tờ trình xin kinh phí

2 6,884 11
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 12:00

TRƯờNG THCS Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã Độc lập Tự do Hạnh phúc Tờ trình V/v. Xin hỗ trợ kinh phí cũng cố hồ sơ PCGD THCS Kính gửi: UBND xã Thc hin cụng vn s 1045/BCPCGD ngy 17 thỏng 6 nm 2013 ca Ban ch o ph cp giỏo dc tnh v vic hng dn t chc tng kt thc hin cỏc mc tiờu ph cp giỏo dc THCS giai on 2001-2013. Thc hin cụng vn s 391/BCPCGD V vic hng dn t chc tng kt thc hin cỏc mc tiờu ph cp giỏo dc THCS giai on 2001-2013 Cn c vo tỡnh hỡnh thc t h s, s sỏch ca n v t nm 2001 n nay thiu nhiu cn phi thay th v b sung mi v h s v s sỏch, m bo y cho quỏ trỡnh kim tra v tng kt thc hin cỏc mc tiờu ph cp giỏo dc THCS giai on 2001- 2013 cp trờn yờu cu. Vy Ban PCGD trng THCS lm t trỡnh xin UBND xó hỗ trợ kinh phí cũng cố hồ sơ PCGD THCS vi s tin l 1.500.000 (Mt triu nm trm nghỡn). Ban PCGD trng THCS rt mong c UBND xó to iu kin quan tõm giỳp ./. Xin trân trong cảm ơn! Yờn Thng, ngy 19 thỏng 08 nm 2013 BPCGD TRNG THCS TRNG BAN HT. . TRƯờNG THCS Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã Độc lập Tự do Hạnh phúc Tờ trình V/v. Xin hỗ trợ kinh phí cũng cố hồ sơ PCGD THCS Kính gửi: UBND xã Thc hin cụng vn s 1045/BCPCGD ngy. THCS lm t trỡnh xin UBND xó hỗ trợ kinh phí cũng cố hồ sơ PCGD THCS vi s tin l 1.500.000 (Mt triu nm trm nghỡn). Ban PCGD trng THCS rt mong c UBND xó to iu kin quan tõm giỳp ./. Xin trân trong
- Xem thêm -

Xem thêm: tờ trình xin kinh phí, tờ trình xin kinh phí, tờ trình xin kinh phí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay