất hiện bọn lưỡng cư (ếch nhái) ñầu cứng D) Một số nhóm ếch nhái ñầu cứng ñã thích nghi hẳn với ñời sống ở cạn trở thành những bò sát ñầu tiên. ðã xuất hiện sâu bọ bay, côn trùng (gián, chuồn chuồn, cào cào) ðáp án B Câu 35 ðặc ñiểm của hệ ñộng vật ở kỉ Xilua? A) ðộng vật không xương sống ñã có cả loại chân khớp và da gai. Tôm 3 lá phát triển mạnh va bị tuyệt diệt vào cuối kỉ B) Cá giáp có hàm thay thế cá giáp không hàm. Cá sụn, cá xương với hàm và vây chẵn phát triển. Xuất hiện cá phổi và cá vây chân. Vào lướng kỉ từ cá vây chân xuất hiện bọn lưỡng cư (ếch nhái) ñầu cứng C) ðộng vật có bò cạp tôm, ốc anh vũ. Xuất hiện ñại diện ñầu tiên của ñộng vật xương sống là cá giáp, chưa có hàm D) Một số nhóm ếch nhái ñầu cứng ñã thích nghi hẳn với ñời sống ở cạn trở thành những bò sát ñầu tiên. ðã xuất hiện sâu bọ bay, côn trùng (gián, chuồn chuồn, cào cào) ðáp án C Câu 36 ðặc ñiểm của hệ ñộng vật ở kỉ ðêvôn? A) ðộng vật có bò cạp tôm, ốc anh vũ. Xuất hiện ñại diện ñầu tiên của ñộng vật xương sống là cá giáp, chưa có hàm B) Một số nhóm ếch nhái ñầu cứng ñã thích nghi hẳn với ñời sống ở cạn trở thành những bò sát ñầu tiên. ðã xuất hiện sâu bọ bay, côn trùng (gián, chuồn chuồn, cào cào) C) ðộng vật không xương sống ñã có cả loại chân khớp và da gai. Tôm 3 lá phát triển mạnh va bị tuyệt diệt vào cuối kỉ D) Cá giáp có hàm thay thế cá giáp không hàm. Cá sụn, cá xương với hàm và vây chẵn phát triển. Xuất hiện cá phổi và cá vây chân. Vào lướng kỉ từ cá vây chân xuất hiện bọn lưỡng cư (ếch nhái) ñầu cứng ðáp án D Câu 37 ðặc ñiểm của hệ ñộng vật ở kỉ than ñá? A) Cá giáp có hàm thay thế cá giáp không hàm. Cá sụn, cá xương với hàm và vây chẵn phát triển. Xuất hiện cá phổi và cá vây chân. Vào lướng kỉ từ cá vây chân xuất hiện bọn lưỡng cư (ếch nhái) ñầu cứng B) ðộng vật có bò cạp tôm, ốc anh vũ. Xuất hiện ñại diện ñầu tiên của ñộng vật xương sống là cá giáp, chưa có hàm C) ðộng vật không xương sống ñã có cả loại chân khớp và da gai. Tôm 3 lá phát triển mạnh va bị tuyệt diệt vào cuối kỉ D) Một số nhóm ếch nhái ñầu cứng ñã thích nghi hẳn với ñời sống ở cạn trở thành những bò sát ñầu tiên. ðã xuất hiện sâu bọ bay, côn trùng (gián, chuồn chuồn, cào cào) ðáp án D Câu 38 S ự sống di cư từ dưới nước lên ở cạn vào giai ñoạn: A) Kỉ Cambri VINAMATH.COM VINAMATH.COM B) Kỉ ðêvôn C) Kỉ than ñá D) Kỉ Xilua ðáp án D Câu 39 ðộng vật không xương sống ñầu tiên lên cạn là: A) Cá vây tay B) Nhện C) Ốc anh vũ D) Bò cạp tôm ðáp án B Câu 40 ðộng vật có xương sống ñầu tiên lên cạn: A) Ếch nhái cứng ñầu B) Cá vây chân C) Cá giáp D) Cá vây tay ðáp án B Câu 41 Thực vật ñầu tiên lên cạn là: A) Dương xỉ có hạt B) Quyết thực vật C) Cây hạt trần D) Quyết trần ðáp án D Câu 42 Cây hạt trần ñầu tiên xuất hiện vào kỉ? A) Pecmi B) Xilua C) ðêvôn D) Than ñá ðáp án A Câu 43 Quyết trần xuất hiện ñầu tiên vào kỉ: A) Cambri B) Xilua C) ðêvôn D) Than ñá ðáp án B Câu 44 Quyết thực vật xuất hiện vào kỉ: A) Cambri B) Xilua C) ðêvôn D) Than ñá ðáp án C Câu 45 Cá giáp chưa có hàm, ñại diện ñầu tiên của ñộng vật có xương sống, xuất hiện ñầu tiên vào kỉ: A) Cambri VINAMATH.COM VINAMATH.COM B) Xilua C) ðêvôn D) Than ñá ðáp án B Câu 46 Bọn lưỡng cư (ếch nhái) ñầu cưng xuất hiện ñầu tiên vào kỉ? A) Cambri B) Xilua C) ðêvôn D) Than ñá ðáp án C Câu 47 Những bò sát ñầu tiên xuất hiện ñầu tiên vào kỉ: A) Cambri B) Xilua C) ðêvôn D) Than ñá ðáp án D Câu 48 Bò sát răng thú có răng phân hoá thành răng cửa, nanh, hàm xuất hiện ñầu tiên vào kỉ: A) Pecmi B) Xilua C) ðêvôn D) Than ñá ðáp án A Câu 49 ðại diện ñầu tiên của ñộng vật có xương sống là: A) Cá giáp chưa có hàm B) Cá phổi và cá vây chân C) Bò cạp tôm D) Cá chân khớp và da gai ðáp án A Câu 50 Thực vật di cư lên cạn hàng loạt ở giai ñoạn: A) Kỉ Cambri B) Kỉ Xilua C) Kỉ ðêvôn D) Kỉ than ñá ðáp án C Câu 51 Sự sống từ dưới nước có ñiều kiện di cư lên cạn là nhờ: A) Hoạt ñộng quang hợp của thực vật có diệp lục tạo ra oxy phân tử làm hình thành lớp ozon làm màn chắn tia tử ngoại B) Sinh khối lớn của thực vật ở cạn C) Do biển tiến vào rồi rút ra nhiều lần, nhiều dãy núi lớn xuất hiện, phân hoá thành khí hậu lục ñịa khô hanh và khí hậu miền biển ẩm ướt D) A, B ñúng ðáp án A VINAMATH.COM VINAMATH.COM Câu 52 ðộng vật từ dưới nước có ñiều kiện di cư lên cạn là nhờ: A) Hoạt ñộng quang hợp của thực vật có diệp lục tạo ra oxy phân tử làm hình thành lớp ozon làm màn chắn tia tử ngoại B) Sinh khối lớn của thực vật ở cạn C) Do bọn lưỡng cư (ếch nhái) ñầu cứng có khả năng vừa sống dưới nước, vừa sống trên cạn D) A, B ñúng ðáp án -D Câu 53 Tôm 3 lá phát triển mạnh và bị tuyệt diệt ở giai ñoạn A) Kỉ Cambri B) Kỉ Xilua C) Kỉ ðêvôn D) Kỉ Pecmi ðáp án A Câu 54 Quyết trần bị tuyệt diệt ở giai ñoạn: A) Kỉ Cambri B) Kỉ ðêvôn C) Kỉ Xilua D) Kỉ than ñá ðáp án B Câu 55 ðặc ñiểm nào dưới ñây là không ñúng với kỉ ðêvôn? A) Nhiều dãy núi lớn xuất hiện, phân hoá thành lục ñịa khí hậu khô hanh và khí hậu miền ven biển ẩm ướt B) Quyết trần tiếp tục phát triển và chiếm ưu thế C) Cá giáp có hàm thay thế cá giáp không hàm và phát triển ưu thế D) Xuất hiện cá phổi và cá vây chân, vừa bơi trong nước, vừa bò trên cạn ðáp án B Câu 56 Bọn lưỡng cư ñầu cứng vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn xuấ hiện vào giai ñoạn: A) Cuối Kỉ ðêvôn B) ðầu kỉ ðêvôn C) Cuối Kỉ Xilua D) Cuối kỉ Pecmi ðáp án A Câu 57 Dương xỉ có hạt xuất hiện vào giai ñoạn: A) Cuối kỉ ðêvôn B) ðầu kỉ Xilua C) Cuối kỉ than ñá D) Cuối kỉ Pecmi ðáp án C Câu 58 Các rừng quyết khổng lồ xuất hiện vào giai ñoạn: A) Kỉ Xilua B) Kỉ Pecmi C) Kỉ Xilua VINAMATH.COM VINAMATH.COM [...]... th c v t sinh s n b ng bào t là do: Th tinh không l thu c vào nư c Phôi ñư c b o v trong h t có ch t d tr ð m b o cho th c v t d phân tán ñ n nh ng vùng khô ráo T t c ñ u ñúng -D Các sâu b bay ñ u tiên chi m lĩnh không trung th i kì: K Cambri K Pecmi VINAMATH.COM VINAMATH.COM C) D) ðáp án Câu 65 A) B) C) D) ðáp án Câu 66 A) B) C) D) ðáp án Câu 67 A) B) C) D) ðáp án Câu 68 A) B) C) D) ðáp án Câu 69 A)...VINAMATH.COM D) ðáp án Câu 59 A) B) C) D) ðáp án Câu 60 A) B) C) D) ðáp án Câu 61 A) B) C) D) ðáp án Câu 62 A) B) C) D) ðáp án Câu 63 A) B) C) D) ðáp án Câu 64 A) B) K ðêvôn C Trong k than ñá, r ng quy t kh ng l b vùi l p do: Do l c ñ a ti p t c nâng cao nên khí h u tr nên khô và l nh hơn N i lên nh ng dãy ní l n, m t s vùng có khí h u khô rõ r t Quy t kh ng l v n ch thích... c n? Sinh kh i l n c a th c v t c n và quang h p c a th c v t có di p l c t o ra VINAMATH.COM VINAMATH.COM B) C) D) ðáp án Câu 71 A) B) C) D) ðáp án Câu 72 A) B) C) D) ðáp án Câu 73 A) B) C) D) ðáp án oxy phân t làm hình thành l p ozon làm ch n tia t ngo i t o ñi u ki n cho sinh v t phát tri n trên m t ñ t Thúc ñ y s hình thành dương x có h t và bò sát v i c u trúc cơ th ph c t p và phương th c sinh. .. ðáp án Câu 70 A) K than ñá K ðêvôn D Trong ñ i c sinh, sâu b bay giai ño n m i xu t hi n ñã phát tri n r t m nh là do: Không có k thù và th c ăn th c v t phong phú Có ít k thù và th c ăn th c v t phong phú Không có k thù và th c ăn ñ ng v t phong phú Th c ăn th c v t phong phú A ñ i c sinh, nhóm lư ng cư ñ u c ng ñã tr thành nh ng bò sát ñ u tiên, thích nghi h n v i ñ i s ng c n b ng cách: ð tr ng có. .. cách: ð tr ng có v c ng Ph i và tim hoàn thi n hơn Da có v y s ng ch u ñư c khí h u khô T t c ñ u ñúng -D Chu n chu n, gián b t ñ u xu t hi n giai ño n: K Pecmi K than ñá K ðêvôn K tam ñi p B ð c ñi m nào dư i ñây không ph i c a k Pecmi? Bò sát răng thú xu t hi n, có b răng phân hoá thành răng c a, răng nanh, răng hàm Cây h t tr n ñ u tiên xu t hi n th tinh không l thu c vào nư c nên thích nghi v i... s phát tri n c a dương x có h t Không b tàn phá b i sâu b bay HÌnh thành nh ng sa m c l n, có nh ng tr n mưa l n xen k v i nh ng kì h n hán kéo dài B ð th c v t và ñ ng v t di cư tư bi n lên ñ t li n ñã c n nh ng ñi u ki n nào? Vào cu i k Xilua có 1 ñ t t o núi l a m nh làm n i lên 1 ñ i l c l n, khí h u khô hơn làm xu t hi n nh ng d ng th c v t c n ñ u tiên là quy t tr n có thân và r thô sơ S t p... K ðêvôn K Xilua K Xilua A ð c ñi m nào dư i ñây không ñúng v i k than ñá? Vào cu i k quy t kh ng l b tiêu di t và xu t hi n nh ng cây h t tr n ñ u tiên Mưa nhi u làm các r ng quy t b s t l , vùi l p sau này bi n thành nh ng m than ñá Xu t hi n dương x có h t ñ m b o cho th c v t phát tán ñ n nh ng vùng khô ráo M t s nhóm lư ng cư ñ u c ng ñã thíh nghi v i ñ i s ng c n tr thành bò sát ñ u tiên A Sinh. .. ñ i c sinh, nguyên nhân d n ñ n s phát tri n ưu th c a nh ng cơ thê ph ac t p hơn v t ch c, hoàn thi n hơn v cách sinh s n là do: ði u ki n s ng trên c n ph c t p hơn dư i nư c nên ch n l c t nhiên ñã d n ñ n két qu trên Do trong ñ i c sinh ñã x y ra nhiêu bi n c khí h u, ñ a ch t ph c t p nên ch n l c t nhiên ñã d n ñ n k t qu trên Do xu t hi n c a nhi u loài ñ ng v t ăn c và ăn th t làm cho sinh v... u trúc cơ th ph c t p và phương th c sinh s n hoàn thi n hơn Thúc ñ y hình thành th c v t h t kín và l p thú Do ñi u ki n trên c n ph c t p hơn dư i nư c nên áp l c ch n l c t nhiên ñã ñ m b o s phát tri n ưu th c a nh ng cơ th ph c t p hơn v t ch c cơ th và hoàn thi n hơn trong phương th c sinh s n D ði u ki n nào k than ñá ñã làm xu t hi n dương x có h t? Mưa nhi u làm các r ng quy t kh ng l b vùi... nhi u l n khi n các r ng quy t b vùi l p Không thíh nghi v i khí h u m và nóng c a k than ñá B Lí do ñã làm cho quy t kh ng l b tuy t di t? Do bi n ti n vào r i rút ra nhi u l n khi n các r ng quy t b vùi l p Không thíh nghi v i khí h u m và nóng c a k than ñá Do l c ñ a ti p t c nâng cao nên khí h u tr nên khô và l nh hơn N i lên nh ng dãy ní l n, m t s vùng có khí h u khô rõ r t Quy t kh ng l v n ch . chiêm ưu thế nhưng trong giới ñộng vật dạng ña bào ñã chiếm ưu thế ðáp án C Câu 12 ðặc ñiểm của hệ thực vật trong ñại nguyên sinh: A) Xuất hiện quyết trần, chưa có lá nhưng có thân rễ thô sơ. ðáp án -D Câu 64 Các sâu bọ bay ñầu tiên chiếm lĩnh không trung ở thời kì: A) Kỉ Cambri B) Kỉ Pecmi VINAMATH.COM VINAMATH.COM C) Kỉ than ñá D) Kỉ ðêvôn ðáp án D Câu 65 Trong ñại cổ sinh, . dữ dội C) Sự sống ñã phát sinh với sự có mặt của than chì và ñá vôi D) ðã có hầu hết ñại diệm nghành ñộng vật không xương sống ðáp án D Câu 4 ðặc ñiểm của sự sống trong ñại thái cổ: A) Vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 ôn luyện thi đại học có đáp án, Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 ôn luyện thi đại học có đáp án, Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 12 ôn luyện thi đại học có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay