đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại huyện hoàng su phì - tỉnh hà giang

103 281 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2015, 18:26

. ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LỘC VĂN DĂM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA NHẬP NỘI TẠI HUYỆN HOÀNG SU PHÌ - TỈNH HÀ GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG. trưởng của một số giống lúa thí nghiệm; - Đánh giá tình hình sâu bệnh hại và khả năng chống đổ của các giống lúa; - Đánh giá các yếu tố cấu thành năng su t và năng su t của các giống lúa thí nghiệm tại huyện Hoàng Su Phì 61 3.5.2. Năng su t của các giống lúa lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 65 3.5.3. Một số chỉ tiêu chất lượng của các giống lúa lúa thí
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại huyện hoàng su phì - tỉnh hà giang, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại huyện hoàng su phì - tỉnh hà giang, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại huyện hoàng su phì - tỉnh hà giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn