de kt chuong I DAI SO 8 co ma tran chuan

2 250 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2015, 23:00

De kiem tra tiet 21 chuong I DAI SO 8 * Ma trn đ: Cấp độ Chủ đ Nhn biết Thông hiểu Vn dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Nhân, chia đơn th.c, đa th.c         Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1câu 1 điểm 33,3% 2câu 2 điểm 66,7% 3 câu 3điểm 30% Hằng đẳng th.c đáng nhớ      ! " # $ %&'(   ) " # Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1câu 1,75điểm 50% 1câu 0, 75điểm 21% 1câu 1điểm 29% 3 câu 3,5điểm 35% Phân tích đa th.c thành nhân tử %&'(  * + , %* + , -) . Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2câu 2điểm 57% 1câu 1,5điểm 43% 3 câu 3,5 điểm 35% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 1 câu 1,75 điểm 17,5% 2câu 1,75điểm 17,5 % 6 câu 6,5 điểm 65 % 10 câu 10 điểm * Đ kiểm tra: A/ L; thuyết: /01 )2 34 05'(*6/782 0 B/ Bài tp: Bài 16*/8 )2 20.9/.:32 "2/1.7;2/.702 2/31. ; < 0 :1. 8 < 0 73=.< ; 261.< 0 Bài 26>*+,/0 )2  2./.7<270/.7<2 "2;. 0 :3== Bài 36-)./31 )2 ./.732?8.?8@= Bài 46A)" #>@. 0 7;.<7;< 0 71B=)CDE.</3  )2 * Đáp án và biểu điểm: Câu Đáp án Điểm A/ L; thuyết 3F4 0/782 0 @ 0 7G7H 341 =01 B/ Bài tp Bài 1 90. 0 :0. "91. 0 73=.7;.7I@1. 0 73;.7I 98. 8 :. 0 70< 0 3 3 3 Bài 2 9/.7<2/.702 "9;/. 0 :012@;/.:12/.712 3 0 Bài 3 ./.732?8/.732@= /.732/.?82@= .73@=J.?8@= .@?3J.@8 31 Bài 4 >@. 0 7;.<7;< 0 71@/.70<2 0 71 /.70<2 0  ≥ =)CDE.<@B/.70<2 0 71B= 3 . De kiem tra tiet 21 chuong I DAI SO 8 * Ma trn đ: Cấp độ Chủ đ Nhn biết Thông hiểu Vn dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Nhân, chia đơn th.c, đa th.c         Số. i m Tỉ lệ % 2câu 2 i m 57% 1câu 1,5 i m 43% 3 câu 3,5 i m 35% Tổng số câu Tổng số i m Tỉ lệ % 1 câu 1,75 i m 17,5% 2câu 1,75 i m 17,5 % 6 câu 6,5 i m 65 % 10 câu 10 i m * Đ kiểm. 2./.7<270/.7<2 "2;. 0 :3== B i 36-)./31 )2 ./.732? 8.  ?8@ = B i 46A)" #>@. 0 7;.<7;< 0 71B=)C DE .</3  )2 * Đáp án và biểu i m: Câu Đáp án i m A/
- Xem thêm -

Xem thêm: de kt chuong I DAI SO 8 co ma tran chuan, de kt chuong I DAI SO 8 co ma tran chuan, de kt chuong I DAI SO 8 co ma tran chuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay