De Thi Hoc Sinh Gioi ly 10 ( Hay)-Co Da

2 208 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 15:00

.  thuyền theo hướng AB 0,5 Bài 1 (c) min 12 1 ( ) 6 AB t h v    0,5 - Phân tích đúng các lực 0,5 (a) - Rút ra được : ( ). 100 0,4 .10. 10 6( / ) 10 F M m g a m s M m         . các lực 0,5 - Từ ác PT rút ra : 2 ' . ( ). 100 2.0,6 .10 0,0,4 .10. 10 ' 3, 6( / ) 10 F m g M m g a m s M m            1 Bài 2 (b) Sai khác : ' 2,4 40% 6 a a a a. 0,5 (a) Rút ra : 2 2 2 0 1 1 1 0 . 2 2 2 M mv mv k OM    1 0,7 1( / ) 2 M v m s    0,5 - AD định lý động năng : ( ) ( ) ms d d dh F W M W O A A    0,5 (b) 2 2 2 0 1 1 1 (0 .
- Xem thêm -

Xem thêm: De Thi Hoc Sinh Gioi ly 10 ( Hay)-Co Da, De Thi Hoc Sinh Gioi ly 10 ( Hay)-Co Da, De Thi Hoc Sinh Gioi ly 10 ( Hay)-Co Da

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn