Thiết kế chi tiết mô hình thị trường phát điện cạnh tranh

266 667 2
  • Loading ...
1/266 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2013, 14:01

Thiết kế chi tiết mô hình thị trường phát điện cạnh tranh . XÂY DỰNG QUY ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH TẠI VIỆT NAM BÁO CÁO NHIỆM VỤ 2 THIẾT KẾ CHI TIẾT MÔ HÌNH THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH TÀI LIỆU LƯU. tham gia thị trường phát điện cạnh tranh (CGM). Cơ quan vận hành hệ thống và thị trường điện (SMO) là nhà cung cấp dịch vụ vận hành thị trường điện, có
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế chi tiết mô hình thị trường phát điện cạnh tranh, Thiết kế chi tiết mô hình thị trường phát điện cạnh tranh, Thiết kế chi tiết mô hình thị trường phát điện cạnh tranh, MỤC TIÊU PHẠM VI, Các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu SMHP BOT Các công ty điện lực PC Các đơn vị nhập khẩu NK, Các thành viên giao dịch trực tiếp Người mua duy nhất SB Đơn vị phát điện Genco Thành viên khơng chính thức Các đơn vị cung cấp dịch vụ CGM, Cục điều tiết điện lực ERAV Bộ phận quản trị thị trường của ERAV EMAO Chức năng của RRO, Vai trò giám sát của ERAV Trách nhiệm của ERAV Chức năng giải quyết tranh chấp của ADRCO, Chức năng giám sát thị trường của ADRCO Chức năng giám sát thi hành của ADRCO, Thông tin tuân thủ thị trường CGM Báo cáo giám sát thi hành, HIệu suất đầy tảisuất hao nhiệt Hệ số suy giảm hiệu suất, Tiêu chuẩn lựa chọn Xác định chi phí BNE, Giá trần SMP cho việc thanh toán thị trường Xác định giá trần SMP, Trả CAN cho cơng suất điều tần và dự phòng quay được lập lịch Thành phần khuyến khích, Trường hợp nhà máy BNE chạy nền, Giờ thấp điểm đêm và giờ ban ngày Giá CAN theo giờ điển hình, CẤU TRÚC CHUNG CỦA CGM TÍNH TỐN GIỚI HẠN CÁC BẢN CHÀO HÀNG NĂM XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG SAU VẬN HÀNH DÙNG CHO THANH TỐN, TỔ MÁY RÀNG BUỘC PHÁT TĂNG VÀ GIẢM CÔNG SUẤT, Trách nhiệm chung của SMO Quy trình xác định BNE, Quy trình xác định chi phí thiếu hụt năm cho BNE Quy trình xác định mức giá CAN từng giờ Quy trình hiệu chỉnh sản lượng hợp đồng hàng năm, Quy trình phân bổ sản lượng hợp đồng năm cho từng tháng Quy trình xác định giá trần cho tổ máy chạy nềnlưngđỉnh, GIÁ THỊ TRƯỜNG BÌNH QUÂN GIA QUYỀN THEO SẢN LƯỢNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH, Kiểm tra tính hợp lệ của bản chào Bản chào mặc định Chào nhóm tổ máy, Thời điểm đóng cửa thị trường Hệ thống thơng tin phục vụ chào giá Kiểm tra bản chào sau thời điểm đóng của thị trường, LẬP LỊCH HUY ĐỘNG NGÀY TỚI .1 CAM KẾT HOÀ LƯỚI, Tính tốn giá SMP Tính tốn lượng cơng suất trả CAN, Ràng buộc phải phát toàn bộ Ràng buộc phải phát một phần phát tăng, LẬP LỊCH GIỜ TỚI CÔNG SUẤT ĐIỀU ĐỘ VÀ SAI SỐ ĐIỀU ĐỘ, DỰ BÁO PHỤ TẢI, FSR Dự phòng khởi động nhanh CSR Dự phòng nguội RMR Ràng buộc phải phát đảm bảo an ninh hệ thống, LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÁNG TỚI VÀ TUẦN TỚI, Quyền can thiệp vào việc điều độ theo thị trường của SMO Điều độ trong thời gian can thiệp vào Thị trường, LẬP LỊCH VẬN HÀNH NGÀY TỚI VÀ GIỜ TỚI SA THẢI PHỤ TẢI, Chi phí điện năng thiếu hụt Giới hạn điện năng ngày, THUỶ ĐIỆN CHÀO THEO GIÁ TRỊ NƯỚC LẬP LỊCH HUY ĐỘNG CỦA THỦY ĐIỆN ĐA MỤC TIÊU, Hợp đồng mua bán điện Hợp đồng dịch vụ phụ, NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG CƠ CHẾ HỢP ĐỒNG • NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG, Hiệu chỉnh sản lượng hợp đồng năm Phân bổ sản lượng hợp đồng năm vào các tháng, Dự phòng quay Điều tần Dịch vụ Điều chỉnh điện ápCơng suất phản kháng, Xác định sản lượng điều tần và dự phòng quay Sản lượng điện năng thanh tốn cho FSR, CSR và RMR, Các thành phần thanh toán Thanh toán điện năng trên thị trường Thanh toán cho lượng điện năng phát do ràng buộc, Thanh tốn cho lượng cơng suất bổ sung được trả CAN Hiệu chỉnh khi dừng thị trường Hiệu chỉnh khi có sự can thiệp thị trường, Điều tần Dự phòng quay Dự phòng khởi động nhanh, Điều chỉnh điện áp Dự phòng phải phát do ràng buộc an ninh Dự phòng khởi động chậm, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN • SỐ LIỆU ĐO ĐẾM HÀNG NGÀY SỐ LIỆU ĐO ĐẾM TRONG CHU KỲ THANH TỐN LƯU TRỮ SỐ LIỆU ĐO ĐẾM CÁC KHOẢN THANH TỐN KHÁC HIỆU CHỈNH LẠI HĨA ĐƠN PHÍ SMO, Thẩm định chứng từ sơ bộ Chứng từ hồn chỉnh Lập hóa đơn Thời hạn thanh tốn Hệ thống thanh tốn điện tử EFT Khiếu nại Hiệu chỉnh sai sót trong hóa đơn, Bảo đảm thanh toán, Các hình thức bảo lãnh Xác định mức bảo lãnh thanh tốn Định mức giới hạn giao dịch Cảnh báo tới hạn, THUẾ THỦ TỤC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH, LẬP LỊCH VÀ HUY ĐỘNG ĐIỆN NĂNG XUẤTNHẬP KHẨU ƯU TIÊN ĐIỀU ĐỘ KHÔNG ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG VÀ KHÔNG HƯỞNG CAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn