BÀI 9: CÔNG THỨC HÓA HỌC

13 292 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 12:00

TR¦êng THCS VÞ THñY Chµo mõng c¸c em häc sinh Chóc c¸c em cã mét buæi häc vui vÎ- bæ Ých Bµi cò: TÝnh ph©n tö khèi (PTK) cña : a, Rîu Etilic biÕt ph©n tö gåm : 2C , 6H , 1O b, Axit sunfuric biÕt ph©n tö gåm: 2H , 1S , 4O Bµi gi¶i a, PTK rîu etilic = 12.2 + 6 + 16 = 46 ®vC b, PTK Axit sunfuric = 2+ 32 + 4.16 = 98 ®vC Tiết 12 . Bµi 9 Tiết 12. Bài 9 : công thức hóa học công thức hóa học n cht l gỡ? Công thức hóa học của đơn chất có mấy kí hiệu hóa học? I. Công thức hóa học của đơn chất Cụng thc hoỏ hc chung ca n cht ch cú 1 KHHH Cụng thc chung: A n (n ch s ) 1- n cht kim loi Mu kim loi ng n= 1 CTHH trựng vi KHHH l A VD: ng : Cu Natri : Na Tiết 12. Bài 9 : công thức hóa học công thức hóa học I. Công thức hóa học của đơn chất 2- n cht phi kim H H Cụng thc hoỏ hc thng l A 2 ( n= 2) VD: H 2 , O 2 Tr : n= 1 : C, S, Si, P n= 3 : O 3 1- n cht kim loi n cht CTHH St Khớ Nit Kali Lu hựynh Khớ Clo Fe N 2 K S Cl 2 TiÕt 12. Bµi 9 : c«ng thøc hãa häc c«ng thøc hãa häc I. C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊt 2- Đơn chất phi kim 1- Đơn chất kim loại II. CÔNG THỨ HOA HỌC CỦA HỢP CHẤT Hợp chất là gì? Vậy công thức hóa học của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học?  CTHH của hợp chất có từ 2 KHHH trở lên  Công thức chung của hợp chất: A x B y C z Trong đó : A,B,C là KHHH x, y, z là chỉ số ( Chỉ số 1 không ghi) Gọi A,B,C là KHHH mỗi nguyên tố x,y,z lần lượt là chỉ số của A,B,C =>Hãy viết công thức hóa học chung của hợp chất ? VD: H 2 O CO 2 NaCl Viết công thức hóa học của các chất sau ? Khí metan trong phân tử có 1 C và 4 H Nhôm oxit trong phân tử có 2 Al và 3O Canxi cacbonat (đá vôi) Trong phân tử có 1 Ca, 1C và 3O CaCO 3 Al 2 O 3 CH 4 TiÕt 12. Bµi 9 : c«ng thøc hãa häc c«ng thøc hãa häc I. C«ng thøc hãa häc cña ®¬n chÊt 2- Đơn chất phi kim 1- Đơn chất kim loại II. CÔNG THỨ HOA HỌC CỦA HỢP CHẤT III. Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HOA HỌC A x B y C z Số nguyên tử của mỗi nguyên tố Những nguyên tố tạo nên chất Phân tử khối Ví dụ - Do 3 nguyên tố Cu ; S và O tạo nên - 1Cu , 1S , 4O - PTK : 64 + 32 + 16×4 = 160 đvC CuSO 4 Cho biết ý nghĩa của các CTHH sau? ? Khí metan Canxi cacbonat (đá vôi) CaCO 3 CH 4 - Do nguyên tố C; và H tạo nên - 1C , 4H - PTK : 64 + 32 + 16×4 = 160 đvC - Do nguyên tố Ca ; C và O tạo nên - 1Ca , 1C , 3O - PTK : 40 + 12 + 16×3 = 10 đvC [...]...Lưu ý : Viết H2 chỉ 1 phân tử hiđro , khác với viết 2H chỉ 2 nguyên tử hiđro Công thức hóa học của H2O cho biết trong 1 phân tử nước có 2 nguyên tử hiđro và 1 oxi (Nói trong phân tử nước có phân tử Hiđro là sai ) Muốn viết ba phân tử hiđro ta viết 3 H2 Số 3 gọi là hệ số viết ngang bằng . Tiết 12 . Bµi 9 Tiết 12. Bài 9 : công thức hóa học công thức hóa học n cht l gỡ? Công thức hóa học của đơn chất có mấy kí hiệu hóa học? I. Công thức hóa học của đơn chất Cụng thc hoỏ. n= 1 CTHH trựng vi KHHH l A VD: ng : Cu Natri : Na Tiết 12. Bài 9 : công thức hóa học công thức hóa học I. Công thức hóa học của đơn chất 2- n cht phi kim H H Cụng thc hoỏ hc thng l A 2. kim loại II. CÔNG THỨ HOA HỌC CỦA HỢP CHẤT Hợp chất là gì? Vậy công thức hóa học của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học?  CTHH của hợp chất có từ 2 KHHH trở lên  Công thức chung của
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 9: CÔNG THỨC HÓA HỌC, BÀI 9: CÔNG THỨC HÓA HỌC, BÀI 9: CÔNG THỨC HÓA HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay