chuyên đề lí thuyết hóa tổng hợp_luyện thi đại học môn hóa

28 714 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2015, 19:21

CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 1/28 Một vài điều nhắn gửi người làm bài: Cc tht k câu hi trong mi câu hãy phân tích c   sa lc bit là nhng câu phát bi n làm ít nht khong 2 làn, ln hai cng có th ch cnh ging lc qua 1 ln thì vào phòng thi s thy  Khi làm bài câu nào cn thiu lc khi vào phòng thi ta hãy xem li có nhng câu cn phi hc thuc lòng c các câu lý thuyt và không b sai câu nào! Câu 1: Hp cht hc C 7 H 8 O 2 . Khi tác dng vc s ng s mol X. Mt khác X tác dng vi NaOH theo t l mol 1:1. Cu to ca X là A. C 6 H 5 CH(OH) 2 . B. CH 3 -C 6 H 4 (OH) 2 . C. HO-C 6 H 4 O-CH 3 . D. HO-C 6 H 4 -CH 2 OH Câu 2: Cho các quá trình phn ng xy ra trong không khí (1) Fe(NO 3 ) 3  Fe 2 O 3 (2) Fe(OH) 3  Fe 2 O 3 (3) FeO  Fe 2 O 3 (4) FeCO 3  Fe 2 O 3 (5) Fe  Fe 2 O 3 (6) Fe(NO 3 ) 2  Fe 2 O 3 S phn ng thuc loi oxy hóa kh là A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Câu 3: Cho các cht: etilen, , etanal, axit axetic, etylaxetat, metan, etylclorua. S chu ch trc tic etanol bng mt phn ng là A. 5. B. 4. C. 6. D. 3. Câu 4: Cho các cht: benzen, etilen, axetilen, isopren, toluen và cumen. S cht thuc loliên hợp là A. 5. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 5:  7 H 16 O trong H 2 SO 4 c  trên 170 o c hn hp 3 anken là các ng phân cu to ca nhau. X có tên gi là: A. heptan-4-ol. B. 2-metylhexan-2-ol. C. heptan-3-ol. D. 3-metylhexan-3-ol. Câu 6:  Na 2 O và Al 2 O 3 ; AgNO 3 và FeCl 3 ; BaCl 2 và CuSO 4 ; Ba và NaHCO 3 ; NaF và AgNO 3 .  A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 7: Cho các thí nghim (1) Nung hn hp Cu + Cu(NO 3 ) 2 (2) Cho Cu vào dung dch AgNO 3 (3) Cho Cu vào dung dch Fe(NO 3 ) 3 (4) Cho Cu vào dung dch Cu(NO 3 ) 2 + HCl (5) Cho Cu vào dung dch AlCl 3 (6) Cho Cu vào dung dch FeCl 3 . S ng hp Cu b oxy hóa là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 2/28 Câu 8: Cho các nhn xét sau (1) u có phn ng tráng bc. (2) u tác dng vi dung dch NaOH. (3) Tính axit ca axit fomic ma axit axetic (4) Liên kn etanol có nhi  (5) Phn ng ca NaOH vi etylaxetat là phn ng thun nghch. (6) Cho anilin vào dung dch brom thy có vc. Các kết luận đúng là A. (2), (3), (5), (6). B. (1), (2), (4), (5). C. (2), (4), (5), (6). D. (1), (3), (4), (6). Câu 9: S c, mch h cùng CTPT C 4 H 8 O 2 có phn ng tráng bc là A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. Câu 10: Dãy các cht sau: butan, vinylaxetilen, etylen glycol, stiren, toluen, acrolein,  Hi nhng cht nào có th làm mt màu dung dch brom? A. butan, etylen glycol, stiren, toluen. B.  C.  D. etylen glycol, stiren, toluen, acrolein. Câu 11: Tng s t nguyên t nguyên t ng e, cu hình cc là A. [He]2s 2 2p 6 . B. 1s 2 . C. [Ne]3s 2 3p 6 . D. [Ne]3s 2 3p 6 3d 6 . Câu 12: Cho các loi polime: -6-6,6-7, cao su thiên  S polime thuc loi poliamit là A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 13: Cho dãy các cht: Al, Al 2 O 3 , Cr(OH) 3 , KHCO 3 , NH 4 Cl, H 2 NCH 2 COOH và CH 3 COOCH 3 . Theo m axit-, s chng tính trong dãy là A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 14: Dãy các oxit: SO 3 , K 2 O, P 2 O 5 , CuO, CO, NO 2 . Nhng oxit trong dãy tác dng vi H 2 O  u kin ng là A. SO 3 , K 2 O, P 2 O 5 , CuO,. B. K 2 O, P 2 O 5 , CuO, CO, C. SO 3 , K 2 O, P 2 O 5 , NO 2 . . D. P 2 O 5 , CuO, CO, NO 2 . Câu 15: Phát bikhông  A. Trong hu ht các hp cht, s oxy hóa cr i (NaH, CaH 2 , bng +1) B. Liên kt trong hp cht NaCl có bn cht ion. C. O 2 và O 3 là hai dng thù hình ca Oxy. D. ng v ca Cacbon. Câu 16: Các loi phân bón hóa hu là các hóa cht có cha A. các nguyên t ng cn thit cho cây trng. B. nguyên t t s nguyên t khác. C. nguyên t photpho và mt s nguyên t khác. D. nguyên t kali và mt s nguyên t khác. Câu 17: Cho dãy các cht: Cu(OH) 2 , SiO 2 , Sn(OH) 2 , Cr, Al 2 O 3 , NH 4 HCO 3 , NaCl. S cht tác dc vi dung d A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 3/28 Câu 18: Cho các kt lun (1)  ng nguyên t photpho. (2) Mg có th cháy trong khí CO 2 . (3) Công thc chung ca oleum là H 2 SO 4 .nSO 3 . (4) SiO 2 có th c trong các dung d 2 SO 4 , HCl, HNO 3 . (5) Au, Ag, Pt là các kim loi không tác dng vi oxy (6) Dn H 2 S qua dung dch Pb(NO 3 ) 2 có kt ta xut hin. (7) CO có th kh  3 O 4 t nóng. S kt lu A. 5. B. 6. C.4. D . 3. Câu 19: R là nguyên t mà nguyên t có phân lp electron ngoài cùng là np 2n+1 (n là s th t ca lp electron). Có các nhn xét sau v R: (I) Tng s hn ca nguyên t R là 18. (II) S electron  lp ngoài cùng trong nguyên t R là 7. (III) Công thc ca oxit cao nht to ra t R là R 2 O 7. (IV) Dung dch NaR tác dng vi dung dch AgNO 3 to kt ta. S nh A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 20: Khi cho Cu vào dung dch FeCl 3 ; H 2 S vào dung dch CuSO 4 ; HI vào dung dch FeCl 3 ; dung dch AgNO 3 vào dung dch FeCl 3 ; dd HCl vào dung dch Fe(NO 3 ) 2 . S các cht phn ng c vi nhau là: A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 Câu 21: Cho dãy các cht: andehit fomic, axit axetic, etyl axetat, axit fomic, ancol etylic, metyl fomiat, axetilen, vinyl axetilen, etylen, glucozo, saccarozo. S cht trong dãy tham gia phn c vi dung dch AgNO 3 /NH 3 là A. 3 B. 6 C. 7 D. 5. Câu 22: Cho các cht: C 2 H 4 (OH) 2 , CH 2 OH-CH 2 -CH 2 OH, CH 3 CH 2 CH 2 OH, C 3 H 5 (OH) 3 , (COOH) 2 , CH 3 COCH 3 , CH 2 (OH)CHO. Có bao nhiêu chu phn c vi Na và Cu(OH) 2  nhi ng ? A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. Câu 23: Thc hin các thí nghim sau: (1) Ni mt thanh Zn vi mt thanh Fe r trong không khí m. (2) Th mt viên Fe vào dung dch CuSO 4 . (3) Th mt viên Fe vào dung dch chng thi ZnSO 4 và H 2 SO 4 loãng. (4) Th mt viên Fe vào dung dch H 2 SO 4 loãng. (5) Th mt viên Fe vào dung dch chng thi CuSO 4 và H 2 SO 4 loãng. Trong các thí nghim trên nhng thí nghim Fe b n hóa hc là A. (2) và (5). B. (1) và (3). C. (1), (2), (3), (4), (5). D. (3) và (5). CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 4/28 Câu 24:g aFe(NO 3 ) 2 + bKHSO 4  3 ) 3 + yFe 2 (SO 4 ) 3 + zK 2 SO 4 + tNO + uH 2 O  h s i gin c A. 43. B. 21. C. 27. D. 9. Câu 25: Cho các phát biu sau v phenol (C 6 H 5 OH): (a) Phenol va tác dng vi dung dch NaOH va tác dc vi Na. (b) c trong dung dch KOH. (c) Nhi nóng chy ca phenol l nóng chy ca ancol etylic. (d) Dung dch natriphenolat tác dng vi CO 2 to thành Na 2 CO 3 . (e) Phenol là mt  S phát bi A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. Câu 26: Cho dãy các cht: Cu, CuO, Fe 3 O 4 , C, FeCO 3 , Fe(OH) 3 . S cht trong dãy tác dng vi H 2 SO 4 c, không to khí SO 2 là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. Câu 27: Quá trình sn xut amoniac trong công nghip da trên phn ng thun nghch sau: N 2 (k) + 3H 2 (k)   2NH 3 (k). ∆ H = -92 kJ Khi phn t ti trng thái cân bng, nh (1) ; (2) Tt; (3) Thêm cht xúc tác; (4) Gim nhi; (5) Ly NH 3 ra khi h Làm cho cân bng chuyn dch theo chiu thun to ra nhiu amoniac gm nhi sau: A. (1), (2), (3), (5). B. (2), (4), (5). C. (2), (3), (4), (5). D. (2), (3), (5). Câu 28: Khi cho a mol mt hp cht ha C, H, O) phn ng hoàn toàn vi Na hoc vi NaHCO 3 u sinh ra a mol khí. Cht X là A. ancol o-. axit 3- Câu 29: Trong các cht: xiclopropan, xiclohexan, benzen, stiren, axit axetic,     axeton, etyl axetat, vinyl axetat cht có kh c brom là: A. 6. B. 7. C. 4. D. 5. Câu 30: n phn cp) dung dch X thch Y thy pH gim. Vy dung dch X và dung d A. (X) KBr, (Y) Na 2 SO 4 B. (X) BaCl 2 , (Y) CuSO 4 C. (X) NaCl, (Y) HCl D. (X) AgNO 3 , (Y) BaCl 2 Câu 31: Cho các cht: Al, Al 2 O 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Zn(OH) 2 , NaHS, K 2 SO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 . S chu phn ng c vi dung dch HCl, dung dch NaOH là A. 5. B. 4. C. 7. D. 6 Câu 32: t H 2 N-CH 2 -CONH-CH(CH 3 )-CONH-CH 2 -COOH trong dung d các phn ng kc sn phm là: A. H 2 N-CH 2 -COOH, H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH. B. H 3 N + -CH 2 -COOHCl - , H 3 N + -CH 2 -CH 2 -COOHCl - C. H 2 N-CH 2 -COOH, H 2 N-CH(CH 3 )-COOH. D. H 3 N + -CH 2 -COOHCl - , H 3 N + -CH(CH 3 )-COOHCl - CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 5/28 Câu 33: Nhit phân các mui sau: NH 4 NO 2 , NaHCO 3 , CaCO 3 , KMnO 4 , NaNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 . S phn ng nhit phân thuc loi phn ng oxi hoá - kh là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 34: Cho các cp cht sau: (a) Khí Cl 2 và khí O 2 . (b) Khí H 2 S và khí SO 2 . (c) Khí H 2 S và dung dch Pb(NO 3 ) 2 . (d) CuS và dung dch HCl. (e) Khí Cl 2 và dung dch NaOH. S cp cht xy ra phn ng hoá hc  nhi ng là A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 35:  A. Al(OH) 3 và Cr(OH) 3 u là chng tính và va có tính oxi hóa va có tính kh. B. BaSO 4 và BaCrO 4 u là nhng chc. C. Fe(OH) 2 và Cr(OH) 2 t kh. D. H 2 SO 4 và H 2 CrO 4 u là axit có tính oxi hóa mnh. Câu 36: Ch dùng thêm mt thuc th trình bày cách nhn bit các cht rn sau. NaOH, Al, ZnO, CaCO 3 A. Qu tím B. Dung dch kim c D. Dung dch axit Câu 37: 2 O 3   A. Al, Al 2 O 3 , MgO, Fe. B. Al, MgO, Fe C. Al, Mg, Fe D. Fe Câu 38: Cho dãy các cht: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, 2-metylhex-3-en, axit oleic, hexa-1,4- stiren. S chng phân hình hc là A. 5. B. 6. C. 4. D. 7. Câu 39: S ng phân ca dn xut halogen có công thc phân t C 4 H 9 Br là: A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 40: Cho bn hn hp, mi hn hp gm hai cht rn có s mol bng nhau: Na 2 O và Al 2 O 3 ; Cu và Fe 2 (SO 4 ) 3 ; BaCl 2 và CuCl 2 ; Ba và NaHSO 4 . S hn hp có th  to ra dung dch là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 41: Nhúng mt lá st nh vào dung dch cha mt trong các cht sau: FeCl 3 , ZnCl 2 , CuSO 4 , Pb(NO 3 ) 2 , HCl, NaCl, HNO 3 , H 2 SO 4 c nóng, NH 4 NO 3 (các dung d ng hp phn ng to mui Fe(II) là A. 3. B. 5. C. 4. D. 6. Câu 42: Cho các cp dung dch sau: (1) NaAlO 2 và AlCl 3 ; (2) NaOH và NaHCO 3 ; (3) BaCl 2 và NaHCO 3 ; (4) NH 4 Cl và NaAlO 2 ; (5) Ba(AlO 2 ) 2 và Na 2 SO 4 ; (6) Na 2 CO 3 và AlCl 3 (7) Ba(HCO 3 ) 2 và NaOH. (8) CH 3 COONH 4 và HCl (9) KHSO 4 và NaHCO 3 S cn ng xy ra là: A. 9. B. 6. C. 8. D. 7. CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 6/28 Câu 43: -6,6; poli(vinyl clorua); thy tinh plexiglas; teflon; nh visco, , cao su buna.  u ch bng phn ng trùng hp là: A. 5. B. 6. C. 7. D. 4. Câu 44: Cho các cht: NaOH, HF, HBr, CH 3 COOH, C 2 H 5 OH, C 12 H 22 O 11  HCOONa, NaCl, NH 4 NO 3 . Tng s cht thuc chn li và chn li mnh là : A. 8 và 6. B. 7 và 6. C. 8 và 5. D. 7 và 5. Câu 45: Cho mt ít bt st vào dung dch AgNO 3 t thúc thí nghic dung dch X gm: A. Fe(NO 3 ) 3 và AgNO 3  B. Fe(NO 3 ) 2 ; AgNO 3  C. Fe(NO 3 ) 2 ; Fe(NO 3 ) 3 . D. Fe(NO 3 ) 2 ; Fe(NO 3 ) 3 ; AgNO 3  Câu 46: Có các thí nghim sau: (I) Sc khí H 2 S vào dung dch FeCl 2 . (II) Sc khí SO 2 vào dung dch KMnO 4 . (III) Sc khí CO 2 c Gia-ven. (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dch H 2 SO 4 c, ngui. (V) Nh dung dch AgNO 3 vào dung dch NaF. (VI) Nhúng thanh Cu vào dung dch FeCl 3 . S thí nghim xy ra phn ng hoá hc là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 47: Ch ra s  (1) Phenol, axit axetic, CO 2 u phn c vi NaOH. (2) Phenol, ancol etylic không phn ng vi NaHCO 3 (3) CO 2 , và axit axetic phn c vi natriphenolat và dd natri etylat (4) Phenol, ancol etylic, và CO 2 không phn ng vi dd natri axetat (5) HCl phn ng vi dd natri axetat, natri p-crezolat A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 48: Trong các m sau (I). HI là cht có tính kh, có th kh c H 2 SO 4 n H 2 S. (II). Nguyên tu ch Cl 2 là kh ion Cl - bng các ch 4 , MnO 2 , KClO 3   u ch oxi có th tin phân các dd  2 SO 4 , HCl, Na 2 SO 4 , BaCl 2  ng hình ca nhau. (V). HF va có tính kh mnh, va có kh  tinh. (VI).  nhi cao, N 2 có th ht kh hoc cht oxi hóa. (VII). Dung dch Na 2 SO 3 có th làm mc brom. S m  A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 49: Cho các nguyên t X và Y lt có s hiu nguyên t là 19 và 16. Công thc hp chc to ra gia X và Y có dh nào, trong hp cht gia X và Y là? A. X 2 Y; liên kt ion. B. Y 2 X; liên kt ion. C. Y 2 X; liên kt cng hóa tr . D. X 2 Y; liên kt cng hóa tr. Câu 50: Dãy các chu có th to ra axit axetic bng mt phn ng là A. C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, C 4 H 10 , HCOOCH 3 . B. CH 3 CH 2 Cl, CH 3 OH, CH 3 CHO, CH 3 COOC 2 H 5 . C. CH 3 OH, C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, HCOOCH 3 . D. CH 3 OH, C 2 H 5 OH, C 4 H 10 , CH 3 CCl 3 . CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 7/28 Câu 51: Dãy các kim lou ch bt luyn trong công nghip là A. Ni, Zn, Fe, Cu. B. Cu, Fe, Pb, Mg. C. Na, Fe, Sn, Pb. D. Al, Fe, Cu, Ni. Câu 52: Cho các cht: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p- Th t n la các cht là: A. (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6). B. (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6). C. (2) > (3) > (4) > (1) > (5) > (6). D. (3) < (1) < (4) < (2) < (5) < (6). Câu 53: Nhkhông  A. Phân t c t vi nhau qua nguyên t oxi, gc   C 1 , gc  C 4 (C 1 OC 4 ). B. Tinh bt có 2 loi liên kt [1,4]glicozit và [1,6]glicozit. t [1,4]glicozit. D. Trong dung d yu tn ti  dng mch vòng  Câu 54: Dãy ch cha nhng amino axit có s nhóm amino và s nhóm cacboxyl bng nhau là: A. Gly, Ala, Glu, Tyr. B. Gly, Val, Lys, Ala. C. Gly, Ala, Glu, Lys. D. Gly, Val, Tyr, Ala. Câu 55: Hai hp cht hY có cùng công thc phân t C 3 H 6 O 2 . C u tác dng vi Na; X tác dc vi NaHCO 3 còn Y có kh n ng tráng bc. Công thc cu to ca X và Y ln t là A. HCOOC 2 H 5 và HOCH 2 CH 2 CHO. B. HCOOC 2 H 5 và HOCH 2 COCH 3 . C. C 2 H 5 COOH và HCOOC 2 H 5 . D. C 2 H 5 COOH và CH 3 CH(OH)CHO. Câu 56: Có dung dch X gm (KI và mt ít h tinh bt). Cho lt tng cht sau: O 3 , Cl 2 , Br 2 , FeCl 3 , AgNO 3 tác dng vi dung dch X. S cht làm dung dch X chuyn sang màu xanh là A. 3 cht. B. 4 cht. . D. 5 cht. Câu 57: Có 4 hp cht hc phân t lt là: CH 2 O, CH 2 O 2 , C 2 H 2 O 3 và C 3 H 4 O 3 .S cht va tác dng vi Na, va tác dng vi dung dch NaOH, va có phn  A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 58: Cho các ch (1) CH 3 COOH, (2) C 2 H 5 OH, (3) C 2 H 2 , (4) C 2 H 6, (5) HCOOCH=CH 2 , (6) CH 3 COONH 4 , (7) C 2 H 4 . Dãy gm các chc to ra t CH 3 CHO bng mn ng là: A. 2, 5, 7. B. 2, 3, 5, 7. C. 1, 2, 6. D. 1, 2. Câu 59: Cho các phn ng hoá hc sau (1) Al 2 O 3 + dung d (2) Al 4 C 3 + H 2  (3) dung dch NaAlO 2 + CO 2  (4) dung dch AlCl 3 + dung dch Na 2 CO 3  (5) dung dch AlCl 3 + dung dch NH 3  (6) Al + dung d S phn ng có s to thành Al(OH) 3 là A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 60: Công thn nht ca mc là (C 3 H 4 O 3 ) n . Công thc cu to thu gn c. A. C 2 H 3 (COOH) 2 . B. HOOC-COOH. C. C 3 H 5 (COOH) 3 . D. C 4 H 7 (COOH) 3 . CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 8/28 Câu 61: Cho các phn ng sau: (1) Ba + H 2 O. (2) phân hy CH 4 (1500 o C, làm lnh nhanh). (3) hòa tan Al trong dung dch NaOH. (4) F 2 + H 2 O. (5) HF + SiO 2 . (6) Si + dung dc. (7) n phân dung dch NaCl. (8) H 2 S + SO 2 . (9) lên men gl (10) phân hy H 2 O 2 (xt MnO 2 hoc KI). S phn ng to ra H 2 là A. 7. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 62: Khi nhit phân: NH 4 NO 3 , NH 4 NO 2 , NH 4 HCO 3 , CaCO 3 , KMnO 4 , NaNO 3 , Fe(NO 3 ) 2 . S phn ng thuc phn ng oxi hoá - kh là A. 3. B. 6. C. 4 D. 5 Câu 63: ng hp sau: (1). O 3 tác dng vi dung dch KI. (5). KClO 3 tác dng vi dung d nóng. (2). Axit HF tác dng vi SiO 2 . (6ch bão hòa gm NH 4 Cl và NaNO 2 . (3). Khí SO 2 tác dng vc Cl 2 . (7). Cho khí NH 3 qua CuO nung nóng. (4). MnO 2 tác dng vi dung d S ng hp tn cht là A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Câu 64: Cho mt s tính cht: Có cu trúc polime dng mch nhánh (1) Tc (2) To vi dung dch I 2 màu xanh (3) To dung d (4) Phn ng vi dung dch H 2 SO 4 loãng (5) Tham gia phn ng tráng bc (6) Tinh bt có các tính cht A. (1); (3); (4) và (6). B. (3); (4) ;(5) và (6). C. (1); (2); (3) và (4). D. (1); (3); (4) và (5). Câu 65: Cho các cht sau: toluen, propilen. S cht làm mt màu dung dch KMnO 4  nhi ng là A. 5. B. 4. C. 6. D. 7. Câu 66: Có các nhn xét sau: (1) Tính cht ca các hp cht h ph thuc vào cu to hoá hc mà không ph thuc vào thành phn phân t ca các cht. (2) Trong phân t hp cht h liên kt v. (3) Các cht : CH 2 =CH 2 , CH 2 =CH-CH 3 , CH 3 -CH=CH-CH 3 thung ng. (4) Ancol etylic và axit focmic có khng phân t bng nhau nên là các chng phân vi nhau. (5) o- xilen và m-ng phân cu to khác nhau v mch cacbon. Nhng nhn xét không chính xác là: A. 1, 3, 5. B. 1, 2, 4, 5. C. 2, 3, 4. D. 1, 3, 4, 5. CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 9/28 Câu 67: Cho các phát biu sau: (a) a có tính oxi hóa va có tính kh. (b) Phenol tham gia phn ng th brom k tác dng vi H 2 c ancol bc mt. (d) Dung dch axit axetic tác dc vi Cu(OH) 2 . (e) Dung dc làm qu . (f) Trong công nghip, axc sn xut t cumen. S phát bi A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. Câu 68: Nhng ch phng: hiu ng tng ozon (là các nguyên nhân ca s bii khí hu toàn cng lt là: A. CO 2 ; SO 2 , N 2 ; CFC (freon: CF 2 Cl 2 , CFCl 3  B. N 2 , CH 4 ; CO 2 , H 2 S ; CFC (freon: CF 2 Cl 2 , CFCl 3  C. CFC (freon: CF 2 Cl 2 , CFCl 3  ; CO, CO 2 ; SO 2 , H 2 S. D. CO 2 ; SO 2 , NO 2 ; CFC (freon: CF 2 Cl 2 , CFCl 3  Câu 69: Cho các phn ng: (1). O 3 +  (2). MnO 2  o t  (3). KClO 3  o t  (4). NH 4 HCO 3 o t  (5). NH 3(khí) + CuO o t  (6). F 2 + H 2 O o t  (7). H 2 S + du 2  (8). HF + SiO 2  (9). NH 4 Cl + NaNO 2 o t  (10). Cu 2 S + Cu 2 O  S ng hp tt là: A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Câu 70: Có bao nhiêu cht hoc dung d    n ng v c brôm:  f  ancol etylic,  axit benzoic, phenol và anilin? A. 6 B. 7 C. 5 D. 8 Câu 71: Cho các cht sau: CH 3 COOCH 2 CH 2 Cl, ClH 3 N-CH 2 COOH, C 6 H 5   6 H 5  C 6 H 5 COOCH 3 -C 6 H 4 -CH 2 CH 3 CCl 3 , CH 3 COOC(Cl 2 )-CH 3 . Có bao nhiêu cht khi tác dng v nhi và áp sut cao cho sn phm có 2 mui? A. 7 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 72: Cho các cht: xiclobutan, metylxiclopropan, 1,2--butilen, but-1-in, trans but- 2-en, b, isobutilen, anlen. Có bao nhiêu cht trong s các cht trên khi tác dng vi  to ra butan. A. 8 B. 9 C. 7 D. 10 Câu 73: Thy phân hoàn toàn 1 mol oligopeptit X mch h c 2 mol Gly, 1 mol Ala, 1 mol Val, 1 mol Tyr. Mt khác, nu thc sn phn có cha Gly-Val, Val-Gly. S công thc cu to phù hp ca X là. A. 1 B. 6 C. 4 D. 2 CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 10/28 Câu 74: Cho các cht : andehit axetic, axit axetic, etylen glicol, propan-peptit gly-ala-val và các dung dch .  u king s cht có th hòa tan Cu(OH) 2 là: A. 4 B. 5 C. 7 D. 6 Câu 75: Cho các thí nghi (1) Cho Ba vào dung dch CuSO 4 . (2) Cho Fe ch AgNO 3 . (3) Cho Cu vào dung dch Fe 2 (SO 4 ) 3 (4) Cho Zn vào dung dch HCl. (5) Cho hp kim Cu-Ag vào dung dch MgCl 2 . (6) Cho mt mic vôi trong. (7 vt bng thép ph t kín ngoài không khí m. (8) V tàu bin bc gn ming Zn  phn ngc bin. S thí nghim xn hoá trong các thí nghim là: A. 6 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 76: Cho các ion sau: H 2 PO 2 - , HSO  4 , NO  3 , C 6 H 5 O - , - OCO-CH 2 -NH  3 , CH 3 NH  3 , Fe 3+ , Ba 2+ , Al(OH)  4 , HS - .Tng s ng tính lt là A. 3; 2 và 2 B. 3; 2 và 3 C. 3; 1và 2 D. 3 ; 3 và 2 Câu 77: Cho dãy gm các cht Mg, Cu(OH) 2 , O 3 , Br 2 , Mg(HCO 3 ) 2 , NaCl, C 2 H 5 -OH, CH 3 COONa . S cht tác dc vu kin thích hp là: A. 6 B. 7 C. 5 D. 4 Câu 78: Cho các phn ng : (1) FeCO 3 + H 2 SO 4 c  o t khí (X) + Khí (Y)+ (2) Cu+ HNO 3 c  o t Khí (Z) + (3) FeS + H 2 SO 4 loãng  khí (G) + (4) NH 4 NO 2  o t khí (H) + (5) H 2 O 2   o tMnO , 2 khí (T)+ H 2 O (6) NaCl (rn) + H 2 SO 4 c  o t khí (I) + Trong 7 khí sinh ra t các phn ng trên, s cht khí tác dc vi dung dch KOH là: A. 3 B. 4 C. 6 D. 5 Câu 79: Thc hin các thí nghim vi hn hp gm Ag và Cu (hn hp X): (a) Cho X vào bình cha m 3 ( u king) (b) Cho X vào mch HNO 3 c) (c) Cho X vào mch HCl (không có mt O 2 ) (d) Cho X vào mch FeCl 3 Thí nghim mà Cu b oxi hóa còn Ag không b oxi hóa là: A. (c) B. (a) C. (b) D. (d) Câu 80: Sc khí CO 2 vào các dung dch riêng bit cha các cht: NaAlO 2   2 SiO 3 , NaClO, C 6 H 5 ONa, Ca(HCO 3 ) 2 , CaCl 2 . S phn ng hoá hy ra là: A. 6 B. 7 C. 8. D. 5 Câu 81: Ch  A. Phenol tác dc vi c dd NaOH và dd Na 2 CO 3 ng ca ancol etylic vi H 2 SO 4 c  170 0 c anken C. M chc phn o ra t  [...]... t n d vo dung dch Na[Al(OH)4] khụng thu c kt ta D Thi CO2 d vo Na[ l(OH)4] thu c kt ta Al(OH)3 Câu 243: iu no sau õy khụng ỳng? A T tm, bụng, len l polime thi n nhiờn B Cht do l vt liu b bin dng di tỏc dng ca nhit , ỏp sut m vn gi nguyờn bin dng ú khi thụi tỏc dng C T visco, t axetat l t tng hp D Nilon 6-6 v t capron l poliamit Trang 27/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 244: Cho cỏc hp cht sau: NH4NO3,... lng tớnh, tan d dng trong dung dch axit hay kim mi nhit (6) Khi nh vi git dung dch axit vo mui cromat mu da cam ta c mt dung dch mi mu vng S cỏc phỏt biu ỳng l : A 4 B 5 C 6 D 3 Trang 11/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 89: Xột cỏc cp cht sau õy phn ng vi nhau: (1) H2S + SO2 (3) Na2SiO3 + HCl (2) (4) NaAlO2 + CO2 NaHSO4 + BaCl2 (5) NaHCO3 + Ba(OH)2 (d) (6) CuCl2 + NH3(d) (7) SO2 + dung dch KMnO4... (3) Kim loi Mg cú kiu mng tinh th lp phng tõm din (4) Cỏc kim loi Na, Ba, Be u tỏc dng vi nc nhit thng (5) Kim loi Mg tỏc dng vi hi nc nhit cao S phỏt biu ỳng l: A 5 B 2 C 4 D 3 Trang 12/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 97: Phỏt biu no sau õy l sai? A Tt c cỏc phn ng ca lu hunh vi kim loi u cn un núng B Na2CO3 l nguyờn liu quan trng trong cụng nghip sn xut thy tinh C Nhụm bn trong mụi trng khụng... linh ng ca nguyờn t H trong nhúm -OH ca cỏc cht trờn l: A (3), (6), (5), (4), (2), (1) B (1), (5), (6), (4), (2), (3) C (1), (6), (5), (4), (3), (2) D (1), (6), (5), (4), (2), (3) Trang 13/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 106: Khi núi v peptit v protein, phỏt biu no sau õy l sai? A Protein cú phn ng mu biure vi Cu(OH)2 B Thy phõn hon ton protein n gin thu c cỏc -amino axit C Liờn kt ca nhúm CO vi... Tng dn theo th t no? A C2H5OH < H2O < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH B C2H5OH < H2O < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH C CH3COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH < H2O D H2O < C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH Trang 14/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 114: Dóy gm cỏc cht cú th iu ch trc tip (bng mt phn ng) to ra axit axetic l: A CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH2CH3 B CH3OH, C2H5OH, CH3CHO C C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO D CH3CHO, C6H12O6... KOH (2) dung dch K2CO3 (3) nc Brom (6) dung dch NaHCO3 Nhng thớ nghim xy ra phn ng húa hc l: A 1, 2, 5, 6 B 2, 4, 5, 7 C 1, 2, 5, 7 (4) dung dch NaHSO3 (7) Mg nung núng D 2, 3, 4, 5 Trang 15/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 124 Cú cỏc thớ nghim: (1) Nh dung dch NaOH d vo dung dch hn hp KHCO3 v CaCl2 (2) un núng nc cng ton phn (3) un núng nc cng vnh cu (4) Nh dung dch Ba(OH)2 n d vo dung dch KAl(SO4)2.12H2O... C KMnO4 D KClO3 Cõu 131: Dóy gm cỏc cht cú th iu ch trc tip axit axetic l: A C2H2, CH3CHO, HCOOCH3 B C2H5OH, HCHO, CH3COOCH3 C C2H5OH, CH3CHO, CH3COOCH3 D C2H5OH, CH3CHO, HCOOCH3 Trang 16/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 132: Cho cỏc phn ng: (1) Ca(OH)2 + Cl2 (2) NO2 + NaOH (3) PbS + O3 S phn ng oxi hoỏ kh l A 2 B 4 (4) H2S + SO2 (5) KClO3 + S (6) Fe3O4 + HCl C 5 D 3 Cõu 133: Trong cỏc... KMnO4 SO2 + dung dch Cl2 Ag + O3 Cl2 + dung dch NaOH o O3 + dung dch KI t NaNO2 bóo hũa + NH4Clbóo hũa F2 + H2O o t MnO2 + HCl S phn ng to ra n cht l A 7 B 5 t o o C 6 D 8 Trang 17/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 140: Khi vt bng gang, thộp b n mũn in hoỏ trong khụng khớ m, nhn nh no sau õy ỳng? A Tinh th cacbon l cc õm, xy ra quỏ trỡnh oxi hoỏ B Tinh th st l cc õm, xy ra quỏ trỡnh oxi hoỏ... glucoz v fructoz liờn kt vi nhau qua nguyờn t oxi, gc glucoz C1, gc fructoz C4(C1OC4) C Tinh bt cú 2 loi liờn kt [1,4]glicozit v [1,6]glicozit D Xenluloz cú cỏc liờn kt [1,4]glicozit Trang 18/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 148: Phỏt biu no sau õy l ỳng ? Cacbon monoxit v silic ioxit l oxit axit B Nitrophotka l hn hp ca NH4H2PO4 v KNO3 C Photpho trng cú cu trỳc mng tinh th nguyờn t, photpho cú cu... 8 C 6 D 4 Cõu 158: Cú 4 dung dch riờng bit: A (HCl), B (CuCl2), C (FeCl3), D (HCl cú ln CuCl2) Nhỳng vo mi dung dch mt thanh st nguyờn cht S trng hp n mũn in hoỏ l A 1 B 2 C 3 D 4 Trang 19/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 159: Cho cỏc nhn xột sau (1) Cht bộo l trieste ca glixerol vi axit bộo (2) Xenlulozo l mt polisaccarit do nhiu gc -glucoz liờn kt vi nhau to thnh (3) Trựng hp ivinyl cú xỳc tỏc . (6) Cho Cu vào dung dch FeCl 3 . S ng hp Cu b oxy hóa là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 2/28 Câu 8: Cho các nhn xét sau (1) u. trên nhng thí nghim Fe b n hóa hc là A. (2) và (5). B. (1) và (3). C. (1), (2), (3), (4), (5). D. (3) và (5). CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 4/28 Câu 24:g. B. 1, 2, 4, 5. C. 2, 3, 4. D. 1, 3, 4, 5. CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 9/28 Câu 67: Cho các phát biu sau: (a) a có tính oxi hóa va có tính kh. (b) Phenol tham gia
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề lí thuyết hóa tổng hợp_luyện thi đại học môn hóa, chuyên đề lí thuyết hóa tổng hợp_luyện thi đại học môn hóa, chuyên đề lí thuyết hóa tổng hợp_luyện thi đại học môn hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay