Tập hợp đề thi Toán lớp 1 Học kỳ I

13 857 60
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2015, 09:00

Kiểm tra cuối kỳ I Bài 1 Viết các số sau: 3, 5, 2, 9, 4 a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: . b. Trong các số trên số lớn nhất là số: ; Số bé nhất là số: Bài 2: a. Tính nhẩm 8 + 2 = 6 + 0 =. 10 - 5 + 4 = 3 - 0 = 9 +1 = 0 + 7+ 2= b. Tính 7 8 10 8 + + - - 3 1 10 3 Bài 3 a. Điền dấu > , < , = ? 2 + 6 + 1 7 8 - 8 7+1 2 + 2 4 b . Số? 2 + = 6 9 = - 1 10 = + 7 -3 > 6 - 2 + = 9 + 1 Bài 4 Viết các phép tính thích hợp. a. Có: 10 cái nơ? b. Thu có: 5 bút chì Cho đi: 4 cái nơ? Thêm: 4 bút chì Còn lại : .cái nơ? Có tất cả : .bút chì? Bài 5 : Trong hình vẽ bên: Có hình vuông Bài 1 Viết các số sau: 3, 9 , 2, 7, 10 theo thứ tự a. Từ lớn đến bé : . b. Từ bé đến lớn: Bài 2: a. Tính 8 + 2 6 = 6 + 0 + 4 =. 10 - 5 + 4 = 3 - 0 + 5 = 9 2 - 4 = 0 + 7+ 2= b. Tính 9 6 10 8 + + - - 1 2 4 3 Bài 3 a. Điền dấu > , < , = ? 2 + 6 + 1 7 10 - 1 7+1 7 + 2 9 b . Số? 3 + = 9 8 = - 1 10 = + 10 - 3 > 6 - 4 + = 7 + 3 Bài 4 Viết các phép tính thích hợp. a. Có: 10 quả mơ? b. Bà có: 5 cái mâm Cho đi: 4 quả mơ? Mua thêm: 4 cái mâm Còn lại : . quả mơ? Có tất cả : .cái mâm? Bài 5 : S Bài 1 Đúng ghi Đ , sai ghi S vào 2đ + = 9 - = 3 9 + 0 = 9 4 + 3 < 6 4 + 3 - 5 = 2 6 + 2 > 5 Bµi 2: a. TÝnh 3® 7 + 2 – 6 =… 6 + 0 + 4 =…. 6 – 4 + 8 = 3 - 2 + 9 = …… 10 – 2 - 4 = 1 + 7 + 2 = b. TÝnh 1® 0 4 10 9 + + - - 8 6 7 2 … …… …… …… Bµi 3 a. §iÒn dÊu > , < , = ? 1® 7 + 2 …. 9 8 - 4 - 1 …. 3 + 2 10 … 4 + 3 5 + 3 …… 3 + 4 b . Sè? 1® 3 + … = 9 8 = …. - 1 6 - 3 > 4 - … 4 + … = 7 + 3 Bµi 4 ViÕt c¸c phÐp tÝnh thÝch hîp. 2® a. H¶i cã : 9 l¸ cê? b. Cã : 7 c©y cau Cho b¹n: 5 l¸ cê Mua thªm: 3 c©y cau Cßn l¹i : …. l¸ cê? Cã tÊt c¶ :… c©y cau ? Câu 2: (2 điểm) Tính: a) 4 + 3 - 2 =……. 8 – 6 – 0 = ……. b) 7 10 8 6 + - + - 1 5 2 4 …… .……. ……… Câu 3:(2 điểm) Số? 3 + = 8 ; 9 - = 6 ; + 4 = 8 ; 7 - = 5 Câu 4: ( 2 điểm) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: a) 5 + 4 …. 9 6 … 5 b) 8 - 3 … 3 + 5 7 – 2 … 3 + 3 Câu 5: (1 điểm) Hình vẽ bên có: - Có………hình tam giác - Có………hình vuông Câu 6: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp : - Có : 9 quả bóng. - Cho : 3 quả bóng. - Còn lại : …quả bóng ? Câu 7: (1điểm) Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng : Bài 2: Tính ( 2điểm ) a. 6 6 9 9 10 + + - + - 4 2 4 1 . 3 …… ……. …… ……. … b. 7 + 3 - 6 =… 10 - 5 + 4 =…… 9 + 0 - 9 = … 8 - 5 + 3 =…… Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống ( 1điểm ) 3 +… = 7 9 - … = 5 …+ 6 = 10 … - 8 = 2 Bài 4: Điền dấu (> ,< , =) thích hợp vào ô trống ( 1điểm ) 5 + 3 …. 9 ; 6 + 4 …. 8 ; 3 + 4 … 5 + 1 ; 3 + 6 9 - 0 = 9 Bài 5: Viết các số 4 ; 3 ; 10 ; 6 ; 0 ; 9 (2điểm ) a.Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………… b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………… Bài 6 : Viết phép tính thích hợp ( 1điểm ) Có : 5 viên bi Mua thêm : 4 viên bi Có tất cả : … viên bi ? Bài 7: Hình vẽ bên có ? (1điểm ) - hình vuông - …… hình tam giác 1. Tính : ( 2 đ) 2 7 4 10 + - + - 8 0 3 1 … … … … 2. Viết các số 7, 5, 1, 9, 6 : ( 2 đ) a) Theo thứ tự từ bé đến lớn :…………………………… b) Theo thứ tự từ lớn đến bé :…………………………… 3. ( 2 đ) 7 – 4 …. 5 + 0 2 + 7 … 9 + 0 2 + 8 … 10 - 6 8 – 2 … 4 + 1 4. (1 đ) 2 + = 7 10 - = 10 6 - = 5 7 + = 9 5. Viết phép tính thích hợp: ( 2 đ) Có : 7 bông hoa > < = Số > < = Bớt đi : 2 bông hoa Còn :… bông hoa ? 6: (1 đ) Hình vẽ bên có: a) Có hình tam giác. b) Có hình chữ nhật. c) Có … đoạn thẳng Bài 1: Tính: + 3 2 + 0 4 + 2 1 + 2 3 + 4 1 + 5 0 Bài 2: Tính: 3 + 2 + 4= 3 + 6 – 7 = 9 – 3 + 0 = Bài 3: 2 + 3 ….5 2 + 2….1 + 2 1 + 4 ….4 + 1 ? 2 + 2… 5 2 + 1….1 + 2 5 + 0… 2 + 3 Bài 4: Số? 1 + …. = 1 1 + …. = 2 …+ 3 = 3 2 + …. = 2 Bài 5: Số: 3 + = 8 ; 9 - = 6 ; + 4 = 8 ; 7 - = 5 Bài 6: Đọc, viết số ? năm hai ba …… ……… ……… ……… ……. 7 6 Bài 7: Điền dấu > < = : a/ 5 + 4 9 2 + 6 5 b/ 8 - 3 3 +5 7 – 2 3 + 3 Bài 8: Hình vẽ bên có: - Có………hình tam giác - Có………hình vuông Bài 9: Điền số và phép tính thích hợp vào ô trống: Có: 10 cây bút Cho: 3 cây bút Còn: cây bút Bài 10: Tính. 6 + 2 = . . . . . . . . 6 + 2 + 2 = . . . . . . . . 10 + 0 = . . . . . . . . 10 – 5 – 3 = . . . . . . . . 8 – 3 = . . . . . . . . 4 + 3 – 2 = . . . . . . . . 5 – 2 = . . . . . . . . 9 – 4 + 5 = . . . . . . . . A. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Dấu cần điền vào ô trống : 9 - 7 4 + 2 a. = b. > c. < Câu 2: Số cần điền vào ô trống là số nào : - 6 = 3 a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 Câu 3: 10 – 6 + 3 = …… Số cần điền vào chỗ có dấu chấm là: a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 Câu 4: Dãy số nào sau đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: a. 1, 4, 7, 9, 0 b. 0, 1 , 7, 4, 9 c. 0, 1, 4, 7, 9 d. 9, 7, 4, 1, 0 Câu 5: Đúng ghi (đ) sai ghi (s) vào ô vuông đứng trước. 10 – 0 = 1 ; 8 – 4 < 4 Câu 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác ? a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 Bài 1: Số? 3 - 2 + …. = 5 3 - 2 + = 4 5 - 2 + … = 5 4 - 1 + ….= 5 …. + 2 + 1 = 5 6 - 2 + …= 4 3 -…. + 1 = 4 0 + 2 - … = 4 Bài 2: Tính : 8 - 5 + 3 = 6 - 2 + 1 = 7 - 5 + 6 = 4 - 4 + 6 = 2 + 4 - 1 = 6 - 3 + 2 = 6 - 4 + 3 = 2 + 4 - 3 = Bài 3: Tính : 1 + 2 = 2 + 3 = 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 2 = 2 + 1 = 3 + 2 = 5 + 0 = 4 - 3 = 1 + 4 = 0 + 5 = 1 + 3 = 1 + 1 + 2 = 3 + 1 + 3 = Bài 4: Số: 4 = 1 + 2 +…… 5 = 2 + 1 + …… 3 = 1 + 1 +…… 5 = 2 + …. + 2 3 = 1 + … + 1 2 = 1 + … + 0 2 = 3 - …… 2 = 3 - …… 1 = … - 2 Bài 5: Nối : Bài 6: Điền dấu ( +, -, =) 5 2 3 4 2 2 5 3 2 4 3 1 5 ….4……1 2 1……3 Bài 7: Viết phép tính thích hợp vào ô trống . Hà có : 5 viên bi Hà cho Sơn : 3 viên bi Hà còn lại :……viên bi ? Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ trống : a/ 0 ; 1; 2; ….; ….; …; 6 ; ….; 8; ….; 10. b/ 10; 9 ;….; … ; 6 ; … ; 4; ……. ; 2 ; … ; 0. Bài 9: Đặt tính rồi tính: 5 – 3 2 + 3 4 – 3 0 + 5 ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………. 2 + 3 3 + 2 2 + 2 2 + 1 2 - 0 3 - 2 0 + 3 2 + 1 2 + 3 + 1 + 4 + * Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông bên cạnh ( 1đ ) Số 7 đọc là bẩy 10 – 4 + 3 = 9 6 + 3 > 9 8 – 2 < 1 + 5 1. Tính : 2 7 4 10 + - + - 8 0 3 1 … … … … Viết các số 7, 5, 1, 9, 6 : a) Theo thứ tự từ bé đến lớn :…………………………… b) Theo thứ tự từ lớn đến bé :…………………………… 3. 7 – 4 …. 5 + 0 2 + 7 … 9 + 0 2 + 8 … 10 - 6 8 – 2 … 4 + 1 4. 2 + = 7 10 - = 10 6 - = 5 7 + = 9 5. Viết phép tính thích hợp : Có : 7 bông hoa Bớt đi : 2 bông hoa Còn :… bông hoa ? 6. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng : Có … đoạn thẳng > < = Số A B D C Câu 2: Tính a) 6 + 4 = …… 2 + 7 = ……… 5 + 2 + 1 =……… 10 - 0 - 3 = ………. b) 3 5 10 8 + + - - 3 0 6 5 Câu 3: Viết các số sau: 3 , 0, 9, 6, 10 theo thứ tự: a, từ bé đến lớn: b, từ lớn đến bé: Câu 4: Điền dấu >, <, = 5 + 4 5 10 - 6 8 + 0 9 - 3 7 0 + 7 9 - 2 Câu 5: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: An có : 9 quả táo Cho bạn: : 2 quả táo Còn lại : …… quả táo ? Câu 6: Điền số vào ô trống để có phép tính đúng: + = 4 + 5 Bài 1: Tính: + 3 2 + 0 4 + 2 1 + 2 3 + 4 1 + 5 0 …. …… ……. …… ……. ……. 8 9 4 6 7 9 + - + + - - 2 5 5 2 3 4 ……. …… ……. ……. ……. …… [...]... có mấy viên bi? B i 10 : Tìm hai số sao cho khi cộng chúng l i thì được kết quả bằng 7 và lấy số lớn trừ i số bé thì được kết quả bằng 3 B i 11 : Hình vẽ dư i đây có bao nhiêu hình a-…….tam giác b-…… hình vuông 1 Tính: (2 i m) -+ 4 + 6 …… 10 – 4 + 3 = 9 3 …… 5 2 3 7 …… …… 10 – 5 + 2 = 10 8 …… 1 8 …… 10 + 0 – 4 = ………………… 6+2–3= ………………… 7–4+6= ………………… 8–3+3= ………………… 2 Số? (2 i m): ………………… 10 0 …… …………………...B i 2: Tính: 3 + 2 + 5= 4 +1+ 2= 2+0+7= B i 3: > < = B i 4: 6 + 3 ….9 2 + 5… 7 + 2 3 + 4 ….4 + 5 2 + 6… 1 + 6 5 + 4 … 5 + 3 ? 7 + 2… 8 1 + … = 7 6 + … = 9 …+ 3 = 9 Sè 5 + … = 10 B i 5: Viết phép tính thích hợp: Nam có : 10 c i nhãn vở Đã dùng : 7 c i nhãn vở Nam còn l i: ….nhãn vở? Hậu có : 4 chì màu Thêm : 5 chì màu Hậu có tất cả:…chì màu? B i 6: Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ i 3 r i cộng v i 4... ………………………………………………………………………… B i 7: Cho các số 2, 5, 3 và các dấu +, - , = ; hãy lập các phép tính đúng từ các số và các dấu trên ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… B i 8: i n số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng ngang, theo cột dọc và theo một đường chéo đều có kết quả bằng 8 1 1 3 B i 9: Dân có một số bi Dân cho Bảo 4 viên bi Dân còn l i 5 viên bi H i lúc đầu Dân... 9 – 1 10 = 7 + …… 10 – 4 < 7 - …… 9 = 10 - …… …… - 8 = 9 - 1 3 Viết các số: 8; 1; 5; 4; 7; 2 (2 i m) 3 + 6 < 7 + …… … – 5 > 3 + 1 10 - …… = 8 - 2 a/ Theo thứ tự từ bé đến ………………………………………………………………… lớn: b/ Theo thứ tự từ lớn đến ………………………………………………………………… bé: 4 Viết phép tính thích hợp (2 i m) Lan có: 6 lá cờ Hồng có: 4 lá cờ ? lá cờ Có: 9 quả cam Cho: 4 quả cam Còn: ? quả cam 5 Trong hình dư i đây... từ lớn đến ………………………………………………………………… bé: 4 Viết phép tính thích hợp (2 i m) Lan có: 6 lá cờ Hồng có: 4 lá cờ ? lá cờ Có: 9 quả cam Cho: 4 quả cam Còn: ? quả cam 5 Trong hình dư i đây (2 i m) a/ b/ Có …… hình tam giác Có …… hình vuông . thích hợp ( 1 i m ) Có : 5 viên bi Mua thêm : 4 viên bi Có tất cả : … viên bi ? B i 7: Hình vẽ bên có ? (1 i m ) - hình vuông - …… hình tam giác 1. Tính : ( 2 đ) 2 7 4 10 + - + - 8 0 3 1 . 5 ….4… 1 2 1 …3 B i 7: Viết phép tính thích hợp vào ô trống . Hà có : 5 viên bi Hà cho Sơn : 3 viên bi Hà còn l i :……viên bi ? B i 8: Viết số thích hợp vào chỗ trống : a/ 0 ; 1; 2; ….; ….;. 1 + 2 +…… 5 = 2 + 1 + …… 3 = 1 + 1 +…… 5 = 2 + …. + 2 3 = 1 + … + 1 2 = 1 + … + 0 2 = 3 - …… 2 = 3 - …… 1 = … - 2 B i 5: N i : B i 6: i n dấu ( +, -, =) 5 2 3 4 2 2 5 3 2 4 3 1 5 ….4……1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập hợp đề thi Toán lớp 1 Học kỳ I, Tập hợp đề thi Toán lớp 1 Học kỳ I, Tập hợp đề thi Toán lớp 1 Học kỳ I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay