Đại cương hóa hữu cơ

2 215 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 02:00

Giasu.thpt: 0982.691.532 Chuyên đề: Đại cơng hoá hữu cơ 1.10a Cõu 50: t chỏy hon ton mt lng hirocacbon X. Hp th ton b sn phm chỏy vo dung dch Ba(OH) 2 (d) to ra 29,55 gam kt ta, dung dch sau phn ng cú khi lng gim 19,35 gam so vi dung dch Ba(OH) 2 ban u. Cụng thc phõn t ca X l A.C 3 H 8 . B. C 2 H 6 . C. C 3 H 4 . D. C 3 H 6 . 2.08a Cõu 34: Hn hp X cú t khi so vi H 2 l 21,2 gm propan, propen v propin. Khi t chỏy hon ton 0,1 mol X, tng khi lng ca CO 2 v H 2 O thu c l A.20,40 gam. B. 18,60 gam. C. 18,96 gam. D. 16,80 gam. 3.07a Cõu 14: Ba hirocacbon X, Y, Z k tip nhau trong dóy ng ng, trong ú khi lng phõn t Z gp ụi khi lng phõn t X. t chỏy 0,1 mol cht Y, sn phm khớ hp th hon ton vo dung dch Ca(OH) 2 (d), thu c s gam kt ta l (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40) A.20. B. 40. C. 30. D. 10. 4.07a Cõu 48: Hn hp gm hirocacbon X v oxi cú t l s mol tng ng l 1:10. t chỏy hon ton hn hp trờn thu c hn hp khớ Y. Cho Y qua dung dch H 2 SO 4 c, thu c hn hp khớ Z cú t khi i vi hiro bng 19. Cụng thc phõn t ca X l A.C 3 H 8 . B. C 3 H 6 . C. C 4 H 8 . D. C 3 H 4 . 5.Cd08Cõu 28: t chỏy hon ton 20,0 ml hn hp X gm C 3 H 6 , CH 4 , CO (th tớch CO gp hai ln th tớch CH 4 ), thu c 24,0 ml CO 2 (cỏc th tớch khớ o cựng iu kin nhit v ỏp sut). T khi ca X so vi khớ hiro l A.12,9. B. 25,8. C. 22,2. D. 11,1. 6.Cd07Cõu 2: t chỏy hon ton mt th tớch khớ thiờn nhiờn gm metan, etan, propan bng oxi khụng khớ (trong khụng khớ, oxi chim 20% th tớch), thu c 7,84 lớt khớ CO 2 ( ktc) v 9,9 gam nc. Th tớch khụng khớ ( ktc) nh nht cn dựng t chỏy hon ton lng khớ thiờn nhiờn trờn l (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A. 70,0 lớt. B. 78,4 lớt. C. 84,0 lớt. D. 56,0 lớt. 7.11b Cõu 35: Hn hp khớ X gm etilen, metan, propin v vinylaxetilen cú t khi so vi H 2 l 17. t chỏy hon ton 0,05 mol hn hp X ri hp th ton b sn phm chỏy vo bỡnh dung dch Ca(OH) 2 (d) thỡ khi lng bỡnh tng thờm m gam. Giỏ tr ca m l A.7,3. B. 6,6. C. 3,39. D. 5,85. 8.08b Cõu 48: t chỏy hon ton 1 lớt hn hp khớ gm C 2 H 2 v hirocacbon X sinh ra 2 lớt khớ CO 2 v 2 lớt hi H 2 O (cỏc th tớch khớ v hi o cựng iu kin nhit , ỏp sut). Cụng thc phõn t ca X l A. C 2 H 6 . B. C 2 H 4 . C. CH 4 . D. C 3 H 8 9.07b Cõu 8: Trong mt bỡnh kớn cha hi cht hu c X (cú dng C n H 2n O 2 ) mch h v O 2 (s mol O 2 gp ụi s mol cn cho phn ng chỏy) 139,9 o C, ỏp sut trong bỡnh l 0,8 atm. t chỏy hon ton X sau ú a v nhit ban u, ỏp sut trong bỡnh lỳc ny l 0,95 atm. X cú cụng thc phõn t l A. C 2 H 4 O 2 . B. CH 2 O 2 . C. C 4 H 8 O 2 . D.C 3 H 6 O 2 . 1 Con đờng thành công không có dấu chân của kẻ lời biếng. Hà Nội ngày 8 tháng 3 năm 2013 Giasu.thpt: 0982.691.532 2 Con ®êng thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ lêi biÕng. Hµ Néi ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2013 . Giasu.thpt: 0982.691.532 Chuyên đề: Đại cơng hoá hữu cơ 1.10a Cõu 50: t chỏy hon ton mt lng hirocacbon X. Hp th ton b sn phm chỏy vo dung dch
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại cương hóa hữu cơ, Đại cương hóa hữu cơ, Đại cương hóa hữu cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn