Tiểu luận tình huống xử lí giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn

15 4,918 264
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2015, 10:00

   !"#$%&'()*+,-. /01-(2(345262700/8&%&%9()*+:;<=>, =&?+9@ABC   !"#$%&$%'$'()*+ ,$%#-)./01#$203 1'435)67'7  8/ D':+8&;=, EF)9,&)GH"&),IF'' );>;!!FJ ():KL&,!M:;A& NL'"E'8&)OPLAQ'LRL:SJ&, H>')@T,U)!@* ?+AQ',FF:A;&)&)+ S:K>:;'8&R&+!V?" =,?"LWJF?S*?+M+9HH& +9VS&J XYL8&:;',Y?;)U!,I H>U')=)"8&HAW '+.?NA"8&?+=LG?N+)UV,'ZL !",K>H'!L8&J(P&L!CX!L )U:A!E'8&HNL>;L !J$'M?&';[!; SF,)\K"L?L)&LH! H>;NL';[A"LSJ-!" :?H!LS'J ]!?)SA+!LA=LA:I& W!&),L?Q?)!8&I ,M&I!W!A",U)&?S))U ?+,S)SA"LZL>P9 '!L)8&J^H!?,?!A"*?+9& [KL,!,G_IG'+`QL F,H!)[)+;L8&?+=,&Fa'I F'EL9<[A"A&J %H!A!8&!M,F;L HL;[*[&L,,'*'':A; E'Jb=&!:&H! ?)SAS'J-9UE,;LAWH!?)SA S'<PL@'!LLW,'+F?;''<`9A' 4 I,9'JcS);Ld;)VL)I,<'M >8&*,W:“Gii quyết tình huống gio viên không soạn bài khi lên lớp của gio viên tại trường Ti$u h%c T, huyện Y, tỉnh Ninh Bình” R&L&+,eSLQ,F''=&;'W +9)IF+9LW)IF)J    !"#$ fL)INLV)=L8&;g,. %U, )I(E'hKL7007,FTH?+i,, =4h\9J()IFL?+,FT"-W*HV, FT"&TLW,TK'G,FTH745 H240S'J (P!:;)I,)I>;"K, ;LC(T"+!,E'!PL,* )U'TW'(jd)OPLaT,> ;'TE'LR[)\J(T"AL)&W E*)UH))I)OPL )&?j$=>,'))IP8&%D !;L')8&&'*jk'S&U, T"=)\>;!j(T" ?+9,,=H&L&!<@ )\j(>;;L:!AP8& ''EJ cSG:,L)O,);LSW;8&E'?, ,=)*,NKL)ILW )U400l)O)T,AWFH?_J KL704m1 704/,)IF7n6H244S',*HVE,)&?+L?+, LW)IS'E;!)&?J ()I&&,?LH;L8&MKL,)I1S &)G!=8&?1@)A&F;+E' )& S'J-W?\eK> &=LJD9>TLS'*''+!, &=LSoH'*''E'F;+,a))pAq KPL,I!+L?+,F''=& ;J k)&rd&sW)I)J(.;H S'NKL!Mhhl1400l,)Ft;HA,_!M 65l)u0l,;)U,F9?:[&J -F:?S?,;400l?+9 8&)IF)U!)Z,5\9!_'., 7 u\9!_';,AWF:K> LWJdNKL,400l?,FHAA;LV q>C-+'*''+!LWj=& jTLSW+9JJJF''AW_);=& !8&)IJ cSA\:,FK>;U,);L, RSH>&=L.!I<,H>v)9>:*HVE 8&&'*'+9,E'8&H 8=&J IE,)I@<=>W w% X. %UWE)I(!Zx&L" 4n27005,WEZx&L"7n2700uJ() )U'))V,E')I!&;r(E' f&(<HQs,KL700h(8S-9'8 Y%NAP,KL7047-8 SYd=*f&! ?&,:KLw% X. %UYI&Y:?N AP,AP8&',F&J %&! fL*)IF):)')&d& 8&;g,)I((@<=>:'LW;+, ?,F98,v>AWM)W+! H,&AFU)!'!L LW,RL"_,&&)&,AL)&&L?' )'?U,QV:W+9J-9UE,;Wb&(c AWH!?AS',%&AL)&?8&)IE'??+'!L LU?I,AF<`%&L;)IJ ]>;H&C(>;A!Hm72^d1()(d,06 hKL704m8&d;)V)I((:WAL)&?)I KL704m1704/,4/40KL704m,%&AL)&?)I AL)&;!H'!L8&J(PH>'= W,\9k!L(d,8?&AL)&,);LAL)& ;S'm-8;Lb&(cJ -WAL)&)A&\L>Im,AL)& H?THAL)&?\H*LW8&?T :RJx&>I,WT"!8&H" ,;+,!8&H',!H ,HKL[?,>A+?AL)&8&PL) &,Ea[UM)S&LI::WcJ (H&?T:,AAL)&\H*,\9k!L(d';\ H*8&cF:CDb&(cAWH!> !J(VWcHF\H*,\9k!L(dFW?TH WaaL\)\ECbU&H!?y m (WH/m270062((1%DX(70240270068&%D !:dSo&)&;)I,*HVA&)& !H'!L8&@)z&)&\LC: 'ZL9),!",HA+W&FC(> ;LWCAL)&\H*8&\H*AF &j^L)&IS'C>I&m,>7AW<'R! U>"mj'=9,I!j^++!CLAL)& YA+LW8&H,HMKLIL &)&jAL)&A+H8&?&)&jHHA+8&S' +!SS'A)*HV!IL&)&{F 9YR8&!|J \9k!L(dEH>AF<`?VM)S&,Wb&( cL*Lo,F);L)SW;&,W H!,+W>;JfW'9H,''E8&  S,8&,8&*&,*,+L?+H, ,IW&j-F!",=,HLoL>,H> 9;L)\;',H'J-!)AL)& 8:A;<'!,HF:?,!\H*A :8J-WA&:J .UL AWFL'+AW!Y'+<`9A.E UEAW_&J <`9M&+L?+L a8&WAL)&M&F9FUAW+V&;\ ;'} '( )*+'( ()SUF,FU"<`iaS 8&,'R'S>} (UY)&,AIF);L'+)K)VHqJ =L?AF,I+i'++~U, 'i}cM&'++L&;[&*&+iS, '++L?+>;At*8&''E,8& 8&*&JbE,UL,'=9Aq[=E+ 8&U&!,FELS<L'* +UF;+J %,-./0102 !+"$#@AB90:*; 43$+<$=>)*"'$'?@ '12'A%B':*CB3D %EF43D,1>9  9G'H$115%-14- )I1'%% ?1#()*?1#+;' / ).<$=9J-')A1<@&!704417070@ SC91()6-1(1 ()6%B)69J-')&! 704417070NL);F&8)*,STLS !,F''>;Q !+ "$#-')A1<@&!7044170708& S. (>;!$#8&+') &!704417070,)[KL&D!.  %U@!:>&)J:F;VLW )IS',!W<@F&@F [&TPS9>J(,D!. oG?[!)LHLY,)FF[:C La);>;;LW;&8&LH ?,=J(>)!FAW.+VL );+;LL+VAW ')=HG8&'S FJ:78&EDKL7005@)zCJF ).<$=%$'HHH,K "L+$%*D)MA%12N?@ OP4-)I1%"(;2&1% H#F2$%?1#43$Q:8/:FG_)& :i");L,*=L:;',)U,K>LW ;'8&?,=J 3'(456 x&ULLH?,=))I ?C(I&=,cF'L;L_L+)W ;J]>;8&cI<L&,L~\c!Q 8WAW?KLJ-H&UF:SHFFA \cH)&)p,9&=LSW;J:F@+ V)SH:8&c,oS;c ?\,*+VW;J Db&(cHKL4hn5,!M)I ()'H'!Ld &L ,@;'!H'!L;!M<&J cAWKL7000,\W=L; %U;@. :<PA %U1d Jc\cHRL~\J KL7007,AE')I((,P;8&W,c' )::W&UJ()I&L;!)I( (,cW'L8)*9H8&+'' E8& S8&*,;U,);L)SW ;&,*)OJ(&!AL)&> 5 AL)&\H*b&(c@AWH!?AS', FABb&(c@'!LLWJ 78*'9 :8*';<= :;)U+i8&%&L;)I TLW7•m&Y€,&>;a'+ AL)&,A9;)SAS'LS<+)&Uc AWF?H!J -W+i,.!8&%&L;TLW7•mG ?W_))I'!LLW &;L8&J -WAL)&?8&)I&I< '!LJ X8&U[KL)ScW>;La 8&LFi");>;;L '=W• Dc&F[)V!)H&U+V WH>&=L8&@!)I,8&T"-W \;')*&H=H,>&A'IJ FFL!,H+)&'!LLW)I'8& b&(cUW+i,.!8&)IF&, '+:.,AQ'J :8*'= (Pc,+&UW;&@+VAW_ H"A_P,=L9,U+L8&?+=W,o;W&>; [,;L8&LJ -K"8&,fE&j:;)I( fE",Uc@AW>;La;L '=W,+V')8&)IJ()A 8&W;G_Lv?,=L;)LW )I'+LL*HHPJc;c &AQ'AFAK8&&U?+=*,H&@W; L:,c@LLG%&L;\ ;')*J (M[=@'=9),<L'* +U,&H='=9LE+8&FJ >2=! (MUc'!L8&fE", SAE8&?&AL)&?)I,<`iAWU!9F oE+C 1X+&U,?+=b&(c Q*,*)W;,MFAW;L&J 6 ^W[E,cGLH>V8&@!*, 8&?!?p\;'J()S,?+=c'+U"At E*<"S[H&'!L8&LU+V::LY)H> ;'8&?+=J 1X);L)W;,b&(c@'!L LWJ^W[,[);L) W;8&c@+L+V:'!, 8&*,+V<W;HL +V98&)I((J (M['=9=E8&8&U&!,;< L+U:)&)MF&)& '*<`iJ ?@0( )*A@01 <=>?,=)I(( WA&)W;,>;;L9)8& *,'"STLS')8&,8&S) IA‚W;'F&,;!F&E'U;+U )SSLH&C QH(x&;<`iU,@!)I'+L c[AL8&LU)W;&; '8&,8&*Jx&;<`i,c )z[ALAƒL8&?+=,MFFi")p;:LLY F[?;'''*,&L+AFAK ;L&J QHD[L8&8&''E,8& SJx&+U),L?,,= 9La)L!8&)IJ-'+iF ?;'');T"?,=) E'>;8)*,9H8&+''E8& S 8&J-FA!ZL!W&1AL)& 'J(KIWAL)&?)INLKIAt*, :'KY,AQ';>)!8& )IJ QH4D+U)+L?+H>'U,'i?V =8&UJx&;<`iL?S ?,=)I((F)?, =8&,8&'F9LL); 'E''8&,MF>UE,>! W;8&?+=LUFH>:.,?TH'R'J\I [G8&'HS[ILW )J n QH),]&A<`i'!L8&c,,+ !8&)I=J %?'8BC+'(D 0BE+F-<!=86 ?'8BD +'(+F-< c:*HV''i,K"K?+''EF&+ U)H&CfE&jfEjfE"j  H7n270472 1-k062/270478&-9'8x:<`iAtE ");L?\I,)+8&"j-.Hmm2-(1(( 0u2h270068&(8S-9'8:>AQ'?; 9)Dj(WH/4270402((1%DX(m0247270408& %)V%D!:;?& :;)I(j- '*<=>>&+U'+K "L@<JXF,W:<'*+H&C :F-<9-K"K?+So8&K ?+F&,AW'd\)I,c?+ ALL,U.!L,KLQ?&S f(cJ RCcSU"AtEQ&SH&'!L8&c H€F)KP&SIAJ^t*,:'8&)I( (H€>;La*JdU"AtE)a'[ ?,=A)aA;L);>;W; &*J =)6C(>;'*F'i,AW'UJ %VA<`iLU+i9AWaK" K?+''ELGK">J= c'!L+&UJbYR>;P'*,F cH€AQ'AL&*F+H [?;>,?L@,AW=L',AZ'J%!F,? U.WH€+V=Li,V&F:J  >;P'*UAW.LcLGLL H?,=))IAW\U8J :F-<%C-.K"L+\H*AW8{| K?+S''iF&fEjfE&jfE,d; )V<'!AW!,\IE'"? '){kGD!;g|J RC$`iP'*+"IW;F &AL)&?,a'c.UAWH! L+V)>'AWA+<'!;8& J-=)*H>La8&?AL)&, H>La8&@!*);,<'!,L IH€F);L,Q*);W; &J u =)6S-&A'Ic&+ AFAK8&&U>;;L8&LUW;A 8&)I&J-&.)&AL8&@!)I, TLWF&S'!L8&=b&(cJ :F-<3C%&L;)IT"'d\H'!L )I,.)zH&'!L8&cF'i'?U,QVc AW'!L,\I%&L;{L)>'\9kF; )V')TLW7•m|BQEALAW >;LaW+9LWJgT"! ![AWFH>Z?L!&JgTLW, %&'W&=La'e,c& AFAK,;LJ RSk*'R'S+&U?+= cJbYA,=c'!LJd*[& cAWU'!LJ-+&=L+8 &A&FUF9,AW!LY+LI'!L,Aƒ L)*<9&,!LA?J =)6C$`iP'*Fo;H`&[&,:.F EL*<`99*J 5GBE+F-<FD A@0(H+F-<#I E9 ]&A'=9LL8&Lv'S,K" K?+:''EF&PL5:46E" Cr-Fi"T"AtE);L)!:;'j> ;a,,L;8&*H>;'WE's Uc@'!L:468&E"Jd&P  7n270472 1-k:<`iAtE");L?\I, )+8&"UcF?AtEA),F ?L"AtE+J P n5270062 1-k0u 0uKL7006:T"!8&&)&D,!:4C r(&)&>;:&)&)'!L+i S: D,NL+L?+;''E,'=9>,'G M&<`i'!LsJ E,?!;<`i'!L) ,;'=)E'LY9>)LvI ?,=:'+);'&)&8& %D!@S&)G,)9,L98&&)& rcS&)&,&)&Si", I,=&);L,aZ;>;;L, Q,a'eH`&[&H&HF,ALs{x+iD!„ 7,d 7007,)&4m/|J Ea'c=& );L&LAFAK>;;L8&LUU>; '*m"rT"')I,.)zH&'!L,F'i'?U,Q h V,%&L;BQEALj!![! &j&=La'e,c&AFAK, ;Ls'*'R'Jd&='*<` iUH&'!L8&b&(cJ 3,<!+<+BJ+F-<#I0BE …("C%&L;,8-W)I,T)VT LW7•m%&AL)&?'A!S+ H&'!L8&c,\Ic?+>AL L,>EU"AtEJ …("&C(T"'d\H'!L)I'=9,.)z [L,AL\!,L"'!L8&=b&(c,\ I.)z);L&8&%&L;,8&ALL j \I;)V'=9)zH&'!L)aA;L  +d\H'!L)I:+i!8&T8&)IJ …("Cd\)I'<ƒ)&AtEJ-K" K?+E'',K"\H*d\)IbL†&iA'= 98&)d\,d;)V8d\)I bL†U"AtESU"A)S J …("KLC(W?U"AtE )d\H '!L)IbL†J …("HC^L)&!?)U<PL<ƒ,8<`i '!L8&f( J …("?ZCd'\H'!L)ILL†)aA;L, ?MU)A'LWV) )IJ 40 [...]... trường học, thường xuyên kiểm tra vi ̣c thực hiện chuyên đề và kiểm tra toàn diện đối với cán bộ, giáo vi n và nhân vi n Sinh hoạt chuyên môn định kỳ đều đặn và có chất lượng, đánh giá sát hợp ưu khuyết điểm đối với các cán bộ, giáo vi n và nhân vi n được kiểm tra Xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp để cán bộ, giáo vi n và nhân vi n cố gắng phấn đấu Chi bộ... gần gũi động vi n các cán bộ, giáo vi n và nhân vi n trẻ trong trường cố gắng vươn lên trong mọi hoạt động chuyên môn vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 4 Đối với cán bộ, giáo vi n và nhân vi n trong nhà trường: Cần nắm vững nội dung các loại văn bản về luật pháp, nhất là các văn bản liên quan đến ngành giáo dục, các quy định của... Đặc biệt là vi ̣c quản lý nhân sự, quản lý cơ sở vật chất thiết bị và quản lý trẻ Qua vi ̣c kiểm tra các nhiệm vụ được phân công của đội ngũ cán bộ, giáo vi n và nhân vi n; Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để tham mưu cho lãnh đạo thống nhất chi đạo quản lý cán bộ, giáo vi n và nhân vi n theo chức năng nhiệm vụ được tốt hơn Qua vi ̣c xử lý tình huống... 2012 về "Chiến lược phát triển Giáo dục 2011-2020" 6 Luật vi n chức 2010; 7 Luật lao động 2012; 8 Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật vi n chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của vi n chức; Khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN dành cho chuyên vi n nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về... trúc, nội dung của tiểu luận tình huống Qua quá trình bồi dưỡng và trau rồi kiến thức về Quản lý nhà nước - chương trình dành cho chuyên vi n, với trách nhiệm là một cán bộ quản lý đứng đầu một đơn vi sự nghiệp (trường tiểu học của huyện Y, tinh Ninh Bình), từ thực tế ở trường Tiểu học T, Tác giả chọn đề tài “Giải quy t tình huống giáo vi n không soạn bài... trong đơn vi trường học, thiết nghĩ cần phải biết tổ chức và quản lý bằng quy ̀n lực Nhà nước (Quy ̀n lập pháp, quy ̀n hành pháp, quy ̀n tư pháp) được thể hiện cụ thể thông qua vi ̣c vận dụng sáng tạo các luật như: Luật giáo dục; Luật vi n chức; Điều lệ trường học và các văn bản có liên quan để duy trì ổn định đơn vi và điều chinh các hành vi của... bộ công chức để họ hiểu được những vi ̣c cần làm, những hành vi bị cấm 2 Đối với Phòng giáo dục và Đào tạo huyện B, tinh Thái Nguyên cần tăng cường công tác Thanh, kiểm tra và chế độ báo cáo định kỳ Nâng cao hiệu lực quản lý về quy chế chuyên môn, nắm bắt hoàn cảnh, điều kiện của các cán bộ, giáo vi n và nhân vi n để bố trí phân công giảng dạy tại... dụng những kiến thức vào vi ̣c bồi dưỡng nhân cách cho công chức, vi n chức làm vi ̣c tại các cơ quan hành chính Nhà nước; đồng thời góp phần hình thành các kỹ năng về quản lý con người, quản lý tài sản Các kỹ năng chủ yếu được hình thành thông qua các nội dung của môn học có sự lồng ghép của giảng vi n 2 Trình bày lý do mà cá nhân quy t định tham dự khoá bồi... lý Nhà nước dành cho chuyên vi n, đươc sự hướng dẫn và giảng giải tận tình của các Thạc sỹ, tiến sỹ và giảng vi n trường Đại học Nội Vụ Hà nội, trường Đại học hành chính, …kiến thức và kinh nghiệm trong quản lý đơn vi được nâng lên; khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác quản lý tại đơn vi được tốt hơn giúp cho đơn vi ngày càng phát triển... chức, vi n chức nắm bắt kiến thức về quản lý hành chình Nhà nước được tốt và có tác dụng thật sự đối với công vi ̣c Tác giả xin bày tỏ một số ý kiến như sau: - Nếu có thể, nhà trường nên tổ chức chương trình học từ xa qua mạng Internet sẽ thu hút được nhiều đối tượng tham gia học hơn và đỡ tốn kém về thời gian đi lại của giảng vi n và học vi n - . 8/ D':+8&;=, EF)9,&)GH"&),IF'' );>;!!FJ ():KL&,!M:;A& NL'"E'8&)OPLAQ'LRL:SJ&, H>')@T,U)!@* ?+AQ',FF:A;&)&)+ S:K>:;'8&R&+!V?" =,?"LWJF?S*?+M+9HH& +9VS&J XYL8&:;',Y?;)U!,I H>U')=)"8&HAW '+.?NA"8&?+=LG?N+)UV,'ZL !",K>H'!L8&J(P&L!CX!L )U:A!E'8&HNL>;L !J$'M?&';[!; SF,)K"L?L)&LH! H>;NL';[A"LSJ-!" :?H!LS'J ]!?)SA+!LA=LA:I& W!&),L?Q?)!8&I ,M&I!W!A",U)&?S))U ?+,S)SA"LZL>P9 '!L)8&J^H!?,?!A"*?+9& [KL,!,G_IG'+`QL F,H!)[)+;L8&?+=,&Fa'I F'EL9<[A"A&J %H!A!8&!M,F;L HL;[*[&L,,'*'':A; E'Jb=&!:&H! ?)SAS'J-9UE,;LAWH!?)SA S'<PL@'!LLW,'+F?;''<`9A' 4 I,9'JcS);Ld;)VL)I,<'M >8&*,W:“Gii quy t tình huống gio vi n không soạn bài khi lên lớp của gio vi n tại trường Ti$u h%c T, huyện Y, tỉnh Ninh Bình” R&L&+,eSLQ,F''=&;'W +9)IF+9LW)IF)J   . %U|,M>V)I ((,(+:“Gii quy t tình huống gio vi n không soạn bài khi lên lớp của gio vi n tại trường Ti$u h%c T, huyện Y, tỉnh Ninh Bình” R&L&+,eSLQ,F''=&;'W +9F+9)IF)J -)a,+U)LF'H&C k#C‹(cŒ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tình huống xử lí giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, Tiểu luận tình huống xử lí giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, Tiểu luận tình huống xử lí giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay