Luận án tiến sĩ : Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công

241 639 9
  • Loading ...
1/241 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 11:25

. Phương pháp thiết kế hệ thống thông tin kế toán 66 CHƯƠNG 3. KT QU PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN K TOÁN VÀ NHẬN DIỆN YÊU CU MỚI ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN K TOÁN TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG 69. CỨU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN K TOÁN BỆNH VIỆN 10 1.1. Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán 10 1.1.1. Bản chất của hệ thống thông tin kế toán 10 1.1.2. Vai trò của hệ thống thông tin kế toán. viện phí 138 4.5. Thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong chu trình tài chính 145 v 4.5.1. Thiết kế hệ thống thông tin kế toán để hạch toán tiền lương 145 4.5.2. Thiết kế hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ : Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công, Luận án tiến sĩ : Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công, Luận án tiến sĩ : Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay