Nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

94 420 1
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 06:18

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHAN ĐỨC TÙNG NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Thái Nguyên - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHAN ĐỨC TÙNG NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS. Đinh Ngọc Lan CHỮ KÝ KHOA CHUYÊN MÔN CHỮ KÝ GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Thái Nguyên - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chƣa sử dụng để bảo vệ luận văn của một học vị nào. Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đƣợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên,22 tháng 10 năm 2014 Tác giả Phan Đức Tùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện Đề tài, chúng tôi đã nhận đƣợc sự quan tâm giúp đỡ rất nhiệt tình và có hiệu quả của Khoa sau đại học – Trƣờng đại học Nông lâm Thái nguyên và Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân các xã và đông đảo bà con nhân dân của huyện Đồng Hỷ. Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn – Phòng quản lý đào tạo sau đại học, Trƣờng Đại học Nông lâm Thái nguyên, đặc biệt là thầy P.GS-T.S Đinh Ngọc Lan, ngƣời đã nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ chúng tôi trong việc hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các ban của Huyện ủy, các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ; xin cản ơn các Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã và bà con nhân dân đã giúp đỡ, cộng tác cùng cúng tôi để Đề tài đƣợc thực hiện kịp tiến độ theo kế hoạch. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả Phan Đức Tùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu của đề tài 2 2.1 Mục tiêu chung 2 2.2. Mục tiêu cụ thể 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 3 3.2. Phạm vi nghiên cứu 3 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 5. Bố cục luận văn 4 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC 5 1.1. Cơ sở khoa học 5 1.1.1. Giới tính và Giới 5 1.1.1.1. Khái niệm Giới tính và Giới 5 1.1.1.2. Đặc điểm, nguồn gốc và sự khác biệt về giới 5 1.1.1.3. Nhu cầu, lợi ích giới và bình đẳng giới 6 1.1.1.4. Vai trò của giới 7 1.1.1.5. Quan điểm về giới 8 1.2. Vị trí, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội nông hộ 8 1.2.1. Một số khái niệm 8 1.2.2. Vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội 9 1.2.3. Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn 11 1.2.4. Những yếu tố ảnh hƣởng đến vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế- xã hội nông hộ 11 1.3. Thực trạng vai trò của phụ nữ trên thế giới và ở Việt Nam 13 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3.1. Khái quát về vai trò của phụ nữ ở một số nƣớc trên thế giới 13 1.3.2. Phụ nữ nông thôn Việt Nam và vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế- xã hội nông hộ 15 1.3.3. Chủ trƣơng, chính sách của Nhà nƣớc với sự phát triển của bình đẳng giới và nhận thức giới 17 1.3.4. Vai trò phụ nữ trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của gia đình 18 1.4. Một số vấn đề đặt ra với phụ nữ nông thôn 20 1.4.1. Về chuyên môn kỹ thuật 20 1.4.2. Sự bất bình đẳng giới trong tiếp cận nguồn lực và ra quyết định 20 CHƢƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1. Nội dung nghiên cứu 25 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 25 2.2.1. Phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu 25 2.2.2. Phƣơng pháp chọn mẫu nghiên cứu 25 2.2.3. Phƣơng pháp thu thập số liệu 26 2.2.3.1. Số liệu thứ cấp 26 2.2.3.2. Số liệu sơ cấp 26 2.2.4. Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích số liệu 27 2.2.4.1. Phƣơng pháp phân tổ thống kê 27 2.2.4.2. Phƣơng pháp thống kê so sánh 27 2.2.4.3. Phƣơng pháp phân tích giới 27 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 28 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 28 3.1.1.1. Vị trí địa lý 28 3.1.1.2. Địa hình của huyện 28 3.1.1.3. Tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn huyện năm 2013. 29 3.1.1.4. Thời tiết khí hậu thủy văn 31 3.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 32 3.2.1. Dân số và lao động. 32 3.2.2 Giá trị sản xuất nông nghiệp 34 3.2.3. Cơ sở hạ tầng 34 3.3 Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 36 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.3.1 Những thuận lợi 36 3.3.2. Khó khăn 36 3.4. Phát triển kinh tế của huyện 37 3.5. Thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế Huyện Đồng Hỷ 39 3.5.1.Khái quát về thực trạng vai trò của phụ nữ trên địa bàn Huyện 39 3.5.1.1. Phân loại phụ nữ trên 18 tuổi khu vực Huyện 39 3.5.1.2. Trình độ của phụ nữ trong độ tuổi lao động 40 3.5.1.3 Lao động nữ nông thôn Huyện Đồng Hỷ 41 3.6. Thực trạng vai trò phụ nữ trong các hộ nghiên cứu 41 3.6.1. Vai trò trong tham gia công tác xã hội 41 3.6.2. Vai trò của phụ nữ trong quản lý và điều hành sản xuất 43 3.6.3. Vai trò của phụ nữ trong hoạt động sản xuất tạo thu nhập 44 3.6.4 Vai trò của phụ nữ trong tiếp cận khoa học kỹ thuật 53 3.6.5. Vai trò trong kiểm soát các nguồn lực của hộ 55 3.6.6. Vai trò của việc tiếp cận nâng cao trình độ 58 3.6.7. Vai trò trong công tác chăm sóc sức khoẻ gia đình 59 3.7. Một số yếu tố thuận lợi và cản trở việc nâng cao vai trò phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế 60 3.7.1. Yếu tố thuận lợi 60 3.7.2. Yếu tố cản trở 62 3.8 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ 64 3.8.1. Tăng cƣờng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp trong thực hiện bình đẳng giới 64 3.8.2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về giới trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn 65 3.8.3. Nâng cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ kết hợp với giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức trong đông đảo phụ nữ 65 3.8.4. Lồng ghép giới vào các chính sách, chƣơng trình hành động quốc gia, các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các cấp, các ngành. 66 3.8.5. Tăng khả năng tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực 67 3.8.6. Đƣa các chỉ tiêu về giới, các công cụ giám sát và đánh giá có phân tích giới vào chính sách, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển của đất nƣớc. 67 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 3.8.7. Thực hiện cách thức làm việc mang tính nhạy cảm giới và đạt đƣợc bình đẳng giới trong các hoạt động nghiên cứu, cung cấp dịch vụ công tác đào tạo 68 3.8.8. Tăng cƣờng tạo quyền và khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với quá trình ra quyết định ở các cơ quan, đơn vị 69 3.8.9. Giải pháp hoạt động khuyến nông và thông tin nông nghiệp đối với phụ nữ nông thôn 70 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Kết quả lựa chọn nhóm hộ điều tra 26 Bảng 3.1. Diện tích đất phân theo loại đất của huyện Đồng Hỷ năm 2013 30 Bảng 3.2: Khí hậu, thời tiết khu vực Huyện Đồng Hỷ năm 2013 31 Bảng 3.3. Tình hình dân số huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2011-2013 33 Bảng 3.4: Giá trị SX của ngành nông nghiệp của Huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2011-2013 34 Bảng 3.5. Diện tích, năng suất, sản lƣợng một số cây trồng chính của huyện từ năm 2011-2013 37 Bảng 3.6. Số lƣợng gia súc, gia cầm của Huyện từ năm 2011 đến 2013. 38 Bảng 3.7. Diện tích các loại cây trồng của Huyện từ năm 2011 đến 2013 38 Bảng 3.8. Phân loại phụ nữ trên 18 tuổi khu vực thành Huyện năm 2013 39 Bảng 3.9: Số lƣợng phụ nữ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn năm 2013 40 Bảng 3.10. Phụ nữ tham gia lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể tại các xã vùng nghiên cứu 42 Bảng 3.11. Tỷ lệ nữ tham gia hoạt động cộng đồng ở các điểm nghiên cứu 43 Bảng 3.12. Tỷ lệ nữ làm chủ hộ và tham gia quản lý hộ 43 Bảng 3.13: Phân công lao động sản xuất nông nghiệp trong các hộ ở các điểm nghiên cứu năm 2014 46 Bảng 3.14: Phân công lao động trong hoạt động khác ở 3 xã vùng nghiên cứu 48 Bảng 3.15: Tình hình sử dụng quỹ thời gian của phụ nữ vùng nghiên cứu năm 2013 52 Bảng 3.16: Nguồn tiếp cận thông tin của phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp 54 Bảng 3.17. Sự hiểu biết kỹ thuật của phụ nữ và nam giới qua lớp tập huấn về lâm nghiệp 55 Bảng 3.18: Đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 56 Bảng 3.19: Tình hình quản lý tài chính của hộ tại vùng nghiên cứu 57 Bảng 3.20: Tỷ lệ ngƣời ốm trong các hộ đƣợc chăm sóc, chữa trị ở các vùng nghiên cứu . 59 Bảng 3.21. Mối liên hệ giữa vai trò giới, tình trạng bất bình đẳng giới và công cuộc phát triển 63 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1: Trình độ văn hóa của lao động nữ tự do ở khu vực nông thôn Huyện Đồng Hỷ 41 Biểu đồ 3.2: Trình độ văn hoá của nam và nữ trong độ tuổi ở vùng nghiên cứu 58 Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ các hộ sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình 60 [...]... của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ nông thôn - Đề xuất đƣợc các giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn miền núi trên địa bàn Đồng Hỷ 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu là phụ nữ trong các hộ gia đình trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung nghiên cứu: nghiên cứu vai. .. thấy phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng hơn trong các lĩnh vực của xã hội 1.2.3 Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn Phụ nữ luôn là ngƣời đóng vai trò then chốt trong gia đình về khả năng sản xuất và tái sản xuất Sự nghiệp giải phóng phụ nữ đã đem lại cho xã hội nguồn nhân lực, trí lực dồi dào và ngày càng phát triển Vai trò của phụ nữ trong sự phát triển kinh tế nông hộ nông thôn. .. nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 2 Mục tiêu của đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng hoạt động và vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ nông thôn, đƣa ra giải pháp và kiến nghị nhằm tạo cơ hội cho phụ nữ phát huy tiềm năng về mọi mặt để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, góp phần vào sự phát triển kinh tế- ... Thực trạng vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn hiện nay ra sao? Giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình nâng cao năng lực cho phụ nữ? Vì vậy, nghiên cứu về vai trò của phụ nữ nông thôn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên trong việc phát triển kinh tế đƣợc đặt ra nhƣ một yêu cầu cấp bách, từ đó đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm phát huy hơn nữa vai trò của lực lƣợng... hƣởng đến vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình - Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Đồng Hỷ 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu - Tiếp cận nghiên cứu xã hội học (giới): Nhằm nghiên cứu đặc tính của giới, sự khác nhau và các yếu tố ảnh hƣởng đến giới - Tiếp cận nghiên cứu liên... Nhằm nghiên cứu vai trò của phụ nữ trong tất cả các ngành, lĩnh vực - Tiếp cận nghiên cứu kinh tế vi mô: Nhằm đánh giá tình hình phát triển của các hộ gia đình, các yếu tố tác động đến vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình - Tiếp cận nghiên cứu kinh tế hệ thống: Nhằm nghiên cứu các hệ thống sản xuất kinh doanh các loại hình cây trồng, vật nuôi, các yếu tố trong nền kinh tế của địa. .. năng tham gia của phụ nữ vào việc ra quyết định trong cộng đồng và ở cấp quốc gia Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 25 CHƢƠNG 2 NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung nghiên cứu - Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Đồng hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Thực trạng vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Đồng hỷ, - Một... vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn - Về không gian nghiên cứu: đề tài đƣợc thực hiện tại một số cơ quan, tổ chức kinh tế chính trị- xã hội, một số nhóm hộ sản xuất nông, lâm nghiệp, dịch vụ trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ - Về thời gian nghiên cứu: tổng quan về vai trò của phụ nữ đƣợc phân tích thông qua số liệu của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, kinh tế- ... phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội huyện Đồng Hỷ 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ nông thôn miền núi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 - Phân tích và đánh giá đƣợc thực trạng vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ nông thôn tại huyện Đồng Hỷ - Tìm hiểu đƣợc các yếu... sự phát triển nông nghiệp nông thôn theo xu hƣớng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá những mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã đề ra.Xuất phát từ tính cấp thiết nêu trên và sự nhận thức sâu sắc về những tiềm năng to lớn của phụ nữ, những cản trở sự tiến bộ của phụ nữ trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế nông thôn, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông . HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHAN ĐỨC TÙNG NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Phát. đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ nông thôn. - Đề xuất đƣợc các giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn miền núi trên địa bàn Đồng Hỷ xã hội 9 1.2.3. Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn 11 1.2.4. Những yếu tố ảnh hƣởng đến vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế- xã hội nông hộ 11 1.3. Thực trạng vai
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên, Nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên, Nghiên cứu vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay