Ảnh hưởng của khẩu phần có bột cỏ stylo, được và không được cân đối lại năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượng

118 258 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2015, 18:19

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ HỒNG HẠNH ẢNH H CÓ , ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐƯỢC LẠI , PROTEIN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ HỒNG HẠNH ẢNH H CÓ , ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐƯỢC LẠI , PROTEIN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. TS. Trần Thị Hoan 2. GS.TS. Từ Quang Hiển THÁI NGUYÊN - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn của tôi là một phần đề tài của NCS Từ Quang Trung, chúng tôi hợp tác cùng nhau thực hiện. Các kết quả công bố trong luận văn này đã đƣợc sự đồng ý của nghiên cứu sinh và chƣa đƣợc bất kỳ tác giả nào công bố trƣớc đó. Tác giả Lý Hồng Hạnh ii LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận văn này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi luôn nhận đƣợc sự giúp đỡ quý báu, sự chỉ bảo tận tình của thầy, cô hƣớng dẫn GS.TS. Từ Quang Hiển, TS. Trần Thị Hoan trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Nhân dịp hoàn thành luận văn này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy, cô giáo hƣớng dẫn. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y, Phòng Quản lý Sau Đại học và thƣ viện trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, các cán bộ Ban đào tạo Sau đại học - Đại học Thái Nguyên đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn đối với Ban lãnh đạo và các cán bộ viên chức của các đơn vị: Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi phía Bắc và Viện khoa học sự sống - Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ nhiệt tình cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban giám hiệu, trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, bạn bè và ngƣời thân trong gia đình đã tạo điều kiện, động viên tôi trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn. Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Lý Hồng Hạnh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii 1 1 2 3. Ý nghĩa của đề tài 2 3.1. Ý nghĩa khoa học 2 3.2. Ý nghĩa thực tiễn 3 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1. Các thông tin về cỏ Stylo 4 1.1.1. Tên gọi và phân loại cỏ Stylo 4 1.1.2. Nguồn gốc 4 1.1.3. Năng suất chất xanh 4 1.1.4. Thành phần hóa học của bột cỏ Stylo 6 1.1.5. Phƣơng pháp chế biến bột cỏ Stylo 10 1.2. Sắc tố trong thức ăn chăn nuôi 12 1.2.1. Giới thiệu chung về sắc tố 12 1.2.2. Nguồn cung cấp sắc tố cho thức ăn chăn nuôi 15 1.2.2.1. Giới thiệu về sắc tố trong thức ăn chăn nuôi 15 1.2.2.2. Sắc tố trong nguyên liệu thức ăn 16 1.2.3. Vai trò của sắc tố đối với vật nuôi 18 1.3. Vấn đề năng lƣợng và protein đối với gà sinh sản 21 1.3.1. Nhu cầu năng lƣợng và ảnh hƣởng của năng lƣợng trong thức ăn đến gà đẻ 21 iv 1.3.2. Nhu cầu protein và ảnh hƣởng của tỷ lệ protein trong thức ăn đến gà đẻ 25 1.4. Kết quả nghiên cứu sử dụng bột cỏ Stylo nuôi gà 27 1.4.1. Kết quả nghiên cứu trong nƣớc 27 1.4.2. Kết quả nghiên cứu trên thế giới 29 Chƣơng 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1. Đối tƣợng, địa điểm, thời gian nghiên cứu 32 2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu 32 2.1.2. Địa điểm 32 2.1.3. Thời gian 32 2.2. Nội dung nghiên cứu 32 33 2.3.1. Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hƣởng của cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến khả năng sản xuất trứng của gà đẻ bố mẹ Lƣơng Phƣợng 33 2.3.2. Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hƣởng của cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu lý học, hóa học của trứng 36 2.3.3. Nội dung 3: Nghiên cứu ảnh hƣởng của cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến chất lƣợng trứng giống của gà đẻ bố mẹ Lƣơng Phƣợng 37 2.3.4. Nội dung 4: Nghiên cứu ảnh hƣởng của cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của gà thí nghiệm 37 2.3.5. Phƣơng pháp theo dõi các chỉ tiêu 38 2.3.6. Xử lý số liệu 41 Chƣơng 3: 42 3.1. Ảnh hƣởng của cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến tỷ lệ nuôi sống, khối lƣợng và khả năng sản xuất trứng của gà thí nghiệm 42 v 3.1.1. Tỷ lệ nuôi sống 42 3.1.2. Khối lƣợng gà mái lúc bắt đầu và kết thúc thí nghiệm 44 3.1.3. Tỷ lệ đẻ của gà thí nghiệm 46 3.1.4. Năng suất trứng, trứng giống của gà đẻ bố mẹ thí nghiệm 50 3.2. Ảnh hƣởng của cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu lý, hóa học của trứng 54 3.2.1. Một số chỉ tiêu lý học của trứng 54 3.2.2. Một số chỉ tiêu hóa học của trứng 57 3.3. Ảnh hƣởng của phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến chất lƣợng trứng 59 3.3.1. Hàm lƣợng carotenoid và tỷ lệ trứng có phôi, tỷ lệ trứng ấp nở, tỷ lệ gà con loại I trong giai đoạn 15 ngày đầu thí nghiệm 59 3.3.2. Tỷ lệ trứng có phôi, ấp nở, gà con loại I từ ngày thí nghiệm 16 đến ngày thí nghiệm 75 65 3.4. Ảnh hƣởng của cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần đến một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của gà thí nghiệm 67 3.4.1. Tiêu tốn thức ăn cho sản xuất trứng, trứng giống và gà con loại I 67 3.4.2. Chi phí thức ăn cho 10 trứng, trứng giống và gà con loại I 69 3.4.3. Hiệu quả kinh tế của các cách thức phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần của gà thí nghiệm 71 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 73 4.1. Kết luận 73 4.2. Đề nghị 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 89 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BC Stylo : Bột cỏ Stylo Ca : Canxi CK : Chất khô CS : Cộng sự ĐC : Đối chứng DCP : Đi canxi phôt phat ĐV : Đơn vị DXKN : Dẫn xuất không chứa nitơ HCN : Axit cyanhydic K : Kali KL : Khối lƣợng KPCS KPTN1 1 KPTN2 2 ME : Năng lƣợng trao đổi Mn : Mangan P : Phốt pho TCPTN : Tiêu chuẩn phòng thí nghiệm TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TK : Toàn kỳ TN : Thí nghiệm TTTĂ : Tiêu tốn thức ăn VCK : Vật chất khô VTM : Vitamin vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tiêu chuẩn năng lƣợng trao đổi cho duy trì trong một ngày đêm của gà mái đẻ 22 Bảng 1.2: Tiêu chuẩn năng lƣợng trao đổi/ ngày đêm cho gà đẻ có khối lƣợng và sức đẻ khác nhau nuôi nhốt lồng (Kcal) 23 Bảng 2.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 33 Bảng 2.2: Công thức và giá trị dinh dƣỡng của thức ăn thí nghiệm cho gà đẻ bố mẹ các lô ĐC (KPCS), TN1 (phối hợp bột lá vào KP theo cách thứ 1) 34 Bảng 2.3: Công thức và giá trị dinh dƣỡng của thức ăn thí nghiệm cho gà đẻ bố mẹ các lô TN2 (phối hợp bột lá vào KP theo cách thứ 2) 35 Bảng 3.1: Tỷ lệ nuôi sống cộng dồn của gà mái thí nghiệm (%) 43 Bảng 3.2: Khối lƣợng trung bình của gà mái lúc bắt đầu và kết thúc thí nghiệm (g/con) 45 Bảng 3.3: Tỷ lệ đẻ của gà thí nghiệm (%) 47 Bảng 3.4: Năng suất trứng, trứng giống 51 Bảng 3.5: Một số chỉ tiêu lý học của trứng 54 Bảng 3.6: Vật chất khô, protein và carotenoid của trứng 57 Bảng 3.7: Hàm lƣợng carotenoid và tỷ lệ trứng có phôi trong giai đoạn 15 ngày đầu thí nghiệm 60 Bảng 3.8: Hàm lƣợng caroteoid và tỷ lệ trứng ấp nở trong giai đoạn 15 ngày đầu thí nghiệm 62 Bảng 3.9: Hàm lƣợng caroteoid và tỷ lệ gà con loại I/trứng ấp trong giai đoạn 15 ngày đầu thí nghiệm 63 trứng 10 ngày thí nghiệm 65 Bảng 3.11: Tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng, trứng giống và gà con loại I 67 Bảng 3.12: Chi phí thức ăn cho 10 trứng, trứng giống và gà con loại I 70 Bảng 3.13: Hiệu quả kinh tế của các cách phối hợp bột cỏ Stylo vào khẩu phần 71 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Đồ thị tỷ lệ đẻ của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi 50 Hình 3.2. Biểu đồ sản lƣợng trứng, năng suất trứng, trứng giống 53 Hình 3.3: Biểu đồ hàm lƣợng carotenoid trong lòng đỏ trứng 59 Hình 3.4. Đồ thị biểu thị hàm lƣợng carotenoid và tỷ lệ trứng có phôi, ấp nở, tỷ lệ gà con loại I 64 [...]... ứng dụng vào sản xuất sẽ nâng cao năng suất và chất lƣợng sản phẩm chăn nuôi Để đáp ứng yêu cầu của sản xuất, chúng tôi thực hiện đề tài: “Ản có bột cỏ Stylo, được và không được g, protein lại trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng nhằm giải quyết vấn đề nêu trên - Xác định ảnh hƣởng của bột cỏ Stylo (BCS) đến khả năng sản xuất trứng và chất lƣợng trứng của gà đẻ Lƣơng Phƣợng - Xác định đƣợc khẩu phần bổ... của năng lượng trong thức ăn đến gà đẻ * Nhu cầu năng lượng Mọi hoạt động sống của gà, sự tăng trƣởng và tạo trứng đều cần tới năng lƣợng Nhu cầu năng lƣợng của gà tùy thuộc vào cân nặng, sự tăng trƣởng, khối lƣợng và số lƣợng trứng, ngoài ra còn các yếu tố khác nhƣ nhiệt độ chuồng nuôi… Theo Nguyễn Duy Hoan (1998) [9], nhu cầu năng lƣợng của gà mái đẻ phụ thuộc vào nhu cầu sinh trƣởng, sản lƣợng trứng, ... đoạn từ 0 tuần tuổi đến khi đẻ quả trứng đầu tiên của gà đẻ trứng thƣơng phẩm màu trắng là 2850 - 2900 Kcal/kg thức ăn hỗn hợp và gà đẻ trứng thƣơng phẩm màu nâu là 2800 2850 Kcal/kg thức ăn hỗn hợp (NRC, 1994) [63] * Ảnh hưởng của năng lượng trong thức ăn đến gà đẻ Năng lƣợng của thức ăn cần thiết cho gà đẻ để duy trì sự sống, tạo trứng, sinh trƣởng và tích lũy mỡ Theo Từ Quang Hiển và Phan Đình Thắm... để phối hợp vào thức ăn của trâu bò, lợn, gà Tuy nhiên, số liệu về việc nghiên cứu sản xuất, bổ sung bột cỏ Stylo cho vật nuôi hiện nay còn rất ít và đặc biệt là cho gia cầm Đã có những nghiên cứu về ảnh h Stylo (BCS), trong khẩu phần đến năng suất và chất lƣợng trứng Tuy nhiên, bột cỏ Stylo, đƣợc và không đƣợc lại protein trên cùng một giống gà đẻ để Xác định đƣợc điều đó rất có ích cho sản xuất, vì... tốn năng lƣợng để duy trì sự sống ở gà đẻ nhốt trong lồng thấp hơn so với nuôi trên nền Nhu cầu năng lƣợng tổng số của gà đẻ liên quan chặt chẽ với khả năng đẻ trứng Theo Từ Quang Hiển và Phan Đình Thắm (2002) [7], tiêu chuẩn năng lƣợng trao đổi/ ngày đêm cho gà đẻ có trọng lƣợng và sức đẻ khác nhau nuôi nhốt lồng nhƣ sau: 23 Bảng 1.2: Tiêu chuẩn năng lƣợng trao đổi/ ngày đêm cho gà đẻ có khối lƣợng và. .. bổ sung BCS có cân đối năng lƣợng hay không cân đối năng lƣợng tốt hơn cho gả đẻ trứng Lƣơng Phƣợng, từ đó khuyến cáo trong chăn nuôi gà đẻ bố mẹ 3 Ý nghĩa của đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học - Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp cho ngành khoa học thức ăn và dinh dƣỡng gia cầm những thông tin cơ bản về việc sử dụng bột cỏ Stylo (BCS) trong chăn nuôi gà đẻ 3 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - BCS vào công thứ... trì sự sống và tạo thành protit của trứng, còn ở gà tơ tuần đẻ đầu còn cần cho sinh trƣởng Để duy trì sự sống, cứ 1 kg khối lƣợng cần 3 g protein Để tạo 100 g trứng cần 28 g protein Bởi vì trong 100 g trứng có 11,2g protit, hiệu suất sử dụng protein thức ăn để tạo trứng vào khoảng 40% Nhu cầu protein thay đổi tuỳ theo tuổi và sức đẻ của gà: 20 - 40 tuần tuổi sức đẻ 80 - 85%, protein khẩu phần 17% >40... thức ăn đặc biệt có hại đối với gà tơ và gà mái hƣớng thịt, chúng bị béo nhanh, giảm sản lƣợng trứng Thức ăn giàu năng lƣợng nhƣ dầu thực vật, mỡ lợn khi dùng bổ sung cho gà đẻ có những ảnh hƣởng nhất định, nó có thể làm tăng hay giảm lƣợng sắc tố trong lòng đỏ trứng gà, hay có thể làm tăng, giảm lƣợng trứng gà đẻ ra Dầu đậu tƣơng hay mỡ lợn có ảnh hƣởng trực tiếp đến việc hấp thu chất oxycarotenoid,... biệt gà đẻ có nhu cầu arginin rất cao Nhu cầu các axit amin đặc biệt thiết yếu khi khẩu phần chứa 2700 Kcal/kg năng lƣợng trao đổi nhƣ sau: arginin 0,90, lysin 0,7; methionin 0,32; methionin + xystin 0,60 và triptophan 0,17 * Ảnh hưởng của tỷ lệ protein trong thức ăn đến gà đẻ Protein là chất dinh dƣỡng đứng hàng đầu và không thể thay thế đối với gia cầm, gia cầm có thể tổng hợp đƣợc protein của cơ... trong lòng đỏ trứng lại giảm bị liên tục Từ đó cho thấy tỷ lệ pha trộn dầu, mỡ vào thức ăn chăn nuôi gia cầm nên đƣợc xem xét và cân đối phù hợp, nếu không sẽ làm ảnh hƣởng rất lớn đến sắc tố lòng đỏ trong trứng gà Thời gian sử dụng dầu, mỡ đã làm ảnh hƣởng không nhỏ tới màu sắc của lòng đỏ trứng gà, nhƣng cũng không nguy hiểm bằng việc trộn dầu, mỡ đã bị oxy hóa vào thức ăn cho gà đẻ vì khi năng lƣợng . NÔNG LÂM LÝ HỒNG HẠNH ẢNH H CÓ , ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐƯỢC LẠI , PROTEIN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05. HỌC NÔNG LÂM LÝ HỒNG HẠNH ẢNH H CÓ , ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐƯỢC LẠI , PROTEIN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ BỐ MẸ LƯƠNG PHƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP. protein trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng nhằm giải quyết vấn đề nêu trên. - Xác định ảnh hƣởng của bột cỏ Stylo (BCS) đến khả năng sản xuất trứng và chất lƣợng trứng của gà đẻ Lƣơng Phƣợng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của khẩu phần có bột cỏ stylo, được và không được cân đối lại năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượng, Ảnh hưởng của khẩu phần có bột cỏ stylo, được và không được cân đối lại năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượng, Ảnh hưởng của khẩu phần có bột cỏ stylo, được và không được cân đối lại năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ lương phượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay