skkn MỘT SỐ KINH NGHIỆM NHẰM NÂNG CAO HAI MẶT GIÁO DỤC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

15 425 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 20:03

      !  "#"$%&'())'()* +,* +-./0* &123-$()(4)$5&67(48(49):()$5&;<= +>?@ABCDEFG4H(GB= +(IDJJGBKLD= +MNOBPQRS BTGBU ODVKLDU WMNOBPQRS GB XYU VFGBZSX@B@?[ 2CKLD@\ ]^LB_BK4H(EFGBTGB` *+)CaBE/O,Bb4H(FG_ A,_Z/_` <E,BFG^4)Ac` W<E,BFGJ <E,BFG4_F?WaDd <E,BFG"a(<)&  !"#$%&'() -OXYCA, ^/LD*  * +( -O* -ON= Trang 1 ,-./'012234 5647'89:&*5;.:< ,   LEVeK_AcPWYTVeYCSF _ZGB"TXYGBPAcfDab_F? YCSDKLDGB4_F?KLDg4H(hA,LA i b_F?./LD_ZP.SFGPA,)aj_Z AckBRdKLDGBT LDZ?_Z(AFS/. O4H(BOFNPFlPe0KAcDd_KLDGBPl .Od_KLDGBBObLDFZPadFLDAc 4H(BYDP@DF?D mRS BTGBFbDCS?@_ZWIWaKkY_Ac P.nLDFZXK_F?KLD&aBTGBFbDC oa pqSDCa/_kCaBAc^?C./ _F?DEd_KLDF.BAB_BEJoC/LF.c TWjArFES?DdKDJ Da_F?KLDGBdkDDElKDJbP lsPeFtTSG?_]D P0aPWYuWAGFcP bAcdR.Qva HWYRPdkDDEDJAcjLBA,S?PA,BZS A/fID]DDJOT_ZPCSwP  "EFGAc)2d_KLDA A,XRDPA. BAB_BFWLB_B_ZPFJFS?_GB?e CeQEPiwQEFCevDYAO K_]Dx Da_F?v0DDd_KLDPFGp/LDyA, X OdFLPdQA,Vz_jLBF{  !"#FGDDERLXYKd_KLDGBP .BB@zAcEDZ?_ZCVDGkAG LS $!"% & "EFG_ZBVdPAc_F?KLDGB.FlXFL _Z(FL OBYCSGBKLDP4H(AGOBY _ZPAcVe_Ca_ZPXRDGiP0DOFL |SLCePFPbWOaFAAP@PSLFK_]D 4_F?KLDGBW}R_KDJPkDA_a  OFLJ_BqDkCePR_K&~/_4H(l@ EbBTFG_VeQvaFAcPAcVeBE ,B_ A,_ZP.T.FlQvaKAc_F?KLD? GFGe0KAcYCSWaDd4_F?KLDAcS D~LAPajAcFDtXYLGBDJ BZ_"Sls_F?KLDFiXYBTPFiXRDO i_RGBFDBALBPArPaFCBT 4_F?KLDGBAcvCPVePP/TDDCaF _DEXLeQfaGBDJBZ_]pAJF/OCK Ac 4_F?KLDRFKCTJR_i BTGB Trang 2 4_F?KLDGB@EPRFOB_DEXL (Ac•BTPBT•Qva(AFSPDaD~_F?K LDGBFiCLAcT_ZPFiCLBT T?CFGAc&~/_P_F?KLDGBBYDXLbBT FGQva?IW. 4_F?KLDQRS PVeBTGBDJFNFbDCPVe /TPvC_Ca_ZKBTGB}DRkA,_Z L4_F?KLDdOBFB_T_DEXLFG_ A, _ZFAcT_ZFJo.P"YF(AG vQ_N LBjAc/d€ LBKRC.Dl K"YPR.?"EFGAGP_ZA,Q_N{•E_ @‚PFdzXFkBOW CKDaAcP B_T KDaOLP ANKkAGBZaF/OXYKCa_Z {HJ,DAc0DjRSPFJ,0D0DjAc‚)OPDacC aB/OPcCdLdB_TAFnWvLSJ_ZCFd z@ODOTbAcKAKkAG.Keƒ„D OT LB_ZDCLXYE„"RS_LDK QvaPKkYbAcDd__ZP~WLKAc_F?KLD GB•Ac OBFAcQS?kOBQpFG_]D^FSPAc@n kFG_]DPAcdW?CaF?PpB_]DFD~ @PY_BD/./0IDIK_]DPAcD_]D/FS?XkP AcDA,_]DQ]DADt/d/_Ac_F?KLD GB (..DCP_F?KLDBYDadRADƒ.EE DCPWOEFJDAcP/d€@._{‚DlBY.Da_{RD‚kG €.AODG_BeF LES?@DQvavLDB. '!"() …QvaLSP/ONAcDcEPeKAcR A,YLPniw{(DkD_‚@@OG{†D~tB‚P 0DA_x_DfPA/OPF0.b_ AGnkC".v_aO ePTWOK_ p?!kS}SSdDPtP_ CFTWO"pAdvi.{)/Y‚"RSDak _DiFJ{.Bp‚S?/dT/dWGD~_K /ONAc(b_QkvF]sFOL‡p(.DDc PWd]R_/ObAcDd__ZP_WBZSBYW0 /0PI• OPkSCe?QEPCOP SE{dAC‚AcAWNQ]DtPXLbAcFGAc@] /T{PF‚6j_LCQvaAASPOBQpF0.BqDjZSP cWCPDpSˆ.T.@SƒSAGDI"lb.bQ]D AcPFd!PDEEC@Sd_CSDJˆD}.Da W]pKJ CSdYPRS/./0bAc Dd_KLDGB^FJAc_F?KLDR€XY_]DDl BYCSwPBYN_LDFD~BPCeK_]DdAc.FG_ ]D}_]Db_RSlPlAc_F?KLD•SD~ AcgzFGDt_]DhAcEIPNAG_RSkSTRSA,G? ‰GDPKae_BPFbvPWYuTECFdFf_PWv_BK acŠ.PKLDGBDadFL/./0AFdz?Dp)bP Trang 3 d_KLDKSO/?DLDP OLSA.Da/_C e4H(FJFSP/d4H(  .0 PDKLDK SOW}/LDKWYRPaFGVsAc^?C.PE O4H(lX_P€*O?@PAAQede_F?@A Fd_KLDPƒO_F?A0SFGd_KLD(a AJYCSl~F/Oe@PEO_Zd RP_ZCelX_P/QvaSB_T)be VSPRDK_]DB_TDCP_]DS.@T WOPJDlPWIAGPAPlPA,/‰NDJP//O eFQvaPJP TWOFB_BlCOP?AGAP AcPLA,WscPEOPFBCDB_BPFBCDCeS …S?PnBYJbO.FBan_F?KLD&aWa B_F?ALJPDaB@dFLYCSODcP LXYd_KLDWNYA&aO./__F?K LDOdFL/_YDPA.BAB_BKLD_C,B .AcX_?D/IP.AcX_!v(Ac?D/Il‹B]/d /VDa_D_SD.HAOPFD~RDPY_F?FAWN_B  (Ac!vJCWdsd_XYPOXRDR_ OP/b @SdKLDF/dBYWcnJDA,O.   (3=>> *+ &, …4_F?KLDA, €CPXRDR_KWa"YPK^ 4_D)LPKd_Zz pBrKkY_Wa jABCDAc …4_F?KLD0VPsPJDl_CAc OBYCS DdF.?cOBQpFGGBKLDkg*O+@h …"an_@Sd_WaDdLJPS?F_LDPS?Dd FbF …)@O_BZSkXRDOFLK_]D …"an_ GBBbF?/_ PDCa -./01 "@0D`…`*dA,^4_D)LAcBRdKLDGB \Œ"RSGB[ŒK0D`…`.]DAcPDD]PAc SEYAO/OXYKGBkB …JaGBKSODeWJg2*h …4s…-_…^J=…>O`•…-‹D` …(]D.Y/./0BYBZpBJPcFL …"EAeBlD …&aEBZSBYWAYaEP./LTXRD0D ._gDQBE)j&P^JŠAP"j(F_DGF @CPaPJPPpPW_Pˆh …-dF?Ac/_tBP@AcdPX_{‹‚ …AcA.Ble0 …GB._WL Ž(S!H0ŠSgDP@DPZaBh Ž(S!RDgEOPD]PJWdsh  Trang 4 ./' $2345678,9"6:4 5 "8!-; .T.O/€emm$O/€K/dLAcBY. RDK B_TPAcFiDZ?Fia K B_ THJFSAc_F?BY/diRLXY_ZTCOL‡ .@SKBqDk_Be@KQvaDEYDWYEFlkSJ_F?. F_F?KLD.?BY.BqDkF0 Bz,BC DG …ekPAc_F?KLDGBBY.lS?DO‡PBYDT IDWIRIKAAcE_ZK"YF(AGc/JVDGP BY.D_]DDkSoOB?DN T_F?E LDFZKDJ …eAc_F?KLDBY.{b‚FGBZSFPBY /‹‹EQfABCDPDWTLZTBYdFS?DO-S? DOFdJDG  YD.A,_]DPWAc_aO JYD]d€AcJYDPpAOJpno A,bJYDAOkS …eWPAc_F?KLDGBBYAc.S?DdFbF.S .CSEP./OeRJDGBZFkB _ZK DJ&wSQXp.W?/OeDGCOp/d {)PbPDv‚Jo/d]/NBP/d_BeA,S?@KcCn AK …eA_F?KLDBYkDA__]D]PBY |AcƒE_]DHSDEDA,.Jic.f€PLWa O_aeQfBY.qD PpI_T{tPQ]DAc‚  OkS_F?A, d/S?KJd__Zo! CLXY $$<;7=>73?@@ &E_ZJBYTA,RDAJYDSLFK_]D (ADOTTA,bkSDa_Ac„]d.OBFG GBKLDupBYOBQp@nlSLJDTFYP~ TDRDPJˆK_]DHJFSAG?/BZ_GBdvJD TX_D~ ?@?A?BCDE? • AWPLu • RaAc` • DjdDt •  • ^zmR(QPDtDDAG<)&P/O/./0 • (d)L&tWLPDaDJDDAGd0  • mv(&yPkBŒ<p"d=]D • mvŒ&y[]DgkBW*]DPkBBpRS\]DPkBBZ=]Dh • Nk-O2_]D ) FC/TD0D`•` • ) 4sx-_x^J=x>O• • )C-TDEUx-_•x^J Trang 5 (0/O • Ho]Dg^zmRh "TTJDTFIDWIA,_a?dOD_dFL &FGH("NXBO F@@?K0D DGFG_a .;I +. 9?BJK?CHL?MHNC? )F?ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ4Gˆˆ (Sˆ_ˆ0DˆˆŠRaˆˆd_ˆˆˆ …"N€Acp•BˆˆˆQvˆˆˆSL …2ELCWKJˆˆˆˆˆˆˆ *…)P?ˆˆ(LBˆˆˆ2ELCˆˆˆˆ …)P?Dtˆˆ(LBˆˆˆ2ELCˆˆˆˆ =2EˆˆˆNˆˆˆˆ]DˆˆˆˆJ •"/L/OJˆˆˆˆˆˆˆ U…mOBCK0D`…` …) ˆˆˆˆˆ)C/TDˆˆˆˆˆˆ …eFZvD0D`…` [(0/Oˆˆˆˆˆ2ˆˆˆˆˆˆˆˆ \_WCRLSˆˆˆˆ `€?BkkK]D0DS ) ˆˆˆˆˆˆ)C/TDˆˆˆˆˆˆˆˆ •D./OPNJFG4H(FAc  W9?B?CHL9. <ZS.AcQS?XRDP_Z]DDJS/d„HJ„ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ <ZSC/LJ]DDJE„  <ZS.Q‹JF]DDJ„ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ *<))2.NJFGAcF4H(„ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ &FGH "T/TDaQ_K_dDdBA,XBOdE IJDTdX/?/_AiWCW|PAcX]PXSN BAPO0DJDaEPˆ•.oTWOZTPO YJ_]Di.d.bJePbWLB_B_ZCBz ,BFGi]DOPCCQRZ/dBYDade.‘^?C.dl lSLFG4H(K0DAGP?L_4H^&GBT.?Dbd Q_F_]D &FGH) "RSWAGOAcQS?iCdkBELCKWY RPKAcOiBZSF?LFGJXLCPV? C"RS ?LXCbAcFGJPb4H(FG<))2 ^}_Je?L.doIDA,b!WOFCePFBK_ ]DJi..T__LXYb_aABCDjc€ Trang 6 BAB_B_ZHJCeP Ki]DdWOVicPiSe /dBYWkWO]/T{"@dFS‚  SDT?UVAWXYZK[GA ! +A"B 2VKLDA,Q]D/KGB(.C/OXYBPb!WO GBEDa0DFJFS/DVKLDdPd@SK _O]Dƒ.dpk …2jwj …Š__WaGB …?_F?WaDdg"N€•ELCh …(aXSAcGB …]’/OXY …]’_WL …]’DD~i]N/“ …-TDLBZSB ! CDA>EF:((G ;%( ”eV)2POu_]D.TB_S/Y0 XYPB_S_ LDKWYRPDdFL?@RKPdddAF _Z_]De _P B?WJF B?WJ- F J/OPpBrƒzOWaDw "TQRS DaBT XYEPDEVNOBBJ@.an_ WaP_ GB0a_CP_LDHJo.W@W_ GBDaFL@BY Su_/dBYnYDLDA, WVCGB@0DdvD_dFL Ž&B\OHQNK[GA • GBA(S!N)L • GB<.B(S!N)A • GBB.a(S!H0-_ • GBB.H0T(S!NS • KXydNYŒ • 2s(S!N)lF(S!N)} Ž&B\J]JFP • H’H0^Y<(S!kŠS • H’N<A4<"~N&(SL • ?(<(S!NpS/ Ž9?XH^?C_`abHbJ?c  GBA]’DCaKGB/T_OC@P V,BFW__/OXYFDD~KGB@P_P/JP0D F.W___F?KLD  GBB.B]’FD~BKGBPY_BDIDIK_WC FBPB/OCpBr_WCSO/‹DFA?PWYXYV@WF W__GBA/OXYBKGB@P_  GBB.a•-€N_LDFD~aFLKGBPBR d P/O,BFGGBAXYGBaFW__/OXY4H(  GBB.H0TVe]’PD_CaF0.PF0LPT ZTVBZ_"aPAcVe Trang 7  (LDFZKKXyFXyGBFQRS /OC/]APW_ _GBAF4H(  2s4_D_FL LaXSKGBWCnAKGBDJPW__ /OXY@SVBZ_"aP4H(FJJKGB  VA]’_CaKVPID/OXYBKiVF?PQOB C__VF?FW__GBAV,B Ž.dAWVAH?efC "RSdFLOe@OEFG4_H?KLDHJOWEwjBz ,BiEA,oCA,/L,T_]DEP./IB QOBwj_]DdAcpBF_S]]E  p_]D.@FDIg)2NAOH0h  pGF._PGP gkBjAGPjxD… bQ]/ox)24s…>OP-_…WJjzWx€L4sP-_PWJP>O _Vh  pb]D.z/SOTD HZ•D?N“(DaDP@DPSOPZaDC a”GB[@SdvBF]DO?GB\PdpO]D _c]DSTYP}D?WP/dpP/dNB_WT/O QRS W_W/TDTDSO/‹D4_F?WaDdRD FGd{•D AcQS?/dWP/dDWB‚nv@d~B?]DTJD TnAdWOA,AG.]DSOi@kBP/OeWNs ?/dT]/NBWCW|RD_YPAcdvQOB]DjC]D(S! N)AgGBB.BPjcDa._LDF. k/_… sKGBh/|D~BF_LD]D)ADBYpBWCOWaHJFSP W}/Y0F_LDKDJ]D)AviipB]D(OWa@?"O GB(0_B_WT/OPbW/OD@@CA,TDk?d ndaF?]DW}bRsFi@D/|D]TD/SO/(c.P 0DFiX K]D(A,QOBCWJxC/TDE ŽgJNhYi\HB\j?QH …)aXSAcPYFaXSKGB …_]D‹BaXSAcFF]’Q/OKBZS …•NFABCEDw/JPWk/J)2.eFA?PBkk BP|SLC/OXYEk.TA,/]AEF+)2giXyGBP 4_H?KLDw,?DPˆh  p(bXNSA,~?@RKPBYkS/OKE d_FL_B~-~bXNaXSKGBJBYEI L _JC{"_EWsz‚H/. SVnBYkS/OK  +*B3H :"G *5H :"5 1 (OAAc_]DK_F?KLDJ_]D F?KDaJKDtY_F?KLDFDt_]D bAcN_LDF/OXY_ZKdOuPTd__ ZCLXYJBZSF_F?KLDBYjYDPT(OA PDtIPCSWYaF?]DDJPAc@SdJ€CSJ IIkSoOWaPFRc B?BBZS@0DdS?@TBZS.D~W} _fADcAGDa@(OS.BZS/d.OA,J_S dDBYO~B_F?KLDCAcdS?@AOWDa Y<ZS/dWOAcN_LDCSw]DDJ„(Ac.AO Trang 8 „JDIDA,/OXYBK]DDJ„dXB?BdvD _dFL • dXaXSAc • dXaXSKGBWjDWY__C/TD_ • dW_F_/Y@0DPXyKGBg_FL,Z kSOKDtTh • )2aB_/YW?JA,kSW_FJ • ^@WCLBZS(LJ….cTpB_F?K LDE0D • (?DaEXFGBZSFQ/O..BKBZSF • kSELCKBZST?CFkSb/DƒT__Ac,B SD~Dt LD€  I8 5 )@_F?KLDOOCKLDFOSe OCkXFJRSc_F?KLDOBQpP@nkP FGGB]dP4_F?KLDw Sk_]D/~B_/. /0X_JBnAaEPFJFSWVCGBBYCA, _DZ? - CDaRDYD_@n‘‡FG_F?b FAGDI/./0KDJX_JBFaE - -LaF?FqWNDaRDO‘B‘OWa - )AGƒ?D/y0EP/y0B … _S?RSO/‹DKDJF‘/IBZfb HJFSPOCKLDd LVDGaCGBV/O ATD/SOTD__FLBKGBnAbWLB_B/IBZ /SOTDPB_SATDPi.QRS BAAG@GOCK LD/d~Dk@ .BB?WJP.BRJ?@QRS  DBTGBEP@kD_]DYDA, RLP@ n?d L?Dp_Ca …RkJDg( /TDTDg=Bph)CaS}DTL _P B? WJKFJ.eA,_P_QkP_Cn.uWOA, _wFBCDi..AG/IBZfb …RkJDgGBAV,B__iD~DCSOK_VS?A bWC.TDEPDFLEPB?WJbFBCDaXPDITDQkF ?’Je/€g=Bph …RkJDg)(Q‹K_F?KLDg=Bph  (?ATD  (?/SOTD  (IFBCD/SOTDP/€EFGiF BCDzS]Dea0tDIP/T_PY_Pˆ …RkJDgmRS /OC@Gg`Bph  (ICaXSP?/OCKAcPK"P"aP)aPˆ  <RdZTg.‹Bqh …RkJDgl4Y_BIDIKg=Bph 4_F?KLDY_BbIDIPQ]DQ‹bS?@KF. TYXSO@_]DO@._ …RkJDgm&w@.]DaKg=Bph Trang 9 •‡FGds0DJ]D. /L~WLAEDP CPO€PDzDP •VPRDJFRDeVPNAGLBPAGDPˆFJGB\ FeV=P•_]DvSJFWI@.bQpYDGŠ.P@_ Ze/‡YFN?nANAGRDPJYDPJWC_P pIPtBo_]D •)~€Fo_]DFBAB_B/DWB/y@WDaF BpjAC_/Oe/y0vA,]YjDGODW–—Q]D CSOO/dTG–—WDGPJDTWDGPB@/O,BFG € P_GbWIFGJYP ] J*KL463&M "TGBFOBP0DpBPDCaEdvW_D_/OC YCSi/JP/OC"aT/OCCaGBKLDGBO Ca] XYF]’K^_ GB. /TDdEK4_ H?KLD”Dw@PDw_d.__QOBCFC/TDPjc n.bc/]ppnA/NBcEIbF_ HLDSd LAcQS??ZP/?J/dWsXzWke dddbSEFGP.FDddFGPFLDBYG GE_F?KLDn_F?CSWaDdGBPddeZ BAB_BDG2fZAcQS?jzCS XP@A__LfT pPCepB_]D^_F?/d.Ja/Oe aJ/.Ddd__Z (PdlIBQOBcTLPAcQS?]’c P ePˆ}DDBBp/OeWYRi.pBFL_ZC LXY 4_F?KLDBYDaAc/‹‹PeQfFOBE(u_ F?BY.LABCDDJEPBYtPONPBYd  K"OGB_F?dC FF‡CXLJ/d?_ YPWj@kbSLWjK_Rg?]WYRdPO.dn /dk/D‘RDJFG_]DFJ_]DvGPv.TTA,P‡ A,PF/A,_]D‡d.NAGCAAKDJ] AGCXP /dDYAO@KGBh-FGBBY 0D~€PPN }DCkA,EtBnABZS FJDEAc/_dJAGOBYdAcP~WLBYd DJ .DC_F?KLDCLXS,_PWYFL FDD~Da_,B4_F?KLDl@ETBY_ bRDAJYDSLFKOFG^4_D)LAcP_F? WaDdPJF_TQva/_"TCA,LXYKd_KLD Ac@. BE,BEb_ A,_ZF AcaFGe_LD /‹‹OK_F?KLD * RkJDg jVJ?nACoCQRaCiH?L?C_`aGCHQH[KH[FnCQRZbHj?QH *<6,3*@" dAcPWk/JDa/WNTDQk~FBCDaXAc GBAcF,WN@SPD,WN_l?_]DAc{‹DtD‚Pk kDtHJFSd./OCdW_JWO/OXYBP|SL CePaPˆDw_PE/JFE/JnAY0DH/ Trang 10 [...]... những con người lao động “Vừa hồng, vừa chuyên”, sống hoàn thiện, có ích trong tương lai Chính vì những lẽ đó mà tôi đã dành khá nhiều thời gian, tâm sức cho công tác chủ nhiệm lớp mình Hôm nay tôi mạnh dạn trình bày đề tài Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp đúc kết kinh nghiệm từ quá trình chủ nhiệm lớp của bản thân tôi trong các năm học vừa qua, đặc biệt là năm 2013 – 2014 Rất mong... nhiều kinh nghiệm quí báu trong công tác chủ nhiệm lớp, giúp tôi hoàn thành công tác tốt hơn và cũng là hoàn thiện bản thân mình hơn Trang 14 2 Kiến nghị: Để công tác chủ nhiệm thật sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả cao tôi xin có một số ý kiến đề nghị như sau: - Phụ huynh học sinh phải thật sự quan tâm hơn nữa trong việc kiểm tra việc tự học, tự rèn của con em mình ở nhà và thật sự nhiệt tình cộng tác. .. giáo duc V KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ: 1 Kết luận: Công tác chủ nhiệm là một công việc thường xuyên, khá gắn bó với người giáo viên và hầu như giáo viên dạy bộ môn nào cũng từng kinh qua công tác này Vì vậy, đối với môi nhà giáo trong quá trình đảm nhiệm trọng trách này đều tích luỹ cho mình một số kinh nghiệm riêng Hơn nữa trong thời đại ngày nay, cùng với sự tiến bộ của xã hội, sự giao lưu văn hoá, kinh. .. với Giáo Viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh - Tập thể Giáo Viên bộ môn phải có những biện pháp phù hợp, đồng bộ trong việc kết hợp với Giáo Viên chủ nhiệm giáo dục học sinh - Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện giúp ở về vật chất cho học sinh nghèo, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ quỹ khuyến học để các em có điều kiện đến trường như những học sinh khác và tham gia vận động học. .. rãi như đã nói ở trên thì vấn đề làm sao để đáp ứng tốt vai trò một giáo viên chủ nhiệm là vấn đề không hề cũ Kéo theo, những kinh nghiệm mà giáo viên chủ nhiệm tích luỹ được cần được quan tâm, chia sẻ, bồi dưỡng thêm nhằm mục đích làm tốt công tác chủ nhiệm, làm tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã tin tưởng giao phó là giáo dục, rèn luyện các em ngày càng tốt hơn, giúp các em trở thành những con... để làm tốt công tác chủ nhiệm của mình Trong công tác này giáo viên chủ nhiệm không nên nóng vội, áp đặt, mà cần có lòng kiên nhẫn, có nghệ thuật giao tiếp với học sinh, luôn đặt quyền lợi của học sinh lên trên hết, giành nhiều thời gian và tâm sức thì khi đó công tác chủ nhiệm sẽ không còn khó khăn phức tạp mà sẽ là niềm vui cho môi giáo viên khi đến trường Trên đây là một số biện pháp nhằm xây dựng... vận động học sinh ra lớp cùng với Giáo Viên (nhất là Giáo Viên chủ nhiệm) - Ban giám hiệu nhà trường có những biện pháp chỉ đạo sâu xác, kịp thời và đồng bộ đối với tất cả Giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường Cần có nhiều hơn nữa tổ chức các chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm có chất lượng để tất cả Giáo Viên trong nhà trường nắm bắt và áp dụng - Phòng giáo dục cần tổ chức nhiều... - 100% học sinh đều được xét tốt nghiệp 2 Bài học kinh nghiệm Nhìn chung biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm thì nhiều, tuỳ theo đặc điểm tình hình của môi lớp, giáo viên chủ nhiệm có thể tìm cho mình những biện pháp thích hợp, không nên áp dụng rập khuôn máy móc bất kỳ một phương pháp tiên tiến nào bởi lẽ sản phẩm đây chính là “con người.” Tuy nhiên điều cơ bản nhất là giáo viên chủ nghiệm phải... đi đứng, thái độ biểu hiện của GVCN đối với mọi hiện tượng xã hội lúc có mặt học sinh hay không có mặt học sinh đều có ảnh hưởng đến nhân cách học sinh lớp chủ nhiệm Xây dựng tập thể lớp vững mạnh là hết sức phong phú và phức tạp Đòi hỏi ngoài những phẩm chất và năng lực của mọi giáo viên bình thường khác, giáo viên chủ nhiệm lớp còn phải có lòng nhiệt tình, yêu nghề, yêu trẻ sâu sắc, chấp nhận gian... với các Giáo viên bộ môn: Khác với cấp tiểu học, ở bậc THCS các em được học rất nhiều môn, mà môi môn học là một giáo viên phụ trách Do đó kết quả học tập cũng như từng hành vi cử chỉ thái độ của các em, GVCN không thể tự mình nắm bắt, rất cần sự phối hợp, hô trợ của với các giáo viên bộ môn Đây là một hoạt động liên tục, thường xuyên gắn bó thống nhất giữa dạy học và giáo dục Bản thân người giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn MỘT SỐ KINH NGHIỆM NHẰM NÂNG CAO HAI MẶT GIÁO DỤC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ, skkn MỘT SỐ KINH NGHIỆM NHẰM NÂNG CAO HAI MẶT GIÁO DỤC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay