Cách làm bài văn nghị luận xã hội

19 1,116 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2015, 23:23

Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1- PHN I: VÀI NÉT V VNăNGH LUN: 1. CÁC LOIăVNăNGH LUN: Vnăngh lun là mt th loi có có truyn thngălơuăđi, có giá tr và tác dng ht sc to lnătrongătrng kì lch s dngănc và gi nc ca dân tc ta. Cnăc vƠoăđiătng ngh lună(đ tài), có th chiaăvnăngh lun thành 2 loi chính: a. Ngh lunăvnăhc: Bàn v các vnăđ vnăchng-ngh thutănhămt tác phm hocăđon trích tác phmăvnăhc, mt vnăđ lí lunăvnăhc, mt nhnăđnh vnăhc sầTiêuăbiuălƠăcácăvnăbn Nguyn ình Chiu, ngôi sao sáng trong vn ngh ca dân tc ca PhmăVnăng, Mt thi đi trong thi ca ca HoƠiăThanhầ b. Ngh lun xã hi: Bàn v các vnăđ xã hi-chính tr nhămtătătngăđo lí, mt li sng, mt hin tng tích cc hoc tiêu cc caăđi sng, mt vnăđ thiênănhiên,ămôiătrngầLoiănƠyăthng có 3 kiu bài ngh lun xã hi mà hc sinh THPT phi hcăvƠăthiătrongăchngătrình:ăNgh lun v mtătătngăđo lí, ngh lun v mt hinătngăđi sng, ngh lun v mt vnăđ xã hiăđt ra trong tác phmăvnăhc. 2.ăIM GING NHAU GIA CÁC LOIăVNăNGH LUN: a. Mcăđích: - u nhm phát biu trc tip tătng, tình cm,ătháiăđ,ăquanăđim caăngi vit. - u nhmătácăđngăđn nhn thc và tình cm caăngiăđc,ăngi nghe, t đóăthuyt phcăngiăđc ngiăngheătinăvƠăhƠnhăđngătheoăquanăđimămƠăngi vităđƣăth hin. b. cătrng:ăcătrngăcăbn caăvnăngh lun ậ vƠăcngălƠăsc hp dn ch yu ca loiăvnănƠyăậ là: lp lun thng nht, cht ch; lí l sc so, thông minh; dn chng chính xác, chân thc, giàu sc thuyt phc. c. S kt hp gia lí l và tình cm: Vnăngh lun nói chung là sn phm caătăduyălôăgích,ăsuyălí, ăvìăth ý t phi rõ ràng, lp lun phi cht ch,ăvnăphongăphi sáng sa, boăđmăđ chính xác, giàu sc thuyt phc, ăTuyănhiên,ănóiănhăth không cóănghaălƠăvnăngh lun ch trình bày vnăđ mt cách khô khan, truătng, t chi mi cm xúc và hình nh. Trái li munătngăthêmăsc thuyt phc, bên cnh vic "gõ" vƠoălíătrí,ăbƠiăvnăngh lun cnătácăđng mnh m vào tình cm caăngiăđc. Mun th ngi vităvnăngh lun cn phi có tình cm, cm xúc caoăđ. Ngôn ng vnăngh lunăcngăcn phi hp dn, lôi cun bng các t ng giàu hình nh và có sc biu cm cao. CÁCHăLÀMăBÀIăVNăNGH LUN Xà HI Giáo viên: PHM HUăCNG Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 2- PHN II: NHNGăLUăÝăKHIăLÀMăCÁCăKIU BÀI NGH LUN Xà HI I. CÁC KIU BÀI NGH LUN Xà HI: a. Ngh lun v mtătătng,ăđo lí: iătng ca kiu bài này là mt ý kin, mt quan nim v tă tng,ăđoălí.ăTătng,ăđo lí y có th cóăỦănghaătích ccănhăli sngăđp,ătìnhăyêuăthng,ăvaiătròăca lí tng trong cuc sng,ăcngăcóăth là nhng quan nim sai lm cn phê phán và t đóăxácălp quan nim đúng. b. Ngh lun v mt hinătngăđi sng:  tài ngh lun là các hinătngăđi sngăđángăđcăsuyănghă trong cuc sng hàng ngày, nht là các hinătng liên quan trc tipăđn tui tr. Các hinătng này có th cóăỦănghaătíchăccănhăỦăchí,ăngh lc,ătìnhăyêuăthngầnhngăcngăcóăth là nhng hinătng tiêu cc cnăphêăphánănhăs li nhác, nhng thói quen xuầ c. Ngh lun v mt vnăđ xã hiăđt ra trong tác phmăvnăhc:  tài ngh lun là các vnăđ xã hi mà nhƠăvnăđt ra trong tác phmăvnăhc. 2. NHNGăLUăÝăQUANăTRNG KHI LÀM CÁC KIU BÀI NGH LUN Xà HI: a. Các kiuăbƠiănƠyăđu nm  CơuăII,ă3ăđim, PHN CHUNG CHO TT C THÍăSINH,ătrongă thiăi hc-Caoăđng và Tt nghip hin hành. Loiăđ này yêu cu thí sinh vn dng kin thc xã hi và đi sng đ vit bài ngh lun xã hi. b.  thi gii hn c th dungălng bài ngh lun xã hi: ngn gn (không quá 600 t đi vi kì thi H,C và không quá 400 t đi vi kì thi Tt nghip PT). c. Ngi vit cn nêu và phân tích các hinătngăđi sngăcóăliênăquanăđ làm sáng t quanăđim và s đánhăgiáăca mình. d. Khi làm bài, cn nêu và phân tích các dn chng trong lch s,ătrongăđi sng.ăCngăcóăth ly dn chngăvnăhcănhngăcn có mcăđ (khôngănênăquáă30%)ăđ tránh lc sang bài ngh lunăvnăhc. e. ThíăsinhăthiăHănênălƠmăcơuănƠyătrongăvòngă54ăphút,ăthíăsinhăthiăTNănênălƠm câu này trong vòng 45 phút. g. Bài làm nên có m và kt bài, nên vit thành mtăbƠiăvnăhoƠnăchnh. h.  thiăH,Căch riăvƠoă2ăkiu bài ngh lun xã hi: ăNgh lun v mtătătng,ăđo lí ăNgh lun v mt hinătngăđi sng. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 3- PHN III: NGH LUN V MT HINăTNGăI SNG: 1. Khái nim: Ngh lun v mt s vic, hinătngătrongăđi sng xã hi là bàn v mt mt s vic, hinătng có ý nghaăđi vi xã hi. S vic, hinătngăđi sng y có th đángăkhen,ăđángăchê,ăhayăcóăvnăđ đángăsuyă ngh. 2.ăim ging và khác nhau gia Ngh lun v mt s vic, hinătngăđi sng và Ngh lun v mt vnăđ tătngăđo lí: - Bài Ngh lun v mt vnăđ tătngăđo lí có phn ging vi bài Ngh lun v mt s vic, hinătng trongăđi sng xã hi  ch: + Sau khi phân tích, bàn lun,ăngi vit cn rút ra nhngătătng,ăđo lí sng, rút ra bài hc nhn thc và hƠnhăđng. +ăuălƠăvnăngh lun nên phi tuân th yêu cu chung caăbƠiăvnăngh lun, nht là v lp lun, lí l, dn chng, trình bày và din đt. - Bài Ngh lun v mt vnăđ tătngăđo lí khác vi bài Ngh lun v mt s vic, hinătngătrongăđi sng xã hi  ch: + Bài Ngh lun v mt s vic, hinătngătrongăđi sng xã hi xut phát t s thcăđi sng mà nêu ra nêuăraătătng, bày t tháiăđ. + Bài Ngh lun v mt vnăđ tătngăđo lí sau khi gii thích, phân tích thì vn dng các s thtăđi sngăđ chng minh, nhm tr li khngăđnh hay ph đnh mtătătngănƠoăđó. + Ngh lun v mt vnăđ tătngăđoălíăthng dùng khái nim truătngăhn,ălíăl nhiuăhn,ăcácăphépă lp lun gii thích, phân tích, chng minh, tng hpăcngăthngăđc s dng nhiuăhn. 3. Yêu cu ca bài ngh lun v mt s vic, hinătngăđi sng: - V ni dung: + Phiănêuărõăđc s vic, hinătng có vnăđ +ăPhơnătíchăđc mtăđúngăậ sai, li ậ hi ca s vic, hinătngăđi sng y + Ch ra nguyên nhân và bày t tháiăđ, ý kin, nhnăđnh caăngi vit. - V hình thc: + Bài vit phi có b cc mch lc + Bài vit phi có lunăđim rõ ràng, lun c xác thc, phép lp lun phù hp + Bài vit phi có liăvnăchínhăxác,ăsngăđng, trình bày schăđp. 4. Nhngăđim cnăluăýătrongăđ bài ngh lun v mt s vic, hinătngăđi sng: - Có s vic, hinătng tt, cn ca ngi, biuădng - Có s vic, hinătng không tt, cnăuăỦ,ăphêăphán,ănhc nh. - Cóăđ cung cp sn s vic, hinătngădi dng mt truyn k, mt muătinăđ ngi làm bài s dng. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 4- - Cóăđ không cung cp ni dung sn, mà ch giătên,ăngi làm bài phi trình bày, mô t s vic, hin tngăđó. - Mnh lnhătrongăđ thng là: “nêu suy ngh ca mình”, “nêu nhn xét”, “nêu ý kin”, “bày t thái đ”, “trình bày suy ngh”… 5. Ngh lun v mt s vic, hinătngăđi sngăthng có 3 loi nh: - Trìnhă bƠyă suyă nghă v 1 hină tng trongă đi sng xã hi:ă nhă Ủă chí,ă ngh lc hoc tình yêu thngầ - Trình bày suyănghăv t 2 hinătngătrongăđi sng xã hi tr lên:ănhăchoăvƠănhn, thành và biầLoi này cn xem xét quan h gia 2 hinătng. - T 1 hinătng thiên nhiên,ătrìnhăbƠyăsuyănghăv đi sng xã hiănh:ăGia mt vùng siăđáăkhôă cn, cây hoa di vn mc lên và n nhngăđóaăhoaăthtăđpầSuyănghăca anh, ch v hinătng trên. 6. Cách làm bài ngh lun v mt s vic, hinătngăđi sng: Mun làm tt mt bƠiăvnăngh lun v mt s vic, hinătngăđi sng cn thc hin ttă4ăbcăsauăđơy: a.ăBc 1: Tìm hiuăđ và tìm ý cho bài vit b.ăBc 2: Lp dàn ý cho bài vit: - M bài: + Gii thiu s vic, hinătng cn bàn lun + M raăhng gii quyt vnăđ:ăThngălƠătrìnhăbƠyăsuyăngh - Thân bài: + Phân tích các mt, các biu hin ca s vic, hinătngăđi sng cn bàn lun +ăNêuăđánhăgiá,ănhnăđnh v mtăđúngăậ sai, li ậ hi, lí gii mt tích ccăcngănhăhn ch ca s vic, hinătng y, bày t tháiăđ đng tình, biuădngăhayălênăán,ăphêăphán. + Ch ra nguyên nhân ca ca s vic, hinătng y,ănêuăphngăhng khc phc mt tiêu cc, phát huy mt tích cc ca s vic, hinătng. + Liên h vi bn thân và thc t đi sng, rút ra bài hc nhn thcăvƠăhƠnhăđng.( xut bài hc v cách sng, cách ng x nóiăchungăvƠăđi vi bn thân nói riêng.) - Kt bài: +ăánhăgiáăchungăv s vic, hinătngăđi sngăđƣăbƠnălun + Phát trin, m rng, nâng cao vnăđ. c.ăBc 3: Vităbàiăvnătheoădànăýăđưălp d.ăc li, kim tra, sa li và hoàn thin bài vit: - Sa li chính t, dùng t, ng phápầ - Chú ý liên kt mch lc giaăcácăcơuătrongăđonăvnăvƠăgia các phnătrongăbƠiăvn. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 5- PHN IV: TÀI LIU THAM KHO V NGH LUN Xà HI A. Mt s đ vn ngh lun tọỊng chng tọình tọung hc ca M : 1. S bt li ca thc phmăMăđi vi hcăsinh,ăsinhăviênănc ngoài. 2. Tình trng nhà tù: S trng pht hay ci to giáo dc? 3. Nhng hot dngănhƠătrng s lƠmătngăócăsángăto cho tr emătrc tuiăđnătrng. 4. Chì trong du ha: mt du hiu ca tình trng ô nhim. 5. S trôi ni ca du và m trongănc: li và bt li? 6. Gây tnăthngătrongăbóngăđá:ăcóăth ngnăchnăđc không? 7. Sc truyn tin rng rãi ca ti vi? 8. Cht cácbon và sc kheăconăngi. 10. Nhngăkhóăkhnăcaăngi Nht khi nói ting Anh. (Th.s Phm HuăCngă(Cngvn)ătng hp và dch t nguyên bn ting Anh trong sách Joy M. Reid, The process of composition, Colorado State University, 1982) B. Mt s đ vn tọung hc ca Cng hoà liên bang c : 1. "Hãy nhn rõ bn thân anh". Câu cách ngôn yăcóăỦănghaăgìăđi vi bn tr? 2.ăNgiăgiƠăvƠăngi tr khác nhau  ch nƠo,ăvìăsaoănhăvy ? 3. Anh-xtanh nói : "Tng tng quan trng hn kin thc" . Anh (ch)ăcóăđng ý vi ý kinăđóăkhông? 4. “Cuc sng rt bun t", nhiu bnăthanhăniênănóiănhăvy, anh (ch) có nhng li khuyên nào? (Theoăi Xuân Yn,ăLuăTnh,ăChuăChngăTàiăcungăcp ậ Dn theo G.S TrnăìnhăS, i mi dy hc làm vn  THPT, Tp chí Vn hc và tui tr, s 8 ậ 2003). C.  vn ca Ucrai-na dỊ nhà s ịhm ni ting Xu-khôm-lin-xki đ xut: 1. Thành thc là th nào ? 2.ăVìăsaoăconăngi phi sng  trênăđi ? 3. Vì sao chúng ta cn có kin thc ? 4. Vì sao mà tôi sng  trênăđi ? 5. V. Huy-gô nói : "Con ngi ta đc sáng to ra không phi đ mang xích xing mà đ tung cánh bay ln trên bu tri". Hƣyăsuyănghăv s phn ca nhân loi. 6. Rút-xô nói : "Bt c công dân nào mà không làm vic đu là gic.” 7. M. Gor-ki nói : "Cá nhân dù là v đi, rt cuc cng là yu đui" . 8.ăChúngătaăvƠăngi ln. D. Nhng đ thi Vn tọỊng kì thi i hc  Trung Quc : 1.ă thi tnh An Huy: Vit mt bài vi ch đ “Hiu cuc sng, hiu cha m”. 2.ă thi ca Bc Kinh: Vit mt bài vit vi tiêu đ “Mt nét chm phá v Bc Kinh”. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 6- 3.ă thi tnh Trit Giang: “Cuc sng cn ngh ngi, cuc sng không ngi ngh”. Em có suy ngh gì v vn đ này? Hãy vit bài vit không di 800 ch vi ch đ này, có th vit v mt mt cng có th vit v c hai mt. 4.ă thi ca thành ph Thng Hi: Hãy vit mt bài vit vi ch đ “Tôi mun nm cht tay bn”. 5.ă thi tnh Giang Tô: L Tn nói, trc kia th gii vn không có đng, ngi đi nhiu nên đã to ra đng. Cng có ngi nói, th gii vn ngay t đu đã có đng, ngi đi nhiu nên đng b mt đi. Ly ch đ “Con ngi và con đng” đ vit mt bài dài khong 800 ch. 6.ă thi tnh Qungăông: Mt nhà điêu khc đang khc mt tng đá, bc tng vn cha thành hình, dn dn, đu, vai đã l ra, cui cùng nhà điêu khc đã tc ra tng mt thiên s xinh đp. Mt bé gái nhìn thy lin hi: Làm sao ông bit trong tng đá có giu thiên s? Nhà điêu khc nói: trong đá vn không có thiên s nhng ta đã dn ht tâm tríđ tc. Ly thiên s trong lòng nhà điêu khc làm ch đ đ vit mt bài dài 800 ch. 7.ă thi tnh T Xuyên: Trong cuc sng có rt nhiu câu hi, có ngi ham hi, có ngi ngi hi. Hãy ly “Hi” làm ch đ và vit mt bài không di 800 ch. 8.ă thi tnh Giang Tây: Có con chim yn n sau khi p trng tr nên rt béo, không th bay đc cao. M ca chim yn khuyên nó nên tng cng tp luyn đ gim béo, nh th mi có th bay đc cao. Ly “Chim yn gim béo” làm ch đ, t đt tiêu đ và vit mt bài 800 ch. 9.ă thi tnhăSnăông: Có mt câu chuyn ng ngôn nh sau: ng t di đt nhìn lên, con ngi đu thy sao tri lp lánh, sáng ngi, nhng khi con ngi tin gn sao tri s phát hin ra rng các ngôi sao cng ging nh trái đt - g gh, không bng phng, xung quanh đy bi bm. T câu chuyn ng ngôn này em cm ng đc điu gì? Ly đó làm ch đ và vit mt bài vit dài 800 ch. 10.ă  thi thành ph Trùng Khánh: (1) Hãy vit mt bài vit 200 ch miêu t mt bn xe. (2) Bc đi và dng li là hin tng thng gp trong cuc sng, nó đã giúp ta có đc nhng suy ngh và liên tng v t nhiên, xã hi, lch s, nhân sinh. Hãy ly ch đ “Bc đi và dng li” đ vit mt bài vit 600 ch. 11.ă thi tnh Liêu Ninh: Ly “ôi vai” làm ch đ và vit mt bài vit dài 800 ch. (ăCngvnătng hp và dch t http://China Daily.cn) Và di đây là mt s đ vn ca Trung Quc 1998: 1. Bn 2. Ngnăđèn. 3. Xin M hãy yên tâm. 4. T quc trong lòng tôi. 5. Tác hi ca thuc lá. 6.Vi danh d caănhƠătrng. 7. Con ngi phi có khí tit. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 7- 8.ăSuyănghăt ngn la. 9.ăc sách phi hiu sâu. 10. Thiu tôi thì ch vnăđôngăsao? (Dn theo G.S TrnăìnhăS, i mi dy hc làm vn  THPT, Tp chí Vn hc và tui tr, s 8 ậ 2003) E. SÁCH CN C CHO PHN NGH LUN Xà HI: 1. Nhiu tác gi, Vn ngh lun đu th k XX,ăNXBăVnăhc, HN.2003 2. Nhiu tác gi, Nâng cao k nng làm bài vn ngh lun, NXB Giáo dc, HN, 2005 3.ă Ngc Thng, Vai trò ca lp lun trong vn ngh lun, Tp chí Vn hc và Tui tr, 1-2005 4.ă Ngc Thng, Lun đim ca bài vn ngh lun, Tp chí Vn hc và Tui tr, 11-2006 5.ă Ngc Thng, Làm vn(chngăVn ngh lun),ăNXBăi hcăSăphm, HN. 2007 6. Danh ngôn th gii ( hoc Danh ngôn c kim ông Tây) 7. Nhiu tác gi, Ht ging tâm hn, NXB Thành ph H Chí Minh, 2004 8. Nhiu tác gi, Quà tng cuc sng, NXB Tr, TP HCM, 2006 9. Nhiu tác gi, Hãy can đm và tt bng, NXB Tr, 2004 10. Nhiu tác gi, Sao không dám c m, NXB Tr, 2003 11. Nhiu tác gi, Phép màu nhim ca đi, NXB Tr, TP HCM, 2004 12. Nhiu tác gi, Lòng tt là mt món quà, NXB Tr, TP HCM, 2004 13. T sách Mãi mãi tui hai mi, NXB Công an nhân dân. 14. Nhiu tác gi, Nhng tm lòng cao c, NXB Tr, TP HCM, 2004 15. Nhiu tác gi, Vt lên s phn, NXB Tr, TP HCM 2006 16. Nhiu tác gi, iu kì diu t cách nhìn cuc sng, NXB Tr, TP HCM 2006 17. Nhiu tác gi, Dám thành công, NXB Tr, 2008. 18. Nhiu tác gi, Nguyên lý ca thành công,ăNXBăVnăhóaăthôngătin,ă2009. 19. T sách Sng đp. 20. Nhiu tác gi, Ngi Trung quc xu xí 21. Nhiu tác gi, Phm cht và thói h tt xu ca ngi Vit 22. Nhiu tác gi, Truyn cc ngn 23. Chuyn vui ch ngha, NxbăVnăhóa-Thông tin, HN, 1996 24. Nhiu tác gi, Kho tàng c hc tinh hoa,ăNXBăVnăhóaăthôngătin,ăHN,ă2003 25. T.s Moóc-ti-măGi.ăÉt-l,ăNhng t tng ln t nhng tác phm v đi,ăNXBăVnăhóaăthôngătin,ăHN,ă 2004 26. Nhiu tác gi, B sách 10 vn câu hi vì sao, NXB Khoa hcăkăthut, HN. 2001 27. Ngha trang Trng sn lung linh ánh nn, Vietnamnet, 27-7-2004 28. Bách khoa toàn th m: www.wikipedia.org.vn Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 8- 29. Nguoiduongthoi.com.vn G. MT S TÀI LIU KHÁC: 1. Ngôi nhà nh có Tình yêu ln (Bài vită nàyăđưăđngătrênăVnExpress.netăngàyă 24/09/2010.ăXemăti: http://bit.ly/9vQuMi. Bài này thy Phm Huă Cng vită choă conă gái,ă nhngă cóă th coiă nhă tàiă liu tham kho b íchă choă đ vn sau: Miăgiaăđìnhălàămt t măyêuăthng.ăSuyănghăca anh ch? ) Tng Khánh Chi ca ba m và các Con trong Hi Nghé tháng Mi, nhân dp các Con tròn mt tui. Chaăđ rngăđ Con có th vuiăđùa,ăchy nhyătungătng,ăcngăchngă đp, sang trngăvƠăđyăđ tin nghiầănhăngôiănhƠăca bao bn bè cùng tui viăCon,ănhngăđóăvn là T MăYểUăTHNG,ălƠăniă yêuăthng,ăđùm bc và che ch cho Con.  đó,ăBaăM đƣ,ăđangăgn bó cùng nhau và s cùngăvunăđp cho hnh phúc bình d ca mình; cùng san s nim vui, ni bun; cùng chung vai gánh vác; cùng nuôi dyăvƠăchmăchútăchoăCon.  đó,ănuăđôiălúcăBaăM còn to ting vi nhau, thìăcngăch là do còn btăđngăquanăđim trong vicăchmă sóc và dy d Con,ăđ làm sao Con ln khôn và vngăvƠngăhnănaătrongăđi.  đó,ăm có th càu nhàu sut 8 tingăđng h vìăBaăđƣăung mt ccăbiaă5ănghìn,ănhngăli sn sàng b ra hàng triuăđngăđ mua loi bm tt nht cho Con.  đó,ăConăs bi bô nhng tingănóiăđu tiên, và chp chng nhngăbcăđiăth nhtătrongăđi.  đó,ămi tingăci trong tro caăConăđu có sc mnh lan truyn thành nhng nim vui ln,ăđuăkhiă lên nim hnh phúc vô b. Và mi ting khóc hn ti caăConăđu khin Ba M xót xa, lo lngăđn tht lòngầ  đó,ăConăkhôngăbaoăgi phi nghe nhng li có th làm tnăthngălòngăt trngăvƠălƠmăđauăđn trái tim bé bng ca mình.  đó,ăbt c lúcănƠoăConăcngăcóăth gcăđu lên vai Ba M đ khóc khi bun bã, ôm c Ba M khi hnh phúcăsngăvui,ălaoăvƠoăvòngătayăyêuăthngăca Ba M đ tìm s bình yên che ch, hay nm bên M và th th v nhngărungăđngăđuăđiầă  đó,ămi cánh ca ca ngôi nhà luôn rng m vƠăbaoădungănhătráiătimăca Ba M, luôn ch đónăConămi ln Con tr v sau nhng chuynăđiăxaầ Khi nhngăsuyănghănƠyăhin dinătrongăđu, Ba va vit cho Con, va lng l lauănc mt ậ nhng dòng nc mtăsungăsng, cmăđng và hnhăphúc.ăConăđngăci khi thy Ba yuăđui và không nén ni tình cm ca mình. Ch nhngăngiămƠăBaăyêuăthngănht mi có th làm cho Ba nh l. Và ch khi Con hiu đc giá tr ca nhngădòngănc mt, Con mi bit trân trng, nâng niu, gìn gi nhng n ciầ Ba vn cm thy áy náy, thy mình có li khiăchaămuaăđc cho M và Con mtăngôiănhƠătoăđp,ăđ đy và sang trng.ăNhngăBaăvnăđangăc gng ht mình và Ba tin rng mtăngƠyăkhôngăxa,ăcămăy s tr thành hin thc. Dù th,ăConăcngăđng bao gi quên cái T MăYểUăTHNGănh bé và bình d bây gi. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 9- Conăcngăđng quên rng, trong khi Con có mt T MăYểUăTHNGăthìănhiuăngi bn nh ca Con trên mi minăđtănc vn còn chu nhiu thit thòi mt mát. Nhiu bnăkhôngăđc  bên Ba M ca mình,ă khôngă cóă đc mt mái nhà bình d,ă khôngă đc che ch yêuă thng,ă khôngă đcă đn trngầCƠngăln khôn, Con càng phi bităđng cm và san s cùng nhng bn nh thit thòi, dù ch là món quà bình d hay mt liăyêuăthng,ăanăi,ăđngăviênầăCƠngăln khôn, Con càng phi bit trân trng T MăYểUăTHNGănh bé mƠămìnhăđangăcó. Con , ngôi nhà nh y Ba M đƣădng lên t hai bàn tay trng.ăBaăđƣălƠmăvic mitămƠiăđ có tin mua nó, còn M thì to tn vun vén, lo toan, sp xp, dngăxơyầăNhngăchínhăỦăthc trách nhim và tình yêu Ba M dành cho nhau và cho Con, chính công sc ca M, và nht là s xut hin caăConăđƣălƠmăchoănóăthc s tr thành T M, tr thành TH GIIăYểUăTHNG.ăConăbit không, nu không có Tình yêu, mi ngôi nhà s ch là nm m lnhăgiá.ăiu y, Ba M mun con ghi nh,ănhăBaăđƣătng nhc M ngay t nhngăngƠyăđu Ba M gn bó cùng nhau: “Anh dng ngôi nhà theo quy lut Tình yêu Chng cn đn nhng lâu đài lnh giá Ch tin ni nào có Em đn  Ch sng bng hi th ca Em thôi” Khiătrng thành, Con gái bé bng ca Ba M cngăs có mt mái nhà riêng. Ba M tin rng,ăConăcngăs làm ht scămìnhăđ mái nhà y tr thành T MăYểUăTHNGăngp tràn tingăci hnhăphúc;ăđ hiă m ca tình yêu và ý thc trách nhim, ca s đng cm, s chia, thân thinầs tràn ngp trong mi ngóc ngách nh bé nht caăngôiănhƠầ Ba M yêu Con và yêu T M ca mình. Ba M ca Con Phm HuăCng Ngun: www.socxinh.net 2.ăBcăđiăđuăđi ca Con và bài hc t đôiăchân (Bài vitănàyăđưăđngătrênăVnExpress.netăngàyă24/09/2010.ăXemăti: Bài này thy Phm HuăCng vităchoăconăgái,ănhngăcóăth coiănhătàiăliu tham kho b íchăchoăđ vn sau:ăăSuyănghăca anh ch v bcăđiăvàăđôiăchânăcaăconăngi? ) Gi Khánh Chi ca ba và các Con trng Hi Nghé tháng Mi Gn 40 tui miăcóăđc hnh phúc làm cha, nên ba hi hp,ăsungăsng và cmăđngăđn nghn ngào khi Con chp chngăbcăđiăth nhtătrongăđi. Ba hiu rngăconăđƣărt n lc, thm chí phiăvt qua rt nhiu vt v,ăkhóăkhnầđ đng vngăvƠăbcăđiătrênăđôiăchơnăbéăbng ca mình.ăNhngănhng vt v, khóăkhnăy chng là gì phi không Con, biăđ có th đng thng bng hai chi sau trên mtăđt,ăloƠiăngi đƣăphi tri qua hàng vnănmătin hóa, triăquaăvôăvƠnăđauăđn, nhc nhnầ Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 10- Dù nhngăbcăđiăđu tiên ca Con ch vô cùng nh bé,ănhngăvi Ba, liăcóăỦănghaătoăln, thiêng liêng. Conă đng nnălòngăvƠă đng bao gi coiă thng nhngă bc chân nh y. Con thy không, chính nh nhngăbcăchơnăbéătíăxíuămƠăđƠnăkinăđƣăvt qua nhiu chngăđngădƠiăđ kim mi và mang thcănă v t m ca mình. Và khi riăkhoangăđ b Eagle caătƠuăAppolloă11ăđ tr thƠnhăngiăđuătiênăđt chân lên mtătrng,ăbc chân nh bé caănhƠăduăhƠnhăvătr NeilăAmstrongăngiăMăđƣătr thƠnhăbcăđiălch s: "ây ch là mt bc đi nh ca mt ngi, nhng li là bc tin ln ca toàn nhân loi!" Lnăđu tiên lò dò chp chng tpăđi,ăch bcăđcăvƠiăbc, Con li ngi bt xung. Gingănhăsauăkhiă làm vicăngi ta cnăđc ngh ngi,ăđóăcngălƠăđiuăbìnhăthng Con . Con hãy nh rng, trong khi BC I,ăngiătaăcngăphi bit DNG LI, và phi c gng DNGăÚNGăLÚC. Con bităkhông,ătrênăđngăđiăvƠăđngăđi,ăaiăcngăcóălúcălmăđng, lc li. Nu có lúc chng may Con b lcăđng,ăthìăđiu quan trng không phiălƠătngătcămƠălƠătìmăđng quay tr li. Nhng lúc y,ăConănênăbìnhătnhăhiăthmăvƠătt nht là hi nhngăngi già. Chc chn s có nhiuăngi tt bng ch cho Con mtăđngăđiăđúng. Khiăđngătrc mtăngƣăba,ăngƣăt,ăngƣănm,ăngƣăsáuầtrênăđng, Con cnăbìnhătnhăvƠătnhătáoătìmăđng đi đúng,ădùăđóăcóăth chaăhnăđƣălƠăconăđng ngn nht và ít tr ngi nht.ăNgiătaătrongăđi,ăaiăcngă tng ít nht mt ln phiăđngătrc nhng la chnăkhóăkhn.ăCóănhng la chn sai lmăvƠăđauăđn khin ta hi hn c đi,ănhngăcngăcóănhng la chn đúngăđn và sáng sut m raăchoăconăngi nhng chân tri mi, nhng ng đng mi, nhng nim hy vng mi. Con phiădngăcm la chn cho mình mt liăđiăriêng,ădùăđóăch là li nh. Li nh,ănhngăli có th là mt liăđiăxaăConă. Khiăbcăđi,ădùăphi dùngăđôiămt caămìnhăđ quanăsátăđngăđiătrênămtăđt,ănhngăConăcngăđng quên có lúc phiăngc nhìn tri. Nu ch mi mê nhìn ngm mây tri,ăngi ta có th s mt mng vì nhngă“ gƠ”,ă“nhng cng t thn l thiên”ăvƠăvôăvƠnăcm by khác trên mtăđt.ăNhngănu ch cmăđu nhìn xungăđt,ăngi ta s không bao gi thyăđc nhngăcánhăchimăđangăchaoăling gia khong không bao la và nhng vì sao lung linh taăsángầ ngăhƠnhăcùngăđôiăchơnăkhôngăch cóăđôiămtătinhătng, mà còn cn có mt th lc mnh m, mt ý chí kiênăđnh, mt bnălnhăvng vàng, mt khi óc sáng sut và mt tmălòngăthngăyêuăConă. Nhngăđiu đóăs giúpăConăvt qua các tr ngiătrênăđngăđi. “Mi con đng đu dn đn Roma”, ch cn con bn b và n lcătheoăđuiăconăđng mìnhăđƣăchn.ăiu quan trng nht là con phi vng tin vào sc mình trong vicăvt qua miăkhóăkhnăcáchătr đ đnăđcăcáiăđíchăcui cùng:“ng đi khó không phi vì ngn sông, cách núi mà vì lòng ngi ngi núi e sông” (Nguyn Bá Hc) Khiăbcăđi,ănhng ngiăbìnhăthngăvƠăchơnăchínhăthng thngăngi, ngngăcaoăđuăvƠăđt hai bàn chân trên mtăđt. Con có th qu giăđ nơngăđ mt em bé va vpăngƣ,ăđ dìu mtăngiăgiƠăcôăđnăva khuu xungătrênăđngầ,ănhngăConăphi nh rng không bao gi đc phép h mìnhăđiăbngăđu gi, nhtălƠătrc quynăuy,ăđa v, tinătƠiầ“Trc mt trí tu v đi, tôi cúi đâu. Trc lòng tt, tôi qu gi!” (V.Hugo).ăNgi ta ch nên qu giătrc bàn th t tiên,ătrcăcôngănăsinhăthƠnhăvƠădng dc ca cha [...]... n xã h i i Th y Ph m H ng n ti m ch p nh, Xa Di m m c b Cách làm bài Ngh lu n xã h i màu h ng m m V, c g ng c m t ch y ra ng n a, em xách cái c ng nh N u không có m t phóng viên tên là Truy n Di m c a t u làng, m t i chi u", thì ch c Xa Di m s ch t phi n lá cây khô r ng xu ng, l ng l ng b cu Cô phóng viên này sau khi bi t tin t b nh vi Di a tr 8 tu i t lo h u s m ng Internet toàn Trung Qu c t m t bài. .. m!" T tc m u ch i m t phép l , t t c s ng R t nhi i t thành ph vào b nh vi c a Xa Di m làm m ng Internet xa l tr Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t u hy v ng giây phút Xa Di ng nhi c tr v v i cu c ih m nh y p ánh sáng T n: 1900 58-58-12 - Trang | 16- Khóa h c Ngh lu n xã h i Th y Ph m H ng Cách làm bài Ngh lu n xã h i Trong phòng b Sau khi Xa Di m m t, ông b l ng quyên góp nào Hai tháng hoá tr , Xa... ghi thêm m n i này, và tôi r t ngoan!" Ph m H u C Hocmai.vn ng d ch t Xiahua.net (Trung qu c) ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | 18- Khóa h c Ngh lu n xã h i PH N V: BÀI T P T Th y Ph m H ng Cách làm bài Ngh lu n xã h i LUY N: a anh, ch v v i h c có ph ng duy nh l p thân, l p nghi p hay không? a anh (ch ) v vi c cho và nh n i m): Quan ni m c a anh ch v ti t ki m Giáo viên: Ph m H... m hy v Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t c c ch t vào mùa thu Thân th g y gò c a em gi ng m t T n: 1900 58-58-12 - Trang | 13- Khóa h c Ngh lu n xã h i Th y Ph m H ng bông hoa n theo mùa Khi hoa vàng n kh p m c nh Cách làm bài t và nh ng chi Ngh lu n xã h i ng kh th y i xa Em t nguy n b u tr , và dùng toàn b 540 nghìn Nhân dân t (g n 1,1 t ng ti chia thành 7 ph n, mang sinh m nh chính mình chia ra... cha ph i gi u dán lên vách c M i lúc nhìn th i, ng Dù con không có m Hocmai.vn s ng vui v ng chung c a h c trò Vi t nh phúc! T n: 1900 58-58-12 - Trang | 14- Khóa h c Ngh lu n xã h i L Th y Ph m H ng Cách làm bài Ngh lu n xã h i c u ng s a, nh ch p sau khi Xa Di m quay l i b nh vi n v i s ti c quyên Tháng 5/2005, Xa Di hi n c ch ng b ch y máu cam M t bu i sáng ng d cr am nh r a m n thành màu h ng...Khóa h c Ngh lu n xã h i m Th y Ph m H ng Cách làm bài Ngh lu n xã h i c lòng nhân ái c luôn kiêu ng th a chính mình Sau này, dù Con có xe Bugatti Veyron, Porsche Cayenne hay siêu xe Ferrari, Rolls th a thì chi c xe hi nt ng trên non thiêng Yên... ng n, xót xa Khi Con là công dân trong m t c Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 ng r n ng dân - Trang | 11- Khóa h c Ngh lu n xã h i t Th y Ph m H i con c a m Cách làm bài c, Con không bao gi c phé Con có th hi ng c phép th m, d Ngh lu n xã h i c s ph n c c n i kh c c, c a ng bào c n i ngh n ngào c a Ba khi ch ng ki n nh v c hác tuy t t c nh ng gì yêu quý nh t mà c i ph n ph i d ngói... b vào m m n c p truy n máu, truy n d ch cho em Nhìn Xa Di u b t khóc T t c m u mu c Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | 17- Khóa h c Ngh lu n xã h i Th y Ph m H Tám tu i Xa Di ng Cách làm bài Ngh lu n xã h i nh t Không ai ch p nh n s th t Phóng viên Truy n Di m vu t vu khóc không thành ti t bé xíu l nh d t s không bao gi g i cô là Dì n không bao gi M ng T Xuyênonline ,... thiêng liêng a gói mì tôm, m t ng u tr thành báu v ng chung c a h c trò Vi t t mi c s ch, m t t ng t T n: 1900 58-58-12 - Trang | 12- Khóa h c Ngh lu n xã h i n truy nh ng anh b Th y Ph m H Cách làm bài n Con s c m ph c và lòng bi ic H ng Con ng Ngh lu n xã h i i v i nh ng chi thân c u ch là nh bi t sát cánh cùng nhân dân, bi thành nh i lính bình c, chia s v i dân, nên h tr n c a nhân dân Và chính công... t mình làm b , không có s a m nh ng thìa cháo hoa Vì th , Xa Di m t nh ngoan và hi u bi c, y n mua s a b i, l m b i, Xa Di a tr vô cùng trên dây Kh ng, l n khôn d n, vô cùng thông minh và ngoan ngoãn Hà u nói, nh a tr b b i Và m c nh t v nuôi, bao gi u yêu Xa Di m Dù em t nh nh t nâng n lên d n Nh a tr s ph gi n áo, n nh i T lúc 5 tu i, em r t bi t ý th c giúp cha làm vi c nhà, tc a tr u bi t làm thành . biu cm cao. CÁCHăLÀMăBÀIăVNăNGH LUN Xà HI Giáo viên: PHM HUăCNG Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn–. hinătngădi dng mt truyn k, mt muătinăđ ngi làm bài s dng. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài vnăNgh lun xã hi Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca. riăvƠoă2ăkiu bài ngh lun xã hi: ăNgh lun v mtătătng,ăđo lí ăNgh lun v mt hinătngăđi sng. Khóa hc Chuyênăđ Ngh lun xã hi ậ Thy Phm HuăCng Cách làm bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài văn nghị luận xã hội, Cách làm bài văn nghị luận xã hội, Cách làm bài văn nghị luận xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay