To trinh xin dạy them

2 359 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2015, 01:00

PHÒNG GD &ĐT QUỲ HỢP TRƯỜNG THCS TAM HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ……/ TT-NT Tam Hợp, ngày tháng năm 2013 TỜ TRÌNH Xin cấp giấy phép dạy thêm - học thêm Năm học 2013-2014 Kính gửi: Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Quỳ Hợp Căn cứ Thông tư Số: 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Căn cứ Quyết định Số: 01/2013/QĐ.UBND.VX, ngày 11 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định này Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Căn cứ Hướng dẫn số 312 /SGDĐT- GDTrH ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Sở GD-ĐT Nghệ An về Hướng dẫn thực hiện qui định về dạy thêm, học thêm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông . Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quỳ Hợp. Căn cứ vào đề nghị của phụ huynh và học sinh trong nhà trường. Trường THCS Tam Hợp làm tờ trình xin được cấp giấy phép dạy thêm - học thêm như sau: * Tên cơ sở dạy thêm - học thêm : Trường THCS Tam Hợp * Khối ,lớp , số học sinh, môn học thêm, số buổi học thêm: Khối Số lớp Tổng số H/S Môn học thêm Số buổi học thêm/ 1 tuần Ghi chú 6 7 8 9 Cộng * Về cơ sở vật chất: Số phòng học………………… phòng. Loại…………m 2 * Lớp học: Đủ điều kiện bàn ghế và ánh sáng. * Kế hoạch, chương trình,nội dung dạy thêm ( Có chương trình nội dung kèm theo) * Danh sách giáo viên tham gia dạy thêm trong nhà trường ( Có danh sách kèm theo) * Phí học thêm: 9000đ/1 buổi/ 1 học sinh. Kèm theo báo cáo thỏa thuận thu – chi tiền dạy thêm , học thêm và báo cáo tổng hợp thu chi tiền dạy thêm – học thêm. Vậy trường THCS Tam Hợp làm tờ trình đề nghị Phòng GD - ĐT huyện Quỳ Hợp duyệt và cấp giấy phép dạy thêm – học thêm cho nhà trường. Xin trân trọng đề nghị! Hiệu trưởng . TRÌNH Xin cấp giấy phép dạy thêm - học thêm Năm học 2013-2014 Kính gửi: Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Quỳ Hợp Căn cứ Thông tư Số: 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 Ban hành quy định về dạy. và học sinh trong nhà trường. Trường THCS Tam Hợp làm tờ trình xin được cấp giấy phép dạy thêm - học thêm như sau: * Tên cơ sở dạy thêm - học thêm : Trường THCS Tam Hợp * Khối ,lớp , số học sinh,. – chi tiền dạy thêm , học thêm và báo cáo tổng hợp thu chi tiền dạy thêm – học thêm. Vậy trường THCS Tam Hợp làm tờ trình đề nghị Phòng GD - ĐT huyện Quỳ Hợp duyệt và cấp giấy phép dạy thêm –
- Xem thêm -

Xem thêm: To trinh xin dạy them, To trinh xin dạy them, To trinh xin dạy them

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay