khảo sát thành phần loài và xây dựng bộ sưu tập mẫu các loại cây thân gỗ trên hệ sinh thái gò đổi thuộc huyện củ chi tp. hồ chí minh

91 392 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 23:28

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH ðOÀN TP.HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ ٭ ٭٭٭    ٭٭٭٭ BÁO CÁO NGHIỆM THU (ðã chỉnh sửa theo góp ý của Hội ñồng nghiệm thu ngày 17 tháng 04 năm 2009) KHẢO SÁT THÀNH PHẦN LOÀI VÀ XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP MẪU CÁC LOÀI CÂY THÂN GỖ TRÊN HỆ SINH THÁI GÒ ðỒI THUỘC HUYỆN CỦ CHI, TP.HỒ CHÍ MINH CHỦ NHIỆM ðỀ TÀI CN. ðẶNG VĂN SƠN CƠ QUAN CHỦ TRÌ: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 05/2009 Thực vật huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh - Báo cáo nghiệm thu ñề tài khoa học công nghệ Viện Sinh Học Nhiệt ðới Trang 1 MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH 5 BẢNG QUYẾT TOÁN 5 PHẦN MỞ ðẦU 6 CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN 8 1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 8 1.2. ðẶC ðIỂM VỀ ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÙNG NGHIÊN CỨU 8 1.2.1. ðặc ñiểm về ñiều kiện tự nhiên 8 1.2.1.1. Vị trí ñịa lý 8 1.2.1.2. Phạm vi và giới hạn của vùng gò ñồi huyện Củ Chi 10 1.2.1.3 ðịa hình, ñịa mạo 10 1.2.1.4. Khí hậu 12 1.2.1.5. Thủy văn 12 1.2.2. ðặc ñiểm về tài nguyên thiên nhiên 13 1.2.2.1. Tài nguyên ñất 13 1.2.2.2. Tài nguyên nước 13 1.2.2.3. Tài nguyên rừng 14 1.2.2.4. Tài nguyên khoáng sản 14 1.3. NHỮNG ðÓNG GÓP MỚI CỦA ðỀ TÀI 14 CHƯƠNG 2 - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 15 2.1.1. ðối tượng nghiên cứu 15 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 15 2.1.3. Mục tiêu của ñề tài (theo thuyết minh của ñề tài) 15 2.1.4. Thời gian nghiên cứu khảo sát 16 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.2.1. Phương pháp tổng quan tư liệu 16 2.2.2. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực ñịa 16 2.2.3. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 17 2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 17 CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 3.1. Thành phần loài thực vật vùng nghiên cứu 18 3.2. Dạng sống và giá trị sử dụng của thực vật 20 Thực vật huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh - Báo cáo nghiệm thu ñề tài khoa học công nghệ Viện Sinh Học Nhiệt ðới Trang 2 3.3. Thực vật có giá trị bảo tồn 24 3.4. Các loài thực vật trong bộ sưu tập mẫu 24 3.4.1. Giền ñỏ (Xylopia vielana Pierre) 24 3.4.2. Bồ quả hoe (Uvaria rufa Bl) 26 3.4.3. Quần ñầu duyên hải (Polyalthia littoralis (Bl.) Boerl. ssp. tristis (Merr.) Ban) 26 3.4.4. Gié có cuống (Desmos pedunculosus (A. DC.) Ban) 27 3.4.5. Bời lời cánh ñơn (Litsea monopetala (Roxb.) Pers.) 28 3.4.6. Quế Ô dước (Cinnamomum curvifolium (Lour.) Nees.) 29 3.4.7. Trần mai (Trema politoria (Pl.) Bl.) 30 3.4.8. Trần mai ñông (Trema orientalis (L.) Blume) 30 3.4.9. ða búp ñỏ (Ficus elastica Roxb.) 31 3.4.10. Gừa (Ficus microcarpa L.f.) 32 3.4.11. Ngái lông dày (Ficus hirta var. roxburghii (Miq.) King) 33 3.4.12. ða tía (Ficus altissima Blume) 33 3.4.13. Sung (Ficus racemosa L.) 34 3.4.14. Dẻ se (Lithocarpus harmandii (Hick. & Cam.) Cam.) 36 3.4.15. Mai cánh lõm (Campylospermum serratum (Geartn.) Bittr & Amar) 36 3.4.16. Huỳnh mai (Ochna integerrima (Lour.) Merr.) 37 3.4.17. Sao ñen (Hopea odorata Roxb.) 38 3.4.18. Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre ex Laness) 39 3.4.19. Dầu lông (Dipterocarpus intricatus Dyer.) 40 3.4.20. Dầu trà beng (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) 41 3.4.21. Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don.) 42 3.4.22. Vên vên (Anisoptera costata Korth) 44 3.4.23. Sến ñỏ (Shorea roxburghii G. Don.) 45 3.4.24. Còng tía (Calophyllum calaba L. var. bracteatum (Wight) P.F.Stevens) . 46 3.4.25. Thành ngạnh Nam Bộ (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume) 46 3.4.26. Thành ngạnh ñẹp (Cratoxylon formosum (Jack) Dyer.) 47 3.4.27. Bứa rừng (Garcinia oliveri Pierre) 48 3.4.28. Thị lắc (Diospyros filipendula Pierre ex Lec.) 49 3.4.29. Thị ñài dún (Diospyros pilosanthera Blanco) 50 3.4.30. Cơm nguội (Ardisia helferiana Kurz.) 51 3.4.31. Côm Harmand (Elaeocarpus harmandii Pierre) 51 Thực vật huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh - Báo cáo nghiệm thu ñề tài khoa học công nghệ Viện Sinh Học Nhiệt ðới Trang 3 3.4.32. Cò ke (Grewia tomentosa Roxb ex DC.) 52 3.4.33. Bồ an (Colona auriculata (H.Baill) Craib) 53 3.4.34. Dó lông (Helicteres hirsuta Lour) 54 3.4.35. Cui lá to (Heritiera macrophylla Wall.) 55 3.4.36. Lòng mán Sài gòn (Pterospermum jackianum var. saigonense (Pierre) Gagn) 55 3.4.37. Hoàng manh (Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke) 56 3.4.38. Cù ñề Chevalieri (Croton chevalieri Gagn.) 57 3.4.39. Cù ñèn ñuôi (Croton caudatus Geisel) 57 3.4.40. Mã rạng ba thùy (Macaranga triloba (Bl.) Muell-Arg.) 58 3.4.41. Tai nghé (Aporusa ficifolia Baill) 59 3.4.42. Tai nghé Planchon (Aporusa planchoniana Baill. ex Muell Arg.) 60 3.4.43. Tai nghé hạt tròn (Aporusa sphaerosperma Gagnep) 61 3.4.44. Mạc tâm (Hymenocardia punctata Wall. ex Lindl) 61 3.4.45. Ba bét Nam Bộ (Mallotus paniculatus (Lam.) Muell Arg.) 62 3.4.46. Ruối Thorel (Mallotus thorelii Gagn. in Lec.) 63 3.4.47. Kén son (Suregada multiflora (Juss.) Baill.) 64 3.4.48. Cù ñề (Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C.E.C.Fisch) 65 3.4.49. A tràng cánh hoa dài (Dichapetalum longepetalum (Turcz) Engl.) 66 3.4.50. Cám (Parinari anamensis Hance) 67 3.4.51. Gõ mật (Sindora siamensis Teijsm. ex Miq.) 68 3.4.52. Lim vàng (Peltophorum dasyrrachis (Miq.) Kurz) 69 3.4.53. Xây (Dialium cochinchinensis Pierre) 70 3.4.54. Muồng tây (Cassia occidentalis L.) 71 3.4.55. Biến hương ñẹp (Campylotropis splendens Schindler) 72 3.4.56. Lốp bốp (Connarus cochinchinensis (Baill.) Pierre) 72 3.4.57. Bằng lăng tiên (Lagerstroemia reginae Roxb.) 73 3.4.58. Bằng lăng nhiều hoa (Lagerstroemia floribunda Jack) 74 3.4.59. Tiểu sim (Rhodamnia dumetorum (Poir.) Merr.) 74 3.4.60. Trâm sẻ (Syzygium cinereum (Kurz) Chanlar) 75 3.4.61. Trâm rim (Syzygium tramnion (Gagn) Merr. & Perry) 76 3.4.62. Trâm tiền diệp (Syzygium fastigiatum (Bl.) Merr. & Perry) 77 3.4.63. Trâm kiền kiền (Syzygium syzygioides (Miq.) Merr. et Perry) 77 3.4.64. Trâm vỏ ñỏ (Syzygium zeylanicum (L.) DC.) 78 Thực vật huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh - Báo cáo nghiệm thu ñề tài khoa học công nghệ Viện Sinh Học Nhiệt ðới Trang 4 3.4.65. Tràm (Melaleuca cajuputi Powell) 79 3.4.66. Muôi An bích (Melastoma osbeckoides Guill.) 80 3.4.67. Thanh thất (Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston.) 81 3.4.68. Ba chạc (Euodia lepta (Spreng.) Merr.) 82 3.4.69. Bí bái (Acronychia pedunculata (L.) Miq.) 83 3.4.70. Mơ rây (Clausena dimidiata Tan) 84 3.4.71. Mắt trâu (Micromelum hirsutum Oliv) 84 3.4.72. Sang ngâu (Walsura bonii Pell) 85 3.4.73. Ngâu Trung Bộ (Aglaia annamensis Pell) 86 3.4.74. Ngâu nhót (Aglaia elaeagnoidea (A.Juss.) Benth) 87 3.4.75. Huỳnh ñàn hai tuyến (Dysoxylum binectariferum Hook.f. ex Bedd) 87 3.4.76. Cầy (Irvingia malayana Oliv. Ex Benn) 88 3.4.77. Táo rừng (Zizyphus oenoplia (L.) Mill) 89 3.4.78. Lài (Jasminum sambac (L.) Ait.) 90 3.4.79. Mức lông mềm (Wrightia pubescens R.Br.) 91 3.4.80. Cà giâm (Mitragyna diversifolia (G.Don) Havil) 92 3.4.81. Tiền cổ (Ixora cuneifolia Roxb.var. varians Pit.) 93 3.4.82. Lấu (Psychotria ovoidea (Pierre ex Pet.) Phamhoang.) 94 3.4.83. Hoại hương mụt (Saprosma verrucosum Pit.) 94 3.4.84. Thiết ñinh lá bẹ (Markhamia stipulata var. pierrei (Dop) Santisuk) 95 3.4.85. Bình linh Pierre (Vitex pierrei Craib) 96 3.4.86. Ngũ trảo (Vitex negundo L.) 96 3.4.87. Ngũ trảo lá có răng (Vitex negundo var. cannabifolia Hand-Mazz) 97 3.4.88. Mắt cáo (Vitex tripinnata (Lour.) Merr.) 98 3.4.89. Bình linh (Vitex pinnata L.) 99 3.5. Những ñánh giá chung về hệ thực vật vùng nghiên cứu 100 CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI 101 4.1. Kết luận 101 4.2. Kiến nghị 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh lục thực vật huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Phụ lục 2: Một số hình ảnh vùng nghiên cứu Thực vật huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh - Báo cáo nghiệm thu ñề tài khoa học công nghệ Viện Sinh Học Nhiệt ðới Trang 5 DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH Bảng 1: Chỉ tiêu phân chia ñồng bằng, ñồi, núi theo I. Spiridonov (1970). Bảng 2: Thành phần và tỷ lệ các họ, chi và loài trong các bộ ñược ghi nhận ở vùng nghiên cứu. Bảng 3: Những loài ưu thế của vùng nghiên cứu. Bảng 4: Tóm tắt thực vật có giá trị bảo tồn theo danh mục IUCN (2007) và sách ñỏ Việt Nam (2007). Hình 1: Vị trí huyện Củ Chi trong hệ thống bản ñồ thành phố Hồ Chí Minh. Hình 2: Bản ñồ hành chính huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hình 3: Dạng sống các loài thực vật. Hình 4: Số loài thực vật có công dụng. BẢNG QUYẾT TOÁN STT Nội dung Số tiền (ñồng) I Kinh phí ñược duyệt 47.500.000 II Kinh phí ñã cấp 44.000.000 III Kinh phí quyết toán 44.000.000 1 Công chất xám 21.000.000 2 Công thuê khoán 8.850.000 3 Nguyên vật liệu, hóa chất, dụng cụ, phụ tùng, văn phòng phẩm 5.650.000 4 In ấn, tài liệu 1.300.000 5 Quản lý phí cơ quan chủ trì 3.000.000 6 Quản lý phí cơ quan quản lý 1.500.000 7 Chi xét duyệt nghiệm thu chính thức 4.000.000 IV ðề nghị cấp tiếp 3.500.000 Thực vật huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh - Báo cáo nghiệm thu ñề tài khoa học công nghệ Viện Sinh Học Nhiệt ðới Trang 6 PHẦN MỞ ðẦU Tên ñề tài “Khảo sát thành phần loài và xây dựng bộ sưu tập mẫu các loài cây thân gỗ trên hệ sinh thái gò ñồi thuộc huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh”. Chủ nhiệm ñề tài Họ và tên: ðặng Văn Sơn. Học vị: Cử nhân Sinh Học (Học viên Cao học). Chức vụ: Nghiên cứu viên. ðịa chỉ: Viện Sinh Học Nhiệt ðới, 85 Trần Quốc Toản, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Danh sách cán bộ cùng tham gia thực hiện ñề tài STT Họ và tên ðơn vị công tác Công việc 1 TS. Vũ Ngọc Long Viện Sinh Học Nhiệt ðới Cố vấn kỹ thuật 2 ThS. Trịnh Thị Lâm Nt Cố vấn kỹ thuật 3 ThS. Nguyễn Hữu Tuấn Nt Thực hiện ñề tài 4 KS. Nguyễn Lưu Phương Nt Nt 5 KS. Nguyễn Quốc ðạt Nt Nt 6 CN. Phan Thanh Lưu Nt Nt Cơ quan chủ trì Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ. ðịa chỉ: Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Cấp quản lý Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. ðịa chỉ: 244 ðiện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện ñề tài 12 tháng. Từ tháng 12/2006 ñến tháng 12/2007. Kinh phí ñược duyệt 47.500.000 ñồng. Kinh phí ñã cấp 44.000.000 ñồng. Theo TB số: 266/TB-SKHCN ngày 18/12/2006. Thực vật huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh - Báo cáo nghiệm thu ñề tài khoa học công nghệ Viện Sinh Học Nhiệt ðới Trang 7 Mục tiêu ñề tài ðề tài tập trung nghiên cứu các vấn ñề sau: • Xây dựng danh lục thành phần loài cây thân gỗ trên ñịa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. • Xây dựng bộ sưu tập thực vật cho một số loài cây thân gỗ nhằm phục vụ công tác giáo dục, nghiên cứu và trưng bày triển lãm. Nội dung ñề tài Công việc ñã dự kiến Công việc ñã thực hiện ðiều tra, khảo sát thành phần loài thực vật cây thân gỗ từ ñó xây dựng danh lục các loài có ý nghĩa khoa học và kinh tế cho vùng nghiên cứu - Báo cáo tổng kết. - Danh lục thực vật cây thân gỗ. - Mô tả ñặc ñiểm của một số loài sưu tập mẫu vùng nghiên cứu. Sưu tập và bảo quản mẫu vật cho một số loài cây thân gỗ vùng nghiên cứu. Hai bộ tiêu bản gồm 90 mẫu khô của 90 loài cây thân gỗ kèm với bộ hình ảnh có biên tập. Thực vật huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh - Báo cáo nghiệm thu ñề tài khoa học công nghệ Viện Sinh Học Nhiệt ðới Trang 8 CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN 1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Củ Chi là một huyện ngoại thành nằm về phía Tây Bắc của Tp.Hồ Chí Minh. Huyện Củ Chi nằm trên một vùng ñất chuyển tiếp từ vùng ñất cao của núi rừng miền ðông Nam Bộ xuống vùng ñất thấp của ñồng bằng sông Cửu Long, ñược bao bọc bởi hai con sông là sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ ðông, có ñường giao thông giao lưu với các tỉnh miền ðông và Tây Nam Bộ. ðây là một vùng ñất kiên cường trong suốt hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân Sài Gòn - Gia ðịnh. Trong những năm gần ñây có rất nhiều công trình nghiên cứu về hệ thực vật thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ñối với hệ thực vật huyện Củ Chi thì còn rất ít, một số công trình liên quan có thể kể ñến là: 1) Chế ðình L ý, 1994. Kiểm kê hiện trạng cây xanh ñường - Khuôn viên - Công viên 12 Quận nội thành TP. Hồ Chí Minh; 2) Vũ Xuân ðể, 1993. Phân vùng ñất và khoảng không gian xanh vùng ngoại thành nhằm sử dụng hợp lý và bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh. 3) Trần Hợp, Cây xanh và cây cảnh thành phố Hồ Chí Minh; 4) Sở giao thông công chánh - Công ty công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh, 1992. Hội thảo quản lý cây xanh ñô thị; 5) Sở công trình ñô thị - Công ty công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh, 1992. Hội thảo quản lý Công viên; 6) Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh, 2003. Dự án - ðầu tư và xây dựng vườn thực vật Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh; Các công trình kể trên chỉ ñề cập ñến vấn ñề cây xanh ñược sử dụng làm cảnh, bóng mát,… của thành phố, riêng ñề tài (6) là công trình ñược tiến hành cho huyện Củ Chi nhưng chỉ nghiên cứu trồng một số loài thực vật ñể xây dựng vườn thực vật cho huyện. Vì vậy, công trình này ñược tiến hành là cần thiết và thiết thực nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện nói riêng và thành phố nói chung trong giai ñoạn công nghiệp hóa và hiện ñại hóa ñất nước. 1.2. ðẶC ðIỂM VỀ ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÙNG NGHIÊN CỨU 1.2.1. ðặc ñiểm về ñiều kiện tự nhiên 1.2.1.1. Vị trí ñịa lý Củ Chi có tọa ñộ ñịa lý từ 10 o 53’00” ñến 10 o 10’00” vĩ ñộ Bắc và từ 106 o 22’00” ñến 106 o 40’00” kinh ñộ ðông, nằm ở phía Tây Bắc Tp.Hồ Chí Minh, gồm 20 xã và một thị trấn với 43.450,2 ha diện tích tự nhiên, bằng 20,74 % diện tích toàn Thành Phố. - Phía Bắc giáp huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. - Phía ðông giáp tỉnh Bình Dương. - Phía Nam giáp huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh. - Phía Tây giáp tỉnh Long An. Thực vật huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh - Báo cáo nghiệm thu ñề tài khoa học công nghệ Viện Sinh Học Nhiệt ðới Trang 9 Hình 1: Vị trí huyện Củ Chi trong hệ thống bản ñồ thành phố Hồ Chí Minh Nguồn: http://www.hochiminhcity.gov.vn/ [...]... tra, kh o sát thành ph n loài th c v t, t ñó xây d ng danh l c các loài cây thân g có ý nghĩa khoa h c và kinh t cho huy n, cùng v i tình tr ng phân b c a chúng - Sưu t m và b o qu n m u tiêu b n th c v t cho m t s loài cây thân g c a huy n: • Thu th p m u: Các loài th c v t thu th p ñ c trưng cho h sinh thái gò ñ i (r ng cây lá r ng nhi t ñ i) M i loài ñư c mô t v ñ c ñi m hình thái, sinh thái, môi... n C Chi, ñ xác ñ nh ñư c cây thân g chúng tôi s d ng thang ñánh giá c a Raunkauer (1943), và ñư c áp d ng vào ñi u ki n c th c a Vi t Nam Cây g hay còn g i là cây thân g : là cây s ng nhi u năm, có thân sinh trư ng th c p, hóa g , thân chính phát tri n m nh, trên thân chính phân cành bên và ch i mang vòm lá, Võ Văn Chi, 2003” cũng như theo m c ñích c a ñ tài T ñó chúng tôi ti n hành ñi u tra thành. .. u) có 7 loài • H Moraceae (h Dâu t m) có 8 loài • H Euphorbiaceae (h Th u d u) có 15 loài 3.2 D ng s ng và giá tr s d ng c a th c v t V d ng s ng, căn c vào thang ñánh giá c a Raunkauer (1943), và ñư c áp d ng vào ñi u ki n c th c a Vi t Nam Cây g hay còn g i là cây thân g : là cây s ng nhi u năm, có thân sinh trư ng th c p, hóa g , thân chính phát tri n m nh, trên thân chính phân cành bên và ch i... ng) chi m 78% trong t ng s 118 loài th c v t vùng nghiên c u N u phân chia theo t ng công d ng thì s loài có công d ng làm thu c là 29 loài (24,9 % trong t ng s 92 loài th c v t), v a thu c v a g là 33 loài (chi m 28,2 %), cho g là 13 loài (chi m 11,1 %), ăn qu là 3 loài (chi m 2,7 %), làm c nh là 6 loài (chi m 5,1 %), v a g v a nh a d u là 4 loài (chi m 3,4 %), gia d ng là 3 loài (chi m 2,7 %) và làm... Tp H Chí Minh ♦ ð a ñi m nghiên c u Ngu n: http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Office_Infor.asp?Cat=2&ID=135 Hình 2: B n ñ hành chính huy n C Chi, thành ph H Chí Minh Vi n Sinh H c Nhi t ð i Trang 11 Th c v t huy n C Chi, Tp H Chí Minh - Báo cáo nghi m thu ñ tài khoa h c công ngh 1.2.1.4 Khí h u Huy n C Chi n m trong vùng có khí h u nhi t ñ i gió mùa, mang tính ch t c n xích ñ o Khí h u chia thành. .. t huy n C Chi, Tp H Chí Minh CHƯƠNG 3 - K T QU VÀ TH O LU N 3.1 Thành ph n loài th c v t vùng nghiên c u Qua k t qu ñi u tra, kh o sát vùng nghiên c u chúng tôi ñã thu th p ñư c 118 s hi u thu c 86 chi, 41 h , 23 b n m trong duy nh t m t ngành là ngành Ng c Lan (Magnoliophyta) S ña d ng v thành ph n loài ñư c th hi n qua b ng sau (b ng 2) B ng 2: Thành ph n và t l các h , chi và loài trong các b ñư... khi chín có màu vàng, ch a 1 h t, có v c ng Phân b : Cây phân b n ð , Trung Qu c, Vi t Nam, Lào, Campuchia nư c ta, g p t Lai Châu, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ngh An vào Kon Tum, Gia Lai, ð c L c, Lâm ð ng, thành ph H Chí Minh và Tây Ninh Tr ng mùa: Cây m c r i rác ven r ng th sinh, chân ñ i, các bãi hoang, trên các tr ng cây b i có ñ cao lên ñ n 1.700 m Cây ưa sáng, ch u ñư c ñ t m ng, khô x u Sinh. .. Ngoài ra, còn có m ñ t sét làm g ch ngói và ñá xây d ng nhưng v i tr lư ng không ñáng k 1.3 NH NG ðÓNG GÓP M I C A ð TÀI • K t qu c a ñ tài cung c p ñư c danh m c thành ph n loài cây thân g tương ñ i ñ y ñ , thu n l i cho huy n C Chi nói riêng và thành ph H Chí Minh nói chung trong vi c qu n lý và khái thác b n v ng • L n ñ u tiên xây d ng b sưu t p m u cây thân g kèm v i b hình nh nh m ph c v công... ñ i chi u so m u v i b tiêu b n chu n Vi t Nam, ñ xác ñ nh tên khoa h c cho t ng loài th c v t • C ñ nh và b o qu n m u: Sau khi x lý, ngâm t m và xác ñ nh tên khoa h c, m u v t ñư c ñưa lên bìa c ng, c ñ nh b ng ch cùng màu và dán nhãn ñ b o qu n • Xây d ng b sưu t p: Xây d ng b tiêu b n th c v t c a m t s loài cây thân g trên ñ a bàn huy n C Chi S lư ng tiêu b n th c v t là 90 loài th c v t và khi... ng tr ng mà ch y u là các lo i cây có giá tr như Keo, Sao, D u, Tràm, Vên vên,… Trong nghiên c u này, chúng tôi ch t p trung ñi u tra thành ph n loài cây thân g và xây d ng b tiêu b n khô c a chúng trên các h sinh thái r ng t nhiên c a huy n, còn các y u t khác như th m th c v t, th như ng, khí h u,…thì không ñư c ñ c p ñ n 2.1.3 N i dung nghiên c u (theo thuy t minh c a ñ tài) Các n i dung ñư c ti . 6 PHẦN MỞ ðẦU Tên ñề tài Khảo sát thành phần loài và xây dựng bộ sưu tập mẫu các loài cây thân gỗ trên hệ sinh thái gò ñồi thuộc huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh . Chủ nhiệm ñề tài Họ và tên:. ý của Hội ñồng nghiệm thu ngày 17 tháng 04 năm 2009) KHẢO SÁT THÀNH PHẦN LOÀI VÀ XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP MẪU CÁC LOÀI CÂY THÂN GỖ TRÊN HỆ SINH THÁI GÒ ðỒI THUỘC HUYỆN CỦ CHI, TP. HỒ CHÍ MINH. lục thành phần loài cây thân gỗ trên ñịa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. • Xây dựng bộ sưu tập thực vật cho một số loài cây thân gỗ nhằm phục vụ công tác giáo dục, nghiên cứu và trưng
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát thành phần loài và xây dựng bộ sưu tập mẫu các loại cây thân gỗ trên hệ sinh thái gò đổi thuộc huyện củ chi tp. hồ chí minh, khảo sát thành phần loài và xây dựng bộ sưu tập mẫu các loại cây thân gỗ trên hệ sinh thái gò đổi thuộc huyện củ chi tp. hồ chí minh, khảo sát thành phần loài và xây dựng bộ sưu tập mẫu các loại cây thân gỗ trên hệ sinh thái gò đổi thuộc huyện củ chi tp. hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay