Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo dục I trong xu thế hội nhập

97 387 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2013, 09:01

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo dục I trong xu thế hội nhập . t i: Một số gi i pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực t i Công ty thiết bị Giáo dục I trong xu thế h i nhập. B i viết của em được. xu thế h i nhập. + Chương II. Thực trạng công tác sử dụng nguồn nhân lực t i Công ty thiết bị Giáo dục I. 2 + Chương III. Một số gi i pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo dục I trong xu thế hội nhập, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo dục I trong xu thế hội nhập, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo dục I trong xu thế hội nhập, Khái niệm quản lý nguồn nhân lực., Những khó khăn vướng mắc trong việc cung cấp nguồn nhân lực., Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động. Phân tích năng suất lao động bình quân một lao động., Thực trạng số lượng và chất lượng nguồn nhân lực., Tình hình sử dụng nguồn nhân lực hiện có., Giải pháp cho công tác tuyển chọn nguồn nhân lực., Giải pháp cho vấn đề sử dụng nguồn nhân lực., Chế độ, chính sách đối với người lao động., Giám đốc và phó giám đốc Công ty. Các phòng ban chức năng., Các trung tâm., Các xưởng sản xuất., Kết quả tiêu thụ hàng hóa., Phân tích chi phí kinh doanh. Phân tích tài chính của công ty., Theo trình độ. Sự biến động theo tuổi., Công tác tuyển dụng nhân sự của Công ty. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự., Công tác tuyển dụng lao động. Công tác đào tạo và phát triển cán bộ công nhân viên trong Công ty., Đánh giá thực hiện công việc của người lao động. Công tác tiền lương trong Công ty., Quan hƯ lao ®éng., Mở rộng thị phần và thị trường. 1. Hoạt động mua hàng của Công ty., Khó khăn còn tồn đọng. Hoạt động bán hàng của Công ty., Công tác tổ chức quản lý chung., Các giải pháp trung hạn. 1. Phân tích công việc., Sắp xếp nguồn nhân lực một cách hợp lý., Các giải pháp dài hạn. 1. Có các chiến lược đào tạo nguồn nhân lực., Hoàn thiện công tác tuyển dụng., Hoàn thiện công tác trả lương và thưởng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn