BÀI 16 ĐỊNH LUẬT JUN-LEN XƠ

18 248 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 16:00

  ĐỊ Ậ Ơ  !" #$%&'! '!" (% '!) !" *#$%&'! ' !" !+%,%$*!-*'$'#.!/01*1,!12'$'#.!/ 01 *1 !% #$ %& 3% ' !)   !" '!  ' !" 4! 3% ' !) '! !" 5 !- ,!-6 (% '!) !"*#$%&'! ' !"4!3% '!)'!!"5!-,!-6 %-0!7/'%-*21/81!2*%3!-*9 #+%,%$*!-*'$'#.!/01*1,!12'$'#.!/ 01 *1 !% #$ %& 3% ' !)   !" '!  '!"4!3% '!)'!*!"6 (% '!) !"*#$%&'! ' !"4!3% '!)'!*!" (!-/#3-*23!-/:%!281!' 9   ĐỊ Ậ Ơ  !"#$ %&'! '!" (% '!) !" *#$%&'! ' !" ;%! #%    !" *#$%&'! ' !" %,%$*!-*'$'#.!/01*1,!12'$'#.!/ 01*1!%#$%&'%!#%  !"'! ' !" %!#%  !"*#$%&'! ' !" < (!-/'!=3-*%-2%)*3 2#!1> 2 ấm điện9 <% ! *?*1>!*!-*01*1!/5!3% '0!7/ 0!@#!A:3:75%!B*C%,'!'! !D/,%,!- '>,1!$'*1>!*!-*0!7/0!@:3 !/4-*!-*0!7/0!@#!A%)6   ĐỊ Ậ Ơ  !" #$%&'! '!" EF.51! '1G 1. Hệ thức đònh luật : 2. Xử lí kết quả của thí nghiệm kiểm tra: HI ; J' *% 0% K+ J '>KΩ+ ''!K,+ H '5K+ 45 15 30 60 A V K 5 10 20 25 40 35 50 55 I = 2,4A ; R = 5Ω 2. Xử lí kết quả của thí nghiệm kiểm tra: [...]... phần nhỏ nhiệt lượng truyền ra môi trường xung quanh thì A = Q BÀI 16: ĐỊNH LUẬT JUN – LEN-XƠ I Trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng - Nếu đo nhiệt lượng Q II/ Đònh luật Jun - Len -xơ: bằng đơn vò calo thì hệ Q = I2Rt 1 Hệ thức đònh luật : thức của đònh luật Jun 2 Xử lí kết quả của thí Lenxơ nghiệm kiểm tra : 3 Phát biểu đònh luật : Q = 0,24I2Rt Nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi có dòng điện... độ môi trường) BÀI 16: ĐỊNH LUẬT JUN – LEN-XƠ I Trường hợp điện năng C5: Theo đònh luật bảo biến đổi thành nhiệt năng II/ Đònh luật Jun - Len -xơ: toàn năng lượng: A=Q III Vận dụng C4: … Thời gian đun sôi nước C5: … là : • CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT • Tuỳ theo vật liệu và tiết diện dây dẫn mà các dây dẫn chỉ chòu được những dòng điện có cường độ nhất đònh Quá mức đó, theo đònh luật Jun – Lenxơ, dây dẫn có... giảm điện trở nội, sử dụng dây dẫn có điện trở nhỏ => tiết kiệm được năng lượng BÀI 16: ĐỊNH LUẬT JUN – LEN-XƠ I Trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng II/ Đònh luật Jun - Len -xơ: III Vận dụng C4: … C4: Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn và dây nối đều có cùng cường độ vì chúng mắc nối tiếp Theo đònh luật Jun - Len -xơ thì Q∼ R, dây tóc có R lớn nên Q toả ra nhiều, do đó dây tóc nóng lên tới nhiệt... phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua 1J= 0,24cal 1cal= 4,2J BÀI 16: ĐỊNH LUẬT JUN – LEN-XƠ I Trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng II/ Đònh luật Jun - Len -xơ: 1 Hệ thức đònh luật : Q = I2Rt 2 Xử lí kết quả của thí nghiệm kiểm tra : 3 Phát biểu đònh luật : Nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng... tránh được tổn thất Vì thế, dây chì và dây dẫn điện phải có tiết diện được tính toán phù hợp với cường độ dòng điện đònh mức Hướng dẫn về nhà • - Học lại nội dung bài học • - Chuẩn bò bài 17 cho tiết học sau • - Làm bài tập 16- 17.1, 16- 17.2, 16- 17.3 . '!" EF.51! '1G 1. Hệ thức đònh luật : 2. Xử lí kết quả của thí nghiệm kiểm tra: 3. Phát biểu đònh luật : HI ; J'  '5'%!>!>0!7/0!@ :*%-0%. '!" EF.51! '1G 1. Hệ thức đònh luật : 2. Xử lí kết quả của thí nghiệm kiểm tra: 3. Phát biểu đònh luật : HI ; J'  '5'%!>!>0!7/0!@ :*%-0%. !" #$%&'! '!" EF.51! '1G 1. Hệ thức đònh luật : 2. Xử lí kết quả của thí nghiệm kiểm tra: HI ; J' *% 0%
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 16 ĐỊNH LUẬT JUN-LEN XƠ, BÀI 16 ĐỊNH LUẬT JUN-LEN XƠ, BÀI 16 ĐỊNH LUẬT JUN-LEN XƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn