de thi va dap an khao sat chat luong sinh 10

3 547 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2015, 18:00

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: SINH HỌC 10 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề. Họ, tên thí sinh :……………………………………….Số Báo danh: …………………. Câu 1: ( 3 điểm ) Trình bày cấu trúc và chức năng của AND ? Câu 2: ( 2 điểm ) Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể ? Trong tế bào hồng cầu và tế bào cơ tim loại tế bào nào có nhiều ti thể hơn? Vì sao? Câu 3: ( 2 điểm ) Gen cấu trúc có chiều dài 0,33082 micromet và có số nuclêotit loại Xitôzin bằng 405. Hãy xác định: a. Khối lượng phân tử của gen ( Biết khối lượng trung bình của 1 nuclêôtit bằng 300đvc). b. Tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen. Câu 4: ( 3 điểm ) Phân tử AND có 2349 liên kết hiđrô. Trên mạch thứ nhất của phân tử ADN đó có hiệu số giữa nuclêôtit loại Xtôzin và Timin bằng 30%, hiệu số giữa Guanin và Ađenin bằng 10% số nuclêôtit của mạch. Xác định số chu kỳ xoắn và số nucleôtit từng loại của phân tử AND đó. …Hết… Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. …………………………………………………………………………………………………………………… SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: SINH HỌC 10 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề. Họ, tên thí sinh :……………………………………….Số Báo danh: ……………………. Câu 1: ( 3 điểm ) Trình bày cấu trúc và chức năng của AND ? Câu 2: ( 2 điểm ) Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể ? Trong tế bào hồng cầu và tế bào cơ tim loại tế bào nào có nhiều ti thể hơn? Vì sao? Câu 3: ( 2 điểm ) Gen cấu trúc có chiều dài 0,33082 micromet và có số nuclêotit loại Xitôzin bằng 405. Xác định: a. Khối lượng phân tử của gen ( Biết khối lượng trung bình của 1 nuclêôtit bằng 300đvc). b. Tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen. Câu 4: ( 3 điểm ) Phân tử AND có 2349 liên kết hiđrô. Trên mạch thứ nhất của phân tử ADN đó có hiệu số giữa nuclêôtit loại Xtôzin và Timin bằng 30%, hiệu số giữa Guanin và Ađenin bằng 10% số nuclêôtit của mạch. Xác định số chu kỳ xoắn và số nucleôtit từng loại của phân tử AND đó. …Hết… Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. ĐÁP ÁN DỀ THI KSCL GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN SINH 10 Câu Nội dung trả lời Thang điểm Câu 1 3 điểm * Cấu trúc của AND. + Cấu trúc không gian: - AND là chuỗi xoắn kép gồm 2 mạch theo chiều từ trái sang phải ( xoắn phải) - Dài hàng trăm Micromet, rộng 20 A o . - Mỗi chu kì xoắn coa 34 A o , gồm 10 cặp nu xếp cách đều nhau. - Mỗi nuclêôtit có khối lượng trung bình 300 đvc + Cấu trúc hoá học: - Đơn phân của AND là các nuclêôtit. - Mỗi nuclêôtit có 3 thành phần: H 3 PO 4 , đường C 5 H 10 O 4 và bazơnitric có tính kiềm yếu. - Có bốn loại nuclêôtit A; T; G; X; phân biệt nhau do khác nhau ở bazơnitric. - Các nu trên mạch đơn nối với nhau bởi liên kết cộng hó trị. Trình tự các nu trên AND của mỗi loài rất nghiêm ngặt và đặc trưng - Các nu giữa 2 mạch bắt cặp với nhau thành từng cặp theo NTBS trong đó: A nối với T bằng 2 liên kết hiđrô G nối với X bằng 3 liên két hiđrô + Chức năng của AND: - AND có chức năng lưu giữ, bảo quản và truyền đạt các thông tin di truyền qua các thế hệ tế bào. 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75 Câu 2 2 điểm * Cấu trúc của ti thể - Ti thể là bào quan có hai lớp màng bao bọc. - Màng ngoài trơn. - Màng trong gấp khúc, trên màng chứa nhiều enzim hô hấp. - Bên trong ti thể chứa chất nền có AND và ribôxom * Chức năng của ti thể - Tham gia quá trình chuyển hoá đường và các chất hữu cơ giải phóng ATP cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào. - Tế bào cơ tim có nhiều ti thể hơn vì tế bào cơ tim hoạt động liên tục, cần nhiều năng lượng. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 Câu 3 2 điểm Theo bài ra: L = 0,33082Mm = 3308,2 A o vậy N = 2*3308,2/3,4 = 1946 nu a. Khối lượng phân tử của gen M = 1946 * 300đvc = 583800đvc b. Tỉ lệ % từng loại nu của gen. Theo bài ra : X = 405 mà theo NTBS: X + A = N/2 Suy ra A = N/2 – X = 1946/2 – 405 = 568 Vậy tỉ lệ % từng loại nu củ gen là: %A = %T = 568:1946*100% = 29,2% %G = %X = 50% - 29,2% = 20,8% 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 4 3 điểm Theo bài ra H = 2349 liên kết mà H = 2x%AxN + 3x%GxN = 2349 (1) Cũng theo bài ra: %X1 - %T1 = 30% (2) % G1 - %A1 = 10% (3) Lấy (2) + (3) ta có ( %X1 + %G1) – ( %T1 + %A1 ) = 40% 2%G - 2%A = 40% 0,5 0,5 Hay: %G - %A = 20% (4) Mà theo NTBS trong phân tử AND luôn có: %G + %A = 50% (5) Giả (4) và (5) ta có: %G = 35%; %A = 15% thay vào (1) ta có: 2349 = 2x15%xN + 3x35%xN suy ra: N = 1740 Vậy: - Số chu kỳ xoắn của ADN là: C = N: 20 = 1740 : 20 = 87 chu kì - Số nu từng loại của phân tử ADN là: A = T = 15%x1740 = 261 nu G = X = 35%x1740 = 609 nu 0,5 0,5 0,5 0,5 . & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: SINH HỌC 10 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề. Họ,. NGUYỄN CẢNH CHÂN ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: SINH HỌC 10 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề. Họ, tên thí sinh :……………………………………….Số. phân tử AND đó. …Hết… Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. ĐÁP ÁN DỀ THI KSCL GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN SINH 10 Câu Nội dung trả lời Thang
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi va dap an khao sat chat luong sinh 10, de thi va dap an khao sat chat luong sinh 10, de thi va dap an khao sat chat luong sinh 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay