Các dạng bài ôn thi đại học môn hoá học

147 2,209 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2015, 08:19

Ñeà oân soá 8: CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) D. A, B, C đều đúng  Ví dụ 1 : (A): C 2 H 7 O 2 N phản ứng được với NaOH. Vậy (A) có thể là: A. Amino axit B. Muối amoni C. Este của amino axit  Gợi ý: Hợp chất chứa C, H, O, N ¾ Amino axit  Các hợp chất thường gặp ¾ Este của mino axit ¾ Muối amoni ¾ Muối của amin ¾ Hợp chất nitro  Các hợp chất đặc biệt ¾ Urê: (NH 2 ) 2 CO ¾ Caprôlactam: C 6 H 11 ON ¾ Các loại tơ: Tơ Caprôn, Tơ nilon, Tơ enăng  Gợi ý: Hợp chất chứa C, H, O, N ¾ Amino axit ¾ Este của mino axit ¾ Muối amoni ¾ Muối của amin ¾ Hợp chất nitro ¾ Urê: (NH 2 ) 2 CO ¾ Caprôlactam: C 6 H 11 ON ¾ Các loại tơ  Điều kiện tồn tại ∑ LKπ ≥ 1  Nhóm C, H, O, N ¾ Amino axit ¾ Este của minoaxit ¾ Muối amoni ¾ Muối của amin ¾ Hợp chất nitro  Điều kiện tồn tại ∑ LKπ ≥1  Cách tính ∑ LKπ (1) (2) (3) (4) (5) B1. Tính ∑ lkπ khi N có hoá trò (III) C x H y O z N t ∑ lkπ = 2 .x + 2 + t - y 2 = K  Gợi ý: Hợp chất chứa C, H, O, N ¾ Amino axit ¾ Este của mino axit ¾ Muối amoni ¾ Muối của amin ¾ Hợp chất nitro (1) (2) (3) (4) (5)  Cách tính ∑ LKπ B1. Tính ∑ lkπ khi N có hoá trò (III) C x H y O z N t ∑ lkπ = 2 .x + 2 + t - y 2 = K B2. Tính ∑ lkπ theo:  (1), (2), (5) ∑ LKπ = K  (3), (4) ∑ LKπ = K + 1  Tóm lại: Hợp chất chứa C, H, O, N ¾ Amino axit ¾ Este của mino axit ¾ Muối amoni ¾ Muối của amin ¾ Hợp chất nitro (1) (2) (3) (4) (5) C x H y O z N t ∑ lkπ = 2 .x + 2 + t - y 2 = K  (1), (2), (5) : ∑ LKπ = K  (3),(4) : ∑ LKπ = K+1 (A): C 2 H 7 O 2 N 9Ví dụ : 2.2 + 2 + 1 - 7 2 ∑ lkπ = K = K = 0 D. A, B, C đều đúng  Ví dụ 1 : (A): C 2 H 7 O 2 N phản ứng được với NaOH. Vậy (A) có thể là: A. Amino axit B. Muối amoni C. Este của amino axit ◙ Muối amoni ◙ Muối của amin (A): C 2 H 7 O 2 N ( K= 0 ) B CH 3 COO-NH 4 HCOO-NH 3 CH 3  Điều kiện tồn tại ∑ LKπ ≥ 1 [...]... CTPT: CH4O C C2H5-CHO D CH2=CH-CHO A H- CHO Ví dụ 15: Đốt 1 mol Rượu X có số nhóm (OH) bằng số C thì số mol oxi tối thi u cần để đối sẽ : A 2 mol B 2,5 mol C 3,0 mol Đốt 1 mol rượu no (Số C= số O) Số mol oxi cần luôn bằng: Số C + 0,5 D 3,25 mol Đề ôn 9: CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) ... Andehyt đơn chức A có %O=36,36 Vậy tên gọi A là: A Propanal C Pentantal B Butanal D Etanal D Gợi ý: %O= 16 1 MA 100= 36,36 ⇒ Ma = 44 ⇒ Số C = (74 – 16) :12 = 2,3 Ôn 7: Rượu X có số nhóm (OH) bằng số C Đốt 0,25 mol Rượu X thì số mol oxi tối thi u cần sẽ bằng : A 1,25 mol C 0,875 mol B 0,5 mol D 0,75 mol Gợi y:ù Rượu X có số nhóm (OH) bằng số C ⇒ Rượu X: Rượu No Đặt CTTQ A: CnH2n+2On n CO2+ (n+1)H2O CnH2n+2On+... Đặt CTTQ A: CnH2n+2On n CO2+ (n+1)H2O CnH2n+2On+ 2n+1 O2 2 ⇒ nO 2 n Rượu 2n+1 = 2 Sô C = n + 0,5 Đốt Rượu X có số nhóm (OH) bằng số C ⇒ nO 2 n Rượu = số C + 0,5 Ôn 8: Rượu X có số nhóm (OH) bằng số C Đốt 0,25 mol Rượu X thì số mol oxi tối thi u cần sẽ bằng : A.1,25 mol B.0,5 mol C C.0,875 mol D.0,75 mol Đốt Rượu X có số nhóm (OH) A.1,25:0,25 = 5 bằng số C B.0,5:0,25 = 2 nO D.0,75:0,25 = 3 2 ⇒ nRượu...Ví dụ 2: (A): C3H9O2N Vậy (A) có thể là: A Amino axit B Muối amoni C Este của amino axit D Hợp chất nitro Nhóm C, H, O, N Cách tính ∑LKπ (1) B1 Tính ∑lkπ khi N Amino axit có hoá trò (III) Este của minoaxit (2) Muối amoni (3) CxHyOzNt (4) Muối của amin 2.x +2 + t - y = K ∑lkπ= 2 (5) Hợp chất nitro Điều kiện tồn tại ∑LKπ ≥1 Tóm lại: Hợp chất chứa C,... hơi, SO2, CO2 C C2H4, H2O hơi, H2, SO2 D A, B, C đều sai H2SO4 đ C2H5OH C2H4 + H2O oC 170 C2H5OH + H2SO4 →SO2 + CO2 + H2O Ví dụ 6: Kết luật nào đúng? A.Andehyt chỉ có tính chất đặc trưng là dễ bò oxi hoá B Sản phẩm đun chất hữu cơ A với H2SO4 đặc, 170oC là olefin C RX là este; (R:Gốc hydrocacbon) C D Glicol là thuật ngữ chung để chỉ rượu có số nhóm (-OH)=số C °Dẫn xuất halogen: Là hợp chất hữu cơ chứa . Ñeà oân soá 8: CÁC Bài tập trắc nghiệm ôn thi đai học - 2007 NGUYỄN TẤN TRUNG ( TTLT CLC VĨNH VIỄN) D. A, B, C đều đúng . axit  Các hợp chất thường gặp ¾ Este của mino axit ¾ Muối amoni ¾ Muối của amin ¾ Hợp chất nitro  Các hợp chất đặc biệt ¾ Urê: (NH 2 ) 2 CO ¾ Caprôlactam: C 6 H 11 ON ¾ Các loại tơ: Tơ Caprôn, Tơ . Caprôlactam: C 6 H 11 ON ¾ Các loại tơ  Điều kiện tồn tại ∑ LKπ ≥ 1  Nhóm C, H, O, N ¾ Amino axit ¾ Este của minoaxit ¾ Muối amoni ¾ Muối của amin ¾ Hợp chất nitro  Điều kiện tồn tại ∑ LKπ ≥1  Cách tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài ôn thi đại học môn hoá học, Các dạng bài ôn thi đại học môn hoá học, Các dạng bài ôn thi đại học môn hoá học

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay