nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển thể thao thành tích cao ở thành phố hồ chí minh đến năm 2010

105 702 11
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 01:09

. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC : NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỂ. tượng nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu 18 Chương 3 : Thực trạng và giải pháp phát triển TTTTC ở TP.HCM 21 trong 5 năm qua (2002 – 2006) 3.1: Thực trạng phát triển từng môn th ể thao ở thành. Quốc) và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 - năm 2010. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài " ;Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển Thể thao thành tích cao thành phố Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển thể thao thành tích cao ở thành phố hồ chí minh đến năm 2010, nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển thể thao thành tích cao ở thành phố hồ chí minh đến năm 2010, nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển thể thao thành tích cao ở thành phố hồ chí minh đến năm 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn