bài giảng đại số 9 chương 1 bài 3 liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

9 447 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 09:53

TaiLieu.VN BÀI 3: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 9 TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ 2 Tìm x để các biểu thức sau xác định ? 2x - 3 B=A= A – Có nghĩa 2 1 0 2 1 ≤⇔ ≥−⇔ x x x− 2 1 B– Có nghĩa 1 22 022 ≥⇔ ≥⇔ ≥−⇔ x x x TaiLieu.VN Tiết 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG 1. Định Lý: ?1 Tính và so sánh 25.1625.16 và 25.1625.16 205.425.16 2040025.16 = == == Vây Đây chỉ là trường hợp cụ thể.Ta phải chứng minh đứng trong trường hợp tổng quát. Định lý: Với hai số a,b không âm, ta có: baba = TaiLieu.VN Tiết 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG Định lý: baba = Với hai số a,b không âm, ta có: ?.,, baba Vì a ≥ 0 và b ≥ 0 có nhận xét gì về ba, xác định và không âm nên ba Xác định và không âm ( ) ( ) ( ) bababa 222 == -Hãy cho biết ĐL trên CM dựa trên cơ sở nào ? - Nhắc lại công thức tổng quát của định lý đó? Chú ý: Với cbacbacba 0,, =≥ TaiLieu.VN Tiết 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG 100.4.81100.4.81 == bababa 0, =⇒≥ 2544,149= 1. ĐỊNH LÝ: 2. ÁP DỤNG: a/ Quy tắc khai phương một tích Chiều từ trái sang phải Em hãy phát biểu bằng lời? Muốn khai phương một tích các thừa số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân kết quả lại với nhau. Ví dụ 1: áp dụng quay tắc khai phương một tích hãy tính: a) b) 25.44,1.49 40.810 =7.1,2.5 = 42 = 9.2.10 = 180 Hoạt động nhóm ?2 a) b) 225.64,0.16,0 360.250 TaiLieu.VN Tiết 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG bababa 0, =⇒≥ 20.5)a 1. ĐỊNH LÝ: 2. ÁP DỤNG: a/ Quy tắc khai phương một tích Muốn khai phương một tích các thừa số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân kết quả lại với nhau. b/ Quy tắc nhân các căn bậc hai Muốn khai căn bậc hai của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn lại với nhau rồi khai phương kết quả đó. Ví dụ 2: Tính 10.52.3,1)b ?3 Tính 75.3)a 9,4.72.20)b TaiLieu.VN Tiết 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG bababa 0, =⇒≥ 1. ĐỊNH LÝ: 2. ÁP DỤNG: a/ Quy tắc khai phương một tích Muốn khai phương một tích các thừa số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân kết quả lại với nhau. b/ Quy tắc nhân các căn bậc hai Muốn khai căn bậc hai của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn lại với nhau rồi khai phương kết quả đó. Chú ý: Với hai biểu thức A,B không âm ta có BABA = Đặc biệt, với biểu thức A không âm ta có: ( ) AAA == 2 2 Các em tự đọc ví dụ 3 TaiLieu.VN Tiết 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG bababa 0, =⇒≥ BABA = 1. ĐỊNH LÝ: 2. ÁP DỤNG: a/ Quy tắc khai phương một tích b/ Quy tắc nhân các căn bậc hai Chú ý: Với hai biểu thức A,B không âm ta có Đặc biệt, với biểu thức A không âm ta có: ( ) AAA == 2 2 ?4 Rút gọn các biểu thức sau ( với a, b không âm) 2 32 2) abab aaa 12.3) 3 Bài tập 18 TaiLieu.VN Dặn dò * Học thuộc các quy tắc, định lý * Làm các bài tập 18, 19 a, b, d/ 14;15 sgk * Làm các bài tập 23, 24 sbt/ 6 . 2 1 0 2 1 ≤⇔ ≥−⇔ x x x− 2 1 B– Có nghĩa 1 22 022 ≥⇔ ≥⇔ ≥−⇔ x x x TaiLieu.VN Tiết 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG 1. Định Lý: ?1 Tính và so sánh 25 .16 25 .16 và 25 .16 25 .16 205.425 .16 2040025 .16 = == == Vây Đây. TaiLieu.VN BÀI 3: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ 9 TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ 2 Tìm x để các biểu thức sau xác định ? 2x - 3 B=A= A – Có nghĩa 2 1 0 2 1 ≤⇔ ≥−⇔ x x x− 2 1 B–. cbacbacba 0,, =≥ TaiLieu.VN Tiết 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG 10 0.4. 811 00.4. 81 == bababa 0, =⇒≥ 2544 ,1 49= 1. ĐỊNH LÝ: 2. ÁP DỤNG: a/ Quy tắc khai phương một tích Chiều từ trái sang
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 9 chương 1 bài 3 liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương, bài giảng đại số 9 chương 1 bài 3 liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương, bài giảng đại số 9 chương 1 bài 3 liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn