Báo cáo khoa học Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên nam 13-15 tuổi môn xe đạp đường trường tại Thành Phố Hồ Chí Minh

190 734 2
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2015, 05:31

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 7/2008 MỤC LỤC Trang Tóm tắt đề tài (gồm tiếng Việt và tiếng Anh) I Mục lục II Danh sách các chữ viết tắt III Danh sách bảng IV Danh sách biểu đồ và hình vẽ V Bảng quyết toán (giám đònh giai đoạn 1) VI PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 7 1.1 Tổng quan về môn xe đạp thể thao. 7 1.1.1 Đặc điểm môn xe đạp thể thao. 7 1.1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến thành tích thi đấu trong XĐĐT. 14 1.1.3 Hệ thống và các giai đoạn huấn luyện VĐV XĐĐT. 18 1.2 Cơ sở lý luận về tuyển chọn VĐV xe đạp đường trường. 23 1.2.1 Những cơ sở chung. 23 1.2.2 Cơ sở lý luận tuyển chọn VĐV XĐĐT. 41 1.3 Đặc điểm tâm, sinh lý và phát triển thể chất lứa tuổi 13 - 15. 54 1.3.1 Đặc điểm giải phẩu và cấu trúc cơ thể VĐV 13 – 15 tuổi 54 1.3.2 Đặc điểm phát triển các tố chất thể lực VĐV 13 – 15 tuổi. 55 1.3.3 Đặc điểm sinh lý VĐV 13 – 15. 59 1.3.4 Đặc điểm tâm lý VĐV lứa tuổi 13 – 15. 67 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 69 2.1 Phương pháp nghiên cứu: 69 2.1.1 Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu. 69 2.1.2 Phương pháp phỏng vấn, tọa đàm. 69 2.1.3 Phương pháp kiểm tra chức năng. 70 2.1.4 Phương pháp nhân trắc học. 73 2.1.5 Phương pháp kiểm tra sư phạm. 76 2.1.6 Phương pháp quan sát sư phạm. 82 2.1.7 Phương pháp kiểm tra thần kinh – tâm lý. 83 2.1.8 Phương pháp toán học thống kê. 87 2.2 Tổ chức nghiên cứu: 90 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu. 90 2.2.2 Kế hoạch nghiên cứu. 90 2.2.3 Đơn vò phối hợp nghiên cứu. 90 2.2.4 Đòa điểm nghiên cứu. 91 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 92 3.1 Xác đònh các chỉ tiêu về hình thái, thể lực, kỹ thuật, tâm lý và chức năng cơ thể trong tuyển chọn VĐV XĐĐT 13 – 15 tuổi. 92 3.1.1 Tổng hợp các chỉ tiêu trong tuyển chọn và đánh giá trình độ tập luyện VĐV XĐTT của các tác giả trong và ngoài nước. 92 3.1.2 Phỏng vấn các huấn luyện viên, các chuyên gia, các nhà chuyên môn nhằm xác đònh các chỉ tiêu tuyển chọn VĐV XĐĐT 13 – 15 tuổi. 99 3.1.3 Kiểm nghiệm độ tin cậy và tính thông báo các chỉ tiêu tuyển chọn VĐV XĐĐT 13 – 15 tuổi (chỉ tiêu điều kiện). 102 3.1.4 Nghiên cứu mối tương quan giữa các chỉ tiêu tuyển chọn VĐV XĐĐT 13 – 15 tuổi: 104 3.1.5 Thảo luận về các chỉ tiêu về hình thái, thể lực, kỹ thuật, tâm lý và chức năng cơ thể trong tuyển chọn VĐV XĐĐT 13 – 15 tuổi. 106 3.2 Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chỉ tiêu tuyển chọn VĐV XĐĐT 13 – 15 tuổi. 121 3.2.1 Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV XĐĐT 13 – 15 tuổi theo nhóm chỉ tiêu điều kiện. 121 3.2.2 Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV XĐĐT 13 – 15 tuổi theo nhóm chỉ tiêu mở rộng. 126 3.2.3 Hướng dẫn cách sử dụng thang tuyển chọn VĐV XĐTT 13 – 15 tuổi. 127 3.2.4 Kiểm nghiệm tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV XĐĐT 13 – 15 tuổi. 130 3.2.5 Thảo luận hệ thống tiêu chuẩn chỉ tiêu tuyển chọn VĐV XĐĐT 13 – 15 tuổi: 131 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 133 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Trong qui trình đào tạo tài năng đua xe đạp trẻ cho nước nhà không chỉ đề ra kế hoạch huấn luyện với các giáo án, các bài tập chuyên môn, các bài tập thể lực, các bài tập bổ trợ . . . có hiệu quả cao mà việc tuyển chọn chính xác là việc làm rất quan trọng và cần thiết. Thật vậy, tuyển chọn là khâu then chốt quyết đònh thành tích thể thao và tiết kiệm được kinh phí đào tạo cũng như công sức tập luyện của vận động viên. Hiện nay ở nước ta việc tuyển chọn vận động viên xe đạp chưa được tiến hành theo hệ thống thống nhất, chưa có chuẩn mực chung và tiêu chuẩn tuyển chọn khoa học cho tất cả các độ tuổi. Do đó việc xây dựng một tiêu chuẩn tuyển chọn toàn diện cả về hình thái, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý và khả năng chức phận của cơ thể vận động viên, theo một qui trình và trong một hệ thống chặt chẽ, khoa học được coi là một việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. Đề tài nghiên cứu đã xác đònh các chỉ tiêu về hình thái, thể lực, kỹ thuật, chức năng thần kinh – tâm lý, chức năng sinh lý và xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên nam xe đạp đường trường tuổi 13 - 15 theo ba mức độ khác nhau. Góp phần tuyển chọn ban đầu các vận động viên trong toàn bộ qui trình huấn luyện nhiều năm của môn xe đạp đường trường. SUMMARY OF RESEARCH CONTENT In our country, the whole of training racers’ young talents process is not only to provide effectively training plan including lesson plans, specialised exercises, physical fitness exercises, supplemental exercises . . . but racers- selection exactly is very important and indispensable, too. Really, racers selection is a key to decide sport achievements and saving some things as training expenditure or racers’ efforts. Nowadays, in our nation, the selections for racers are not carried out to an unity of system. It hasn’t a general standard to select scientifically racers at any age. So, it’s very important and indispensable to build a selection system with the perfect standard for racers such as forms, physical finesses, techniques, psychology, and abilities of parts of body. Topic of research determined the norms of form, physical fitness, technique, nervous functions, psychology functions, psychological functions… It also built a standard selection following three different levels for male racers at ages 13 -15. All of them are going to contribute initially for selection racers in whole of training process of road racing cycle. DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT HLV Huấn luyện viên VĐV Vận động viên HLTT Huấn luyện thể thao TDTT Thể dục thể thao. TTTT Thành tích thể thao LVĐ Lượng vận động XĐTT Xe đạp thể thao XĐĐT Xe đạp đường trường Nxb Nhà xuất bản VO 2 max Thể tích hấp thụ oxy tối đa (ml/ph). VCO 2 max Thể tích khí cacbonic thở ra tối đa (ml/ph). VO 2 max/kg Thể tích hấp thụ oxy trên trọng lượng cơ thể (ml/ph/kg). DANH SÁCH BẢNG SỐ TÊN BẢNG SỐ LIỆU TRANG 1.1 Tỷ lệ được tuyển chọn và thời lượng phát dục của thiếu niên trong trường thể thao trẻ. 35 1.2 Phân loại mối quan hệ về thể hình của bố mẹ với con cái (nhi đồng, thiếu niên) 36 1.3 Tỷ lệ chiều cao của trẻ em Việt Nam so với chiều cao người Việt Nam ở lứa tuổi 18. 38 1.4 Độ di truyền một số tố chất thể lực. 40 2.1 Đánh giá chỉ số công năng tim 71 3.1 Hệ thống hoá các chỉ tiêu kiểm tra, đánh giá và tuyển chọn VĐV XĐTT của các tác giả trong và ngoài nước. Sau trang 98 3.2 So sánh kết quả hai lần phỏng vấn các chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên nam môn xe đạp đường trường 13 – 15 tuổi. Sau trang101 3.3 Hệ số tương quan cặp giữa các chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường qua hai lần kiểm tra – 13 tuổi. 3.4 Hệ số tương quan cặp giữa các chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường qua hai lần kiểm tra – 14 tuổi. 3.5 Hệ số tương quan cặp giữa các chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường qua hai lần kiểm tra – 15 tuổi. Sau trang103 3.6 Hệ số tương quan thứ bật giữa các chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường 13 – 15 tuổi với thứ hạng thi Sau trang104 đấu. 3.7 Mối tương quan giữa các chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường – 13 tuổi. 3.8 Mối tương quan giữa các chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường – 14 tuổi. 3.9 Mối tương quan giữa các chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường – 15 tuổi. 3.10 Hệ thống các chỉ tiêu (điều kiện) tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường 13 – 15 tuổi . Sau trang105 3.11 Kiểm đònh tính chuẩn tập hợp số liệu từng chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường - 13 tuổi. 3.12 Kiểm đònh tính chuẩn tập hợp số liệu từng chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường - 14 tuổi. 3.13 Kiểm đònh tính chuẩn tập hợp số liệu từng chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường - 15 tuổi. 3.14 Thang điểm tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường theo từng chỉ tiêu – 13 tuổi 3.15 Thang điểm tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường theo từng chỉ tiêu – 14 tuổi 3.16 Thang điểm tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường theo từng chỉ tiêu – 15 tuổi Sau trang122 3.17 Bảng điểm tổng hợp phân loại các chỉ tiêu tuyển chọn VĐV nam XĐĐT 13 – 15 tuổi . 123 3.18 Hệ số tương quan giữa các yếu tố tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường với nhau và với thành tích thi đấu – 13 tuổi. 3.19 Hệ số tương quan giữa các yếu tố tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường với nhau và với thành tích thi đấu – 14 tuổi. 3.20 Hệ số tương quan giữa các yếu tố tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường với nhau và với thành tích thi đấu – 15 tuổi. 3.21 Tỷ trọng ảnh hưởng (β) các yếu tố tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường với thành tích thi đấu 13 – 15 tuổi. Sau trang124 3.22 Bảng điểm tổng hợp phân loại tuyển chọn VĐV nam XĐĐT 13 – 15 tuổi theo tỷ trọng ảnh hưởng. 126 3.23 Kiểm nghiệm bảng điểm và phân loại các chỉ tiêu điều kiện tuyển chọn VĐV XĐĐT – 13 tuổi 3.24 Kiểm nghiệm bảng điểm và phân loại các chỉ tiêu điều kiện tuyển chọn VĐV XĐĐT – 14 tuổi Sau trang130 3.25 Kiểm nghiệm bảng điểm và phân loại các chỉ tiêu điều kiện tuyển chọn VĐV XĐĐT – 15 tuổi Sau trang131 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ SỐ TÊN BIỂU ĐỒ TRANG 1.1 Các yếu tố quyết đònh khả năng đào tạo VĐV quốc gia xuất sắc 25 1.2 Thành tích thể thao tương lai – chỉ số cuối 31 2.1 Mạng lưới Heath – Carter đánh giá Somaty của VĐV 76 3.1 Đối tượng phỏng vấn lần 1 100 3.2 Đối tượng phỏng vấn lần 2 100 DANH SÁCH HÌNH SỐ TÊN HÌNH ẢNH TRANG 1.1 Quá trình sinh trưởng phát dục của con người. 34 1.2 Tỷ lệ phát dục các bộ phận trong cơ thể từ ấu nhi đến trưởng thành (theo A.A. KNOPF, 1943). 37 2.1 Đạp xe 200m tốc độ cao (giây). 79 2.2 Đạp xe 1000m xuất phát đứng (giây) 79 2.3 Test đạp xe giữa hai cọc. 82 2.4 Test đạp xe thành hình số 8 giao nhau. 82 3.1 Hệ thống đòn bẩy tạo lực khi đạp xe 107 3.2 Cách đo chiều dài chân, chiều cao ngồi và chiều dài đùi bàn đạp. 110 3.3 Các cơ tham gia chính vào quá trình tạo lực 111 3.4 Trục và hướng quay các đoạn của chân khi nhấn pêđan 112 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tên đề tài: “Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên nam 13 – 15 tuổi môn xe đạp đường trường tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Huỳnh Trọng Khải. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện đề tài: 18 tháng (12/2005 – 6/2007) theo hợp đồng số : 369/HĐ – SKHCN ký ngày 28/12/2005. Kinh phí được duyệt: 170.000.000 đồng Kinh phí đã cấp: 150.000.000 đồng (90.000.000 đồng theo thông báo số 292/TBKHCN ngày 13/12/2005 và 60.000.000 đồng theo thông báo số 18/TBKHCN ngày 12/02/2007). 2. Mục tiêu: Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên nam 13 – 15 tuổi môn xe đạp đường trường, tại Thành phố Hồ Chí Minh . 3. Nội dung: - Tổng hợp tài liệu có liên quan nhằm tìm ra cơ sở lý luận của đề tài. - Xác đònh các chỉ tiêu về hình thái, thể lực, tâm lý và y sinh học áp dụng trong tuyển chọn vận động viên nam 13 – 15 tuổi môn xe đạp đường trường. - Xây dựng hệ thống (thang điểm) tuyển chọn vận động viên nam từ 13 – 15 tuổi môn xe đạp đường trường, tại Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Sản phẩm của đề tài: 4.1 Hệ thống các chỉ tiêu tuyển chọn VĐV nam XĐĐT 13 – 15 tuổi gồm: Chỉ tiêu điều kiện: Các chỉ tiêu về hình thái: F%, dài chân A/ chiều cao đứng x 100, dài đùi/ dài cẳng chân A x 100, dài bàn chân/ dài cẳng chân A x 100. Các chỉ tiêu về thể lực: bật cao tại chỗ (cm), bật cóc 20m (giây), tần số đạp chân (vòng/1 phút), đạp xe 200m tốc độ cao (giây), đạp xe 1.000m xuất phát đứng (giây), đạp xe 4.000m xuất phát đứng (giây), đạp xe 20.000m xuất phát đứng (giây), lực đùi (KG), lực co duỗi cổ chân (w), lực co duỗi cẳng chân (w). Các chỉ tiêu về kỹ thuật: Đạp xe giữa hai cọc (10 cọc) (giây), đạp xe thành hình số 8 giao nhau (giây). Các chỉ tiêu về chức năng thần kinh và tâm lý: test phản xạ đơn (ms). Các chỉ tiêu về chức năng sinh lý: test công năng tim; dung tích sống/ trọng lượng cơ thể (ml/kg); VO 2 max/kg (ml/ph/Kg). Nhóm chỉ tiêu mở rộng: Đánh giá hình thể Somaty. Test ổn đònh tiền đình. Loại hình thần kinh. Đánh giá của HLV về ý thức chiến thuật, tinh thần tập luyện và sự phát triển thể chất của VĐV: - Tiềm năng phát dục của VĐV về hình thái và thực trạng thể chất, bao gồm chiều cao, sự cân đối và thực trạng sức khỏe. - Năng lực tiếp thu: Khả năng tiếp thu động tác (nhanh hay chậm). Tính nhòp nhàng, tiết tấu động tác, khả năng phối hợp động tác. Tính lính hoạt của VĐV. Kỹ thuật đạp xe (không gò bó, hợp lý và nhòp nhàng). - Phẩm chất ý chí, nghò lực và tác phong trong tập luyện của VĐV. Yếu tố di truyền từ cha, mẹ và truyền thống thể thao của gia đình. 4.2 Bảng điểm tổng hợp phân loại theo tỷ trọng ảnh hưởng tuyển chọn VĐV nam XĐĐT 13 – 15 tuổi. Bảng điểm tổng hợp phân loại tuyển chọn VĐV nam XĐĐT 13 – 15 tuổi theo tỷ trọng ảnh hưởng. Tổng điểm Phân loại 13 tuổi 14 tuổi 15 tuổi Tốt ≥ 86.4 ≥ 85.2 ≥ 89 Khá 67.2 →< 86.4 66.3 →< 85.2 69.2 →< 89 Trung bình 48 →< 67.2 47.3 →< 66.3 49.4 →< 69.2 Yếu 28.8 →< 48 28.4 →< 47.3 29.7 →< 49.4 Kém < 28.8 < 28.4 < 29.7 - Ba phương trình xác đònh mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến thành tích thi đấu trong tuyển chọn VĐV nam XĐĐT 13 – 15 tuổi. 1 3 y = 0.0403 + 0.2229X1 + 0.4563X2 + 0.2805X5 1 4 y = 0.0535 + 0.1063X1 + 0.6463X2 + 0.1939X5 1 5 y = 0.0115 + 0.0964X1 + 0.5014X2 + 0.1012X3 + 0.0687X4 + 0.2208X5 (Trong đó, Y: Dấu hiệu chỉ thành tích; X1: hình thái; X2: thể lực; X3: kỹ thuật; X4: chức năng thần kinh – tâm lý; X5: chức năng sinh lý). - Công thức (A) tính tổng điểm tuyển chọn VĐV nam XĐĐT 13 – 15 tuổi có tính đến tỷ trọng ảnh hưởng. ∑ = i i 10n C x A i β (A: Tổng điểm có tính tới tỷ trọng ảnh hưởng, ∑ : Ký hiệu tổng, i C : Điểm từng chỉ tiêu theo C, i β : Tỷ trọng ảnh hưởng của từng chỉ tiêu, i n : Số chỉ tiêu trong từng yếu tố, 10: là số điểm tối đa của từng chỉ tiêu). [...]... chẽ, khoa học được coi là một việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết Từ đó chúng tôi chọn đề tài : Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV nam 13 – 15 tuổi môn xe đạp đường trường, tại Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu nghiên cứu: Xác đònh chỉ tiêu và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV nam 13 – 15 tuổi môn xe đạp đường trường, tại Thành phố Hồ Chí Minh Từ đó cung cấp cho các huấn luyện viên những... viên những thông tin chính xác và khoa học trong tuyển chọn VĐV xe đạp đường trường Để thực hiện mục tiêu trên đề tài giải quyết hai nội dung sau: Nội dung 1: Xác đònh các chỉ tiêu về hình thái, thể lực, kỹ thuật, tâm lý và chức năng cơ thể trong tuyển chọn VĐV xe đạp đường trường 13 – 15 tuổi Nội dung 2: Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV xe đạp đường trường 13 – 15 tuổi CHƯƠNG 1 - TỔNG... và tuyển chọn VĐV năng khiếu tất cả các tuyến ở các quận huyện chưa được tiến hành theo một hệ thống và tiêu chuẩn thống nhất Do đó việc xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn cho các VĐV nam xe đạp đường trường (13 – 15 tuổi) ở Thành phố Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cấp thiết Thật vậy lứa tuổi 13 - 15 là giai đoạn huấn luyện ban đầu trong toàn bộ qui trình huấn luyện nhiều năm của môn xe đạp đường trường. .. sâu cho quận huyện nhà và Thành phố Ở Thành phố VĐVxe đạp được phân thành nhiều cấp như: năng khiếu trọng điểm quận/huyện, năng khiếu trọng điểm Thành phố, năng khiếu dự bò tập trung, đội tuyển trẻ cho tới đội tuyển Thành phố Tuy phong trào phát triển rộng như vậy, nhưng cho đến nay Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa xây dựng được cơ sở khoa học trong tuyển chọn và đào tạo VĐV xe đạp thể thao, mà chủ yếu... Kim Minh, Trần Quốc Tuấn, Dương Nghiệp Chí và cộng sự v.v Tuy nhiên, việc tuyển chọn VĐV xe đạp chưa được tiến hành theo hệ thống thống nhất, chưa có chuẩn mực chung và tiêu chuẩn tuyển chọn khoa học cho tất cả các độ tuổi Do đó việc xây dựng một tiêu chuẩn tuyển chọn toàn diện cả về thể lực, tâm lý và khả năng chức phận của cơ thể vận động viên, theo một qui trình và trong một hệ thống chặt chẽ, khoa. .. quan về môn xe đạp thể thao 1.1.1 Đặc điểm môn xe đạp thể thao 1.1.1.1 Đặc điểm nguyên lý động lực học và kỹ thuật môn xe đạp thể thao: Xe đạp thể thao là môn thể thao có chu kỳ vận động bằng hai chân theo vòng tròn của đóa xe, có loại hình thi trong sân và thi đường trường trên quốc lộ (đường nhựa), trong lòng chảo (Velodrom) và trên đòa hình gồ ghề (việt dã) Các nội dung thi gồm tính thời gian (đường. .. huấn luyện, độ tuổi bắt đầu tập luyện của các tác giả trong và ngoài nước và thực tiển thành tích thi đấu của các VĐV xe đạp thể thao ở nước ta, có thể chia độ tuổi thành tích thể thao của xe đạp thể thao thành 3 nhóm sau: Độ tuổi thành tích cao ban đầu: 17 – 21 tuổi Độ tuổi thành tích cao nhất: 22 – 26 tuổi Độ tuổi duy trì thành tích thể thao cao: 27 tuổi trở lên Tóm lại, những độ tuổi đạt thành tích... hơn 1, 2 tuổi; còn theo Diên Phong là 12 – 14 tuổi [27, tr 348]; theo Harre là 10 – 12 tuổi [9, tr 27; theo Nguyễn Toán – Phạm Danh Tốn là 12 – 13 tuổi [39, tr 465]; theo Nguyễn Toán là 12 – 14 tuổi [40, tr 45] Ở Việt Nam, theo Liên đoàn xe đạp Việt Nam thì lứa tuổi bắt đầu tập luyện môn xe đạp là 10 – 12 tuổi [51, tr 1] Xe đạp thể thao là môn thể thao kỹ thuật phức tạp và phải tập luyện ngoài đường quốc.. .Xe đạp là môn thể thao quần chúng gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân nên được nhiều người hâm mộ và ưa thích luyện tập Xe đạp là một trong những môn thể thao trọng điểm của Việt Nam, vì nó là môn thể thao truyền thống và có khả năng chiếm giữ thứ hạng cao trong khu vực và châu lục Ở Thành phố Hồ Chí Minh, môn xe đạp thể thao phát triển mạnh, tại đây có nhiều đội đua mạnh... luyện và tuyển chọn tài năng trẻ [62, tr 19] Tuyển tuyển chọn tập luyện ban đầu ở môn xe đạp thể thao cho tới nay vẫn chưa thống nhất, tuỳ theo tình hình cụ thể của từng quốc gia mà các nhà khoa học đưa ra có sự khác biệt nhất đònh Theo V.L.Philin thì tuổi bắt đầu tập luyện môn xe đạp thể thao là 10 tuổi [26, tr 20]; Lê Bửu – Nguyễn Thế Truyền là 12 – 13 tuổi, tuy nhiên tác giả cũng nêu độ tuổi này . VĐV nam 13 – 15 tuổi môn xe đạp đường trường, tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Mục tiêu nghiên cứu: Xác đònh chỉ tiêu và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV nam 13 – 15 tuổi môn xe đạp đường. chuẩn tập hợp số liệu từng chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường - 14 tuổi. 3.13 Kiểm đònh tính chuẩn tập hợp số liệu từng chỉ tiêu tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường. 15 tuổi. 3.14 Thang điểm tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường theo từng chỉ tiêu – 13 tuổi 3.15 Thang điểm tuyển chọn vận động viên xe đạp đường trường theo từng chỉ tiêu – 14 tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo khoa học Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên nam 13-15 tuổi môn xe đạp đường trường tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Báo cáo khoa học Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên nam 13-15 tuổi môn xe đạp đường trường tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Báo cáo khoa học Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên nam 13-15 tuổi môn xe đạp đường trường tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn