Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C

106 437 1
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2013, 14:03

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C Trường Trung Cấp Tây Bắc Củ Chi 1 Khoa kinh tế GVHD:Đinh Văn Mậu NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP SV:Nguyễn Huy Long Chuyên đề tốt nghiệp Trường Trung Cấp Tây Bắc Củ Chi Khoa kinh tế Hà Nội, ngày tháng năm 2009 Thay mặt Công ty Nguyễn Huy Long Chuyên đề tốt nghiệp 2 Trường Trung Cấp Tây Bắc Củ Chi Khoa kinh tế MỤC LỤC NH N XÉT C A N V TH C T PẬ Ủ ĐƠ Ị Ự Ậ .1 CÁC KÝ HI U VI T T T:Ệ Ế Ắ .7 DANH M C CÁC S Ụ Ơ ĐỒ .8 S 1: Bán buôn qua kho theo hình th c giao h ng tr c ơ đồ ứ à ự ti pế 8 S 2: Bán buôn qua kho theo hình th c chuy n h ngơ đồ ứ ể à .8 S 4: Bán buôn v n chuy n th ng theo hình th c ơ đồ ậ ể ẳ ứ chuy n h ng có tham gia thanh toánể à 8 S 5: H ch toán ph ng th c bán lơ đồ ạ ươ ứ ẻ 8 S 7: H ch toán ph ng th c bán h ng tr ch m tr ơ đồ ạ ươ ứ à ả ậ ả góp .8 S 16: C c u t ch c b máy qu n lý c a công tyơ đồ ơ ấ ổ ứ ộ ả ủ 8 DANH M C CÁC B NG BI UỤ Ả Ể 9 1.Giáo trình “K toán th ng m i v d ch v ”-Tr ng i H c ế ươ ạ à ị ụ ườ Đạ ọ Công nghi p H N i, Tác gi :Th c s Ho ng Th Vi t Hệ à ộ ả ạ ĩ à ị ệ à .10 3.H th ng chu n m c K toán Vi t Nam –Nh xu t b n T i ệ ố ẩ ự ế ệ à ấ ả à chính –HN tháng 01-2004 10 4.Giáo trình “K toán doanh nghi p” –H c vi n T i chínhế ệ ọ ệ à .10 Tác gi :PGS-TS:Ngô Chi v TS:Tr ng Th Thuả à ươ ị .10 5. “H ng d n l p ch ng t k toán, h ng d n ghi s k toán”-ướ ẫ ậ ứ ừ ế ướ ẫ ổ ế Nh xu t b n t i chính –H N i-2005à ấ ả à à ộ 10 6.Trang web:http/www.mof.gov.vn .10 V m t s t i li u khácà ộ ố à ệ .10 L I NÓI UỜ ĐẦ 11 CH NG 1ƯƠ 13 C S LÝ LU N CHUNG V K TOÁN BÁN HÀNG XÁC NH Ơ Ở Ậ Ề Ế ĐỊ K T QU KINH DOANH TRONG DOANH NGHI P TH NG M IẾ Ả Ệ ƯƠ Ạ 13 1.1. Nh ng v n chung v k toán bán h ng v xác nh k t ữ ấ đề ề ế à à đị ế qu kinh doanh ả .13 1.1.1. Khái ni m v bán h ng v xác nh k t qu kinh doanhệ ề à à đị ế ả 13 1.1.1.1. Doanh nghi p th ng m iệ ươ ạ .13 1.1.1.2 Quá trình bán h ngà .14 1.1.1.3 K t qu kinh doanhế ả .14 1.1.2 Vai trò c a k toán bán h ng v xác nh k t qu kinh ủ ế à à đị ế ả doanh .15 1.1.3 Nhi m v c a k toán bán h ng v xác nh k t qu kinh ệ ụ ủ ế à à đị ế ả doanh .15 1.2.Các ph ng pháp tiêu th h ng hoá trong doanh nghi p th ng ươ ụ à ệ ươ m iạ 16 1.2.1 Ph ng pháp bán buôn h ng hoáươ à 16 Nguyễn Huy Long Chuyên đề tốt nghiệp 3 Trường Trung Cấp Tây Bắc Củ Chi Khoa kinh tế 1.2.2 Bán l h ng hoáẻ à .16 1.2.3 Ph ng pháp bán h ng i lýươ à đạ .17 1.2.4 Ph ng pháp bán h ng tr ch m tr gópươ à ả ậ ả 17 1.2.5 Ph ng th c h ng i h ngươ ứ à đổ à 18 1.3 H ch toán t ng h p k toán bán h ng v xác nh k t qu kinhạ ổ ợ ế à à đị ế ả doanh .18 1.3.1 Ch ng t s d ngứ ừ ử ụ 18 1.3.2 T i kho n s d ngà ả ử ụ 18 1.3.3 Ph ng th c tính giá v n h ng bánươ ứ ố à 19 1.3.3.1.Ph ng th c giá n v bình quân (bình quân gia quy n)ươ ứ đơ ị ề . 19 1.3.3.2.Ph ng pháp nh p tr c xu t tr cươ ậ ướ ấ ướ .19 1.3.3.3.Ph ng pháp nh p sau xu t tr cươ ậ ấ ướ .20 1.3.3.4.Ph ng pháp tính theo giá ích danhươ đ 20 1.3.3.5.Ph ng pháp giá h ch toánươ ạ 20 1.3.4 Phân b chi phí thu mua cho h ng tiêu thổ à ụ 20 1.3.5 Ph ng pháp h ch toán t ng h pươ ạ ổ ợ 20 1.3.5.1.H ch toán tiêu th h ng hoá theo ph ng pháp khai ạ ụ à ươ th ng xuyênườ .20 1.3.5.1.1 H ch toán tiêu th h ng hoá các doanh nghi p ạ ụ à ở ệ h ch toán h ng t n kho theo ph ng pháp khai th ng ạ à ồ ươ ườ xuyên v tính thu giá tr gia t ng theo ph ng pháp kh u à ế ị ă ươ ấ tr .ừ .20 S 1: H ch toán ph ng th c bán buôn qua kho theo ơ đồ ạ ươ ứ hình th c giao h ng tr c ti pứ à ự ế 20 Chú thích: .21 (2)Giá v n h ng bánố à 21 (3)Tr ng h p h ng hoá có bao i kèm tính giá riêngườ ợ à đ 21 S 2: H ch toán ph ng th c bán buôn qua kho theo ơ đồ ạ ươ ứ hình th c chuy n h ngứ ể à 21 S 3: H ch toán theo ph ng th c bán buôn v n chuy nơ đồ ạ ươ ứ ậ ể th ng theo hình th c giao h ng tr c ti p (giao tay ba)ẳ ứ à ự ế 22 Chú thích: .22 S 4: H ch toán ph ng th c bán buôn v n chuy n ơ đồ ạ ươ ứ ậ ể th ng theo hình th c chuy n h ng có tham gia thanh toán ẳ ứ ể à 23 S 5: H ch toán ph ng th c bán lơ đồ ạ ươ ứ ẻ .23 S 6: H ch toán ph ng th c bán h ng i lýơ đồ ạ ươ ứ à đạ 24 S 7: H ch toán ph ng th c bán h ng tr ch m tr ơ đồ ạ ươ ứ à ả ậ ả góp .25 1.3.5.1.2 H ch toán tiêu th h ng hoá các doanh nghi p ạ ụ à ở ệ h ch toán h ng t n kho theo ph ng pháp khai th ng ạ à ồ ươ ườ xuyên tính thu giá tr gia t ng theo ph ng pháp tr c ti pế ị ă ươ ự ế 25 Chú thích : 26 1.3.6 H ch toán t ng h p chi phí qu n lý kinh doanhạ ổ ợ ả .26 Nguyễn Huy Long Chuyên đề tốt nghiệp 4 Trường Trung Cấp Tây Bắc Củ Chi Khoa kinh tế 1.3.6.1.2 TK s d ngử ụ .26 1.3.6.1.3 Ph ng pháp h ch toánươ ạ 27 1.3.6.2.1 Khái ni mệ .28 1.3.6.2.2 T i kho n s d ngà ả ử ụ 29 1.3.6.2.3 Ph ng pháp h ch toán m t s nghi p v ch ươ ạ ộ ố ệ ụ ủ y uế 30 1.3.6.2 T i kho n s d ngà ả ử ụ 30 1.3.6.3 Ph ng pháp h ch toán m t s nghi p v ch y uươ ạ ộ ố ệ ụ ủ ế 32 1.3.7 H ch toán k toán các kho n gi m tr doanh thuạ ế ả ả ừ .32 1.4 Các hình th c k toánứ ế .35 1.4.1. Hình th c nh t ký chungứ ậ .35 1.4.2 Hình th c k toán trên máy vi tínhứ ế 37 1.4.3 Hình th c nh t ký -ý s cáiứ ậ ổ .39 1.4.4. Hình th c ch ng t ghi sứ ứ ừ ổ 40 CH NG 2:ƯƠ .41 TH C TR NG CÔNG TÁC K TOÁN BÁN HÀNG Ự Ạ Ế XÁC NH K T QU KINH DOANH T I CÔNG TY TNHH TH NGĐỊ Ế Ả Ạ ƯƠ M I D CH V THI T B Y T T&CẠ Ị Ụ Ế Ị Ế 41 2.1. c i m chung c a Công ty TNHH Th ng M i D ch V V Đặ đ ể ủ ươ ạ ị ụ à Thi t B Y T T&C ế ị ế .41 2.1.2. C c u t ch c b máy v c i m kinh doanh c a ơ ấ ổ ứ ộ à đặ đ ể ủ công ty 42 S 16:C c u t ch c b máy qu n lý c a công ty nh sau:ơ đồ ơ ấ ổ ứ ộ ả ủ ư 43 2.1.3. T ch c b máy k toán t i công tyổ ứ ộ ế ạ 44 2.1.3.1. C c u b máy k toánơ ấ ộ ế 44 2.1.3.2. H th ng t i kho n áp d ngệ ố à ả ụ .47 2.1.3.3. Hình th c s k toán áp d ng c a Công ty TNHH ứ ổ ế ụ ủ Th ng M i D ch V V Thi t B Y T T&C ươ ạ ị ụ à ế ị ế 47 2.1.3.4. S k toán s d ngổ ế ử ụ 48 2.2. Th c tr ng công tác k toán bán h ng v xác nh k t qu ự ạ ế à à đị ế ả kinh doanh t i công ty TNHH Th ng M i D ch V V Thi t B Y ạ ươ ạ ị ụ à ế ị T T&Cế 49 2.2.1 c i m ho t ng bán h ng c a công tyĐặ đ ể ạ độ à ủ 49 2.2.2 Ch ng t v t i kho n s d ngứ ừ à à ả ử ụ .49 2.2.3. K toán xu t kho v t t , h ng hoáế ấ ậ ư à 50 2.2.3.1. Ch ng t v trình t luân chuy n ch ng tứ ừ à ự ể ứ ừ .50 2.2.3.2.Quy trình xu t kho h ng hoáấ à .50 2.2.4 Các ph ng pháp thanh toán ti n h ngươ ề à 59 2.2.5.1.K toán giá v n h ng bánế ố à .59 2.2.5.3 K toán ph i thu khách h ngế ả à .64 Nguyễn Huy Long Chuyên đề tốt nghiệp 5 Trường Trung Cấp Tây Bắc Củ Chi Khoa kinh tế 2.2.5.5 K toán chi phí qu n lý doanh nghi pế ả ệ .75 3.1 Nh n xét chung v công tác k toán bán h ng v xác nh k t ậ ề ế à à đị ế qu kinh doanh t i công ty ả ạ .103 3.1.1 Nh ng u i m.ữ ư đ ể 103 3.1.2. Nh ng i m c n ho n thi n.ữ đ ể ầ à ệ 104 3.2. M t s ý ki n c n ho n thi n công tác k toán bán h ng v ộ ố ế ầ à ệ ế à à X KQ bán h ng c a Công ty TNHH Th ng M i D ch V V Thi tĐ à ủ ươ ạ ị ụ à ế B Y t T&Cị ế .104 3.2.1 Công ty nên xem xét l i s chi ti t TK511 - Doanh thu bánạ ổ ế h ng.à .104 3.2.2. Vi c áp d ng tin h c v o công tác k toán.ệ ụ ọ à ế .104 105 Kết luận……………………………………………………………………. 107 Nguyễn Huy Long Chuyên đề tốt nghiệp 6 Trường Trung Cấp Tây Bắc Củ Chi Khoa kinh tế CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT: - TM:Thương mại - DN:Doanh nghiệp - CFQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp - XĐKQKD: Xác định kết quả kinh doanh - HĐ GTGT: Hoá đơn giá trị gia tăng - TSCĐ:Tài sản cố định - TK:Tài khoản - CKTM: Chiết khấu thương mại - CKTT: Chiết khấu thanh toán - CBCNV: Cán bộ công nhân viên - GGHB: Giảm giá hàng bán - HBBTT: Hàng bán bị trả lại - CCDC: Công cụ dụng cụ - DT:Doanh thu - TC:Tài chính - DV: Dịch vụ - LN: Lợi nhuận Nguyễn Huy Long Chuyên đề tốt nghiệp 7 Trường Trung Cấp Tây Bắc Củ Chi Khoa kinh tế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp Sơ đồ 2: Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng Sơ đồ 3: Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp(giao tay ba) Sơ đồ 4: Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng có tham gia thanh toán Sơ đồ 5: Hạch toán phương thức bán lẻ Sơ đồ 6: Hạch toán phương thức bán hàng đại lý Sơ đồ 7: Hạch toán phương thức bán hàng trả chậm trả góp Sơ đồ 8: Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp KKĐK Sơ đồ 9: Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh Sơ đồ 10: Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu Sơ đồ 11: Hạch toán xác định kết quả kinh doanh Sơ đồ 12: Trình tự ghi sổ theo hình thức “Nhật ký chung” Sơ đồ 13: Trình tự ghi sổ theo hình thức “Kế toán trên máy vi tính” Sơ đồ 14: Trình tự ghi sổ theo hình thức “Nhật ký sổ cái” Sơ đồ 15: Trình tự ghi sổ theo hình thức “Chứng từ ghi sổ” Sơ đồ 16: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Sơ đồ 17: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán Nguyễn Huy Long Chuyên đề tốt nghiệp 8 Trường Trung Cấp Tây Bắc Củ Chi Khoa kinh tế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Danh sách các mặt hàng Bảng 2: Hóa đơn giá trị gia tăng Bảng 3: Phiếu xuất kho Bảng 4: Thẻ kho Bảng 5: Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn hàng hoá Bảng 6: Sổ chi tiết hàng hoá Bảng 7: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán Bảng 8: Sổ chi tiết thanh toán với người mua Bảng 9: Sổ tổng hợp theo dõi công nợ với khách hàng Bảng 10: Sổ chi tiết TK 521 Bảng 11: Phiếu nhập kho hàng bán trả lại Bảng 12: Sổ chi tiết TK 5212 Bảng 13: Hóa đơn dịch vụ Bảng 14: Bảng thanh toán lương nhân viên văn phòng Bảng 15: Sổ chi tiết TK 642 Bảng 16: Nhật ký chung Bảng 17: Sổ cái TK 511 Bảng 18: Sổ cái TK 5211 Bảng 19: Sổ cái TK 5212 Bảng 20: Sổ cái TK 632 Bảng 21: Sổ cái TK 131 Bảng 22: Sổ cái TK 642 Bảng 23: Sổ cái TK 911 Bảng 24: Sổ cái TK 421 Bảng 25: Báo cáo kết quả kinh doanh Nguyễn Huy Long Chuyên đề tốt nghiệp 9 Trường Trung Cấp Tây Bắc Củ Chi Khoa kinh tế Danh mục tài liệu tham khảo 1.Giáo trình “Kế toán thương mại dịch vụ”-Trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội, Tác giả:Thạc sĩ Hoàng Thị Việt Hà 3.Hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam –Nhà xuất bản Tài chính –HN tháng 01-2004 4.Giáo trình “Kế toán doanh nghiệp” –Học viện Tài chính Tác giả:PGS-TS:Ngô Chi TS:Trương Thị Thuỷ 5. “Hướng dẫn lập chứng từ kế toán, hướng dẫn ghi sổ kế toán”-Nhà xuất bản tài chính –Hà Nội-2005 6.Trang web:http/www.mof.gov.vn một số tài liệu khác Nguyễn Huy Long Chuyên đề tốt nghiệp 10 [...]... th y cô giáo các anh, các chị phòng kế toán công ty để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn Chuyên đề của em gồm ba chương: Chương 1 : Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại Chương 2 : Thực tế công tác kế toán bán hàng xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Y Tế T&C Nguyễn Huy Long Chuyên... bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đ y đủ thông tin kịp thời chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn Xuất phát từ đó, qua thời gian thực tập ở Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Y Tế T&C em đã đi sâu nghiên cứu vấn đề tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh trong công ty với đề tài : “ Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh. .. Cấp T y Bắc Củ Chi 12 Khoa kinh t ế Chương 3 : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Y Tế T&C Nguyễn Huy Long Chuyên đề tốt nghiệp Trường Trung Cấp T y Bắc Củ Chi 13 Khoa kinh t ế CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1... mại thì kết quả bán hàng thường chiếm tỷ trọng lớn chủ y u trong kết qủa hoạt động kinh doanh Do đó, việc xác định kết quả bán hàng cũng có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý tại doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò của kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh Kế toán bán hàng xác định kết quả là một phần của kế toán, có vai trò rất lớn đối với công tác quản trị doanh nghiệp Nó giúp cho doanh. .. động kinh doanhkết quả cuối cùng của hoạt động bán hàng các hoạt động khác của doanh nghiệp sau một thời kì nhất định biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại bao gồm kết quả bán hàng, kết quả hoạt động tài chính kết quả bất thường Kết quả bán hàng được xác định là số chênh lệch giữa doanh thu với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản... xét kinh doanh mặt hàng, nhóm hàng, địa điểm kinh doanh nào có hiệu quả, bộ phận kinh doanh, cửa hàng nào thực hiện tốt công tác bán hàng Nhờ đó doanh nghiệp có thể phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án đầu tư sao cho có hiệu quả nhất 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh - Ghi chép, phản ánh kịp thời đ y đủ chính xác tình hình bán hàng xác định kết quả kinh doanh. .. Thuế GTGT giảm trừ 1.3.8 Hạch toán xác định kết quả kinh doanh Để hạch toán xác định kết quả kinh doanh kế toán sử dụng TK 911 TK 911- Xác định kết quả kinh doanh được sử dụng để xác định toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán Nguyễn Huy Long Chuyên đề tốt nghiệp Trường Trung Cấp T y Bắc Củ Chi 35 Khoa kinh t ế Sơ đồ 11: TK 632 TK 911... về kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh 1.1.1 Khái niệm về bán hàng xác định kết quả kinh doanh 1.1.1.1 Doanh nghiệp thương mại Trong sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá, nghành thương mại với những thế mạnh của mình trong công tác tổ chức, thúc đ y lưu thông hàng hoá, nối người sản xuất với người tiêu dùng, đã góp phần đáng kể cho sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá Nghành thương. .. toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Y Tế T&C Trong quá trình thực tập, em đã được sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các th y, cô giáo, trực tiếp là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Loan cùng các anh, các chị cán bộ kế toán Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Y Tế T&C Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên khó tránh khỏi những thiếu... định kết quả kinh doanh + Bán lẻ tự phục vụ( tự chọn): khách hàng tự chọn l y hàng, mang đến bàn tính tiền thanh toán tiền hàng Nhân viên thu tiền kiểm hàng, tính tiền, lập hoá đơn bán hàng thu tiền của khách hàng 1.2.3 Phương pháp bán hàng đại lý Doanh nghiệp thương mại giao hàng cho cơ sở đại lý, ký gửi để các cơ sở n y trực tiếp bán hàng Bên nhận đại lý, ký gửi sẽ trực tiếp bán hàng xác định . hàng và xác định kết quả kinh doanh trong công ty với đề tài : “ Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương. về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. Chương 2 : Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C, Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C, Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C, Vai trò của kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Nhiệm vụ của kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ý nghĩa của kế tốn bán hàng, Bán lẻ hàng hố .1.Khái niệm Phương pháp bán hàng đại lý Phương pháp bán hàng trả chậm trả góp, Phương thức hàng đổi hàng Tài khoản sử dụng Phương thức tính giá vốn hàng bán, Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ, Doanh nghiệp thương mại Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ, Hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản sử dụng, Hạch toán xác định kết quả kinh doanh, Cơ cấu bộ máy kế toán, Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty, Chứng từ và tài khoản sử dụng, Các phương pháp thanh toán tiền hàng Kế toán bán hàng .1.Kế toán giá vốn hàng bán, Hệ thống tài khoản áp dụng Kế toán doanh thu bán hàng, Kế toán phải thu khách hàng, Kế toán các khoản giảm trừ, Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay