Tờ trình xin in tờ rời bổ sung chế độ TNN

1 881 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 01:00

Phòng Giáo dục đào tạo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trờng tiểu học TT Gio Linh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : /CV-TH Gio Hòa, ngày tháng 05 năm 2013 Về việc đề nghị in bổ sung tờ rời và giải quyết lại chế độ BHXH cho ngời lao động Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị -Bảo hiểm xã hội huyện Gio Linh Thời gian qua do UBND huyện Gio Linh ban hành Quyết định hởng phụ cấp thâm niên nghề của giáo viên trên địa bàn huyện chậm trể nên việc thu nộp và giải quyết chế độ hu trí cho giáo viên đến tuổi nghỉ hu năm 2011 của Trờng tiểu học thị trấn Gio Linh thiếu phần chênh lệch do tăng phụ cấp thâm niên nghề từ ngày 01/5/2011 đến ngày có Quyết định nghỉ hu, các trờng hợp cụ thể nh sau: 1. Bà: Trần Thị Tiếm, số sổ BHXH: 3296013723 đã đợc BHXH tỉnh chốt sổ giải quyết chế độ hu trí từ tháng 12/2011 theo hệ số 4.06 và TNVK 9% . Nay đề nghị in tờ rời và giải quyết lại chế độ BHXH thêm phần phụ cấp thâm niên nghề 33%, thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 08/2011 và 34% %, thời gian từ tháng 9/2011 đến tháng 12/2011 Ngày tháng năm 2012 và ngày tháng năm 2013 trờng tiểu học thị trấn Gio Linh đã lập danh sách truy nộp BHXH, BHYT, BHTN phần điều chỉnh tăng phụ cấp thâm niên nghề của 01 giáo viên nói trên nộp cho BHXH huyện Gio Linh. Để bảo đảm quyền lợi cho ngời lao động, trờng tiểu học Gio Hòa kính đề nghị BHXH các cấp xem xét giải quyết. Nơi nhận: Hiệu Trởng - Nh trên; - Lu: VT. . tiểu học TT Gio Linh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : /CV-TH Gio Hòa, ngày tháng 05 năm 2013 Về việc đề nghị in bổ sung tờ rời và giải quyết lại chế độ BHXH cho ngời lao động Kính gửi: -. 3296013723 đã đợc BHXH tỉnh chốt sổ giải quyết chế độ hu trí từ tháng 12/2011 theo hệ số 4.06 và TNVK 9% . Nay đề nghị in tờ rời và giải quyết lại chế độ BHXH thêm phần phụ cấp thâm niên nghề 33%,. hội huyện Gio Linh Thời gian qua do UBND huyện Gio Linh ban hành Quyết định hởng phụ cấp thâm niên nghề của giáo viên trên địa bàn huyện chậm trể nên việc thu nộp và giải quyết chế độ hu trí cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tờ trình xin in tờ rời bổ sung chế độ TNN, Tờ trình xin in tờ rời bổ sung chế độ TNN, Tờ trình xin in tờ rời bổ sung chế độ TNN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay