Luận văn thạc sỹ: Cơ sở khoa học xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2015

110 467 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 23:08

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định nước ta tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khẳng định vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xác định rõ chức năng của Nhà nước trong đó có chức năng định hướng sự phát triển bằng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các cơ chế chính sách trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của thị trường, đảm bảo tính bền vững của các cân đối vĩ mô, hạn chế rủi ro và tác động của thị trường.Như vậy, Đảng ta đã khẳng định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch là một trong những công cụ quan trọng của Nhà nước ta để điều tiết kinh tế xã hội. Với một định hướng như vậy, Đảng ta đã nhấn mạnh: “Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu chiến lược, công tác quy hoạch, kế hoạch. Đổi mới nội dung, phương pháp, qui trình xây dựng, thông qua phê duyệt, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Phát huy tối đa mọi lợi thế so sánh và nguồn lực của quốc gia, của mỗi vùng và mỗi địa phương. Nâng cao tính khoa học, công khai minh bạch, đảm bảo cho chiến lược, quy hoạch kế hoạch thực sự là công cụ điều hành có hiệu quả của Nhà nước”. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU TÓM TẮT LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KT-XH: Kinh tế xã hội UB: Ủy ban UBND: Ủy ban nhân dân CNXH: Chủ nghĩa xã hội XHCN: Xã hội chủ nghĩa KHKT: Khoa học kỹ thuật KTQD: Kinh tế quốc dân CNH: Công nghiệp hóa HĐH: Hiện đại hóa NXB: Nhà xuất bản DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Hình số 2.1: Bản đồ hành chính tỉnh Nam Định 42 Biểu số 2.1: Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Nam Định 44 Biểu số 2.2: Một số chỉ tiêu dân số, lao động 46 Biểu số 2.3: Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001 - 2005 48 Biểu số 2.4: Cơ cấu kinh tế giai đoạn 1995 - 2005 48 Biểu số 2.5: Cơ cấu thành phần kinh tế 49 Biểu số 2.6: Thu - Chi ngân sách tỉnh Nam Định giai đoạn 2001 - 2005 50 Biểu số 2.7: Vốn đầu tư xã hội Nam Định 51 Biểu số 2.8: Giá trị sản xuất nôngnghiệp tỉnh Nam Định 52 Biểu số 2.9: Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 53 Biểu số 2.10: Quy mô giáo dịch tỉnh Nam Định năm học 2005 - 2006 57 Biểu số 3.1: Các phương án phát triển của tỉnh Nam Định 91 Biểu số 3.2: Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2006 - 2010 93 Biểu số 3.3: Dự kiến cơ cấu kinh tế theo các phương án phát triển 94 Biểu số 3.4: Dự báo chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Nam Định 95 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định nước ta tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khẳng định vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xác định rõ chức năng của Nhà nước trong đó có chức năng định hướng sự phát triển bằng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các cơ chế chính sách trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của thị trường, đảm bảo tính bền vững của các cân đối vĩ mô, hạn chế rủi ro và tác động của thị trường. Như vậy, Đảng ta đã khẳng định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch là một trong những công cụ quan trọng của Nhà nước ta để điều tiết kinh tế - xã hội. Với một định hướng như vậy, Đảng ta đã nhấn mạnh: “Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu chiến lược, công tác quy hoạch, kế hoạch. Đổi mới nội dung, phương pháp, qui trình xây dựng, thông qua phê duyệt, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Phát huy tối đa mọi lợi thế so sánh và nguồn lực của quốc gia, của mỗi vùng và mỗi địa phương. Nâng cao tính khoa học, công khai minh bạch, đảm bảo cho chiến lược, quy hoạch kế hoạch thực sự là công cụ điều hành có hiệu quả của Nhà nước”. Tỉnh là một bộ phận hữu cơ của hệ thống phân công lao động xã hội, là bộ phận quan trọng trong cơ cấu của nền kinh tế quốc dân, là cấp quan trọng của hệ thống quản lý hành chính quốc gia. Trên địa bàn tỉnh, hàng ngày, hàng giờ đang diễn ra các hiện tượng và quá trình tự nhiên, sinh thái, nhân khẩu, kinh tế và xã hội. Các hiện tượng đó đan quyện vào nhau không phải bao giờ cũng thuận chiều, đồng hướng mà trong nhiều trường hợp chúng mâu thuẫn với nhau và thậm chí là đối lập nhau. Vì thế, để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm sự công bằng trong quá trình phát triển, hay nói cách khác là để “phát triển bền vững” cần phải tiến hành quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 1 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVII cũng xác định: “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội” và phải “làm cho kế hoạch hoá thực sự trở thành công cụ hướng dẫn hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Đánh giá về những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII đã nhận định: Kinh tế của Tỉnh tuy có tốc độ tăng trưởng khá nhưng còn thấp so với tiềm năng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ còn thấp; tiềm năng của các thành phần kinh tế chưa được phát huy cao độ. Nghị quyết cũng chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế yếu kém đó là do chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ thực tiễn trên, tác giả lựa chọn đề tài “Cơ sở khoa học xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2015” làm đề tài luận văn thạc sỹ nhằm góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nam Định trong tình hình mới. 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Vấn đề quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các cấp cũng như của toàn bộ nền kinh tế quốc dân là một việc làm, một yêu cầu hết sức cấp thiết đối với quốc gia nhất là đối với các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam). Tuy nhiên, cho đến nay việc nghiên cúu vấn đề này ở nước ta cũng mới chỉ đạt được ở mức độ nhất định. Mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề “quy hoạch tổng thể” nhưng cũng mới chỉ dừng lại ở cấp vĩ mô như xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam gắn với các thời kỳ, hoặc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của từng 2 vùng, từng ngành kinh tế như: Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu xác định cơ cấu kinh tế lãnh thổ theo hướng phát triển có trọng điểm”, mã số KX.03.02, Hà Nội, 1995; Đề án nghiên cứu của Viện chiến lược phát triển - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước “Những luận cứ khoa học cho việc nghiên cứu, định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ thời kỳ 1996-2010”, Hà nội, 1993; Dự ánVIE/89/039 của Bộ khoa học công nghệ môi trường “Quy hoạch tổng thể vùng Đồng bằng sông Hồng”, Hà nội, 1993…. Cho đến nay, chưa có đề tài hay luận văn, luận án nào đi vào nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Nam Định, vì vậy đề tài mà tác giả lựa chọn nghiên cứu không trùng lắp với các đề tài đã nghiên cứu hoặc đã được công bố. 3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 3.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài Phân tích những luận cứ khoa học góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cấp tỉnh để công tác quy hoạch thực sự trở thành một công cụ hiệu quả trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định. 3.2. Nhiệm vụ của đề tài: - Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. - Đánh giá thực trạng công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định trong thời gian qua. - Trình bày một số quan điểm cơ bản về xây dựng quy hoạch và đề xuất một số giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng quy hoạch. 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định. - Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Chủ yếu xử lý các vấn đề cơ bản trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định trong đó nhấn mạnh đến cơ sở khoa học khi xây dựng quy hoạch. 3 Giới hạn thời gian nghiên cứu: Phần đánh giá thực trạng sẽ giới hạn phân tích trong khoảng 5 năm từ 2000 đến 2005. Phần định hướng phát triển sẽ dự báo trong khoảng thời gian 15 năm từ 2006 đến 2020. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, trừu tượng hoá, lô-gic kết hợp với lịch sử, phương pháp khảo sát thực tế, phân tích và khái quát dựa trên hệ thống các lý thuyết kinh tế, đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước, khảo sát, xử lý tình hình, số liệu thu thập được; có tham khảo một số kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước. 6. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI - Góp phần hệ thống hoá những vấn đề lý luận về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. - Trình bày những cơ sở khoa học trong xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở cấp tỉnh. - Phân tích thực trạng công tác xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Nam Định và đưa ra các nhận xét, đánh giá. - Trình bày các quan điểm, mục tiêu định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định và đề xuất các giải pháp chủ yếu để thực hiện quy hoạch đó. 7. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh Chương 2. Thực trạng xây dựng quy hoạch tổng thể phát phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định giai đoạn Chương 3. Phương hướng và các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2015 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG QUI HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CẤP TỈNH 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG QHTT PHÁT TRIỂN KT-XH 1.1.1. Quan niệm về QHTT phát triển KT-XH Ở Việt Nam. mặc dù công tác quy hoạch vùng hay quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng (gọi tắt là QHTT) được tiến hành từ nhiều thập kỷ nay nhưng cho đến nay khái niệm “Quy hoạch tổng thể” vẫn chưa được xác định một cách rõ ràng, đầy đủ và chính xác. Trước đây, trong các tài liệu khoa học chuyên ngành của Liên Xô, các nước XHCN Đông Âu và cả ở Việt nam thường phổ cập khái niệm “quy hoạch vùng” đề chỉ sự phân bố đồng bộ, cụ thể tất cả các đối tượng sản xuất và dân cư, các công trình thuộc kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội trên một vùng lãnh thỗ xác định nhằm đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Trong khi đó, ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phương Tây, trong việc nghiên cứu lý luận cũng như tổ chức thực tiễn lại thịnh hành các khái niệm “kế hoạch vùng” (Regional Planning); “kế hoạch hoá chủ đạo” (Master Plan) hay “Kế hoạch hoá tổng hợp vùng” (Intergrated Regional Planning). Tuy các khái niệm có sự khác nhau về tên gọi nhưng những khái niệm trên đều được dùng để chỉ quá trình nghiên cứu và thiết kế một “quy hoạch khung sườn” cho sự phát triển tương lai của một vùng cụ thể về các mặt kinh tế, xã hội, môi trường… “Kế hoạch hoá” và “Kế hoạch tổng hợp vùng” thường được sử dụng rộng rãi ở các nước đang phát triển đặc biệt là ở các nước có nền kinh tế thị trường tự do như là một công cụ nhằm hạn chế các tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường trong quá trình phát triển. Còn “kế hoạch hoá chủ đạo” (ở Việt Nam gọi là quy hoạch vùng) được chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) trợ giúp về mặt kỹ thuật và tài 5 chính cho các nước đang phát triển của châu Á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh trong nhiều thập kỷ gần đây. Ở Việt Nam, UNDP cũng đã trợ giúp về tài chính và kỹ thuật cho hai kế hoạch chủ đạo là: Kế hoạch chủ đạo đồng bằng sông Hồng và Kế hoạch chủ đạo đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy, khái niệm “quy hoạch tổng thể” (QHTT) đang dùng phổ cập hiện nay trong các tài liệu khoa học và trong tổ chức, chỉ đạo thực tiễn, theo chúng tôi thực chất là sự kết hợp nội dung các khái niệm nêu trên phù hợp với những điều kiện và đặc điểm cụ thể của Việt Nam trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Từ kết quả của việc nghiên cứu, kết hợp với những vấn đề của thực tiễn đặt ra tác giả luận văn nhận thức rằng: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội là bản luận chứng phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội hợp lý, khả thi trên phạm vi quốc gia, một vùng lãnh thổ, một tỉnh, thành phố, một huyện trong một giai đoạn hoặc một thời kỳ nhất định. QHTT phát triển kinh tế - xã hội được hình thành dựa trên sự đánh giá, tổng kết sự phát triển kinh tế - xã hội của thời kỳ trước; phân tích lợi thế so sánh, cơ hội, thách thức và đánh giá các yếu tố tác động bên ngoài để từ đó lựa chọn, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng các phương án phát triển, định hướng phát triển các ngành kinh tế quốc dân, các lĩnh vực văn hoá – xã hội và các vùng lãnh thổ cũng như các giải pháp thực hiện quy hoạch. QHTT phát triển kinh tế - xã hội là một trong những công cụ để Nhà nước quản lý, điều hành nền kinh tế - xã hội trong cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. * Đặc trưng cơ bản của quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH: Một là. QHTT là một công cụ tổ chức không gian kinh tế - xã hội thể hiện hành động hướng đích của con người nhằm tác động lên đối tượng quy hoạch đưa nó đến trạng thái phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở nghiên 6 cứu, nắm bắt và vận dụng đúng đắn các qui luật và tính qui luật tự nhiên, nhân khẩu, kinh tế và xã hội. Hai là. Đối tượng của QHTT rất đa dạng về tính chất, qui mô và kết cấu: có thể là một ngành sản xuất hay một lĩnh vực với các đặc điểm kinh tế - kỹ thuật khác nhau; có thể trên phạm vi một quốc gia hay một vùng lãnh thổ, một đơn vị hành chính, với những đặc điểm tự nhiên – sinh thái, nhân khẩu – xã hội và kinh tế rất đa dạng. Ba là. QHTT là sự phân bố các nguồn lực thuộc về kinh tế, xã hội và môi trường nhằm tạo ra một cơ cấu hợp lý, có quan hệ tương tác chặt chẽ giữa các bộ phận tạo nên hệ thống, thúc đẩy toàn hệ thống hoạt động có hiệu quả. Bốn là. QHTT phải có tầm nhìn xa, trông rộng, tính toán cho các thời hạn tương đối dài (10, 15, 20 năm hay xa hơn nữa) đảm bảo sự phát triển tốt đẹp cho đối tượng quy hoạch. Năm là. QHTT phải chú ý trước hết đến các yếu tố tạo thế và lực phát triển, các yếu tố liên kết. Thông thường đó là các cực phát triển, các tuyến lực và nói chung là các phần tử của cơ cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và môi trường, tức là tạo ra “bộ khung” cho sự phát triển tương lai của đối tượng quy hoạch. Sáu là. QHTT nhằm phá vỡ thế đóng khung, khép kín, tạo ra hệ thống mở thông qua sự hình thành các thị trường bên trong gắn với các thị trường bên ngoài, huy động tối đa nội lực, đồng thời tranh thủ tối đa ngoại lực, mở rộng hợp tác và liên kết đa phương, đa dạng tạo ra thế phân công lao động mới có hiệu quả cho đối tượng quy hoạch. * Vị trí, vai trò của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội: Qui trình kế hoạch hoá ở Việt nam hiện nay được xác định có các bước là: Chiến lược Qui hoạch Kế hoạch 7 Như vậy QHTT phát triển kinh tế - xã hội là cầu nối giữa chiến lược và kế hoạch 5 năm và hàng năm. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được hiểu là một bản luận chứng khoa học xác định phương hướng phát triển của một lãnh thổ (thường là cấp quốc gia) trong dài hạn. Xác định tầm nhìn và định hướng của một quá trình phát triển có mục đích và sự nhất quán về con đường và các giải pháp cơ bản để thực hiện. Chiến lược là cơ sở để hoạch định chính sách và định hướng cho quy hoạch. Về bản chất, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch dài hạn có những điểm giống nhau về tính định hướng, một số mục tiêu tổng quát và nội dung nghiên cứu. Tuy nhiên, giữa chúng có nhiều điểm khác nhau về phân kỳ thời gian và tính chính xác trong triển khai. Quy hoạch cụ thể hơn chiến lược; kế hoạch cụ thể hơn quy hoạch. Qua thực tế qui trình kế hoạch hoá ở nước ta hiện nay, nội hàm của chiến lược và quy hoạch cũng cần làm rõ thêm để tăng thêm tính thực tiễn và đơn giản trong triển khai; cũng cần cân nhắc việc lồng ghép, đan xen một số nội dung, yêu cầu nghiên cứu của chiến lược và quy hoạch (nhất là ở cấp vùng, cấp tỉnh, huyện) để làm căn cứ xây dựng các kế hoạch phát triển . Như vậy, QHTT phát triển kinh tế - xã hội có vai trò hết sức quan trọng trong qui trình kế hoạch hoá và phát triển kinh tế - xã hội. Nó thể hiện tư duy, tầm nhìn, phương pháp khoa học, sự phân tích đầy đủ các yếu tố tự nhiên, kinh tế, chính trị, môi trường…. để xác định mục tiêu, các phương án phát triển trong những không gian và thời gian cụ thể. Phát huy tối ưu lợi thế liên ngành, liên vùng cũng như tiềm năng và đặc thù của một tỉnh. Với vai trò đó, chất lượng quy hoạch quyết định chất lượng các kế hoạch trung và ngắn hạn. Nâng cao chất lượng quy hoạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng phát triển, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tránh được những tổn thất, rủi ro trong quá trình phát triển. 8 [...]... ngoài, xây dựng và phát triển một nền kinh tế mở, nhanh chóng hội nhập vào quá trình phát triển của cả nớc, hội nhập với khu vực và thế giới Thứ t, Lấy con ngời làm nhân tố trung tâm của QHTT, phát huy đầy đủ tiềm năng và nguồn lực con ngời, coi đó là động lực cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững; u tiên xây dựng và phát triển các công trình thuộc cơ sở hạ tầng xã hội nhằm nâng cao dân trí và thể. .. sự ổn định của hệ sinh thái và của môi trờng đang chịu những tác động xấu của các hoạt động kinh tế tại cả các nớc phát triển và những nớc đang phát triển Cho tới nay, đã có nhiều định nghĩa và khái niệm về "phát triển bền vững" đợc đa ra trong những Hội nghị/ Hội thảo quốc tế Nhng, định nghĩa về phát triển bền vững do ủy ban thế giới về môi trờng và phát triển đa ra trong báo cáo "Tơng lai của chúng... qua lại giữa cơ cấu sản xuất và cơ cấu hạ tầng - Mối quan hệ giữa phân công lao động theo lãnh thổ với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội thể hiện ở các trờng hợp sau đây: - Trờng hợp thứ nhất: Từ việc phát triển những ngành có sức thu hút lớn, có tầm quan trọng trong nền kinh tế nh ngành dầu khí sẽ dẫn đến sự tập trung phát triển nhiều cơ sở sản xuất và chế biến dầu khí Hoặc là từ việc phát triển chuyên... ảnh hởng tới QHTT kinh tế xã hội Ngày nay, khi giao lu quốc tế phát triển mạnh, thì phân công lao động quốc tế cũng phát triển hết sức nhanh chóng, đặc biệt là phân công lao động trong khu vực có ảnh hởng rất lớn tới sự phân công lao động của một nớc, thậm chí của một tỉnh, một huyện của nớc Vì vậy QHTT kinh tế xã hội phải đợc thay đổi theo, nhằm tạo ra một cơ cấu kinh tế mở, cơ cấu mặt hàng mới... một lãnh thổ, các hoạt động kinh tế và xã hội gắn liền với nhau, tác động qua lại với nhau QHTT kinh tế cũng phải gắn chặt với quy hoạch phát triển xã hội trên nền tảng của quá trình phân công lao động xã hội thống nhất QHTT kinh tế xã hội đợc coi nh là một giải pháp chiến lợc hay là một công cụ quản lý của Nhà nớc Rõ ràng, nh trên đã trình bày, ta thấy các yếu tố ảnh hởng đến quá trình phân công lao... thổ nói riêng vừa là căn cứ xuất phát, vừa là kết quả của QHTT 1.2.1.2 Xây dựng QHTT với hình thành cơ cấu kinh tế của tỉnh hay vùng Trong những mục tiêu, đồng thời là nội dung chủ yếu của QHTT là hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng tiến bộ, có hiệu quả Chỉ có thông qua việc xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý mới có thể giải quy t đợc một cách triệt để, cơ bản, vững chắc và lâu dài các... hóa vùng Đặc điểm, tính chất và trình độ của phân công lao động xã hội theo lãnh thổ thể hiện đặc điểm, tính chất và trình độ của việc tổ chức quy hoạch lãnh thổ các ngành kinh tế và các hoạt động xã hội Trình độ tổ chức không gian (lãnh thổ) của các ngành kinh tế và các hoạt động xã hội thể hiện sự phối hợp, sắp xếp một cách có hiệu quả của các ngành kinh tế, trớc hết là công nghiệp, nông nghiệp,... Mục đích tối cao của QHTT là tạo ra một sự phát triển bền vững cho đối tợng quy hoạch trên cơ sở khai thác đầy đủ vị thế, nguồn lực và tiềm năng bên trong, bên ngoài của nó Phát triển bền vững là khái niệm hiện đại, đang ngày đợc phổ cập trong tài 11 liệu khoa học cũng nh trong thực tiễn nền kinh tế trên thế giới Xét dới góc độ lịch sử, sự phát triển của các nớc có nền công nghiệp phát triển, ở các nớc... trong địa bàn quy hoạch Thứ sáu, Trong QHTT, cần quan tâm đúng mức vào hình thành các cực phát triển với các quy mô khác nhau, các tuyến lực và các hành lang phát triển với các kích cỡ khác nhau nối liền các cực phát triển với nhau tạo thành 13 một hệ thống động lực lan toả ảnh hởng của mình ra các vùng kém phát triển xung quanh Thứ bảy, Phải xây dựng đa phơng án phát triển cho vùng quy hoạch để lựa... về phát triển "Phát triển vững bền là sự phát triển nhằm thoả mãn nhu cầu của hiện tại song không xâm phạm tới khả năng thoả mãn nhu cầu của các thế hệ tơng lai" Định nghĩa này bao hàm cả ba yếu tố, kinh tế, xã hội và môi trờng đã đợc xem xét ở trên Tuy nhiên, có một thực tế là mặc dù đã có một định nghĩa về phát triển bền vững tơng đối thống nhất nh vậy, song cho tới nay phần lớn các chính sách phát . khoa học xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2015 làm đề tài luận văn thạc sỹ nhằm góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định. 3.2. Nhiệm vụ của đề tài: - Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. -. sở khoa học trong xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở cấp tỉnh. - Phân tích thực trạng công tác xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Nam Định và
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Cơ sở khoa học xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2015, Luận văn thạc sỹ: Cơ sở khoa học xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2015, Luận văn thạc sỹ: Cơ sở khoa học xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định đến năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay