Một số giải pháp quản lý chất lượng dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, nghiên cứu tình huống dự án đầu tư xây dựng hệ thống tiêu úng Đông Sơn - Thanh Hoá

105 672 1
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 14:22

MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHUNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 6 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KÊNH TIÊU ÚNG ĐÔNG SƠN 52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 - 1 - CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 TÊN ĐỀ TÀI “Một số giải pháp quản lý chất lượng dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, nghiên cứu tình huống dự án đầu tư xây dựng hệ thống tiêu úng Đông Sơn - Thanh Hoá” 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hạ tầng đô thị (HTĐT) đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của một nước. Một hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại, thông suốt, liên hoàn là động lực to lớn thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển: Nó góp phần làm giảm đáng kể tiêu hao lao động xã hội trong quá trình sản xuất kinh doanh (SXKD) và trong lưu thông phân phối, giảm thời gian đi lại của nhân dân; tăng khả năng tiếp cận thị trường mua bán trao đổi hàng hoá góp phần tăng trưởng sản xuất xã hội; góp phần làm đẹp bộ mặt đô thị, cải thiện điều kiện sống của nhân dân nhất là các đô thị tập trung đông dân cư; tăng cường an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy phát triển HTĐT là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi một quốc gia, phát triển HTĐT phải đi trước phát triển SXKD một bước. Để phát triển HTĐT cần phải phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển phương tiện; cải tiến tổ chức, quản lý, khai thác kinh doanh vận tải. Trong đó phát triển cơ sở hạ tầng là vấn đề then chốt. Các dự án dầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị hầu hết có vốn đầu tư lớn và có tác động rất lớn đến kinh tế xã hội và môi trường. Các quyết định đầu tư không đúng đắn, phù hợp sẽ để lại hậu quả to lớn, đặc biệt quan trọng là lãng phí vốn đầu tư trong điều kiện nước ta đang rất khó khăn về vốn đầu tư. Trong những năm vừa qua vốn đầu tư cho HTĐT cũng rất lớn. Công tác quản lý hạ tầng đô thị hiện nay ở nước ta còn rất nhiều bất cập, mỗi một ngành: Giao thông công chính, Điện lực, Viễn thông… Chính phủ lại phân cấp quản lý HTĐT theo mảng của mình. Vì vậy, các dự án xây dựng mới hay nâng cấp HTĐT tại các địa phương thường bị chồng chéo, dự án của ngành này lại ảnh hưởng hay thậm chí phá hỏng kết cấu HTĐT thuộc quản lý của ngành khác. Ví dụ, dự án xây dựng mới tuyến cáp điện ngầm của ngành Điện lực lại phá hỏng kết cấu đường bộ của ngành giao thông mới được đầu tư… Quản lý HTĐT ở các địa - 2 - phương nhất là các thành phố lớn của nước ta hiện nay hết sức chồng chéo, không thống nhất được hệ thống các quy hoạch HTĐT của các ngành dẫn đến lãng phí rất nhiều nguồn lực, đây chính là nguyên nhân chính giải thích vì sao hệ thống HTĐT của Việt Nam hiện nay hết sức yếu kém. Trong khi vốn đầu tư vào việc xây dựng HTĐT chủ yếu là vốn ODA nên nếu Chính phủ, các cấp, các ngành không sớm phối hợp trong việc kết nối quản lý HTĐT thì việc đầu tư HTĐT sẽ ngày càng lãng phí và không hiệu quả trong khi đó gánh nặng nợ đọng của Chính phủ sẽ ngày càng tăng do kết cấu HTĐT không mang lại hiệu quả thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển như kỳ vọng. Bộ Xây dựng đã báo cáo Chính phủ về việc xây dựng một số Nghị định để tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý HTĐT trong tương lai. Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ sở HTĐT trở thành một vấn đề thời sự nóng bỏng rất cần được quan tâm hiện nay. Chính vì vậy đề tài “Một số giải pháp quản lý chất lượng dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, nghiên cứu tình huống dự án đầu tư xây dựng hệ thống tiêu úng Đông Sơn - Thanh Hoá” do tác giả lựa chọn mang tính thời sự và cấp thiết. 1.3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Trên cơ sở nghiên cứu, hệ thống hoá và phát triển lý luận về QLDA và nghiên cứu kinh nghiệm QLDA của thế giới, tiến hành phân tích đánh giá hiện trạng QLDA cơ sở HTĐT của Việt Nam từ đó đưa ra một số kiến nghị về cải tiến thể chế QLDA đầu tư cơ sở HTĐT và đề xuất ứng dụng một số kỹ thuật và công cụ hữu hiệu dùng trong QLDA nhằm góp phần hoàn thiện lý luận và nâng cao chất lượng QLDA đầu tư cơ sở HTĐT ở thành phố Thanh Hoá. 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Khoa học QLDA có đối tượng nghiên cứu rộng bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như: Lý thuyết chung QLDA; quản lý chu kỳ dự án; kỹ thuật và công cụ QLDA. Các phương tiện quản lý như: Quản lý chiến lược, quản lý sự phối hợp giữa các bộ phận khác nhau cùng thực hiện dự án, quản lý những tác động đến dự án, quản lý thời gian, chi phí, thiết bị, con người, thông tin, rủi ro, cung ứng vật tư … QLDA không chỉ là một khoa học mà còn là một nghệ thuật vì vậy khoa học QLDA còn nghiên cứu những kỹ thuật quản lý một đội ngũ cùng làm việc và tổ chức bộ máy - 3 - QLDA Trong đề tài này tác giả không có tham vọng đề cập đến tất cả các vấn đề của khoa học quản lý dự án mà chỉ nghiên cứu lý thuyết chung QLDA gắn với mục tiêu nghiên cứu đề xuất hoàn thiện một số vấn đề về lý luận và về thể chế đồng thời nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật và công cụ QLDA hữu hiệu. Do điều kiện và thời gian có hạn nên trong phạm vi luận văn này, đối tượng nghiên cứu của đề tài giới hạn ở dự án đầu tư kênh tiêu úng Đông Sơn, một dự án có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết úng ngập của thành phố Thanh Hóa và một số huyện lân cận. 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử được sử dụng như phương pháp luận nền tảng để nghiên cứu giải quyết các vấn đề cụ thể của đề tài. Tác giả cũng đã sử dụng một loạt các phương pháp nghiên cứu khoa học khác như phương pháp phân tích thống kê, sử dụng lôgíc nhân quả, toán xác suất, toán tối ưu … Luận văn cũng đã dựa vào các khoa học như: Kinh tế đầu tư, quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp … Phương pháp nghiên cứu được thực hiện theo các bước sau: - Xác định vấn đề cần nghiên cứu; - Lập kế hoạch nghiên cứu; - Lấy mẫu; - Thu thập dữ liệu: Kết hợp nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp; - Xử lý dữ liệu và phân tích dữ liệu; - Tổng hợp và viết báo cáo. Tác giả sử dụng số liệu chủ yếu là các tài liệu báo cáo thống kê của thành phố Thanh Hóa về các dự án đầu tư cơ sở HTĐT và các tài liệu từ các sách báo, số liệu thống kê của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và đầu tư…. 1.6 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI - Vận dụng lý thuyết chung về quản lý vào việc phân tích làm rõ một số lý luận về QLDA nói chung và QLDA đầu tư xây dựng cơ sở HTĐT nói riêng; - 4 - - Phát hiện và phân tích rõ những khiếm khuyết, bất cập trong các giai đoạn của QLDA đầu tư xây dựng cơ sở HTĐT, xác định rõ các nguyên nhân của những khiếm khuyết này; - Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng cơ sở HTĐT gồm hai nhóm giải pháp là: Các giải pháp tăng cường thể chế QLCL dự án đầu tư xây dựng cơ sở HTĐT và các giải pháp nghiên cứu sử dụng một số kỹ thuật và công cụ QLCL hiện đại. 1.7 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU Nghiên cứu do cá nhân độc lập thực hiện, mang nhiều yếu tố chủ quan, vì điều kiện thời gian và ngân sách có hạn, do đó để có thể có được một nghiên cứu tổng hợp chi tiết, toàn diện và chính xác, cần thiết phải có một quỹ thời gian dài và được phối hợp bởi một nhóm nghiên cứu. Nghiên cứu được dựa trên các số liệu chủ yếu là thứ cấp, những số liệu sơ cấp được thu thập không đủ để phản ánh khách quan trong công tác QLDA cơ sở HTĐT dẫn đến những hạn chế trong quá trình nghiên cứu. Nghiên cứu chủ yếu mang tính đề xuất và cùng với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế thị trường và các hành lang pháp lý của Chính phủ, do đó sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót và có thể không phù hợp với yêu cầu quản lý các dự án đầu tư cơ sở HTĐT trong tương lai. Vì vậy, nghiên cứu cần tiếp tục được hoàn thiện và điều chỉnh cho phù hợp. 1.8 KẾT CẤU NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Đề tài gồm bốn chương: Chương I: Giới thiệu chung Chương II: Cơ sở lý luận về dự án và quản lý chất lượng dự án đầu tư cơ sở HTĐT Chương III: Một số giải pháp quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng hệ thống kênh tiêu úng Đông Sơn – Thanh Hoá Chương IV: Kết luận, kiến nghị - 5 - CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QLDA Trên thế giới, cùng với công cuộc cải tổ doanh nghiệp, những phương pháp quản lý mới ra đời nhằm đáp ứng điều kiện môi trường của các doanh nghiệp đã và đang thay đổi rất nhanh: Toàn cầu hoá, cạnh tranh khốc liệt, cách mạng khoa học kỹ thuật có những bước tiến nhảy vọt… đòi hỏi không ngừng cải tiến quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. QLDA dần hình thành và trở thành một ngành khoa học độc lập, bắt đầu bằng sự ra đời của Viện Nghiên cứu QLDA ở Mỹ năm 1969, tuy nhiên năm 1981 Ban giám đốc Viện mới quyết định tập trung nghiên cứu phát triển các khái niệm về QLDA cũng như các quy trình QLDA và QLDA được xem là một nghề độc lập. Trong vòng hơn hai thập kỷ qua QLDA trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng của nhiều tổ chức và quốc gia trên thế giới nhằm đầu tư một cách có hiệu quả nhất. Ngày nay ở các nước tiên tiến đều có các tổ chức chuyên nghiên cứu về QLDA. Có nhiều tài liệu nghiên cứu về QLDA ở nhiều khía cạnh khác nhau đã du nhập vào Việt Nam (tuy chưa được phổ biến rộng rãi) song chủ yếu tập trung vào: Phân tích hiệu quả kinh tế, tài chính dự án; các kỹ thuật và công cụ QLDA, đặc biệt là các kỹ thuật và công cụ trong giai đoạn hình thành dự án và các công cụ lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra dự án; các quy trình QLDA, các nghiên cứu khả thi dự án; quản lý rủi ro của dự án. Ở Việt Nam, thực hiện chính sách kinh tế đổi mới của Đảng và Nhà nước ta với chính sách thu hút đầu tư, rất nhiều các tập đoàn, doanh nghiệp trên thế giới đã đầu tư vào Việt Nam. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam 9 tháng đầu năm 2008 đạt mức cao nhất trong 10 năm qua là 57 tỷ USD (gấp 3 lần năm 2007) và xấp xỉ vốn FDI vào Trung Quốc năm 2007 là 60 tỷ USD (nguồn www.vneconomic.com). QLDA theo tiêu chuẩn quốc tế trên thực tế đã dần dần được hình thành ở Việt Nam. Có nhiều nghiên cứu về QLDA song các nghiên cứu này chỉ tập trung vào các nội dung: Phân tích đánh giá dự án về tài chính và kinh tế xã hội; lập dự án đầu tư; quản trị thực hiện dự án đầu tư trong đó đề cập đến các kỹ - 6 - thuật và công cụ lập kế hoạch thực hiện dự án, kiểm soát tài chính và tiến độ của dự án; phần mềm QLDA. Trong lĩnh vực xây dựng HTĐT cũng có những nghiên cứu chuyên biệt có ích cho vận dụng lý luận và tổng kết thực tiễn, QLDA đầu tư cơ sở HTĐT tập trung vào các kinh nghiệm đúc kết từ thực tế QLDA đầu tư xây dựng cơ sở HTĐT của Việt Nam (đấu thầu, sử dụng tư vấn, GPMB …) các vấn đề tổ chức quản lý xây dựng HTĐT, tổ chức hoạt động SXKD của doanh nghiệp đầu tư, xây dựng HTĐT; đánh giá dự án đầu tư trong HTĐT; quản trị dự án đầu tư trong HTĐT đề cập đến các công cụ lập kế hoạch, quản lý nhân lực, quản lý rủi ro, quản lý thời gian và ngân sách. Tuy nhiên vẫn còn một số lĩnh vực ít được quan tâm nghiên cứu cụ thể là: QLDA đòi hỏi các nhà quản lý phải có một tư duy mới có những đặc thù khác với quản lý chung, có thể gọi là “tư duy QLDA” áp dụng cho các dự án đầu tư cơ sở HTĐT làm cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng các quy trình, quy chế QLDA cũng như phát triển các kỹ thuật và công cụ QLDA trong lĩnh vực đầu tư xây dựng HTĐT. Vấn đề vận dụng các công cụ QLDA hữu hiệu trong quản lý dự án đầu tư cơ sở HTĐT còn ít được chú ý tới: Như trình bày ở trên, đã có một số tài liệu nghiên cứu về quản trị dự án đầu tư giới thiệu về các công cụ lập kế hoạch như sơ đồ PERT, lịch GANTT, phương pháp đường quyết định CPM cũng như phương pháp kiểm tra tiến độ và tài chính của dự án song chỉ dừng ở mức độ nghiên cứu lý thuyết. Các nguyên lý này khó ứng dụng cho dự án đầu tư xây dựng HTĐT vì quy mô lớn. Cũng có một số tài liệu giới thiệu về phần mềm QLDA MS Project song nội dung chỉ đơn thuần là tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm này (tác giả của các tài liệu này đều là các chuyên gia tin học), một vài tài liệu có đề cập thêm phần lý thuyết quản trị mạng và quản trị các nguồn lực. Nhìn chung trong phần hướng dẫn sử dụng phần mềm có nhiều vấn đề nêu ra thuộc về khoa học QLDA rất trừu tượng, khó hiểu. Điều quan trọng chính là vì trong nội dung của các tài liệu viết về phần mềm QLDA hiện đang lưu hành ở Việt Nam chưa đưa ra các khái niệm liên quan đến QLDA mà phần mềm này đòi hỏi nên người đọc rất khó ứng dụng vào thực tế, nếu có chỉ giới hạn ở mức dùng phần mềm này để thiết kế lịch làm việc và báo cáo tiến độ thực hiện dự án (lịch Gantt) của một dự án được lập thủ công. Công dụng quan trọng nhất của phần mềm QLDA là tối ưu hoá kế hoạch lập ra bằng - 7 - việc lựa chọn các phương án sử dụng nguồn nhân lực và thời gian thực hiện các công việc của dự án khác nhau nhằm tối thiểu chi phí, đảm bảo thời gian cho phép thực hiện dự án, là công cụ rất hữu ích trong quản lý thời gian, quản lý chi phí dự án song vấn đề này còn ít được quan tâm. Bên cạnh đó còn có các công cụ QLDA hữu hiệu khác ít được đề cập đến như khung logíc của dự án, kỹ thuật và công cụ phân tích ảnh hưởng của môi trường và của các bên tham gia dự án đến dự án … Hệ thống các văn bản hành lang pháp lý của Nhà nước về QLDA đầu tư xây dựng công trình đã được ban hành, song vẫn còn có những bất cập cần nghiên cứu hoàn thiện từng bước. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhu cầu phát triển cơ sở HTĐT vô cùng lớn, Đảng và Nhà nước ta chủ trương tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa để phát triển cơ sở HTĐT bằng nhiều hình thức, nguồn vốn khác nhau. Điều đó đòi hỏi công tác QLDA đầu tư xây dựng cơ sở HTĐT phải phát triển kịp thời, đảm bảo các công trình HTĐT có chất lượng; hiệu quả kinh tế; phù hợp với môi trường tự nhiên, xã hội và phát triển bền vững. Muốn vậy, các nhà QLDA phải đổi mới tư duy theo “tư duy QLDA”, tăng cường thể chế QLDA đầu tư cơ sở HTĐT, sử dụng tập hợp các kỹ thuật và công cụ QLDA tiên tiến theo các quy trình QLDA hiện đại, các đề xuất của tác giả trong luận văn sẽ tập trung vào các vấn đề này. 2.2 DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2.2.1 Khái niệm dự án đầu tư Có rất nhiều cách định nghĩa về dự án: Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá ISO trong tiêu chuẩn ISO 9000:2000 định nghĩa như sau: “Dự án là một quá trình đơn nhất, gồm một tập hợp các hoạt động có phối hợp và được kiểm soát, có thời hạn bắt đầu và kết thúc, được tiến hành để đạt được một mục tiêu phù hợp với các yêu cầu quy định bao gồm cả các ràng buộc về thời gian, chi phí và nguồn lực”. Theo Tiến sỹ Ben Obinero Uwakweh trường đại học Cincinnati - Mỹ: “Dự án là sự nỗ lực tạm thời được tiến hành để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất”. Theo PGS.TS Trịnh Quốc Thắng: “Dự án là sự chi phí tiền và thời gian để thực hiện một kế hoạch nhằm mục đích cho ra một sản phẩm duy nhất”. - 8 - Từ khía cạnh này, dự án được hiểu là một tập hợp các hoạt động phụ thuộc lẫn nhau của một quá trình duy nhất dẫn đến việc tạo ra một sản phẩm hoặc một dịch vụ được xác định rõ trước nhằm đáp ứng một hoặc một số mục đích cụ thể có tính thời điểm, trong một hoàn cảnh hạn chế về tài chính, vật tư, nhân lực và thời gian. Theo bách khoa toàn thư từ “Project” (dự án) được dịch nghĩa là “điều mà người ta có ý định làm” hay “đặt kế hoạch cho một ý đồ, quá trình hành động”. Theo Luật Xây dựng năm 2003 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003 thì “Dự án đầu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định”. Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở HTĐT, sản phẩm là các công trình như đường xá, cầu, cống, hệ thống thoát nước … được xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đi lại phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Do đó có thể biểu diễn dự án đầu tư cơ sở HTĐT như sau: = Hình 2.1. Mô hình dự án đầu tư cơ sở HTĐT (Nguồn: Quản lý dự án đầu tư xây dựng, PGS.TS Trịnh Quốc Thắng, 2007) 2.2.2 Tính chất của dự án Dự án được làm rõ quan hệ giữa người có yêu cầu và người thực hiện được cụ thể hoá thông qua một uỷ nhiệm (giao việc) hoặc hợp đồng. Người có yêu cầu là người mua hoặc người sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ yêu cầu đó, họ có thể là khách hàng hoặc là lãnh đạo cấp trên. Người thực hiện là người được uỷ nhiệm, người được giao phó quản lý việc thực hiện dự án còn gọi là Giám đốc dự án. Đối với các dự án đầu tư cơ sở HTĐT, chủ đầu tư (thường là UBND các tỉnh, huyện, thị, thành phố hoặc các Ban QLDA), sẽ ký hợp đồng với tư vấn và các nhà thầu để thực hiện dự án. - 9 - Dự án đầu tư cơ sở HTĐT Công trình HTĐT Kế hoạch + Tiền + Thời gian + Đất Ngoài người có yêu cầu và giám đốc dự án còn có nhiều tác nhân khác như êkíp thực hiện dự án, người cấp vốn, các nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chuyên môn và các đại diện của các lĩnh vực khác của môi trường ảnh hưởng tác động đến dự án. Bên cạnh bản chất riêng của mỗi dự án, các dự án đều có những tính chất chung phân biệt dự án với các hoạt động SXKD khác của con người, đó là: i) Tính mới, tính duy nhất: Nhìn chung, nói đến một dự án là bao hàm việc làm ra một cái mới chưa từng được làm trước đây bằng một phương pháp trong cùng một bối cảnh hoàn toàn chính xác như nhau. Dĩ nhiên là mức độ mới, duy nhất của các dự án rất khác nhau. Tính chất này là sự khác nhau cơ bản phân biệt dự án với các hoạt động khác có tính chất lặp đi lặp lại và liên tục theo một chương trình được thiết lập trước. ii) Tính chất giới hạn về thời gian thực hiện: Bản chất của dự án là nhất thời, một dự án luôn được xác định trước thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Thời gian của dự án có thể là ngắn (trong vài tuần) cũng có thể là dài (trong nhiều năm) tuỳ theo quy mô của dự án. iii) Bị gò bó trong những ràng buộc nghiêm ngặt: Dự án được thực hiện là để thoả mãn khách hàng, những đòi hỏi của khách hàng được phân loại theo 4 ràng buộc mà dự án phải tuân thủ: - Các yêu cầu về tính năng của sản phẩm, dịch vụ: Đối với các dự án đầu tư cơ sở HTĐT đó là các yêu cầu về chức năng của công trình, nó quyết định quy mô và các chỉ tiêu kỹ thuật của công trình; - Các định mức về chất lượng của sản phẩm, dịch vụ: Các dự án đầu tư cơ sở HTĐT phải tuân thủ các tiêu chuẩn về thiết kế, thi công; - Thời hạn bàn giao sản phẩm, dịch vụ; - Chi phí của dự án. Mức độ ưu tiên của 4 nhóm ràng buộc này của dự án cũng thay đổi tuỳ theo sự đòi hỏi tại mỗi một thời điểm. - 10 - [...]... thi công … Quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở HTĐT phải tuân thủ các quy định pháp lý này Một hệ thống các văn bản pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, có hiệu lực pháp lý cao là một trong những nguyên nhân cơ bản quyết định chất lượng của các dự án 2.4 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QLCL CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HTĐT 2.4.1 Khái niệm QLCL dự án đầu tư cơ sở HTĐT Theo Tiêu chuẩn ISO 9000:2000, Quản lý chất lượng là các... định chính sách chất lượng, mục tiêu về chất lượng và trách nhiệm quản lý thực hiện các mục tiêu này bằng cách lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng với hệ thống chất lượng Trên thực tế quản lý chất lượng dự án đầu tư cơ sở HTĐT là sự phối hợp của các chủ thể cùng tham gia vào quá trình dự án đầu tư xây dựng: Nhà nước (Sở Xây dựng, TNMT, Sở GTVT, Cục... các dự án đầu tư - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Nhằm xác định mục đích đầu tư (sự cần thiết phải đầu tư) , xác định quy mô, phạm vi của dự án, khẳng định tính khả thi của dự án về thị trường, công nghệ, tài chính, đánh giá tác động xã hội và môi trường của dự án Dự án đầu tư xây dựng cơ sở HTĐT theo quy định Luật Xây dựng 2003 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về QLDA đầu tư xây. .. nghiêm ngặt về QLDA đầu tư xây dựng cũng như các tiêu chuẩn chất lượng trong xây dựng công trình đô thị: Hệ thống các văn bản pháp lý trong quản lý đầu tư xây dựng công trình HTĐT rất đồ sộ bao gồm các Luật như: Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định Chính phủ về quy chế QLDA đầu tư xây dựng công trình, quy chế đấu thầu, quy chế QLCL công trình xây dựng, các tiêu chuẩn chất lượng trong thiết... xây dựng công trình; Các dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình (trừ các công trình sử dụng cho mục đích tôn giáo, công trình xây dựng quy mô nhỏ chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật), các dự án quan trọng quốc gia phải làm báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình Quốc hội - 11 - thông qua chủ trương và cho phép đầu tư, các dự án nhóm A phải lập báo cáo đầu tư xây. .. pháp luật như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng, 16/2005/NĐ-CP, 112/2006/NĐ-CP, 02/2007/TT-BXD hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng bắt buộc các dự án đầu tư xây dựng cơ sở HTĐT phải tuân thủ; hệ thống tổ chức quản lý đầu tư xây dựng công trình HTĐT cũng có ảnh hưởng rất quan trọng đến quá trình thực hiện dự án, một mô hình tổ chức mềm dẻo linh hoạt, ít cấp chỉ đạo, tạo cho giám đốc điều hành dự. .. quan đến dự án: Một dự án đầu tư cơ sở HTĐT nào cũng có nhiều tổ chức và cá nhân có liên quan có tác động đến dự án: Hầu hết với các dự án đầu tư cơ sở HTĐT, chủ đầu tư không trực tiếp thực hiện dự án mà ký hợp đồng với các tổ chức khác thực hiện từng phần của dự án Giai đoạn xác định dự án và chuẩn bị đầu tư thường được giao cho một đơn vị tư vấn thực hiện, một số dự án lớn lại do - 31 - nhiều tư vấn... như chất lượng dự án Nhà cung cấp Bảng 2.6 Cơ chế phản hồi trong việc xây dựng kế hoạch QLCL dự án (Nguồn: Quản lý dự án, Ths Nguyễn Hữu Quốc, 2007) 2.4.2.2 Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance): Là hoạt động thường xuyên đánh giá một cách có hệ thống chất lượng tổng thể của dự án trong quá trình thực hiện Lậpcáchoạchliên quan đến dự án tin rằng dự để kế bên chất lượng án đảm bảo các mục tiêu chất lượng. .. duyệt dự án Đánh giá ĐTM Xin thoả thuận QH Thiết kế công nghệ Kế hoạch, HSMT Đấu thầu Hợp đồng cung cấp Lắp đặt Phản hồi dự án Rút kinh nghiệm Đưa vào sử dụng Hình 2.5 Mô hình hoạt động QLDA đầu tư cơ sở HTĐT - 20 - Nghiệm thu, bàn giao (Nguồn: Quy trình quản lý dự án PMUTH, 2007) - 21 - Nội dung của QLDA gồm 9 quá trình quản lý trong suốt chu kỳ của dự án: Quản lý dự án Quản lý tiến độ dự án Quản lý. .. hoạt động của cơ quan có chức năng quản lý thông qua các biện pháp như lập kế hoạch chất lượng, kiểm tra chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng công trình” Quản lý chất lượng của dự án đầu tư cơ sở HTĐT bao gồm các quy trình cần thiết để đảm bảo rằng dự án sẽ thoả mãn những sự cần thiết phải thực hiện dự án (lý do tồn tại) Nó bao gồm toàn bộ các hoạt động của chức năng quản lý chung như . CHUNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN Đ U TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG Đ THỊ 6 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN Đ U TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KÊNH TIÊU ÚNG Đ NG SƠN. TÊN Đ TÀI Một số giải pháp quản lý chất lượng dự án đ u tư cơ sở hạ tầng đ thị, nghiên cứu tình huống dự án đ u tư xây dựng hệ thống tiêu úng Đ ng Sơn - Thanh Hoá” 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA Đ . hiện nay. Chính vì vậy đ tài Một số giải pháp quản lý chất lượng dự án đ u tư cơ sở hạ tầng đ thị, nghiên cứu tình huống dự án đ u tư xây dựng hệ thống tiêu úng Đ ng Sơn - Thanh Hoá” do
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lý chất lượng dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, nghiên cứu tình huống dự án đầu tư xây dựng hệ thống tiêu úng Đông Sơn - Thanh Hoá, Một số giải pháp quản lý chất lượng dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, nghiên cứu tình huống dự án đầu tư xây dựng hệ thống tiêu úng Đông Sơn - Thanh Hoá, Một số giải pháp quản lý chất lượng dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, nghiên cứu tình huống dự án đầu tư xây dựng hệ thống tiêu úng Đông Sơn - Thanh Hoá, 2 DỰ ÁN ĐẦU TƯ, 3 QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ, 4 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QLCL CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HTĐT, 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BAN QLDA CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG - TIỂU DỰ ÁN THANH HOÁ, 2 GIỚI THIỆU DỰ ÁN KÊNH TIÊU ÚNG ĐÔNG SƠN, 4 ĐÁNH GIÁ CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN HỆ THỐNG KÊNH TIÊU ÚNG ĐÔNG SƠN VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC, 6 ĐỀ XUẤT MỐT SỐ GIẢI PHÁP QLCL DỰ ÁN KÊNH TIÊU ÚNG ĐÔNG SƠN, 1 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA PMUTH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn