danh gia tieu chuan 1 truong tieu hoc

7 293 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 03:00

    !!" #$ %&'()*+, */ %0 12#34/'()*)5/655)78/' 9%:;/')<=/>?+9@A/BC-5//2   !"#"$%"&'$ ()*+,* -*+#*+'(.  2D:/,5/B /0121341215  !"#"$%"&'$ ()*+,*/0121341215 -*+#*+'(. /0121341215 E2B:   !"#"$%"&'$()*+,* -*+#*+'(.  129F6*+*+,*7'89*:; < G2HF?B,/F4/-I=!&<>#*'?@# 9* J26@88 A1#)B<><<C7!DE,9  *7F= Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c G=  G=  G=   H8=  H8=  H8=   AI-#*#*7F= G=  H8=  JĐạtĐạt K<>*(*##J=LMNL)     !!" #$ %&'()*+, */ %0 G2#4=*/3;0K8,;=8=-L/* M;K6-N@B?;O@B?4=9,;0+9C@A=3)*3 ++, 8?P784=Q@,R,?S9F/65PT/? ?B/@U*/2 -*+#E" O G;"O),; PQ)F FRO<",E(R7'8"*+O (. ;PQ*#. -*+##%"##S G;';T*+ B )B<> 2D:/,5/B -*+#E" O G;"O),; PQ)F FRO<",E(R7'8"*+O (. ;PQ*#.          -*+##%"##S    G;'  ; T      *+      B         ) B<> E2B -*+U#E" O G;"O),;PQ )F FRO<",E(R7'8"*+O(.  ;PQ*#.-*+##%"## SG;';T*+ B  )B<> 129F   G2HF?B,/F4/-I=   J26@88 A1#)B<><<C7!DE,9  *7F= Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c G=  G=  G=   H8=  H8=  H8=   AI-#*#*7F= G=  H8=  JĐạtĐạt K<>*(*##J=LMNLV 3. Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của cc tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học.  !"#$%&'( V%WOKX 2-7'8FW)(*7XB<@"DY) (*7B@P7M'OX 2-(&OZB<@"O I.8( 2T(R(*+*+'B<@"O7'8() (&OZX 2[,##"*#(*7"(*7 #7'8() (&OZX 2### )B<>\&'*(RX 2#'*#J )*+',-.%/%/01"$%2334356 -7%/"$%&'( V%WOKX 2 !"#"&'$X 2L*%*!'P!()#,*#*!  8(*+ I.8( 2H!"#"&'$ 7'8() (&OZX 2]*7;$OJ:,**#$O7'8() (&OZX 2#'*#J -77681"$%&'( V%WOKX 2-7'8*+*+'(.= ^ !"#"&'$ \'*+<BM"$()*#.X ^-*+_*<`7'8"*+O(."*a'B"#*# P<C"*+;*;"*#.();PQ,b.,#"* # )(*7B )B<>X ^-'*#*#"SOP**#(*7cR*+O *#(*7*a$()*d**+B<@"OX 2-(&OZ*+*+'(.= ^ !"#"&'\' O.(.(*+*+<BM"$()*# . )B<>X ^e*UO*+B<@*+*+'(.;PQ)*F")*,;B) B<>()##"97X ^]_*<`7'8"*+O(."*a'B"#*#P<C"*+ ;8(*+ #)(*7B )B<>X ^-'*#*#"SOP*(*7X*d**+B<@"OX ^f<Bg_, B<> I.8( 2H !"#"&'$X 2L*+_*<`7'8"*+O(."*a'B"#*# P<C"*+;*;"*#.();PQ,b.,#"* # )(*7B )B<>X 2L**,* X 2]*7;#*#"SOP*(*7X 2]*7;,*%()S X 2]*7; #)B"*a'B(R8#P<Bg  )B<>X 2### )B<>*#*# #X 2#'*#J 4. Chấp hành chủ trương, chính sch của Đảng, php luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý gio dục cc cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường. -7(3(&'.1!91':;3!9-&; <=1&'>(9 3-/%>'6?379 81 &&;<=%,8 V%WOKX 2-*+#E" O G;X 2O),;PQ)F FRO<X 2-*+,E(R7'8"*+O(. ;PQ *#. I.8( 2### )B<>*#*#(*+O),E ";PQ #O )B<>X 2]##" G;"FR";PQ *#.\&'*#*#(*+O) )B<>X 2#'*#J )-7.0)%%(43)%%0@!$%&'( V%WOKX-*+##%"##S  I.8( 2Lh*8(&* )B<>X 2### )B<>*#*#(*+*+ ##X 2#'*#J :;6);%A'.-7,+1%%/01B V%WOKX K)B<>"##"")aB)B<>*+ U#BT*+ B ) B<>")i'T,94jkI444kTG2]e[G-)41kWkI444  ]B<@]e[G- I.8( 2### )B<>\&'*#*#; *+TX 2]## B\&'X 2]## 8))B<>*#*#(*+*+ TX 2#'*#J .  2D:/,5/B / 012 1 3 412 15  !"#"$%"&'$ ()*+,*/ 012 1 3 412 15 -*+#*+'(.. !"#"$%"&'$ ()*+,*/ 012 1 3 412 15 -*+#*+'(. / 012 1 3 412 15 E2B:   !"#"$%"&'$()*+,* -*+#*+'(.. trường. -7(3(&'. 1 !9 1& apos;:;3!9-&; <= 1 &'>(9 3-/%>'6?379 8 1  &&;<=%,8 V%WOKX 2-*+#E"
- Xem thêm -

Xem thêm: danh gia tieu chuan 1 truong tieu hoc, danh gia tieu chuan 1 truong tieu hoc, danh gia tieu chuan 1 truong tieu hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn