đề thi học kì 1 môn toán lớp 9-bùi thị ngọc anh

54 370 6
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 13:00

TON DE 1 ! " " # x x x+ $! x x + "% &'( " ) )x x x + *+,-$&. " " x x x x+ + Cõu 2: (3 im) *+,-$& " " x x x x + + "/& " " ) " x x x !0123 4,5673 &89457 $!*+,-& Cõu 3: (3 im) /0:;&,5<=>?@'0,0A<0. /A "/&,5BCDE-FGHG%GI@J@89@'6,3 5K BCGCGDGDB Tứ,5FH%I@'0gìAVì sao? $Tứ giác ABCD cần thêm điều kiện gì để tứ giác MNPQ là hình cLM. Cõu 4: (1 im) <NO,&P3 0LM "FQ, R,0LMP')G"6Q,#G)STP 3 , R,UV Cõu Ni dung im ! " " " # " W Xx x x x x x+ = + $! " x x x + = " " ) )x x x= + " "x x= W#W# " " x x x x+ + " " ) )x x x x= = W"# W"# Cõu 2: (3 im) " " " " x x x x x x x x + + = = + + W# W# " !Y?Y " " W Wx x x :' "x W# W# $! " " ) " " " "  " x x x x x x x − − = = − − W# W#   &,5<=>?@'0$0' <0?<Z=>,:'?<!!=> ,U6/,[, $[  W# W#W# P N M Q B C D A " !&,5FH%I@'0$0' <0FH@'8\,6,$03  ,5BC H]FH!!B:'FHZB" 8^,%I!!B:'%IZB"" _:'".T6 FH!!%I:'FHZ%I $!Y&,5FH%I@'0LM0,UF$`, W aW MN MQ⊥ F'FI!!CD8\,6,$03  ,5BCD D/U MN MQ⊥ B ⊥ CD WG"# WG"# W"# W"# WG"# WG"# Câu 4: (1 điểm) !bZ $ $!D, R,@' )G"#G)Z""GX " m  WG"# W"# DE 2 Câu 1"GW ! # #X xyyx $! X   W" X " −+ − xx x Câu 2"GW % & xx X" " − '( "/ & "" ""# yxyx +−− "% &6]'( "" ,5673  &6]K =x "Wcd =y " Câu 3"GW/& " " " − −− xx xx !0123  x &S/457 $!<,567'/3  x 0&S/M,567$`,  "  Câu 4GW/ ,5BCE-DGFGef/&@'6,3 BCGCGB !&,6`,&,5BDFe@'0$0' $!HN ,5BCKB0&,5BDFe@'0,0A<0. /A !0123  ,5BC&,5BDFe@'0:O, Câu 5GW !<NO,&P0LM $!FQg:8\0LMU1P'@'cWG16Q,@')W STP3 g:8\UHẾT. Câu Nội dung yêu cầu Điểm Câu 1 (2,0 đ) ! # #X xyyx Z "" # X yx  $! X   W" X " −+ − xx x Z X#" XX −+ +− xx xx Z #" X + + x x WG# WG# Câu 2 (2,0 đ)  xx X" " − Z " −xx  "! "" ""# yxyx +−− Z "#" "" −+− yxyx Z "" # −− yx Z ## +−−− yxyx WG"# WG"# ""! U "" ""# yxyx +−− Z ## +−−− yxyx  T =x "Wcd =y " 89 "Wc"#"Wc"h# ZaWWW ZaWWW WG"# WG"# Câu 3 (2,0 đ) !%& " " " − −− xx xx 4572 W" ≠ x :' W ≠− x .T6  W≠x :' ≠x WG# WG# $! " " " − −− xx xx Z  " ⇒ """ " −=−− xxxx  WaX ")aX " "" =⇒ =+−⇒ −=−−⇒ x xx xxxx WG"# WG"# WG"# WG"# Câu 4 (1,0 đ) !<0FCZF, DCZDB, .T6 FD@'8\,6,$03  ,5BC ACMD !!⇒  T !! ACEAEMD ∈⇒  8^,:0FCZF, :'eBZe, .T6 Fe@'8\,6,$03  ,5BC ABME !! ⇒  T !! ABDDAME ∈ " WG"# WG"# WG"# WG"# _:'".T6 &,5BDFe@'0$0':0U5 iKj./,./, WG"#dWG"# $!HN ,5BCKB.T6 BCZB ' ABMEACMD "  d "  == !8\,6,$03  ,5 .T6 FDZFe bT6 0$0'BDFe@'0/0$0'U  K21$`,  WG"#dWG"# WG"# WG"# !Y0$0'BDFe@'0:O,0UBZaW W :' BCZB  T ,5BC:O,KB WG# Câu 5 (1,0 đ) !bZ $:P: G$@' 283 0LM WG# $!D3 g:8\@'cW)WZ"WW "  WG# DE 3   BZ)4"4 " h $CZTk" "  "% &'(Z4 " Tk4h"4Tk" *+,-$&DZ"4k " k)4 " h4k" " "/$&   " + − = xx x P 0123 4,567&%89457 $*+,-$&% ""*+,-$&I:4 ≠ #d4 ≠ W:'4 ≠ k# "# "  #  #  " −       − + + = x x xx Q  / ,5BCG_B2l8\,m,B4./,./,:CG_2l8\, m,T./,./,:BCGB4nTKD &,5BCD@'0,0AK. /A $HN ,5BCKCG0&,5BCD@'0,0AK. /A  ,5BCg/gS12,00&,5BCD@'0:O,A ) <NO,&P0 ,U 5T@' :'$d8\, /@' $P0 ,UQP' 5T@'d#G8\, /@' XN Câu Nội dung yêu cầu Câu 1 (3,0 đ) 1.Thực hiện phép tính: a. A = 4x.(2x 2 + 1) = 8x 3 + 4x b. B = ( y – 2) 2 = y 2 – 4y + 4 2.Phân tích đa thức thành nhân tử: C = x 2 y – x + 2xy – 2 = = (x 2 y – x) + (2xy – 2) = = x(xy – 1) + 2(xy – 1) = = (xy – 1)(x + 2) 3.Rút gọn biểu thức: D = (2x – 3) 2 – 4x 2 + 13x – 12 = 4x 2 – 12x + 9 – 4x 2 + 13x – 12 = x – 3 Câu 2 (3,0 đ) 2.1 Cho biểu thức   " + − = xx x P a.P được xác định khi x( x + 1) ≠ 0 ⇔    ≠+ ≠ W W x x ⇔    −≠ ≠  W x x b.Rút gọn biểu thức   " + − = xx x P =   + −+ xx xx = x x − 2.2 với x ≠ 5; x ≠ 0 và x ≠ – 5 "# "  #  #  " −       − + + = x x xx Q ; MTC = ( x + 5)(x – 5) = "# "  ## ## " −         −+ ++− x x xx xx = =  " "#  "# " " " = −       − x x x x Câu 3 (3,0 đ) a. Tứ giác ABCD là hình bình hành. Tại vì: Do AB //Cy và Ax//BC (gt) nên AB//CD và AD//BC t_U.T6 BCD@'0$0':0U5Kj./,./, b. Nếu tam giác ABC cân tại B, thì tứ giác ABCD là hình thoi Tại vì:Theo kNog 0&,5BCD@'0$0' D/ , BCKC,]CBZC" _:'".T6 BCD@'0/:0$0'U  21$`,   c. Theo câu b khi tam giác ABC cân tại B thì t&,5BCD@'/ HN&,5BCD@'0:O,0,UCZaW W ) _:')2N@M2 ,5BC:O,KC0&, BCD@' :O, Câu 4 (1,0 đ)  "  hba S + = $ "  hba S + = Z " ) " X# cm= + DE 4 Câu I: (3đ) 1/ (2,5đ) Thực hiện các phép tính : !'"44 " )4hc $! 6`,m,&BhC " !' 4 " h)4h)4h" 2/ (0,5đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 4 " h"4ThT " kp " Câu II  1!1đ) 0Y?Y3 &  #" + + x x 2/ (2đ) /& "    x A x + = − !*+,-&6] $!0,5673 4&U,567$`," Câu III /∆BCE-FGH@J@89@'6,3 CGBE-@'j4&, 3 Ho F &,5CH@'0,0A<0. /A $&,&,BCH@0$0' ∆BCq 12,00&,BCH@0LM Câu IV: (1đ) / ,5BCG$NCZWG8\, /BZ"W <NO,&P ,5BC $P ,5BC Bài Nội dung Câu I  1/ Thực hiện các phép tính : "44 " )4hcZX4  4 " h)4 $BhC " ZB " h"BChC " 4 " h)4h)4h"Z4h" " 4h"Z4h" 2/ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 4 " h"4ThT " kp " = 4hT " p " Z4hThp4hTp  Câu II:  ! Y?Y3 &  #" + + x x @' 4h ≠ W x ⇔ ≠ − 2/ Phân thức "    x A x + = −  U "           x x A x x x x + + = = = − + − − $Y&BU,567$`,"0   "  "   #  " " " # " x x x x x = ⇔ = − − ⇔ = − ⇔ = ⇒ =  <MT24Z " # 0,5673 &B$`," Câu III:  Giải H M N C B A a/4&,5CHU FHZF, FCZF, <MT&,5CHU 8\,/C:'Hn K6, 3 r8\,]&, CH@'0$0' b/?&,BCHs HF!!BCFH@'8\,C3  ,5BC ⇒ BCZ"HF F'HZ"HF ⇒ BCZH <MT&,5BCHUH!!BCGBCZH]&,5BCH@'0$0 ' c/Y&,5BCH@'0LM0∆BC :O,KB0$0' U,U:O,@'0LM Câu IV:   H C B A O,&P ,5BC@' b ABC Z "  CB $D ,5BC@' b ABC Z "  CBZ "  W"WZWW "  DE 5 Câu 1G#A  !44 " h"4 $!4k"T4h"T !% &'()4 " k"4T P!ST0123 4&. 457 )  X x x −  Câu 2"G#*+,-  ! ( ) " "    #x x x x x x + + − + − +  $! " #  W  x x + + ! " " )  )  " x x x x + − + − Câu 3G# /0:;. &,5'/@'0LMG&,5'/@'0/G& ,5'/@'0$0'AO,J,g H F E G M N Q P C D B A Câu 4G# / ∆ BCKBG8\, /BFE-@'6,3 BGH@' j4&,:Fo  !&,&,5BHF@'0LMA $!0123  ∆ BC&,5BHF@'0:O,A Câu 5GW /0/BCDG$NBCZ#GBZ@', /3   8\,/ST:NO,&P0/:'P0/ BCD Câu Nội dung yêu cầu Câu 1 (3,5 đ) !44 " h"4Z44 " h4"4h4 Z#4  kX4 " k4 $!4k"T4 " h Z44 " h4"T4 " k"T Z4  h4k"4 " Tk"T  !)4 " k"4TZ)44k"4T Z"4"4kT   P!  X W " x x − ≠ ⇔ ≠  Câu 2 (2,5 đ) ! ( ) " "  "  "    # # # x x x x x x x x x x x x + + − + − + = + + − − − + = $! " " #  #  #  W  W   #   " x x x x x x x + + + = + + + + = ! ( ) " " " " " " " " ) ) )  )    " "  "   "  " "    x x x x x x x x x x x x x x x x x x + + − − + = + − − − = + = − + − = − + = − Câu 3 (1,5 đ) etE@'0/ FH%I@'0LM BCD@'0$0' Câu 4 (1,0 đ) 5cm 3cm D B A C I uPv,7@%T ,/:'/ ,5:O,BCG U " " #  )IB cm= − = "   "  X ")   " ABCD S AC BD cm = = = Câu 5 (1,5 đ) !D/BZ,GFZH,]BHF@'0$0'  U · W aWAMC = <0BF@'8\, / BHF@'0$0'UQ,U:O, ⇒ BHF@'0LM $!<MTBHF@'0LMU K21BF:'F$`, L  @'0:O, D/:MTBFZ  " C T W w aWA = DE 6 Câu I: (3đ) 1/ (2,5đ) Thực hiện các phép tính : !'4 " 4" xxx $! 6`,m,&BC " !' 4 " h"4h4h 2/ (0,5đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 4 " h4hTh4T Câu II /&BZ "" X −+ + xx x !0Y?Y3 &6]d $!*+,-&6]d !0,5673 4&U,567$`, Câu III /0 ,BCDBC!!DGE-FGHG%GI@J@89@'6, 3 BCGCDGDB !&,FH%I@0,0A<0. /A $!!&,5FH%I@'0/ !HNB ⊥ CD0&,5FH%I@'0,0A<0. /A Câu IV: (1đ) / ,5BCG$NCZ"WG8\, /BZ# <NO,&P ,5BC $P ,5BC N [...]... + 1 2x 1  + :  2 x − 1 2 x + 1  10 x − 5 Rút gọn biểu thức sau :   (2 x + 1) 2  (2 x − 1) 2 2x = +  (2 x − 1) (2 x + 1) (2 x + 1) (2 x − 1)  : 5(2 x − 1)     4 x 2 + 4 x + 1 + 4 x 2 − 4 x + 1  5(2 x − 1)  =   ( 2 x + 1) (2 x − 1) 2x   = = Câu 6 (3,0 đ) E A 2(4 x 2 + 1) .5(2 x − 1) 5(4 x 2 + 1) = (2 x + 1) (2 x − 1) .2 x x (2 x + 1) B N M D 8x 2 + 2 5(2 x − 1) (2 x + 1) (2 x − 1) 2x C... S AMC Câu 1 2 Nội dung yêu cầu a/ b/ 2x.(x – 1) =2x -2x (15 x4y2 – 5x3y2 + 10 xy4) : 5xy2 =3x 3 -x 2 +2y 2 3x 3x x 1 x 1 + + 2 c/ = 3 ( x − 1) ( x 2 + x + 1) x 2 + x + 1 x 1 x + x +1 3x ( x − 1) ( x − 1) + 2 = 2 ( x − 1) ( x + x + 1) ( x + x + 1) ( x − 1) 2 x2 + x +1 1 = = 2 ( x − 1) ( x + x + 1) x − 1 a/ x(x + y) + 2(x+y)=(x+y)(x+2) b/ x2 – 2xy + y2 – 4z2 =(x-y) 2 – 4z2 =(x-y-2z)(x-y+2z) 3 a) 15 x ( x +... án 1 Câu 1 a) S = a.h 2 b) AC = 0,6 dm = 6 cm 1 1 AC.BH = 6.3,5 = 10 ,5 cm2 2 2 2 3) 2 a) x ( x − 2 x = x x − x 2 2 x3 = x3 − 2 x5 b) ( x + 3 y ) 2 = x 2 + 2.x.3 y + (3 y ) 2 = ( x + 3 y)2 S ABC = Câu 2 c) 1   2x + 2 4x   x + − 2 ÷  ÷:   x +1 x 1   x 1 x 1   x ( x − 1)   2( x + 1) ( x + 1)  x +1 4x + − = ÷:  ÷  ( x − 1) ( x + 1 ( x − 1) ( x + 1)   ( x − 1) ( x + 1) ( x + 1) ( x − 1) ... 2 1 +  2 1 + 8 3 x3 – 3x2 – 4x +12 = (x3 – 3x2) – (4x -12 ) = x2(x -3) - 4(x-3) = (x-3) ( x2 -4) = (x-3) ( x-2) (x+2) (2x +1) 2 +(2x -1) 2 -2 (1+ 2x)(2x -1) = [(2x + 1 ) – (2x -1) ]2 = 22 = 4 Phân thức x 1 x2 − x a) Để phân thức xác định thì x2 -x ≠ 0 hay x( x -1) ≠ 0 Suy ra x ≠ 0 hoặc x -1 ≠ 0 Suy ra x ≠ 0 hoặc x ≠ 1 b) Rút gọn phân thức : x 1 x 1 1 = = 2 x( x − 1) x x −x Câu 5 (1, 0 đ) 2x  2x + 1 2x... 5)(2x + 5) P= - 1 - 0.25đ - 0.25đ 2 x2 − 4x + 2 x( x − 1) - 0.5đ - 0.25đ - 0.25đ a/ Điều kiện: x( x − 1) ≠ 0 x≠0 x 1 2 x2 − 4x + 2 x( x − 1) 2( x 2 − 2 x + 1) = x( x − 1) 2( x − 1) 2 = x( x − 1) 2( x − 1) = x b/ P= Câu 4 Câu 5 - 0.25đ - 0.25đ - 0.5đ ( x + 5) ( x 3 ) 2 − 12  x+5 x6 − 1   × 2 = 3 3 2 x + 1 x + 7 x + 10 ( x + 1) ( x + 5 x + 2 x + 10 ) ( x + 5)( x 3 − 1) ( x 3 + 1) = 3 ( x + 1) ( x + 5)(... 0,5 0,5 x 2 + 4x + 4 (x + 2) 2 x +2 = b = (x + 2).(x - 2) (x + 2).(x - 2) x- 2 x 2000 - x x 2x +12 + 2) x + 2 012 x +1 x + 2 012 x +1 æ x 2000 - x 2x +12 ö ÷ = ç + ÷ ç ÷ ç x +1 x + 2 012 è x +1 ø æ x 2000 - x + 2x +12 ö ÷ = ç ÷ ç ÷ ç ø x + 2 012 è x +1 x x + 2 012 x = = x + 2 012 x +1 x +1 Câu III (3 điểm) 1) Tứ giác AEDF là hình chữ nhật µ µ µ Vì A = E = H = 900 B 0,5 - 0,5 0,25 0,25 0,25 - 0,25 D 0,75... là hình vuông Câu 7 (1, 0 đ) A B C H a)Công thức tính diện tích tam giác ABC, AHB là: 1 AH BC 2 1 = AH HB 2 S ABC = S AHB b)Tính diện tích tam giác ABC trên biết S AHB = 15 cm 2 AH = 3cm , HC = 12 cm Ta có : S AHB = 1 AH HB = 15 2 Suy ra HB = (15 .2 ): AH= 30:3= 10 Suy ra BC = HB+HC = 10 + 12 = 22 S ABC = 1 1 AH BC = 3.22 = 33 cm2 2 2 DE 13 Câu 1 (2,0 điểm) a) Thực hiệ phép tính: 1 2 x 2 (3 x 2 − x +... AEDF là hình vuông DE 8 Câu 1: ( 2đ ) thực hiện phép tính a/ 2x.(x – 1) ( 0,5 đ ) b/ (15 x4y2 – 5x3y2 + 10 xy4) : 5xy2 ( 0,5đ ) 3x x 1 + 2 c/ 1 3 x 1 x + x +1 Câu 2: ( 1, 5 đ ) Phân tích đa thức a/ x(x + y) + 2(x+y) 0,5đ 2 2 2 b/ x – 2xy + y – 4z 1 Câu 3: ( 1, 5 đ ) Rút gọn phân thức 15 x ( x + 5) 3 x 2 + 2x + 1 a) 0,5đ b) 1 20 x 2 ( x + 5) 2x3 − 2x x 2 − 10 x + 25 Câu 4: ( 1 đ) Tìm x để giá trị phân... kiện bài toán 0.25đ x− 2 5557 − 2 5555 = = 5 5 5 Ta có = 11 11 2) P= 0.5đ  1 ( x 2 + y 2 )  x + y − 1 1 − : 2 xy  x + y + 1  2 xy − 1 + x 2 + y 2 x + y − 1 ( x + y ) 2 − 1 x + y + 1 : = = 2 xy x+ y +1 2 xy x+ y 1 0.5đ ( x + y + 1) .( x + y − 1) .( x + y + 1) ( x + y + 1) 2 = = 2 xy.( x + y − 1) 2 xy 0.5đ Câu IV : (3đ) : 1) Tứ giác AMBD là hình bình hành Vì OA = OB ( gt ) OD = OM ( gt ) D 0.5 đ... 1/ Thực hiện các phép tính : a) x 2 (3x - 2)= 3x 3 - 2 x 2 b) (A - B)2= A2-2AB+B2 c) (x 2 + 2x + 1 ) : (x +1) = (x +1) 2 : (x +1) = x +1 2/ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: x 2 + x + y +xy = (x 2 + x)+ (y +xy) = x(x +1) + y(x +1) = (x +1) (x+y) a/ ĐKXĐ của phân thức A = x+2 ≠ 0 và 2x -1 ≠ 0 ⇔ x ≠ -2 và x ≠ b/ 3x + 6 là : ( x + 2)(2 x − 1) 1 2 3x + 6 3( x + 2) 3 = = ( x + 2)(2 x − 1) ( x + 2)(2 x − 1) . (2xy – 2) = = x(xy – 1) + 2(xy – 1) = = (xy – 1) (x + 2) 3.Rút gọn biểu thức: D = (2x – 3) 2 – 4x 2 + 13 x – 12 = 4x 2 – 12 x + 9 – 4x 2 + 13 x – 12 = x – 3 Câu 2 (3,0 đ) 2 .1 Cho biểu thức   " + − = xx x P a.P. 5T@'d#G8, /@' XN Câu Nội dung yêu cầu Câu 1 (3,0 đ) 1. Thực hiện phép tính: a. A = 4x.(2x 2 + 1) = 8x 3 + 4x b. B = ( y – 2) 2 = y 2 – 4y + 4 2.Phân tích đa thức. ,5BC@' b ABC Z "  CBZ "  "W#Z#W "  DE 7 Câu 1 ( 1, 0 điểm)  <NO,&P ,5UQK$`, :' 1  / &,:KU@' $ / ,5BCUBZWGXPlC ⊥ B ∈ BP 
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi học kì 1 môn toán lớp 9-bùi thị ngọc anh, đề thi học kì 1 môn toán lớp 9-bùi thị ngọc anh, đề thi học kì 1 môn toán lớp 9-bùi thị ngọc anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay