giáo án sinh học 7 chuẩn kiến thức kỹ năng

10 308 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 05:00

    ! "#$%&'(&)&&*+,$+-$.%)(/0&1%)(12$3 )4/0$%56$78'9&:;<=>:;<?@ ABC -$78D=C5E$>C;5F5 9&GHD<I5E$>=J5F5 9&GHD<K5E$>=?5F5 L/$% M5F5 A.  'N $ OP8              ! "     #$ %     &'()( "     &$'*+ %       &        $,  - . /     &012 #$3!      &45.$  5   6   78$ 9     !CQRSOTUB:;<:>:;<= E$<F5< Ngày soạn : VWR <DTBXY3Z Y[0&52[ 1. Kiến thức :;$$<(1!=>+ +?$3!@A.B  (C5. 2. Kĩ năng DEFG(2(-HBIC;$JK!#! DEF! 2+L+#$BMNI$$1$ DEF1GO2*$8,(B*+ 3. Thái độ P# =Q$O<$;$+I$(C;$ ['\$]^[ 1. Phương pháp:R>;$,(JS$!JT#+G(UJV J1$K! 2. Đồ dùng dạy học. 7!+, $#$G0PD W XY+Q [(_5`L$%/_a>'9&[ 1. %n định tổ chứcDC4'b5 D@(!E. Z(KN*;$ !,(;$ 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài học : &X"c4'b5@DP&$:0*B>2<$;$%J=Q@W2$3! (G@YB5$'S[ 01!=>J+ +?$3!L$@A2 \   (_5`L$%&d,%)(12$ (_5`L$%&d,'9&e$' L/$%%']-$% <cf <cf :f (_5`L$%<DH8'PeN`,/_$% 1g5'$'4'E$([ :R:0K!#GJ][ TL$1!=>+ +?B   <(1!=>) +B ^!+\ P&$:0$<=  _!CJ$,-`G\ (_5`L$%:DH8'PeN`,/_$% 1g8h5ijk$%eM$%D P&$:0$<=  ($#$Q.'\ 4)AI,$,a$@( G\ &G! $($#$Q.L$  )A,\ ZA(C5 .\ ' 2 bA*!=>+ +?   b * !( 1$\ >P&-`J##J82 ld$%&M>/m$/nD 4*$!$,!=>+  +?C\&G! \ ?!+YB(G@2*     (V (V  ! =>  +  +?\ :0YB5 :0Y B,(S :0;$C :0YB5 :0;$C :0YB5 :0B(W+ :0-` <[,/_$%(14'($%4'b 1FeMjo$%&)5'PD >72*-K!! C  $b  !  =>J  +   +? $?  !  =>  )  B   J  I$ *$$@+ +?). BL$#@  5V,++>  1!=>;$ :[,/_$%1g8h5ijk$%eM$%D >51I$$! *) A.+'W.M+ $#$  B >  (C 5  #$  ! [*$(aJ*$;J $>J    CJ  $#$  b  $1$ WF#K!F( ?[jp$%/q$1g$' ["<4'b5@ :;$WN =;$$'S 7G(@a$@(.#$!c!1$@?!a$@($ $3! c[  b5  G$'  $%'8 D      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> E$<F5: Ngày soạn : :DrXBsX tuRvYX Y[0&52[ 1. Kiến thức   2. Kĩ năng DEFG(2(-HBIC;$JK!#!@+'WA4&*7& DEF! 2+L+#$BMNI$$1$ DEF1GO2*$8,(B*+ 3. Thái độ P# =Q$BUI$W(C XY A!=> ['\$]^[ 1. Phương pháp:R>;$,(JS$!JT#+G(UJGW(+? 2. Đồ dùng dạy học. >7!+, GJ0PD [(_5`L$%/_a>'9&[ 1. %n định lớp: 1 phút. 2. Kiểm tra bài cũ: "c4'b5@4*$!$,!=>+ +?C&G! \#$ N(+YB(G@2*(V(V+ +?!=>\ 3. Bài mới:  (_5`L$%&d,%)(12$ (_5`L$%&d,'9&e$' L/$%%']-$% :f <Cf <;f 41$-TA*(   $3!$?!J$? -T+#de.$$  K#G2,!VG !,(#$! (_5`L$%<D'w$]5`L$%1x51 5'N&1x5[ P&*=f;$K!#G gB(W+ 7d2KY$3!WY?![ 4.1$c @( \ 4#$1$$#$a$ @( \ 4+'WA*1$ $#$a$@($32 \ P&@2 (_5`L$%:DH8'P `m&`P8 &'$%&d,`L$%1x5D P&    $  :0  B(  W  +  M$ A(hW+i :0K!#! B(W+ :0YB5$#$$'S :0 W+ <['w$  ]5  `L$%  1x5  1p 5'N&1x5D 4+'WA*1$ $#$a$@(![#$ 2W C $, -NBBCjJ G<$==kJY F=$@a$@( A#$K! :[  m&  `P8  &'$%  &d, `L$%1x5D   4    $,  a$  @( $![ ,YF= Jf =f a$@($$3!\ P&Dl^a$@(J"J (_5`L$%=D,5in&d,`L$%1x5D P&$:0$<=  D@BL$$#$\ ZA1$2)>=A (N(W2 WY _!WYJ$ W2OE!$3! *5.$ 5\ P&-`J##J2B $ ld$%&M>/m$/nD a$@($$3!   O  E!  $3!      *  $  5\ D@-K!N( $mn.$3!$?\ :0YB5 :0;$C :0YB5  :0B(W+WY ) < :0YB5!U *5.$ 5 $@  J  =  =k  =^ =kJ$,A #$K! =[ * jo& 4'w$&', %p `L$%["e%G@ ?[,5in&d,`L$%1x5D 4 $,  c !  U ![ $T+BA$ $ 5 RbB(IA( :oL$ $ 5  B! J;$+Jp 7)WA$ $ 5 ?[jp$%/q$1g$' ["<4'b5@ qW^(f[&#*$! JeJ*$'((C 6 c[  b5  G$'  $%'8 D      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> E$:F5= Ngày soạn : CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH =DsDyRYXRz{ Y[0&52[ 1. Kiến thức  !"#$%&''()* +,#$%& -&'( !./0"1#$%&23414) r'WAL$G=>J$#$=$@$3!>=A 2. Kĩ năng DEFG(2(-HBICK!#WY4&0@G(@$T>   $3!4&0 DEF! L+#$$!sCJY(A(KYBO5!1$ 3. Thái độ (?$JL+#$B(A$N ,( ['\$]^[ 1. Phương pháp:R>;$,(JS$!JT#+G(UJ1$K!# 2. Đồ dùng dạy học. 7!gb2b  6W[I@JB!(IJ(;J.?JFB! [(_5`L$%/_a>'9&[ 1. %n định lớp: 1 phút. 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới:  (_5`L$%&d,%)(12$ (_5`L$%&d,'9&e$' L/$%%']-$% :f <If <Cf D@(!$qW^$3!;$   P*  A  K! $  ;$   ) $#$<$21$ (_5`L$%< [y,$e)55i#$%%a[ P&*=f$#$! #$[ tRb . ? BT(; S *$*$'((   h$o WGi tSBB!(I  YL WC@$Y.$ =*I @ t4)$m^5I$ n t_!#G"0PD W2b P&@(!!I$3!$#$ ,( P&*=V;$$.^ (f[RbB!(NB;*$ BTTT(W**$ (_5`L$%:Dy,$e)55i#$%i(D P&$ :0K!#G" ""0PD6 P&$BT(fK!# 1b #$,(2! #$  > P&@(!!I@ $3!d,( P&BO$ ;$H=Q I$,+,>#$!@ Gn(f 2,( $!G(Tb  GP&S'$Y B*+,+O P&$;$B(W+ % :0B(A$N ,(V+' $C t#$,(*$#$! #$ $3!#  tZBL$#$  ,(BT(f =*I@ W2b t&gBL$G=>$3!b  t  :0  K!  #  b    = $@    B!(  I  2+  Q$ N =n=$@ t:0=1! 2KYK!#  W+ :01K!#Gg  0PD@W2b    7   ,(  !  !  =b .?BT(V@K!# #$,(=1! 1$2K! #C0PD%YB5 $'S <[y,$e)55i#$%%aD   :G  =>J  $T  > e((2W $,G .    $2$   C.-<J   R  $@[  5  BC W R=k[=^=k 0Y[CI :[y,$e)55i#$%i([ :G=>J$T> [, G   J   bJ  C ;J$, J  $@  $,  $#$>  =A+ BQ$@((M(S .$    R  $@[  5    W >R=k[1=k =^=k 0Y[CI cf ld$%&M>/m$/nD ,@a+b '\ 7b .#$1$ c@( \0PD u$:0)g$?I$ bb   P&##W81$ ?[jp$%/q$1g$' ["<4'b5@ >4;$(Q$vw($,W2x 7G(@a$@($3!b -! c[  b5  G$'  $%'8 D      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> E$:F5? Ngày soạn : ?D| Y[0&52[ 1. Kiến thức 56 !0/7+/11/,4189:; 2. Kĩ năng DEFG(2(-HBIC;$JK!#! DEF! 2+L+#$BMNI$$1$ DEF1GO2*$8,(B*+ 3. Thái độ  uI$JWY A ['\$]^[ 1. Phương pháp:R>;$,(JS$!JT#+G(UJV J1$K! 2. Đồ dùng dạy học. 7!:yz:" [(_5`L$%/_a>'9&[ 1. %n định lớp: 1 phút. 2. Kiểm tra bài cũ: 4 phút.CYG=>b a$@($WY)$?\ 3. Bài mới:  (_5`L$%&d, (_5`L$%&d, L/$%%']-$% { (_5`L$% <D y,$e)5 &} 5_( 1  / &'aP$&d, 5i#$% i([   P& *  A  ) b    -! u$:0YB5$S[ :0;$ C | 0PDJ  $#$  :0  #$ N =n :0YB5J$#$ :0 #$ -`J W8 [i#$%i(~,$'D T> =$@[ 7b -!B$ @W $m $,2W e([ t'J$T7X$#$W K!J 6{ { CYG=>b \ $T>  $3!b  \ " 7b    = $@  W} $#$ \ P&##J2B : >[7G(@1= =kJY[ u$:0;$C| YB5$#$$'S[ 7>! ,1==k $3!b @A(.K! A)e.$c!P&* 7&\ 01 C  T+    W  2  $3! b =~!2 \ P&##J2B u$:0$<C   |  2  L+  *  +'  I$ :J(CY %W*$Y $3!b K!! u$:01$ABA• 0PD]€ 7b $,@2) $,##5a$@( \ (_5`L$%:DH8'P1g5x4 `($5i#$%i(D u$:0$<C (Q$|2K!#:"Y B5$'S[ -`G=>+  b \ 7>! B>;B+ \ "7>! ,+ b   B   ,(      W \ P&##82 l•$%&M3/7$/nD :0;$2B$.W 7>! ,b @A (.K!Ac!4&7& •N(B>2<$$3!b  4;$+vN($,W2\x  :0  G  W   ! :0$<C JY B$$Y B*+JYB5$'S :0YB5JB,+ -` : >,( 4>=A,((CY :0$<C YB5 :0K!#G2 L+  *    $< C    Y  B ,(YB5 4>=A,(YB5 $#$  ,(  #$   -`JW8 t,@((M.$ J CW $ W,+J>=A+ BQ$J>=1c R$@5 - #  *$ R=k[ 71=k R^=k   :C  T+  !  8  K! (2W  X25CW $ W,+ "0Y[   0  Y  C  I  W} $#$+'C 7I*#[   7b     2  )  +I! #  #  B  5      @(  (M    !  # # 7b    .  2 W 1$G$,=A+BQ$ [x4`($5i#$%i(D 7+ b e( )2W $, JB2 *!> J$,  *!    7+     b     $, =>G$?L !(.K!A)e .$c!4&W  4&!W  ?[jp$%/q$1g$' ["<4'b5@ 7b #$.1$@( \ c[  b5  G$'  $%'8 D      E$=F5c Ngày soạn : cD|T|z Y[0&52[ 1. Kiến thức CYL$G=>J$T>  >$3!bW2Gbh$, Ggi 2. Kĩ năng DEFG(2(-HBIC;$JK!#! DEF! 2+L+#$BMNI$$1$J+'I$ # DEF1GO2*$8,(B*+ 3. Thái độ (?$JL+#$B(A$N ,( 7TL$+ 1!=>J+ +?$3! ['\$]^[ 1. Phương pháp:R>;$,(JT#+G(UJV J1$K! 2. Đồ dùng dạy học. 7!gG6JJ"]Jr:7 [(_5`L$%/_a>'9&[ 1. %n định lớp: 1 phút. 2. Kiểm tra bài cũ: "c4'b5@$T> J==kJY$3!b \0 #* 1$\ 3. Bài mới:  (_5`L$%&d,%)(12$ (_5`L$%&d, L/$%%']-$% :f <cf 7b  W2  G h!(I+i  $, $T  > J  B. .JYT 4&0 7bB4&0$,$T> +<$>+ &,$,2,!2 \ (_5  `L$% <[ H8 'P &}  5_(3 /$' /j€$%3e$'e-$&d,5i#$%]F$'H$'[ P&*A!gbW2GJ .I$*$$3!, 7X:$,$T> 2 \ P&BO$ :0)a$@($3!'J $3!CW $ W,+ 7X:=$@  W}  W  +  G\ X +,L$G2 \ PYI$;$3!,\ P&*A!gW@=~K#G WM(e$3!b u$:0! 8N $a++?  BA P&;:YB5JP;:0#$•J# # 7! 8IW2=~!W$#$  \ :0K!# :0YB5-#$^ ! :0YB5 :0K!# :0YB5J:0#$• W8$  $m :0YB5 <[i#$%]F$'H$' "5i#$%,8.4@[ a.  <+/1 : 4  W J  e(   '  J CW $ W,+JC W  # WR=k[ XM(eW}$'Y 7! 8IK!( W25CW $ W,+ $R$@[ X}$'Y =0Y[ &CIN @+' C$@ <Cf ?f P&$$T+C)a$@( Y (_5`L$%:[H8'P&}5_(3`keM$% &d,5i#$%%aD P&*A!gbW2  W2.$3!b\ 7P$,$T> 2 \R$@ W}W+G\ P&$:0$<=J Y BN ,( 6+? 4) WY![ 4a$@( # 7X: 7P ' 0. BL :G => DC W $ W,+ 0. BL :G => &^I 01  # #$BT ]F _# G]   Y WV P&$$T+C)a$@( Y P&  8  2[  W  +    ,!  L$ $,!$T> +<$>+7X: ld$%&M>/m$/nD @b$T> +<$>+ bW2G2 \   :0  K!  #  ! 6"] 4>=A:0YB5J$#$ :0#$•JW8 :Y BN ,(  W+ 7d:0YB5d =J  :0  #$  •J  W8  :[i#$%%a"5i#$%&•@ ,[ T> [4W Je( 'J CW $ W,+ WR =k[ XM(e 5BCWJ$TWVY !     K!  Bo   # DC  W     #  = $@N K‚> T ^ $R$@[ X}BC W =0Y[ &CI[+'CN $)! :cI[2+L+ ?[jp$%/q$1g$' ["<4'b5@ 4;$+vw($,W2x 7G(@#$>$3!WA2B^WA.` c[  b5  G$'  $%'8 D      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> A{r;<JK[I:<[KJ[JKWzv!J3C3K3I!T . D      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> E$:F5? Ngày soạn : ?D| Y[0&52[ 1. Kiến thức 56 !0/ 7 +/11/,4189:; 2. Kĩ năng DEFG(2(-HBIC;$JK!#! DEF!. :DrXBsX tuRvYX Y[0&52[ 1. Kiến thức   2. Kĩ năng DEFG(2(-HBIC;$JK!#!@+'WA4&* 7& amp; DEF!. D      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>F5>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> E$:F5= Ngày soạn : CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH  =DsDyRYXRz{ Y[0&52[ 1. Kiến thức  !"#$%&''()* +,#$%& -&'(
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án sinh học 7 chuẩn kiến thức kỹ năng, giáo án sinh học 7 chuẩn kiến thức kỹ năng, giáo án sinh học 7 chuẩn kiến thức kỹ năng, Chương VIII. Động vật và đời sống con người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay