Toán 5 bài Giải toán về tỉ số phần trăm

10 447 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2015, 05:00

02/13/15 1 02/13/15 2 Th t ng y 23 th¸ng 12 n m 2012ứ ư à ă To¸n I. KiÓm tra bµi cò: T×m 15% cña 320 kg 24% cña 235m 02/13/15 3 Vớ d : Số học sinh nữ của một tr ờng là 420 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn tr ờng. Hỏi tr ờng đó có bao nhiêu học sinh Tóm tắt: 52,5% số HS toàn tr ờng là 420 HS 100 % số HS toàn tr ờng là HS ? Th t ng y 23 tháng 12 n m 2012 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) II. Bài mới: 1. Hoạt động 1: Giới thiệu cách tính một số biết 52,5 % của nó là 420 02/13/15 4 Th t ng y 23 tháng 12 n m 2012 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Ta có thể viết: 420 : 52,5 x 100 = 800 (học sinh) Hoặc : 420 x 100 : 52,5 = 800 (học sinh) 1% số học sinh toàn tr ờng là 420 : 52,5 = 8 (học sinh) Tr ờng đó có số học sinh là 8 x 100 = 800 (học sinh) Đáp số: 800 học sinh Bi gii Muốn tìm một số biết 52,5% của nó là 420, ta có thể lấy 420 chia cho 52,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho 52,5 02/13/15 5 Th t ng y 23 tháng 12 n m 2012 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) 2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài toán liên quan tới tỉ số phần trăm Bài toán: Tóm tắt: 120% kế hoạch: 1590 ô tô 100% kế hoạch: ô tô? Bài giải Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là 1590 x 100 : 120 = 1325 (ô tô) Đáp số: 1325 ô tô 02/13/15 6 Th t ng y 23 tháng 12 n m 2012 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) 3. Hoạt động 3: Thực hành Bài tập 1: Tóm tắt 92% số học sinh toàn tr ờng là 552 em 100% số học sinh toàn tr ờng là em? Bài giải Số học sinh tr ờng Vạn Thịnh là 552 x 100 : 92 = 600 (em) Đáp số: 600 em 02/13/15 7 Th t ng y 23 tháng 12 n m 2012 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) 3. Hoạt động 3: Thực hành Bài tập 2: Tóm tắt 91,5% tổng sản phẩm: 732 sản phẩm 100% tổng sản phẩm: sản phẩm? Bài giải Tổng số sản phẩm là 732 x 100: 91,5 = 800 (sản phẩm) Đáp số: 800 sản phẩm 02/13/15 8 Th t ng y 23 tháng 12 n m 2012 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) 4. Hoạt động 4: Trò chơi Cách chơi: Sau 30 giây suy nghĩ, học sinh đ a ra đ ợc kết quả của bài toán sau, giải thích cách tính nhẩm. Bài toán: Trong đợt thi đua trồng cây xanh bảo vệ môi tr ờng, một xã miền núi trồng mới đ ợc 5000 cây lấy gỗ. Tính số cây đã trồng của xã đó nếu số cây mới trồng chiếm 10% số câyđã trồng? 02/13/15 9 302826242220181614121086420 Th t ng y 23 tháng 12 n m 2012 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) 4. Hoạt động 4: Trò chơi Cách chơi: Sau 30 giây suy nghĩ, học sinh đ a ra đ ợc kết quả của bài toán sau, giải thích cách tính nhẩm. Bài toán: Trong đợt thi đua trồng cây xanh bảo vệ môi tr ờng, một xã miền núi trồng mới đ ợc 5000 cây lấy gỗ. Tính số cây đã trồng của xã đó nếu số cây mới trồng chiếm 10% số câyđã trồng? 02/13/15 10 Th t ng y 23 th¸ng 12 n m 2012ứ ư à ă To¸n Gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m (tiÕp theo) §¸p ¸n: 50000 c©y 1 10% = 10 NhÈm: 50000 x 10 = 50000 (c©y) . Toán Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) 2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài toán liên quan tới tỉ số phần trăm Bài toán: Tóm tắt: 120% kế hoạch: 159 0 ô tô 100% kế hoạch: ô tô? Bài giải Số. toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) II. Bài mới: 1. Hoạt động 1: Giới thiệu cách tính một số biết 52 ,5 % của nó là 420 02/13/ 15 4 Th t ng y 23 tháng 12 n m 2012 Toán Giải toán về tỉ số phần. ô tô? Bài giải Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là 159 0 x 100 : 120 = 13 25 (ô tô) Đáp số: 13 25 ô tô 02/13/ 15 6 Th t ng y 23 tháng 12 n m 2012 Toán Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) 3.
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 5 bài Giải toán về tỉ số phần trăm, Toán 5 bài Giải toán về tỉ số phần trăm, Toán 5 bài Giải toán về tỉ số phần trăm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn