giáo án lớp 1 buổi chiều tuần 2

13 885 11
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 11:00

Tr ng Ti u h c Th nh Phú 2 ườ ể ọ ạ Tu n 2ầ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn: 19 /08/2013 Ngày dạy: Thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 1013 Môn học : Học Vần Bài dạy : ? . (dấu hỏi,dấu nặng) (tiết 6) I- Mục tiêu - Đọc và viết lại được dấu ? . và âm b,e,bé,bẻ,bẹ - Học sinh yếu: đọc lại âm e,b,be và dấu /,bé - Học sinh khá giỏi: viết vở trắng âm bé,bẻ,bẹ nối tranh với dấu ? . trong VBT II- Đồ dùng dạy học - Vở bài tập tiếng việt,bảng con,vở trắng III- Các hoạt động dạy học Thời gian HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 2phút 5 phút 28phút 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - GV gọi hs đọc âm be,bé - Nhận xét 3. Dạy bài mới a. Giới thiệu bài b. Luyện tập - * HOẠT ĐỘNG 1: Luyện cho hs yếu - - GV viết bảng: e,b,be,/,bé - - Chỉ định hs yếu đọc - - Luyện cho hs yếu đọc - - Nhận xét sữa cách phát âm cho hs - - Chỉ định hs viết bảng: e,b,be,/,bé - - Nhận xét - * HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành VBT * Nối - GV hướng dẫn hs nối vào vở bài tập - Hướng dẫn hs quan sát tranh và nối âm vào tranh thích hợp (gv giải thích những tranh nào phát âm không có ? - HS cả lớp đọc be,bé - Lắng nghe - Quan sát - HS yếu đọc - HS yếu đọc cá nhân - Sữa sai - HS yếu viết bảng con - Cả lớp thực hiện nối Củ,đủ,mạ,ngựa,giỏ,vở GV: Tr ng M Nhân ươ ỹ 1 Tr ng Ti u h c Th nh Phú 2 ườ ể ọ ạ Tu n 2ầ 3phút 2phút . không nối vào) - Nhận xét-sửa sai * Viết - GV cho hs viết đúng ô li: bé,bẻ,bẹ - GV hướng dẫn hs viết đúng,cách đặt tay cầm bút - Chấm điểm * HOẠT ĐỘNG 3: Tìm từ ngoài bài chứa dấu ? . - GV gợi ý các từ để hs nói như: bể,bộ… - GV gọi hs phát biểu nói tiếng chứa dấu ? . - Nhận xét 4.Củng cố - GV cho hs đọc lại bài 5. Dặn dò - Nhận xét tiết học - 3 hs lên bảng thực hiện: - HS khá giỏi thực hiện viết vào Vở trắng,hs yếu tô trong VBT - 3,4 hs khá giỏi - Lắng nghe - 1 hs giỏi nói tiếng chứa dấu ? . - HS đọc:/ ? . be,bé,bẻ,bẹ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : 19/8/2013 Ngày dạy: Thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2013 Môn: Toán Bài dạy: HÌNH TAM GIÁC (tiết 6) I- Mục tiêu - HS nhận diện được hình tam giác và tô màu lên những hình đó. - HS khá giỏi:Vận dụng khả năng tư duy xếp hình nhiều dạng - HS yếu: quan sát biết được hình tam giác II- Đồ dùng dạy học GV: Tr ng M Nhân ươ ỹ 2 Tr ng Ti u h c Th nh Phú 2 ườ ể ọ ạ Tu n 2ầ - Bảng con,VBT,hộp đồ dùng III- Các hoạt động dạy học Thời gian HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 2 p 3p 28 p 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm Tra bài cũ - GV gọi hs chỉ vài đồ vật có hình vuông? - Nhận xét 3. Luyện tập a. Giới thiệu bài b. Thực hành Bài 1: Tô màu - Gv cho hs quan sát tranh - Thực hiện hỏi: Đây là hình gì?(hình tam giác) - Nhận xét và sữa sai nếu có - Hướng dẫn hs tô màu vào bên trong hình tam giác - Chấm điểm Bài 2: Tô màu - GV gọi hs chỉ ra hình tam giác? - Nhận xét và sữa sai nếu có - Hướng dẫn hs tô màu vào bên trong tam giác - Chấm điểm - Nhận xét chung Bài 3: Tô màu - Hát đầu giờ - 2hs trả lời - hs thực hiện theo yêu cầu - Lắng nghe - 3,4 hs trả lời - Cả lớp thực hiện - 4,5 hs trả lời - Cả lớp thực hiện GV: Tr ng M Nhân ươ ỹ 3 Tr ng Ti u h c Th nh Phú 2 ườ ể ọ ạ Tu n 2ầ 3 p 2 p - GV yêu cầu hs chỉ ra tam giác - Gv chỉ định tô màu xanh cho hình tam giác - Chấm điểm - Nhận xét chung Bài 4: Xếp thành các hình sau - GV yêu cầu và hs khá giỏi thực hiện trên bảng cài - Nhận xét 4. Củng cố - Gv hỏi hôm nay học bài gì?.(hình tam giác) 5. Dặn dò - Nhận xét tiết học - 4 hs thực hiện từng tranh - cả lớp thực hiện - 4 hs nộp bài - 4hs thực hiện - 1 hs trả lời KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn: 19 /08/2013 Ngày dạy: Thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 1013 Môn học : Học Vần Bài dạy : \ ~ (dấu huyền,dấu ngã) (tiết 7) GV: Tr ng M Nhân ươ ỹ 4 Tr ng Ti u h c Th nh Phú 2 ườ ể ọ ạ Tu n 2ầ I- Mục tiêu - Đọc và viết lại được dấu \ ~ và tiếng bè,bẽ - Học sinh yếu: đọc lại âm e,b,be và dấu /,?,. 1. Học sinh khá giỏi: viết vở trắng âm bè,bẽ nối tranh với dấu \ ~ trong VBT II- Đồ dùng dạy học - Vở bài tập tiếng việt,bảng con,vở trắng III- Các hoạt động dạy học Thời gian HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 2phút 5 phút 28phút 2. Ổn định tổ chức 3. Kiểm tra bài cũ - GV gọi hs đọc / ? . be,bé.bẻ,bẹ - Nhận xét 3. Dạy bài mới a. Giới thiệu bài b. Luyện tập HOẠT ĐỘNG 1: Luyện cho hs yếu - GV viết bảng: e,b,be dấu /,?,. - Chỉ định hs yếu đọc - Luyện cho hs yếu đọc - Nhận xét sữa cách phát âm cho hs - Chỉ định hs viết bảng: e,b,be dấu /,?,. - Nhận xét HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành VBT * Nối - GV hướng dẫn hs nối vào vở bài tập - Hướng dẫn hs quan sát tranh và nối âm vào tranh thích hợp (gv giải thích những tranh nào phát âm không có \ ~ không nối vào) - Nhận xét-sửa sai * Viết - GV cho hs viết đúng ô li: bè,bẽ - GV hướng dẫn hs viết đúng,cách đặt - HS cả lớp đọc - Lắng nghe - Quan sát - HS yếu đọc - HS yếu đọc cá nhân - Sữa sai - HS yếu viết bảng con - Cả lớp thực hiện nối Đò,ngũ,gà,dừa,rể - 3 hs lên bảng thực hiện: - HS khá giỏi thực hiện viết vào Vở trắng,hs yếu tô trong GV: Tr ng M Nhân ươ ỹ 5 Tr ng Ti u h c Th nh Phú 2 ườ ể ọ ạ Tu n 2ầ 3phút 2phút tay cầm bút - Chấm điểm * HOẠT ĐỘNG 3: Tìm từ ngoài bài chứa dấu \ ~ - GV gợi ý các từ để hs nói như: bè,bẽ… - GV gọi hs phát biểu nói tiếng chứa dấu \ ~ - Nhận xét 4.Củng cố - GV cho hs đọc lại bài 5 Dặn dò - Nhận xét tiết học VBT - 3,4 hs khá giỏi - Lắng nghe - 1 hs giỏi nói tiếng chứa dấu \ ~ - HS đọc:/ ? . \ ~ be,bé,bẻ,bẹ,bè,bẽ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : 19/8/2013 Ngày dạy: Thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2013 Môn: Toán Bài dạy: LUYỆN TẬP (tiết 7) I- Mục tiêu - HS nhận diện được hình vuông,hình tròn,hình tam giác và tô màu lên những hình đó. - HS khá giỏi:Vận dụng khả năng tư duy xếp hình nhiều dạng - HS yếu: Nhận biết hình vuông,hình tròn,hình tam giác. II- Đồ dùng dạy học - Bảng con,VBT,hộp đồ dùng III- Các hoạt động dạy học Thời gian HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC GV: Tr ng M Nhân ươ ỹ 6 Tr ng Ti u h c Th nh Phú 2 ườ ể ọ ạ Tu n 2ầ 2 p 3p 28 p 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm Tra bài cũ - GV hỏi hs hình nào hình vuông,hình nào hình tam giác? - Nhận xét – chấm điểm 3. Luyện tập a.Giới thiệu bài b.Thực hành Bài 1: Tô màu - Gv cho hs quan sát tranh - Thực hiện hỏi: Đây là hình gì?(hình vuông,hình tam giác,hình tròn) - Nhận xét và sữa sai nếu có - Hướng dẫn hs tô màu vào bên trong hình vuông cùng màu đỏ,tam giác màu xanh,hình tròn màu vàng - Chấm điểm Bài 2: Ghép hình - Hát đầu giờ - 2hs trả lời - hs thực hiện theo yêu cầu - Lắng nghe - 3,4 hs trả lời - Cả lớp thực hiện GV: Tr ng M Nhân ươ ỹ 7 Tr ng Ti u h c Th nh Phú 2 ườ ể ọ ạ Tu n 2ầ 3 p 2 p VD: a/ c/ - GV yêu cầu và hs khá giỏi thực hiện trên bảng cài - Nhận xét 4. Củng cố - Gv hỏi hôm nay học bài gì?.(luyện tập) 5. Dặn dò - Nhận xét tiết học - Cả lớp thực hiện - 1 hs trả lời GV: Tr ng M Nhân ươ ỹ 8 Tr ng Ti u h c Th nh Phú 2 ườ ể ọ ạ Tu n 2ầ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : 19/8/2013 Ngày dạy: Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2013 Môn: Toán Bài dạy: CÁC SỐ 1,2,3 (tiết 8+9) I- Mục tiêu - HS nhận diện được số 1,2,3 và thực hiện số đếm 1,2,3. - HS khá giỏi:Vận dụng khả năng tư duy đếm các vật xung quanh. - HS yếu: Nhận biết viết và đếm được số 1 II- Đồ dùng dạy học - Bảng con,VBT,hộp đồ dùng III- Các hoạt động dạy học Thời gian HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 2 p 3p 28 p 1 Ổn định tổ chức 2.Kiểm Tra bài cũ - GV hỏi hs bạn trai và bạn gái trong lớp bạn nào nhiều hơn,bạn nào ít hơn? - Nhận xét 3 Luyện tập a.Giới thiệu bài b.Thực hành Bài 1: Viết số - GV chỉ định hs viết số 1,2,3 - GV chỉ định hs đọc số 1,2,3 - Nhận xét Bài 2: Số ? - Gv cho hs quan sát tranh - Thực hiện hỏi: Trong tranh vẽ gì?(con gà)có bao nhiêu con?(1 con) - Nhận xét và sữa sai nếu có - Hướng dẫn hs nói và điền vào ô - Hát đầu giờ - 2hs trả lời - Cả lớp thực hiện VBT - 3,4 hs đọc - Cả lớp thực hiện - 2 hs trả lời - Cả lớp thực hiện GV: Tr ng M Nhân ươ ỹ 9 Tr ng Ti u h c Th nh Phú 2 ườ ể ọ ạ Tu n 2ầ 3 p 2 p tròn bên dưới tranh số 1 - Hướng dẫn hỏi những tranh còn lại - Chấm điểm Bài 3: Viết số hoặc vẽ số chấm tròn thích hợp: - GV hỏi tranh này vẽ mấy chấm tròn và hướng dẫn hs điền số - GV yêu cầu và hs khá giỏi thực hiện trên bảng - Nhận xét 4. Củng cố - Gv cho hs đọc số 1,2,3 5. Dặn dò - Nhận xét tiết học - Cả lớp thực hiện - Cả lớp thực hiện - 4 hs lên bảng - Cả lớp KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn: 19/08/2013 Ngày dạy: Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 1013 Môn học : Học Vần Bài dạy : be,bè,bé,bẻ,bẽ,bẹ (tiết 9) I- Mục tiêu - Đọc và viết lại được be,bé,bẻ,bè,bẽ.bẹ - Học sinh yếu: đọc lại âm e,b và dấu /,\,?,~,. - Học sinh khá giỏi: viết vở trắng be,bé,bè,bẻ,bẽ,bẹ Tìm tiếng chứa dấu /, ~, . - Thực hiện VBT II- Đồ dùng dạy học GV: Tr ng M Nhân ươ ỹ 10 [...]... Sữa sai - HS yếu viết bảng con - Cả lớp thực hiện nối Bẻ,bẹ - 3 hs lên bảng thực hiện: - HS khá giỏi thực hiện viết vào Vở trắng,hs yếu tô trong VBT - 3,4 hs khá giỏi - Lắng nghe 11 Trường Tiểu học Thạnh Phú 2 Tuần 2 3phút 2phút Tuần 2 Từ ngày 26 /8 /2 013 Đến ngày 30/8 /2 013 - GV gọi hs phát biểu nói tiếng chứa dấu \ ~ - Nhận xét 4 Củng cố - GV cho hs đọc lại bài - 1 hs giỏi nói tiếng - HS đọc:/ ? \... thức:………………… ……………………………… ……………………………… - Nội dung:………………… ……………………………… ……………………………… Ngày:……./ 8 /2 013 Tổ Trưởng GV: Trương Mỹ Nhân BGH Kí duyệt - Hình thức:………………… ……………………………… ……………………………… - Nội dung:………………… ……………………………… ……………………………… Ngày:……./ 8 /2 013 Hiệu Trưởng 12 Trường Tiểu học Thạnh Phú 2 Tuần 2 GV: Trương Mỹ Nhân 13 ...Trường Tiểu học Thạnh Phú 2 Tuần 2 - Vở bài tập tiếng việt,bảng con,vở trắng III- Các hoạt động dạy học Thời HOẠT ĐỘNG DẠY gian 2phút 1 Ổn định tổ chức 5 phút 2 Kiểm tra bài cũ - GV gọi hs đọc \ ~ be,bé.bẻ,bẹ,bè,bẽ - Nhận xét 28 phút 3 Dạy bài mới a Giới thiệu bài b Luyện tập HOẠT ĐỘNG 1: Luyện cho hs yếu - GV viết bảng: e,b,/,\,?,~, - Chỉ định hs yếu đọc... xét HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành VBT * Nối - GV hướng dẫn hs nối vào vở bài tập - Hướng dẫn hs quan sát tranh và nối tiếng vào tranh thích hợp - Nhận xét-sửa sai * Viết - GV cho hs viết đúng ô li: be,bé,bẻ,bè,bẽ.bẹ - GV hướng dẫn hs viết đúng,cách đặt tay cầm bút - Chấm điểm * HOẠT ĐỘNG 3: Tìm từ ngoài bài chứa dấu /,~, - GV gợi ý các từ để hs nói như: bè,bẽ,bẹ GV: Trương Mỹ Nhân HOẠT ĐỘNG HỌC - 2 HS đọc - . Phú 2 ườ ể ọ ạ Tu n 2 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn : 19 /8 /2 013 Ngày dạy: Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2 013 Môn: Toán Bài dạy: CÁC SỐ 1, 2, 3 (tiết 8+9) I- Mục tiêu - HS nhận diện được số 1, 2, 3. số 1, 2, 3 5. Dặn dò - Nhận xét tiết học - Cả lớp thực hiện - Cả lớp thực hiện - 4 hs lên bảng - Cả lớp KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn: 19 /08 /2 013 Ngày dạy: Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 10 13 . thực hiện từng tranh - cả lớp thực hiện - 4 hs nộp bài - 4hs thực hiện - 1 hs trả lời KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn: 19 /08 /2 013 Ngày dạy: Thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 10 13 Môn học : Học Vần
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lớp 1 buổi chiều tuần 2, giáo án lớp 1 buổi chiều tuần 2, giáo án lớp 1 buổi chiều tuần 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay