Báo cáo khoa hoc : Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tp. hồ chí minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lắp an toàn

319 530 1
  • Loading ...
1/319 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 00:11

Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn i TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Bãi chôn lấp an toàn là khâu không thể thiếu đƣợc trong hệ thống quản lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại. Tuy nhiên, đến nay, Tp.HCM vẫn chƣa có bãi chôn lấp an toàn nào. Vì vậy, UBND Tp.HCM đã phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng Bãi chôn lấp an toàn có diện tích 10 ha nằm trong Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc- Củ Chi do Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố (MBS) làm chủ đầu tƣ. Tháng 05/2010, MBS đã lập Báo cáo Đầu tƣ dự án “Bãi Chôn Lấp An Toàn” với công suất dự kiến là 500 m 3 /ngày và kinh phí 200 tỉ đồng. Dự kiến đến năm 2011 sẽ hoàn thành bãi chôn lấp an toàn. Đề tài đã thu thập thông tin, thống kê, dự báo, đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý chất thải nguy hại tại thành phố Hồ Chí Minh cũng nhƣ đã có một số đề xuất về công nghệ tiền xử lý, quy trình chôn lấp an toàn chất thải nguy hại và giải pháp quản lý phù hợp cho một bãi chôn lấp an toàn tại Tp.HCM. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp những cơ sở khoa học và thực tế cho dự án xây dựng bãi chôn lấp an toàn, giúp cơ quan quản lý trong công tác ra quyết định, quy hoạch công tác quản lý, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn Tp.HCM. Kết quả dự báo của đề tài cho thấy tổng lƣợng CTNH phát sinh tại Tp.HCM tính từ năm 2007 đến 2025 là 17.448.343 tấn. Trong số đó, lƣợng CTNH cần chôn lấp nhƣ tro lò đốt, các sản phẩm cố định hóa rắn và một số loại CTNH có thể chôn lấp trực tiếp, là khoảng 3.615.866 tấn, chiếm 20,7% so với tổng lƣợng CTNH phát sinh. Báo cáo cũng cho thấy rằng, trong trƣờng hợp bãi chôn lấp với diện tích đƣợc phê duyệt là 10 ha đƣợc sử dụng để chôn lấp toàn bộ CTNH phát sinh tại TPHCM thì thời gian hoạt động của bãi chôn lấp là khoảng 9 năm. Trong trƣờng hợp bãi chôn lấp tiếp nhận cả CTNH từ các tỉnh lân cận nhƣ Long An, Bình Dƣơng thì thời gian hoạt động của bãi còn ngắn hơn, khoảng 6 năm. Đề tài kiến nghị cơ quan quản lý nhà nƣớc nhanh chóng cho phép xây dựng bãi chôn lấp an toàn tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc- Củ Chi. Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn ii SUMMARY OF RESEARCH CONTENT Secure landfill is an indispensable part in management system of industrial waste and hazardous waste. However, until now, HCMC has not had any secure landfill yet. Therefore, People’s Committee of HCMC has approved the project “Secure landfill in Tay Bac- Cu Chi solid waste treatment complex” with approved area of 10 ha, owned by MBS (Ho Chi Minh City Management Board for solid waste treatment complexes). In May 2010, MBS has prepared Investment Report for this project with projected capacity of 500 m 3 /day and investment capital of around 200 billion VND. The project is expected to be completed by 2011. This research has collected information, statistics of current status of hazardous waste collection and treatment in HCMC as well as has proposed hazardous waste pre-treatment technology, operation process of a secure landfill and suitable management ways for a secure landfill in HCMC. This research also supplies scientific and practical bases for the project and the authority can make correct decisions in management, planning in hazardous waste field in HCMC. Total amount of hazardous waste generated in HCMC from 2007 to 2025 is forecasted to be about 17,448,343 tons. Among of that, amount of hazardous waste needed to be diposed of in secure landfill is about 3,615,855 tons, or 20.7% of total amount of hazardous waste generated. The report also showed that in case all hazardous waste generated in HCMC will be disposed of in the secure landfill, working time of the secure landfill will be about 9 years. If it has to receive hazardous waste from Long An, Binh Duong provinces, the working time is about 6 years. This research suggested that the project of secure landfill in Tay Bac- Cu Chi should be implemented as soon as possible. Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn iii TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU i iii DANH MỤC HÌNH ẢNH ix PHẦN MỞ ĐẦU - 1 - 1. Tên đề tài/dự án: - 1 - 2. Mục tiêu - 2 - 3. Nội dung - 2 - 4. Sản phẩm của đề tài/dự án: - 2 - 5. Giới thiệu về dự án bãi chôn lấp an toàn - 2 - 6. Phƣơng pháp nghiên cứu - 3 - CHƢƠNG I - 4 - TỔNG QUAN VỀ CTNH - CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ PHƢƠNG PHÁP CHÔN LẤP AN TOÀN CTNH - 4 - 1.1. Phân loại và Đặc tính ô nhiễm của các loại CTNH có thể chôn lấp - 4 - 1.2. Tổng quan về các phƣơng pháp xử lý CTNH [1] - 9 - 1.3. Tổng quan về CTNH có thể chôn lấp an toàn - 12 - 1.3.1. Tổng quan về CTNH có thể chôn lấp an toàn theo quy ƣớc quốc tế - 12 - 1.3.2. Tổng quan về CTNH có thể chôn lấp an toàn theo quy ƣớc Việt Nam - 19 - 1.3.3. Tƣơng quan giữa quy ƣớc Việt Nam và quốc tế về CTNH có thể chôn lấp - 24 - 1.4. Tổng quan về các phƣơng pháp chôn lấp an toàn CTNH đang đƣợc áp dụng - 26 - 1.4.1. Tổng quan về các phƣơng pháp chôn lấp an toàn CTNH đang đƣợc áp dụng trên thế giới - 26 - 1.4.2. Tổng quan về hiện trạng xử lý CTNH bằng phƣơng pháp chôn lấp tại Việt Nam - 30 - 1.4.3. Các yếu tố đánh giá tính khả thi của một dự án chôn lấp an toàn CTNH - 33 - 1.4.3.1. Hệ thống quản lý chất thải nguy hại - 34 - 1.4.3.2. Địa điểm xây dựng, mô hình, phƣơng án chôn lấp bãi - 35 - 1.4.3.3. Phân loại quy mô bãi chôn lấp an toàn - 37 - 1.4.3.4. Phân loại bãi chôn lấp - 37 - 1.4.3.5. Yêu cầu khu đất xây dựng và tổng mặt bằng - 38 - 1.5. Phân tích các chi phí kinh tế kỹ thuật của phƣơng án chôn lấp an toàn - 39 - 1.6. Đề xuất bổ sung các quy định về CTNH đƣợc phép chôn lấp - 47 - Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn iv CHƢƠNG II - 50 - HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC THU GOM VÀ XỬ LÝ CTNH Ở TPHCM - 50 - 2.1. HIỆN TRẠNG PHÁT SINH CTNH VÀ SẢN PHẨM XỬ LÝ CTNH - 50 - 2.1.1. Các ngành công nghiệp phát sinh CTNH có thể chôn lấp - 50 - 2.1.2. Chất thải nguy hại từ các nguồn khác - 64 - 2.1.3. Hiện trạng quản lý và tồn trữ các sản phẩm phát sinh sau quá trình xử lý CTNH - 65 - 2.2. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CTNH TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM 72 2.2.1. Hiện trạng hệ thống quản lý CTNH trên địa bàn TPHCM 72 2.2.2. Hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH trên địa bàn TPHCM 76 2.2.3. Những tồn tại trong hoạt động của các đơn vị xử lý CTNH 78 2.3. DỰ BÁO DIỄN BIẾN PHÁT SINH CTNH VÀ CÁC SẢN PHẨM NGUY HẠI PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CTNH ĐẾN NĂM 2025 84 2.3.1. Dự báo phát sinh CTNH của TPHCM đến 2025 84 2.3.2. Dự báo phát sinh các sản phẩm xử lý CTNH sinh ra từ quá trình xử lý CTNH đến 2025 92 CHƢƠNG III 100 ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ CHÔN LẤP AN TOÀN CTNH VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÙ HỢP CHO BÃI CHÔN LẤP AN TOÀN 100 3.1. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ TIỀN XỬ LÝ CTNH TRƢỚC KHI CHÔN LẤP 100 3.2. ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ TIỀN XỬ LÝ CTNH PHỤC VỤ CHO CHÔN LẤP AN TOÀN MỘT SỐ LOẠI CTNH 100 3.2.1 Công nghệ tiền xử lý pin, ắc quy 100 3.2.1.1. Tổng quan về pin, ắc quy 100 3.2.1.2. Các quy định đối với CTNH là pin, ắc quy 101 3.2.1.3. Đề xuất phƣơng án xử lý pin, ắc quy 101 3.2.2 Công nghệ tiền xử lý chất tẩy rửa 105 3.2.3 Công nghệ tiền xử lý thiết bị điện tử 107 3.2.4 Công nghệ tiền xử lý đèn huỳnh quang 112 3.2.4.1. Tổng quan về bóng đèn huỳnh quang 113 3.2.4.2. Bóng đèn huỳnh quang nguy hại 115 3.2.4.3. Công nghệ tiền xử lý bóng đèn huỳnh quang phục vụ chôn lấp an toàn 117 3.2.5 Công nghệ tiền xử lý sơn và dung môi 125 3.2.6 Công nghệ tiền xử lý CTNH dƣợc phẩm 134 3.2.6.1. Tổng quan 134 Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn v 3.2.6.2. Đề Xuất Phƣơng Pháp Xử Lý 137 3.2.6.3. Kết luận 140 3.2.7 Công nghệ tiền xử lý chất thải bảo trì tàu biển 140 3.2.7.1. Tổng quan về chất thải bảo trì tàu biển 140 3.2.7.2. Hiện trạng phát sinh cặn dầu 142 3.2.7.3. Tổng quan về các phƣơng pháp xử lý cặn dầu 143 3.2.7.4. Hiện trạng xử lý cặn dầu trong nƣớc và các nghiên cứu về xử lý cặn dầu 144 3.3. ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ CHÔN LẤP AN TOÀN CTNH 149 3.3.1. Đề xuất công nghệ 149 3.3.1.1. Niên hạn thiết kế 149 3.3.1.2. Đề xuất giải pháp xử lý nền móng trong điều kiện địa chất của khu vực Tam Tân, huyện Củ Chi 150 3.3.1.3. Lựa chọn phƣơng pháp chôn lấp 159 3.3.2. So sánh bãi chôn lấp an toàn và bãi chôn lấp hợp vệ sinh 165 3.4. ĐỀ XUẤT QUY MÔ CHO DỰ ÁN CHÔN LẤP AN TOÀN CTNH TẠI PHƢỚC HIỆP- CỦ CHI 168 3.4.1. Đề xuất quy mô bãi chôn lấp an toàn 168 3.4.2. Lựa chọn các hạng mục công trình, quy trình vận hành và các thông số thiết kế bãi chôn lấp an toàn 172 3.4.3. Quy trình tiếp nhận CTNH 181 3.4.4. Đóng bãi chôn lấp 183 3.4.5. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng 184 3.4.6. Sử dụng BCL sau khi đóng bãi 185 3.5. ƢU NHƢỢC ĐIỂM CỦA PHƢƠNG PHÁP CHÔN LẤP AN TOÀN CTNH ĐỐI VỚI CÁC YÊU CẦU VỀ MÔI TRƢỜNG VÀ ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA TPHCM 186 3.6. ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ CHỌN LỰA CHO BÃI CHÔN LẤP AN TOÀN 189 3.7. ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ BÃI CHÔN LẤP AN TOÀN CTNH TẠI PHƢỚC HIỆP- CỦ CHI 192 3.8. KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ 195 CHƢƠNG IV 198 ĐÁNH GIÁ CÁC ẢNH HƢỞNG ĐẾN MÔI TRƢỜNG TỪ QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH BÃI CHÔN LẤP AN TOÀN 198 4.1. ĐỀ XUẤT CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHÔN LẤP AN TOÀN CTNH 198 4.2. CÁC ẢNH HƢỞNG ĐẾN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN DO VẬN HÀNH BÃI CHÔN LẤP AN TOÀN CTNH 202 4.2.1. Ô nhiễm nƣớc ngầm 202 Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn vi 4.2.1.1. Đánh giá khả năng gây ô nhiễm nƣớc ngầm 202 4.2.1.2. Giới thiệu phần mềm GMS (Groundwater Modeling System) 202 4.2.1.3. Kết quả chạy mô hình lan truyền ô nhiễm nƣớc ngầm do vận hành bãi chôn lấp CNTH 203 4.2.2. Ô nhiễm đất 220 4.2.2.1. Các nguồn gây ô nhiễm đất 220 4.2.2.2. Cơ sở lý thuyết tính toán ô nhiễm đất 221 4.2.2.3. Đánh giá sự lan truyền, tích lũy và phân hủy của CTNH gây ô nhiễm môi trƣờng đất 224 4.2.2.4. Ứng dụng tính toán ô nhiễm đất tại bãi chôn lấp chất thải nguy hại Phƣớc Hiệp 227 4.2.3. Biện pháp cải thiện đất sau khi đóng bãi 234 4.2.3.1. Hiện trạng môi trƣờng đất tại BCL an toàn CTNH sau khi đóng bãi 234 4.2.3.2. Đề xuất các biện pháp cải thiện môi trƣờng đất sau khi đóng bãi 235 4.3. CÁC ẢNH HƢỞNG ĐẾN MÔI TRƢỜNG NHÂN VĂN VÀ KTXH DO VẬN HÀNH BÃI CHÔN LẤP AN TOÀN CTNH 243 4.3.1. Tác động tích cực 243 4.3.2. Tác động tiêu cực 244 4.3.3. Kết luận 250 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 251 KẾT LUẬN 251 KIẾN NGHỊ 251 253 Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Phân loại chất thải theo Tổ chức y tế thế giới - 4 - Bảng 1.2. Các giá trị giới hạn phát tán - 15 - Bảng 1.3. Các tiêu chí đáp ứng đối với chất thải nguy hại đem chôn lấp - 16 - Bảng 1.4. Tiêu chuẩn về thành phần nguy hại các chất được chôn lấp - 17 - Bảng 1.5. Danh mục các chất thải nguy hại được phép chôn lấp - 21 - Bảng 1.6. Danh mục các chất thải nguy hại được phép chôn lấp đã hiệu chỉnh mã CTNH theo Quyết định 23/2006/ QĐ-BTNMT - 22 - Bảng 1.7. Ngưỡng chất thải nguy hại được phép chôn lấp theo quy định của một số quốc gia trên thế giới - 25 - Bảng 1.8. Số lượng ô chôn lấp cần xây dựng theo diện tích mỗi ô để tiếp nhận 889.500 tấn tro - 41 - Bảng 1.9. Thông số kỹ thuật của một ô chôn tro diện tích bề mặt lớn nhất khoảng 5.000 m 2 - 43 - Bảng 1.10. Thông số kỹ thuật của các lớp che phủ trung gian của một ô chôn tro diện tích bề mặt lớn nhất khoảng 5.000 m 2 - 43 - Bảng 1.11. Các thông số kỹ thuật của ô chôn lấp tro theo các diện tích bề mặt lớn nhất khác nhau - 43 - Bảng 1.12. Các thông số kỹ thuật của lớp che phủ trong ô chôn lấp tro theo các diện tích bề mặt lớn nhất khác nhau - 45 - Bảng 2.1. Số lượng nhà máy theo từng loại hình công nghiệp (2005) phát sinh chất thải nguy hại có thể chôn lấp [3] - 53 - Bảng 2.2. Loại hình công nghiệp và thành phần chất thải nguy hại phát sinh - 61 - Bảng 2.3. Công nghệ xử lý chất thải nguy hại ở các doanh nghiệp [3] và dự báo sản phẩm phát sinh. - 66 - Bảng 2.4. Khối lượng tro phát sinh từ quá trình đốt các loại chất thải khác nhau 70 Bảng 2.5. Một số loại chất thải và tính tương thích của phụ gia sử dụng 71 Bảng 2.6. Thuận lợi và hạn chế của các loại hình doanh nghiệp xử lý CTNH 79 Bảng 2.7. Các đơn vị có địa điểm xử lý trong KCN 81 Bảng 2.8. Công nghệ xử lý CTNH của các đơn vị được cấp phép 82 Bảng 2.9. Sản phẩm sau xử lý CTNH của một số phương pháp xử lý 83 Bảng 2.10 Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh từ các CSSX trong KCN, KCX tính cho năm 2007 89 Bảng 2.11 Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh từ các CSSX ngoài KCN, KCX tính cho năm 2007 89 Bảng 2.12. Tổng khối lượng CTNH phát sinh theo các ngành CN trên địa bàn TP.HCM tính cho năm 2007 90 Bảng 2.13. Tốc độ phát triển công nghiệp của TP.HCM năm 2006 91 Bảng 2.14. Tổng khối lượng CTNH phát sinh từ các ngành công nghiệp trên địa bàn TP.HCM trong 19 năm (từ 2007 – 2025) 94 Bảng 2.15. Lượng bùn phát sinh và chất thải từ bùn cần chôn lấp tính đến năm 2025 . 95 Bảng 2.16. Lượng giẻ lau phát sinh và chất thải từ giẻ lau (tro, sản phẩm cố định hóa rắn) cần chôn lấp tính đến năm 2025 95 Bảng 2.17. Lượng bao bì phát sinh và chất thải từ bao bì (tro, sản phẩm cố định hóa rắn) cần chôn lấp tính đến năm 2025 96 Bảng 2.18. Lượng hộp mực in phát sinh và chất thải từ hộp mực in (tro, sản phẩm cố định hóa rắn) cần chôn lấp tính đến năm 2025 96 Bảng 2.19. Tổng lượng tro cần chôn lấp tính đến năm 2025 97 Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn viii Bảng 2.20. Tổng lượng sản phẩm cố định hóa rắn cần chôn lấp tính đến năm 2025 97 Bảng 2.21. Thành phần và khối lượng chất thải cần chôn lấp an toàn tính từ năm 2007- 2025 98 Bảng 2.22. Thành phần và khối lượng chất thải mỗi năm cần chôn lấp tại BCL an toàn 98 Bảng 3.2. Các nguyên tố chính trong thành phần hóa học của BHQ được sử dụng trong BĐHQ (Loại T12, công suất 40 W) 116 Bảng 3.3. Thống kê thành phần thủy ngân trong đèn huỳnh quang hết thọ 117 Bảng 3.4. Tóm tắt các thành phần của bóng đèn thu được sau quá trình xử lý 120 Bảng 3.5. Tóm tắt các thành phần của bóng đèn thu được sau quá trình xử lý 123 Bảng 3.6. Tóm tắt các thành phần của bóng đèn thu được sau quá trình xử lý 124 Bảng 3.7. Hiện trạng xử lý chất thải sơn và dung môi ở thành phố Hồ Chí Minh 126 Bảng 3.8. Nguồn phát sinh dung môi và sơn thải trên thế giới 127 Bảng 3.9. Nguồn phát sinh dung môi và sơn thải ở TPHCM 129 Bảng 3.10. Danh mục chất thải nguy hại của ngành y tế (trừ chất thải sinh hoạt của ngành) 135 Bảng 3.11. Chất hóa học độc hại thường được sử dụng trong y tế (ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ – BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của bộ y tế) 136 Bảng 3.12. Danh mục Một số thuốc gây độc tế bào thường sử dụng (Ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/Qđ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng BYT) 137 Bảng 3.13. Thành phần cặn bùn dầu thô trước và sau xử lý 145 Bảng 3.14. Các thông số đặc trưng của cặn sạch và mẫu FO 145 Bảng 3.15. Đặc trưng thành phần trong mẫu cặn dầu thải mỏ Bạch Hổ 146 Bảng 3.16. Đặc trưng của sản phẩm thu được từ quá trình xử lý chất thải dầu mỏ 147 Bảng 3.17. Nhiệt lượng của sản phẩm thu được từ quá trình chế biến cặn dầu 147 Bảng 3.18. Thành phần, tính chất của sản phẩm dầu thu được 147 Bảng 3.19. Thành phần cặn tàu dầu 148 Bảng 3.20. Các thông số kỹ thuật của bấc thấm đứng 152 Bảng 3.21. Các thông số kỹ thuật sản phẩm Bấc thấm ngang 154 Bảng 3.22. Khoảng cách đến các công trình xây dựng của BLC an toàn và BCL CRT 166 Bảng 3.23. Hiện trạng phát sinh CTNH của các nhà máy nằm trong KCN năm 2009 169 Bảng 3.24. Hiện trạng phát thải CTNH (tấn) của các ngành công nghiệp nằm ngoài KCN trong năm 2009 169 Bảng 3.25. Tổng hợp dự báo khối lượng CTNH phát sinh tại Bình Dương – Long An. 170 Bảng 3.26. Ước tính khối lượng CTNH cần chôn lấp 171 Bảng 3.27. Các hạng mục công trình trong BCL an toàn theo TCXD 320:2004 172 Bảng 3.28. Thông số thiết kế bãi chôn lấp 173 Bảng 3.29. Thông số của một ô chôn lấp 174 Bảng 4.1. Thang điểm đánh giá hiệu quả của bãi chôn lấp an toàn 200 Bảng 4.2. Một số thông số địa chất thủy văn sử dụng trong tính toán 204 Bảng 4.3. Mực nước đo đạc tại một số lỗ khoan 204 Bảng 4.4. Lưu lượng và nồng độ của các thông số trong tính toán kịch bản 206 212 4.5. Các nguồn phát thải, lượng thải, mức độ ô nhiễm và nguyên nhân – yếu tố tác động 226 Bảng 4.7. Các loài thực vật siêu hấp thu kim loại 237 4.8. Khả năng xử lý các chất hữu cơ bằng thực vật 238 4.9. So sánh các công nghệ xử lý bằng thực vật 241 Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn ix DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1. Sơ đồ phân loại chất thải – Nhật Bản - 17 - Hình 1.2. Phương pháp khu vực chôn lấp - 27 - Hình 1.3. Phương pháp hào chôn lấp - 28 - Hình 1.4. Nhu cầu diện tích xây dựng ô chôn lấp tro theo các loại ô chôn lấp có diện tích bề mặt khác nhau. - 46 - Hình 1.5. Nhu cầu diện tích vật liệu chống thấm lót và che phủ các ô chôn lấp tro theo các loại ô chôn lấp có diện tích bề mặt khác nhau - 47 - Hình 2.1. Sơ đồ hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố 74 Hình 2.2. Sơ đồ hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải nguy hại 76 Hình 3.1. Quy trình tái chế- tái sử dụng ắc quy axit chì 102 Hình 3.2. Quy trình công nghệ xử lý chất tẩy rửa thải bằng phương pháp thiêu đốt 106 Hình 3.3. Quy trình công nghệ xử lý chất tẩy rửa thải bằng hệ thống xử lý nước thải 106 Hình 3.4. Quy trình công nghệ xử lý thiết bị điện tử thải 109 Hình 3.5. Quy trình công nghệ xử lý tivi, màn hình máy tính CRT… 110 Hình 3.6. Quy trình công nghệ xử lý tủ lạnh, máy giặt, điều hòa không khí 111 Hình 3.7. Cấu tạo bóng đèn huỳnh quang 113 Hình 3.10. Quy trình làm việc của hệ thống dập bóng, thu hồi và xử lý các thành phần độc hại chứa trong bóng đèn 119 Hình 3.11. Thiết bị nghiền và phân loại các thành phần trong bóng đèn 121 Hình 3.12. Bóng đèn được nạp vào thiết bị 121 Hình 3.13. Thiết bị gia nhiệt – chưng cất – thu hồi thủy ngân và bột huỳnh quang. 121 Hình 3.14. Sơ đồ quy trình xử lý bóng đèn của máy tái chế MPC 4000 122 Hình 3.15. Máy tái chế MPC 4000 123 Hình 3.16. Giai đoạn cuối của một trong hai quá trình phân loại thu hồi kim loại, thủy tinh từ hệ thống phân loại kép 123 Hình 3.17. Hệ thống phá vỡ bóng đèn và hệ thống băng tải vận chuyển mảnh vụn bóng đèn 123 Hình 3.18. Công nghệ xử lý chất thải lỏng nhiễm chất rắn lơ lửng 132 Hình 3.19. Công nghệ xử lý chất rắn/bùn nhiễm chất lỏng 133 Hình 3.20. Công nghệ xử lý chất rắn vô cơ nhiễm chất hữu cơ thấp 133 Hình 3.21. Công nghệ xử lý chất thải không đồng dạng, có khối lượng lớn 133 Hình 3.22. Công nghệ xử lý chất lỏng có độ nhớt cao hoặc nồng độ nhiệt thấp 134 Hình 3.23. Thùng rác y tế chứa chất thải dược khoa (phương án đề xuất) 138 Hình 3.24. Lò đốt VHI-18B 139 Hình 3.25. Phương pháp xử lý cặn dầu thải từ quá trình xúc rửa tàu chứa dầu thô 145 Hình 3.26. Màng bấc thấm ngang (SBD) thiết kế cho ô chôn lấp 151 Hình 3.27. Hình dạng của bấc thấm đứng 151 Hình 3.28. Thi công bấc thấm đứng 151 Hình 3.29. Mô hình cấu tạo lớp bấc thấm ngang 153 Hình 3.30. Mặt cắt ngang lý trình điển hình tại KM 16+260 và KM 16+300 156 Hình 3.31. Sơ đồ hệ thống lót kép cho bãi chôn lấp CTNH của USEPA. Phương án 1 160 Hình 3.32. Sơ đồ hệ thống lót kép cho bãi chôn lấp CTNH của USEPA. Phương án 2 161 Hình 3.33. Cấu tạo đáy ô chôn lấp CTR CN&NH 161 Hình 3.34. Mặt cắt cấu tạo đáy ô chôn lấp CTR CN với lớp lót đơn 162 Hình 3.35. Mặt cắt cấu tạo thành ô chôn lấp CTR CN với lớp lót đơn 162 Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn x Hình 3.36. Mặt cắt cấu tạo đáy ô chôn lấp CTR CN với lớp lót kép 163 Hình 3.37. Mặt cắt cấu tạo thành ô chôn lấp CTR CN với lớp lót kép 163 Hình 3.38. Sơ đồ hệ thống thu gom nước rỉ rác 179 Hình 3.39. Bố trí hệ thống thu gom nước rác trong bãi chôn lấp 179 Hình 4.2. Mạng lưới phân bố các tầng đất trong mô hình 204 Hình 4.3. Mực nước trong mô hình ở điều kiện ban đầu 205 Hình 4.4. Vị trí ô chôn lấp chất thải nguy hại giả định 206 212 4.29. Các đường di chuyển chất ô nhiễm từ BCL đến môi trường đất, động vật, thực vật 221 4.30. Sự phân bố của chất hữu cơ bay hơi trong môi trường đất – khí – nước 225 Hình 4.31. Vị trí bãi chôn lấp Phước Hiệp 228 Hình 4.32. Vị trí ô chôn lấp chất thải nguy hại giả định 229 4.33. Cơ chế kim loại nặng tích lũy trong tế bào thực vật 237 4.35. Sơ đồ các chất hữu cơ biến đổi trong tế bào thực vật 239 Hình 4.36. Sơ đồ tác động tiêu cực tiềm tàng của BCL CTNH 245 [...]... duyệt: 360.000.000 Kinh phí cấp giai đoạn 1: 220.000.000 ngày 01/12/2009) (Theo thông báo s : 232/TB-SKHCN xii Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tên đề tài/dự án: Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn. .. http://www.env.go.jp/en/recycle/manage/waste.html - 16 - Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn Quản lý đặc biệt Chất thải công nghiệp Chất thải từ hoạt động kinh doanh Chất thải công nghiệp khác CHẤT THẢI Không phải chất thải công nghiệp Quản lý đặc biệt Chất thải đô thị Bùn thải và chất thải lây nhiễm Chất thải còn lại Chất thải khác... http://www.tdri.or.th/library/quarterly/text/hazard.htm - 18 - Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn 1.3.2 Tổng quan về CTNH có thể chôn lấp an toàn theo quy ƣớc Việt Nam Chôn lấp chất thải nguy hại Liên quan đến chôn lấp chất thải nguy hại có 3 qui định cụ th : - “Hƣớng dẫn kỹ thu t chôn lấp chất thải nguy hại ban hành theo Quyết định số 60/2002/QĐ-BKHCNMT... hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn QUYẾT TOÁN KINH PHÍ Đề tài: Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn Chủ nhiệm: TS PHẠM HỒNG NHẬT & ThS ĐÀO THÀNH DƢƠNG Cơ quan chủ tr : Viện Kỹ thu t Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trƣờng Thời gian đăng ký trong hợp đồng: Từ tháng 12/2009 đến... giải pháp thích hợp để tái chế, xử lý hoặc chôn lấp “deep injection well : chôn lấp chất thải nguy hại bằng giếng - 13 - Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn - Điểm m (2) “Các tiêu chuẩn khác xử lý chất thải bị cấm” qui định: Nếu các loại chất thải nguy hại nêu trên đã đƣợc xử lý đến nồng độ hoặc bằng một giải... quan về các phƣơng pháp chôn lấp an toàn chất thải nguy hại - Khảo sát, đánh giá hiện trạng công tác thu gom và xử lý chất thải nguy hại ở thành phố Hồ Chí Minh - Đề xuất công nghệ chôn lấp an toàn chất thải nguy hại và giải pháp quản lý phù hợp cho bãi chôn lấp an toàn - Đánh giá các ảnh hƣởng đến môi trƣờng từ quá trình vận hành bãi chôn lấp an toàn 4 Sản phẩm của đề tài/dự án: - Dữ liệu về hiện trạng. .. Minh vẫn chƣa có bãi chôn lấp an toàn Theo kế hoạch của Sở Tài nguy n và Môi trƣờng và đã đƣợc Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, Ban Quản lý Các Khu liên hợp Xử lý Chất thải thành phố -2- Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn (MBS) đang lập Báo cáo Đầu tƣ dự án Bãi Chôn Lấp An Toàn với diện tích 10 ha, công... động của bãi chôn lấp Cụ thể hơn tại điểm d “Các loại chất thải đặc biệt, nghiêm cấm chôn lấp” qui định cấm chôn lấp các loại chất thải mà l : - 12 - Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn - Chất thải nguy hại dạng lỏng (bao gồm tất cả các các loại chất lỏng kết hợp với chất rắn hoặc bùn) có thành phần cyanua ở... chuẩn kỹ thu t, so sánh các kỹ thu t công nghệ, đánh giá tính khả thi và phù hợp của công nghệ chôn lấp an toàn Phƣơng pháp phân tích và xử lý thống kê, tổng hợp -3- Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ CTNH - CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ PHƢƠNG PHÁP CHÔN LẤP AN TOÀN CTNH 1.1 Phân loại và Đặc... thải nguy hại (Mã CTNH) theo Qui chế quản lý chất thải nguy hại số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16 - 21 - Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn tháng 7 năm 1999 Tuy nhiên, hiện nay mã CTNH không còn áp dụng theo Qui chế này nữa và đang áp dụng theo Danh mục chất thải nguy hại ban hành theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNTM . thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn xii QUYẾT TOÁN KINH PHÍ Đề tài: Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải. Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn i TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Bãi chôn lấp an toàn. nghệ tiền xử lý CTNH dƣợc phẩm 134 3.2.6.1. Tổng quan 134 Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lấp an toàn v
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo khoa hoc : Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tp. hồ chí minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lắp an toàn, Báo cáo khoa hoc : Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tp. hồ chí minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lắp an toàn, Báo cáo khoa hoc : Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tp. hồ chí minh phục vụ cho việc xây dựng bãi chôn lắp an toàn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay