bài giảng đại số 9 chương 1 bài 1 căn bậc hai

11 772 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 09:53

. thức: Bài tập 2: Chứng minh đẳng thức sau: 2 1 1 1 1 1 a a a a a a    − − + =  ÷ ÷ − −    với và 0a ≥ 1a ≠ Dạng 1: Rút gọn biểu thức Bài tập 1: Rút gọn các biểu thức sau: 1 1 ) 48. biến đổi đã học. - Và làm bài tập 80-87 SBT-T15 +16 - Xem lại các bài tập đã chữa 3 3 3 3 ) 2 . 2 3 1 3 1 b     + − + −  ÷  ÷  ÷  ÷ + −     15 4 12 c) ( 6 11 ) 6 1 6 2 3 6   + − +  ÷ +. 6x x x + − + + + = A 1 B .1 C.3 D 3 Kết quả tìm x biết : là: 3 15 15 2 15 x x x− − = A. 2 15 B. 4 15 C. 1 15 Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: với là: 2 5x x− + A.5 B.4 C .1 D.2 0x ≥ HƯỚNG DẪN
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 9 chương 1 bài 1 căn bậc hai, bài giảng đại số 9 chương 1 bài 1 căn bậc hai, bài giảng đại số 9 chương 1 bài 1 căn bậc hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn