BIEN BAN KIEM TR 7 TIEU CHI

7 90 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:00

PHÒNG GD-ĐT PHƯỚC LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KIỂM TRA CHÉO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA Tiêu chí thi đua cuối năm năm học 2012-2013 I. Thời gian địa điểm Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 03 tháng 04 năm 2013 Tại trường THCS Vĩnh Thanh Tổ kiểm tra theo quyết định số 74 / QĐHT ngày 1.4.2013 của Hiệu trưởng trường THCS Phong Thạnh Tây B v/v thành lập tổ kiểm tra tiêu chí thi đua cuối năm năm học 2012- 2013. II. Thành phần Tổ kiểm tra 1. Ông: Lê Minh Dương PHT trường THCS Phong Thạnh Tây B làm tổ trưởng 2. Ông : Ngô Văn Nhiễn HT trường THCS B Vĩnh Phú Tây làm tổ phó 3. Ông Nguyễn Ngô Mậu GV trường THCS Phong Thạnh Tây B làm thư ký 4. Ông : Châu Đức Phục GV trường THCS Phong Thạnh Tây B làm thành viên 5. Ông : Nguyễn Minh Tiến CTCĐ trường THCS B Vĩnh Phú Tây làm thành viên 6. Ông: Dư Quýt Tha GV trường THCS B Vính Phú Tây làm thành viên 7. Nhà trườNg: 1. Ông : Hồ Trường Giang HT 2. Bà: Dương Thị Tú Phương PHT 3. Bà: Nguyễn Thị Kim Dung 4. Ông: Nguyễn Thanh Thưởng 5. Ông: Phan Văn Quang 6.…………………………………………………………………………………………. III. Nội dung kiểm tra 1. Thực hiện chương trình, kế hoạch GD, quy chế chuyên môn: -Triển khai đầy đủ các loại văn bản chỉ đạo nhiệm vụ năm hocjcuar sở giáo dục đào tạo và phòng giáo dục được thông qua cuộc họp hội đồng sư phạm và trong đợt bồi dưỡng chuyên môn hè 2012 -Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT thực hiện thông qua nghị quyết tổ chuyên môn -Có đội tuyển học sinh giỏi tham dự nhưng tỷ lệ đạt chưa cao. 2.Thực hiện các hoạt động GD: - Có đầy đủ các loại kế hoạch -Cập nhật đầy đủ -Số lượng đạt giải chưa đạt yêu cầu 3. Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh gia (PP KTĐG): - có xây dựng và triển khai kê hoạch phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá -Có tổ chức giảng dạy ứng dụng CNTT -Lập kế hoạch phòng học bộ môn và sổ theo dõi thực hiện -Có kế hoạch và biện pháp thực hiện đổi mới đáng giá trong ứng dụng CNTT ( có lưu trên máy) -Có lập kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu kém và có biện pháp thực hiện 4. Tăng cường cơ sở vật chất (CSVC), xây dựng trường chuẩn quốc gia: -Có kế hoạch đầy đủ ,hợp lý -Nguồn thu xã hội hóa còn hạn chế 5. Xây dựng và nâng cao trình độ CBQL, đội ngũ GV -Trường có xây dựng qui chế làm việc, phân công nhiệm vụ CBQL và giáo viên hợp lý , phù hợp với chuyên môn -Mỗi giáo viên có đăng ký phần việc đổi mới 6. Thực hiện các mục tiêu PCGD Trung học và GD hòa nhập: - Tuyển sinh đúng qui định -Tỷ lệ chuyên cần còn hạn chế 7. Hiệu quả đổi mới quản lý, thực hiện chế độ báo cáo: -Mỗi giáo viên có báo cáo chuyên đề hoặc sáng kiến kinh nghiệm -Gửi báo cáo về phòng đảm bảo đầy đủ -Có sổ theo dõi công văn đi-công văn đến IV. Nhận xét Ưu điểm -Nhà trường có đầy đủ các loại kế hoạch, triển khai đầy đủ các lại văn bản đến CBCNV nhà trường -Thực hiện đầy đủ qui chế chuyên môn Hạn chế -Số lượng thi học sinh giỏi chưa cao -Tỷ lệ chuyên cần còn hạn chế …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. Kiến nghị …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày Hiệu trưởng Tổ trưởng Thư ký Lê Minh Dương Nguyễn Ngô Mậu TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TỪNG LĨNH VỰC CÔNG TÁC ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2012-2013 (Kèm theo CV số 1317 /SGDĐT-TCCB, ngày18/10/2012) Tổng cộng có 07 lĩnh vực công tác, tổng số điểm là 100 TT NỘI DUNG Nhận xét Điểm Chấm 1 Thực hiện chương trình, kế hoạch GD, quy chế chuyên môn: 25 Triển khai và thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ năm học của Sở và Phòng GD&ĐT: - Có văn bản triển khai thực hiện Hướng dẫn số 1153/HD-SGDĐT ngày 18/9/2012 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu hoặc văn bản của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013; 2.0 - Công văn số 1253/SGDĐT-GDTrH ngày 24/10/2011 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học; 2.0 - Công văn số 1380/SGDĐT-GDTrH ngày 22/11/2011 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn soạn giáo án, qui định giáo án soạn bằng máy vi tính, giáo án điện tử và sử dụng giáo án cũ; 2.0 - Công văn số 1055/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2012 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn cấp trung học và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT; 2.0 - Công văn số 1056/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2012 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn tổ chức quản lý sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp trung học và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT; 2.0 Thực hiện chương trình, kế hoạch GD, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; (gồm cụ thể hóa chủ đề của năm học, các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình của đơn vị; thực hiện đúng PPCT và kế hoạch trường,…) 2.0 Triển khai nội dung GD địa phương, lồng ghép tích hợp GD bảo vệ môi trường, tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo 4.0 tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong nội dung một số môn học, tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào các môn học và hoạt động GD; Tích cực ứng dụng CNTT vào việc nâng cao chất lượng dạy học; 2.0 Thực hiện tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh bổ sung, chuyển trường đúng hướng dẫn tại Công văn số 457/SGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2012 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; 3.5 Có thành lập đội tuyển học sinh giỏi và tham gia thi vòng tỉnh ở tất cả các bộ môn, các khối có tổ chức thi HSG và đạt 10% số giải so với số em dự thi (nếu đạt 5% số giải so với số em dự thi trừ 2.0 điểm) 3.5 2 Thực hiện các hoạt động GD: 7.5 Tham gia các hội thi: Thiết lập ma trận và biên soạn đề kiểm tra, thi thiết kế bài giảng điện tử, thi sáng tạo đồ dùng dạy học; hội thao quốc phòng-an ninh (đủ các hội thi, đủ số lượng và đạt 10% số giải so với số lượng dự thi trở lên thì cho điểm tối đa, nếu không tham gia đầy đủ các hội thi hoặc không đủ số hoặc đạt từ 5% số giải so với số lượng dự thi trở xuống thì trừ 0.5 điểm trên một hội thi) 4.0 Thực hiện hoạt động GD hướng nghiệp và nghề phổ thông, có trên 90% học sinh lớp 8 hoàn thành học nghề phổ thông; 1.0 Thực hiện các hoạt động GD ngoài giờ lên lớp: Các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, tháng ATGT, tháng hành động phòng, chống ma túy; các cuộc thi vẽ tranh phòng, chống tội phạm trong nhà trường; tìm hiểu phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; thi giai điệu tuổi hồng… (Nếu không tham gia một hoạt động thì trừ 0,25 điểm) 2.0 Đảm bảo thời gian và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt tập thể trong nhà trường. 0.5 3 Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) và đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh gia (PP KTĐG): 17.5 Thực hiện đổi mới PPDH (chú ý bảo đảm yêu cầu thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tế trong dạy học): 2.5 - Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đổi mới đồng bộ PPDH và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh; - Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và đổi mới PPDH; 2.5 - Thực hiện rèn luyện kỹ năng thực hành, thí nghiệm, kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, khai thác phòng học bộ môn phục vụ cho giảng dạy; 2.5 Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Công văn số 981/SGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2008 của Sở GD&ĐT, ứng dụng CNTT trong kiểm tra đánh giá đối với HS; 7.5 Có biện pháp giúp đỡ HS học lực yếu kém: giảm tỷ lệ dưới 8%, HS bỏ học không quá 3%. 2.5 4 Tăng cường cơ sở vật chất (CSVC), xây dựng trường chuẩn quốc gia: 17.5 Có đủ phòng học để giảng dạy và bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém; đảm bảo tỷ lệ HS/lớp đúng quy định; 5.0 Bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học theo hướng dẫn của Bộ và Sở, Phòng GD&ĐT; xây dựng phòng học bộ môn, thư viện và khai thác sử dụng có hiệu quả; đầu tư xây dựng công trình vệ sinh, cấp thoát nước, trồng cây xanh, bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp; 2.5 Thực hiện có hiệu quả việc huy động nguồn lực xã hội để tăng cường CSVC nhà trường; 2.5 Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch của Sở. Hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" tạo được sự chuyển biến rõ nét về nề nếp, sinh hoạt,… 5.0 Duy trì, nâng cao số lượng, chất lượng các tiêu chí trường học đạt chuẩn Quốc gia. 2.5 5 Xây dựng và nâng cao trình độ CBQL, đội ngũ GV: 15 Đảm bảo phân công nhiệm vụ CBQL và giáo viên hợp lý, phát huy tốt năng lực, sở trường, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng dạy học. Số GV có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn tăng hơn so với năm trước. 5.0 Không có GV vi phạm pháp luật; không có GV có hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân 5.0 cách hoặc xâm phạm thân thể HS; không có giáo viên yếu kém về chuyên môn; Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý HS, đổi mới PPDH, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, đảm bảo mỗi GV trung học có một đổi mới về một trong các lĩnh vực nêu trên. 5.0 6 Thực hiện các mục tiêu PCGD Trung học và GD hòa nhập: 7.5 Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 đạt 98% (giảm 1% trừ 1 điểm) 1.5 Thực hiện yêu cầu duy trì sĩ số đạt kết quả cao hơn cùng kỳ, vượt chỉ tiêu chung của tỉnh. 1.0 Thực hiện tỷ lệ chuyên cần đạt từ 97% trở lên. 2.5 Thực hiện có kết quả GD hòa nhập cho trẻ em khuyết tật. 2.5 7 Hiệu quả đổi mới quản lý, thực hiện chế độ báo cáo: 10 Có giải pháp sáng tạo mang lại hiệu quả rõ rệt trong đổi mới tổ chức quản lý GD ở đơn vị. 5.0 Gửi báo cáo về Phòng GD&ĐT đảm bảo đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn. 5.0 Cộng điểm . kiểm tra theo quyết định số 74 / QĐHT ngày 1.4.2013 của Hiệu tr ởng tr ờng THCS Phong Thạnh Tây B v/v thành lập tổ kiểm tra tiêu chí thi đua cuối năm năm học 2012- 2013. II. Thành phần Tổ kiểm tra 1 chuyển tr ờng đúng hướng dẫn tại Công văn số 4 57/ SGDĐT-GDTrH ngày 08/5/2012 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn chuyển tr ờng và tiếp nhận học sinh học tại các tr ờng THCS và THPT tr n. giá, đảm bảo mỗi GV trung học có một đổi mới về một trong các lĩnh vực nêu tr n. 5.0 6 Thực hiện các mục tiêu PCGD Trung học và GD hòa nhập: 7. 5 Học sinh hoàn thành chương tr nh Tiểu học vào
- Xem thêm -

Xem thêm: BIEN BAN KIEM TR 7 TIEU CHI, BIEN BAN KIEM TR 7 TIEU CHI, BIEN BAN KIEM TR 7 TIEU CHI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay