Báo cáo giám sát môi trường công ty TNHH THÉP DONG BANG

29 405 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 01:12

Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG MỤC LỤC o0o MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 3 1. Đặt vấn đề 3 2. Mục tiêu của báo cáo 4 3. Tổ chức thực hiện 4 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP 4 1.1. Giới thiệu chung 4 1.2. Cơ sở pháp lý 5 1.3. Thông tin về hoạt động sản xuất 6 1.3.1. Quy trình công nghệ sản xuất 6 1.3.2. Máy móc thiết bị 6 Bảng 1. Danh mục máy móc, thiết bị chính 7 (Nguồn: Công ty TNHH Thép DONG BANG)7 1.3.3. Sản phẩm, công suất sản xuất 7 (Nguồn: Công ty TNHH Thép DONG BANG) 8 1.4. Nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu 8 1.4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu 8 Nguyên vật liệu sử dụng trung bình trong một tháng của công ty TNHH Thép DONG BANG được trình bày trong bảng 3 dưới đây: 8 Bảng 3: Nhu cầu sử dụng các loại nguyên liệu 8 (Nguồn: Công ty TNHH Thép DONG BANG) 9 1.4.2. Nhu cầu nhiên liệu 9 (Nguồn: Công ty TNHH Thép DONG BANG) 9 1.5. Nhu cầu lao động 10 1.6. Hiện trạng sử dụng mặt bằng nhà máy 10 CHƯƠNG II: CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 10 Trang 1 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG 2.1. Nguồn phát sinh nước thải 10 2.1.1. Nước thải sinh hoạt 10 2.1.2. Nước thải sản xuất 11 2.1.3. Nước sử dụng cho tưới cây xanh, PCCC (dự phòng), rò rĩ 11 2.1.4. Nước mưa chảy tràn 11 2.2. Nguồn phát sinh bụi và khí thải 11 2.2.1. Do quá trình vận chuyển bốc dỡ nguyên liệu 11 2.2.2. Do quá trình sản xuất 11 2.3. Nguồn phát sinh chất thải rắn 12 2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 12 2.3.2. Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 12 (Nguồn: Công ty TNHH Thép DONG BANG) 12 2.3.3. Chất thải nguy hại 12 2.4. Nhiệt thừa 13 2.5. Tiếng ồn và rung 14 Trong quá trình hoạt động sản xuất tại công ty nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu phát ra khi vận hành các máy móc, thiết bị cơ khí. Đây là nguồn ô nhiễm đặc trưng với loại hình sản xuất của công ty 14 2.6. Dự báo rủi ro và sự cố môi trường 14 2.6.1. Tai nạn lao động 14 2.6.2. Sự cố cháy nổ 14 CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC 15 TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC ĐANG ÁP DỤNG 15 3.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải 15 3.1.1. Nước thải sinh hoạt 15 3.1.2. Nước thải sản xuất 16 Hình 3: Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất 17 3.1.3. Nước mưa chảy tràn 17 3.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 18 3.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình giao thông, vận chuyển 18 3.2.2. Biện pháp giảm thiểu do qua trình sản xuất 18 Trang 2 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG 3.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn 19 3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 19 3.3.2. Chất thải công nghiệp không nguy hại 19 3.4. Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt, tiếng ồn, chấn động 20 3.5. Phòng chống và ứng cứu sự cố môi trường 20 CHƯƠNG IV: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 22 4.1. Giám sát môi trường không khí 22 4.1.1. Chất lượng không khí xung quanh 22 4.1.2. Chất lượng không khí khu vực sản xuất 22 4.2. Giám sát khí thải lò hơi 23 Đánh giá và kết luận: Nồng độ bụi, CO, SO2, NO2, trong khí thải lò hơi tại thời điểm đo đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT 24 4.3. Giám sát môi trường nước thải 24 4.3.1. Nước thải sinh hoạt 24 Bảng 12: Kết quả phân tích nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 24 4.3.2. Nước thải sản xuất 25 Bảng 13: Kết quả phân tích nước thải sản xuất sau hệ thống xử lý 25 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 27 5.1. Kết luận 27 5.2. Kiến nghị 28 PHỤ LỤC 29 Văn bản pháp lý 29 MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Với tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật và nhu cầu xã hội ngày càng gia tăng, số lượng Nhà máy xí nghiệp tăng lên không ngừng. Cùng với sự gia tăng sản xuất thì vấn đề môi trường cũng ngày càng trở nên cấp thiết, ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng và luôn được sự quan tâm của người dân nói riêng và toàn xã hội nói chung. Trang 3 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG Nhằm đảm bảo sự phát triển kinh tế kết hợp bảo vệ môi trường theo xu hướng phát triển bền vững của toàn cầu, Công ty TNHH Thép DONG BANG thực hiện công tác bảo vệ môi trường như đã cam kết và công tác giám sát chất lượng môi trường theo định kỳ. Việc giám sát chất lượng môi trường nhằm đánh giá khả năng tác động của hoạt động sản xuất đến sức khỏe con người cũng như ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh. 2. Mục tiêu của báo cáo Khảo sát hiện trạng hoạt động sản xuất thép thanh và thép không gỉ. Đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước và các giải pháp khắc phục. 3. Tổ chức thực hiện Công ty TNHH Thép DONG BANG đã kết hợp với công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt tiến hành thực hiện công tác giám sát chất lượng môi trường đợt 2 năm 2010. CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP 1.1. Giới thiệu chung − Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH THÉP DONG BANG − Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. − Chủ doanh nghiệp: Ông CHUN JUNG KOOK − Chức vụ: Giám đốc − Cán bộ phụ trách môi trường: Nguyễn Đình Trung − Điện thoại: 0613.560812 – 0613.560814 Fax: 0613.560811 Trang 4 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG 1.2. Cơ sở pháp lý Báo cáo giám sát môi trường được thành lập dựa theo các văn bản pháp lý sau: Căn cứ vào Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường. Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ Về quản lý chất thải rắn. Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Quyết định 16/2008/BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Danh mục chất thải nguy hại. Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải. Công văn số 526/TNMT-MT ngày 22/03/2006/ của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường. Căn cứ giấy phép đầu tư số 111/GP-KCN-ĐN ngày 29 tháng 01 năm 2002 và giấy phép điều chỉnh 111/GPDDC1-KCN-ĐN ngày 26 tháng 12 năm 2002 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp cho Công ty TNHH Thép DONG BANG. Phiếu xác nhận số 157/BĐK-TNMT ngày 02/06/2004 của Sở Tài nguyên và Môi Trường về việc xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Dự án “ Mở rộng nhà xưởngsản xuất thép thanh và thép dây không gỉ, công suất 600 tấn/năm” của công ty TNHH Thép DONG BANG. Trang 5 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG 1.3. Thông tin về hoạt động sản xuất 1.3.1. Quy trình công nghệ sản xuất Hình 1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất thép thanh, thép không gỉ Thuyết ming công nghệ: Thép/dây thép không gỉ trước khi kéo được phủ lên bề mặt lớp muối chống ăn mòn. Sau đó, dây thép được bôi trơn bề mặt trong quá trình kéo mờ và kéo bóng. Sau khi kéo dài, dây thép dính các chất bôi trơn như (chất bôi trơn khô TR41B, K3, W5157S) do đó phải được làm sạch dầu mỡ trước khi qua công đoạn tiếp theo. Tiếp theo thép đưa qua công đoạn làm dẻo. Sau đó thép được kiểm tra, các hóa chất như H 3 PO 4 , N 2 , NH 3 dùng để xử lý bề mặt dây thép trước khi đóng gói và giao cho khách hàng. 1.3.2. Máy móc thiết bị Máy móc thiết bị sản xuất trong nhà máy được trình bày ở bảng 1. Trang 6 Thanh/dây thép không gỉ Tráng muối Kéo dài Làm sạch dầu mỡ Làm dẻo Kiểm tra Đóng gói Giao hàng Bụi Bụi, ồn Nước thải nhiễm dầu mỡ Ồn Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG Bảng 1. Danh mục máy móc, thiết bị chính (Nguồn: Công ty TNHH Thép DONG BANG) 1.3.3. Sản phẩm, công suất sản xuất Sản phẩm, công suất sản xuất và thị trường tiêu thụ của công ty thép DONG BANG được trình bày ở bảng 2. Bảng 2: Danh mục sản phẩm, công suất sản xuất và thị trường tiêu thụ Tên sản phẩm Công suất Thị trường tiêu thụ Thép không gỉ Trong nước Xuất khẩu Trang 7 St t Tên máy móc thiết bị Đơn vị tính Số lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG (Nguồn: Công ty TNHH Thép DONG BANG) 1.4. Nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu 1.4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu Nguyên vật liệu sử dụng trung bình trong một tháng của công ty TNHH Thép DONG BANG được trình bày trong bảng 3 dưới đây: Bảng 3: Nhu cầu sử dụng các loại nguyên liệu STT Tên nguyên – phụ liệu Thành phần hóa học Khối lượng/tháng Công dụng 1 Thép không gỉ C, Si, Mn, P, S, Ni, Cr, Mo, Cu, N 500 tấn Sản xuất thép không gỉ 2 Chất bôi trơn khô V6S Sodiumstearate potassiumstearate 150 kg Bôi trơn bề mặt dây thép trong quá trình kéo mờ 3 Chất bôi trơn khô TR41B Calcium stearate 1.400 kg Bôi trơn bề mặt dây thép trong quá trình kéo mờ 4 Chất bôi trơn ướt K3 Potassium soap Corrosion Inhibitor Water 80 kg Làm bóng bề mặt dây thép 5 Chất bôi trơn ướt W5 157S Tallow Parafin wax Refined mineral oil Polyoxyethylene eonyl ether Sorbitan mono oleate Sodium oleate Water 120 kg Bôi trơn bề mặt dây thép trong quá trình kéo bóng 6 Muối SP-3 Potassium Sulfate Sodium Borate 600 kg Phủ lên bề mặt dây thép ống chống ăn mòn trước khi kéo Trang 8 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG 7 H 3 PO 4 Phosphric acid Water 1.800 kg Xử lý bề mặt dây thép 8 N 2 N 2 600 kg Làm sạch và bảo vệ bên trong ống nhiệt 9 NH 3 NH 3 2.400 kg Xử lý bề mặt dây thép 10 Fe 2 (SO 4 ) 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 200 kg Xử lý nước thải 11 NaOH NaOH 100 kg Xử lý nước thải 12 Ca(OH) 2 Ca(OH) 2 800 kg Xử lý nước thải 13 FLOC FLOC 4 kg Xử lý nước thải (Nguồn: Công ty TNHH Thép DONG BANG) 1.4.2. Nhu cầu nhiên liệu Nhiên liệu sử dụng chính trong quá trình sản xuất tại Công ty là điện và dầu DO sử dụng cho thắp sáng, vận hành máy móc thiết bị, cung cấp nhiệt cho lò hơi… Lượng nhiên liệu tiêu tốn này được trình bày trong bảng 4. Bảng 4: Nhu cầu sử dụng các loại nhiên liệu STT Nhiên liệu Số lượng/tháng Nguồn cung cấp 1 Điện 187324 KW - 2 Dầu DO - - (Nguồn: Công ty TNHH Thép DONG BANG) Nhu cầu sử dụng nước: Tổng lượng nước sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất của công ty khoảng 2.499 m 3 / tháng ( 96 m 3 / ngày đêm), trong đó: • Nước dùng cho tưới cây, rửa đường, rò rỉ, phòng cháy chữa cháy: 3 m 3 / ngày đêm. • Nước dùng cho hoạt động sản xuất: 52 m 3 / ngày đêm, lượng nước này chủ yếu để làm sạch bề mặt sản phẩm. • Nước dùng cho sinh hoạt: 41 m 3 / ngày đêm. Trang 9 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG Nguồn cung cấp nước do công ty TNHH MTV phát triển Đô thị và KCN IDICO cung cấp. 1.5. Nhu cầu lao động Tổng số lao động của công ty là 129 người. Số ca làm việc: 3 ca/ngày. Ca 1: 6 h sáng – 4 h chiều. Ca 2: 4 h chiều – 12 h đêm. Ca 3: 12 h đêm – 4 h sáng. 1.6. Hiện trạng sử dụng mặt bằng nhà máy Quy mô diện tích: 16.750 m 2 Diện tích xây dựng: 12.065 m 2 Diện tích cây xanh: 4.411 m 2 đạt khoảng 26,33% tổng diện tích. CHƯƠNG II: CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dựa vào hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên, Công ty có khả năng phát sinh các loại ô nhiễm khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiến ồn, nhiệt và rung từ các nguồn sau: 2.1. Nguồn phát sinh nước thải 2.1.1. Nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt chủ yếu từ nhà ăn tập thể và từ nhà vệ sinh. Hiện tại tổng số cán bộ công nhân viên tại công ty khoảng 129 người, lượng nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt của cán bộ công nhân viên khoảng: 41 m 3 / ngày đêm, lượng nước thải trung bình: 32,8 m 3 / ngày đêm (80% lượng nước cấp cho sinh hoạt). Về đặc điểm và tính chất: nguồn nước này thường chứa các chất hữu cơ (đặc trưng bởi các thông số BOD 5 , COD), chất rắn lơ lửng (SS), chất dinh dưỡng Nitơ, phospho), vi sinh… Trang 10 [...]... trước khi thải ra môi trường đạt Quy chuẩn QCVN 24:2009/BTNMT cột A Trang 25 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG Trang 26 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Công ty TNHH Thép DONG BANG đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường Các biện pháp quản lý và xử lý môi trường đã thực hiện như:  Về môi trường không khí:... bộ công nhân viên trong xưởng được chia thành các tổ để ứng cứu khi xảy ra sự cố và được tổ chức tham gia lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động mỗi năm một lần Công ty đã lắp đặt hệ thống thu sét, thu tĩnh điện tích tụ Trang 20 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG Trang 21 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG CHƯƠNG IV: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI... xem xét 5.2 Kiến nghị Công ty TNHH Thép DONG BANG đã tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam và khả năng của mình Vì vậy, Công ty xin kiến nghị với các Cơ quan Quản lý Môi trường chức năng của Trung Ương và địa phương xem xét về báo cáo hiện trạng môi trường của Công ty Trang 28 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG PHỤ LỤC • Văn bản... tại thời điểm đo đều nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp (theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT – 10/10/2002) 4.2 Giám sát khí thải lò hơi Vị trí giám sát: 01 vị trí Thông số giám sát: Bụi, CO, SO2, NO2 Kết quả giám sát: Trang 23 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG Bảng 11: Kết quả giám sát chất lượng khí thải lò hơi Bụi CO SO2 NO2 (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)... đến môi trường và công nhân sản xuất trực tiếp, công ty đã khắc phục bằng thông thoáng tự nhiên, hoặc thông gió cưỡng bức Trang 13 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG 2.5 Tiếng ồn và rung Trong quá trình hoạt động sản xuất tại công ty nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu phát ra khi vận hành các máy móc, thiết bị cơ khí Đây là nguồn ô nhiễm đặc trưng với loại hình sản xuất của công ty. .. thống cống của công ty Trang 17 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG Định kỳ 06 tháng Công ty sẽ thu gom lượng cặn tích tụ trong các hố ga của hệ thống nước thải chung của công ty và giao cho đơn vị có chức năng thu gom, mang đi xử lý đúng quy định 3.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 3.2.1 Giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình giao thông, vận chuyển Để hạn chế ô nhiễm môi trường từ quá... Trang 27 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG Thực hiện việc quét nền, tưới nước, vệ sinh đường nội bộ, bến bãi,…nhằm giảm thiểu lượng bụi có thể bốc lên do gió thổi, sự di chuyển của các phương tiện sẽ làm tăng lượng bụi trong không khí Công ty sẽ tiến hành thực hiện chương trình giám sát môi trường của nhà máy với tần suất 2 lần/năm để trình Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. .. tập trung KCN Nhơn Trạch 1 Trang 24 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG 4.3.2 Nước thải sản xuất Vị trí giám sát: hố ga tập trung nước thải của công ty trước khi dẫn về hệ thống thoát nước thải của KCN Nhơn Trạch 1 Thông số giám sát: Nhiệt độ, pH, độ màu, SS, BOD, COD, tổng N, tổng P, dầu mỡ khoáng, Fe, CN-, Zn, Ni, Cr6+ , Coliform Kết quả giám sát: Bảng 13: Kết quả phân tích nước... 02 vị trí Thông số giám sát: Nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, bụi, CO, SO2, NO2 Kết quả giám sát: Bảng 9: Kết quả giám sát vi khí hậu và độ ồn khu vực sản xuất Trang 22 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG Nhiệt độ (0C) Điểm đo Độ ẩm (%) 34 ≤80 Tốc độ gió (m/s) Độ ồn (dBA) Khu vực sản xuất – Xưởng A Khu vực sản xuất – Xưởng B Tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp (theo Quyết... trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy Do vậy, công ty rất chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất và hạn chế những mất mát, tổn thất có thể xảy ra Trang 14 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIÊU CỰC ĐANG ÁP DỤNG 3.1 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do . rộng nhà xưởngsản xuất thép thanh và thép dây không gỉ, công suất 600 tấn/năm” của công ty TNHH Thép DONG BANG. Trang 5 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG 1.3. Thông tin về. 0613.560811 Trang 4 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG 1.2. Cơ sở pháp lý Báo cáo giám sát môi trường được thành lập dựa theo các văn bản pháp lý sau: Căn cứ vào Luật bảo vệ môi trường. lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH THÉP DONG BANG (Nguồn: Công ty TNHH Thép DONG BANG) 1.4. Nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu 1.4.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo giám sát môi trường công ty TNHH THÉP DONG BANG, Báo cáo giám sát môi trường công ty TNHH THÉP DONG BANG, Báo cáo giám sát môi trường công ty TNHH THÉP DONG BANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay