Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011

41 512 1
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2015, 15:33

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC BẢNGiiiDANH MỤC CÁC HÌNHivDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTivMỞ ĐẦU1PHẦN 1 THÔNG TIN CHUNG31.1. THÔNG TIN LIÊN LẠC31.2. ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG31.3 TÍNH CHẤT VÀ QUY MÔ HOẠT ĐỘNG41.3.1 Sản phẩm và quy mô41.3.2 Quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty41.3.3 Danh mục máy móc, thiết bị61.4 NHU CẦU NGUYÊN LIỆU VÀ NHIÊN LIỆU81.4.1 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu và hóa chất81.4.2 Nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất81.4.3 Nhu cầu sử dụng điện91.4.4 Nhu cầu lao động9PHẦN II CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT ĐANG THỰC HIỆN102.1. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG PHÁT SINH102.1.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí102.1.2 Nước thải142.1.3 Chất thải rắn152.1.4 Sự cố môi trường162.2 BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT ĐANG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY172.2.1. Các biện pháp kiểm soát môi trường không khí172.2.2 Các biện pháp kiểm soát môi trường nước182.2.3 Các biện pháp kiểm soát chất thải rắn212.2.4 Phòng và ứng cứu sự cố21PHẦN 3 NỘI DUNG GIÁM SÁT VÀ KẾT QUẢ233.1 NỘI DUNG GIÁM SÁT233.2 KẾT QUẢ GIÁM SÁT, NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ243.2.1 Môi trường không khí243.2.2 Môi trường nước273.2.3 Chất thải rắn313.2.4 An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ:323.3 VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC32PHẦN 4 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ33PHỤ LỤC34 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v MỞ ĐẦU 1 PHẦN 1 - THÔNG TIN CHUNG 3 1.1. THÔNG TIN LIÊN LẠC 3 1.2. ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 3 1.3 TÍNH CHẤT VÀ QUY MÔ HOẠT ĐỘNG 4 1.3.1 Sản phẩm và quy mô 4 1.3.2 Quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty 4 1.3.3 Danh mục máy móc, thiết bị 6 1.4 NHU CẦU NGUYÊN LIỆU VÀ NHIÊN LIỆU 8 1.4.1 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu và hóa chất 8 1.4.2 Nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất 8 1.4.3 Nhu cầu sử dụng điện 9 1.4.4 Nhu cầu lao động 9 PHẦN II - CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT ĐANG THỰC HIỆN 10 2.1. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG PHÁT SINH 10 2.1.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí 10 2.1.1.1 Bụi gỗ 10 2.1.1.2 Bụi sơn và hơi dung môi 10 2.1.1.3 Khí thải từ máy phát điện dự phòng 11 2.1.1.4 Khí thải từ các hoạt động khác 13 2.1.1.5 Tiếng ồn và nhiệt độ 13 2.1.2 Nước thải 13 Nước mưa chảy tràn 13 Nước thải sinh hoạt 14 Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định Trang i Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 Nước thải sản xuất 15 2.1.3 Chất thải rắn 15 Chất thải sinh hoạt 15 Chất thải rắn sản xuất không nguy hại 15 Chất thải nguy hại 15 2.1.4 Sự cố môi trường 16 2.2 BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT ĐANG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 17 2.2.1. Các biện pháp kiểm soát môi trường không khí 17 2.2.1.1. Đối với bụi gỗ 17 2.2.1.2. Đối với hơi dung môi và bụi sơn 17 2.2.1.3. Khống chế khí thải từ máy phát điện dự phòng 17 2.2.1.4. Khống chế tiếng ồn 18 2.2.2 Các biện pháp kiểm soát môi trường nước 18 2.2.2.1 Nước thải sinh hoạt 18 2.2.2.2 nước thải từ quá trình luộc gỗ 20 2.2.3 Các biện pháp kiểm soát chất thải rắn 21 2.2.4 Phòng và ứng cứu sự cố 21 2.2.4.1 Biện pháp phòng chống cháy nổ 21 2.2.4.2 An toàn lao động và vệ sinh lao động 22 PHẦN 3 - NỘI DUNG GIÁM SÁT VÀ KẾT QUẢ 23 3.1 NỘI DUNG GIÁM SÁT 23 3.1.1 Giám sát chất lượng môi trường nước 23 3.1.2 Giám sát chất lượng môi trường không khí 23 3.2 KẾT QUẢ GIÁM SÁT, NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 24 3.2.1 Môi trường không khí 24 3.2.2 Môi trường nước 26 3.2.2.1. Chất lượng nước cấp cho sinh hoạt 26 3.2.2.2. Chất lượng nước cấp cho ăn uống 28 3.2.2.3. Chất lượng nước thải sinh hoạt và sản xuất 30 3.2.3 Chất thải rắn 31 Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định Trang ii Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 3.2.4 An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ: 32 3.3 VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 32 PHẦN 4 - KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 33 4.1. KẾT LUẬN 33 4.2. KIẾN NGHỊ 33 PHỤ LỤC 34 Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định Trang iii Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Quy hoạch sử dụng đất và các hạng mục công trình xây dựng chính 3 Bảng 1.2: Công suất sản xuất tại Công ty 4 Bảng 1.3: Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của Công ty 6 Bảng 1.4: Danh mục nguyên, nhiên liệu và hóa chất 8 Bảng 2.1: Hệ số ô nhiễm trong quá trình sơn 10 Bảng 2.2: Tải lượng các chất ô nhiễm 11 Bảng 2.3: Hệ số ô nhiễm do máy phát điện 11 Bảng 2.4: Tải lượng ô nhiễm từ máy phát điện 12 Bảng 2.5: Nồng độ của khí thải phát sinh do máy phát điện 12 Bảng 2.6: Thành phần và tính chất đặc trưng của nước thải sinh hoạt 14 Bảng 2.7: Tổng hợp chất thải nguy hại phát sinh trung bình trong 1 tháng 16 Bảng 3.1: Kết quả phân tích tiếng ồn, bụi, hơi và khí khu vực xung quanh và trong xưởng sản xuất 25 Bảng 3.2: Kết quả phân tích khí thải tại nguồn tại Công ty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Tín 26 Bảng 3.3: Kết quả phân tích nước cấp cho sinh hoạt sau xử lý 27 Bảng 3.4: Kết quả phân tích nước cấp cho ăn uống sau xử lý tại Công ty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Tín 28 Bảng 3.5: Kết quả phân tích nước thải tại hố ga cuối cùng 31 Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định Trang iv Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất 5 19 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại ba ngăn 19 Hình 2.2: Quy trình xử lý nước thải luộc gỗ 20 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CTNH Chất thải nguy hại XLNT Xử lý nước thải QĐ Quyết định BYT Bộ Y tế KKXQ Không khí xung quanh VSLĐ Vệ sinh lao động BOD 5 Nhu cầu oxy sinh hóa COD Nhu cầu oxy hóa học PCCN Phòng chống cháy nổ TNHH Trách nhiệm hữu hạn CCN Cụm công nghiệp QCVN Quy chuẩn việt nam XLNT Xử lý nước thải Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định Trang v Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 MỞ ĐẦU Môi trường là thành phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển của loài người. Ngày nay, vấn đề môi trường không còn của một Tổ chức yêu môi trường nào mà trở thành vấn đề cấp thiết của toàn nhân loại. Việt Nam những năm gần đây đã đẩy mạnh thực hiện các chiến lược bảo vệ môi trường, áp dụng trong hầu hết các ngành nghề, đặc biệt đi vào chiều sâu hơn ở các ngành công nghiệp. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, duy trì các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, luôn đảm bảo không để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường và con người tại khu vực. Thực hiện đúng các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường và hướng dẫn của “Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tuy Phước – tỉnh Bình Định”, tuân thủ đúng kế hoạch giám sát chất lượng môi trường định kỳ hàng năm tại các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc Công ty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Tín (tần suất 6 tháng/lần) được thực hiện với sự hỗ trợ tư vấn về chuyên môn của Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nông Lâm. Qua báo cáo giám sát môi trường tại Công ty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Tín nhằm đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường các khu vực này trong tháng 11 năm 2011. Các kết quả đo đạc được sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng đánh giá về công tác bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Tín, và đây cũng là cơ sở để các đơn vị biết rõ hơn về hiện trạng môi trường tại khu vực sản xuất, từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu các yếu tố ô nhiễm phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh hiệu quả nhằm đạt các tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Chương trình giám sát môi trường được thực hiện cụ thể như sau - Đơn vị chủ quản: Công ty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Tín - Đơn vị giám sát: Phòng Tài nguyên & Môi trường Huyện Tuy Phước - Tỉnh Bình Định - Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Nông Lâm. - Thời gian thực hiện: 11/2011 - Phương pháp và thiết bị: Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Các nội dung đánh giá - Chất lượng môi trường không khí xung quanh, môi trường lao động, khí thải tại nguồn. - Chất lượng nước thải, nước ống và nước ngầm - Chương trình quản lý chất thải. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định Trang 1 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 Tiêu chuẩn, quy chuẩn đánh giá: Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Nhà Nước Việt Nam về môi trường: - QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. - QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - QCVN 24:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp - Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT – Tiêu chuẩn về vệ sinh lao động. - QCVN 01:2009/BYT - QCVN 02:2009/BYT Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định Trang 2 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 PHẦN 1 - THÔNG TIN CHUNG 1.1. THÔNG TIN LIÊN LẠC Tên Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒ GỖ NGHĨA TÍN Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3733778 Người đại diện Pháp luật của Công ty: Ông Huỳnh Lê Đại Phúc 1.2. ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG Vị trí khu đất: Công ty được xây dựng tại Cụm công nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định Quy hoạch sử dụng đất và các hạng mục công trình xây dựng chính của khu vực sản xuất Công ty được thể hiện ở bảng 1.1 Bảng 1.1: Quy hoạch sử dụng đất và các hạng mục công trình xây dựng chính STT Danh mục sử dụng Diện tích (m 2 ) Tỷ lệ (%) 1 Bãi gỗ tròn 2.800 11,52 2 Phân xưởng sơ chế 3.200 13,19 3 Phân xưởng tinh chế 3.360 13,83 4 Show room 900 3,70 5 Khu vực văn phòng 1.200 4,93 6 Kho nguyên liệu 1.600 6,58 7 Kho thành phẩm 2.304 9,48 8 Khu vực sấy gỗ 1.260 5,18 9 Đường nội bộ 5.500 22,63 10 Cây xanh, thảm cỏ 2.177 8,96 (Nguồn: Công ty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Tín, tháng 11/2011) Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định Trang 3 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 1.3 TÍNH CHẤT VÀ QUY MÔ HOẠT ĐỘNG 1.3.1 Sản phẩm và quy mô - Vốn đăng ký kinh doanh: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng). - Sản phẩm: Các loại bàn ghế ngoài trời. - Thị trường tiêu thụ: Cung cấp nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Bảng 1.2: Công suất sản xuất tại Công ty STT Sản phẩm Công suất (sản phẩm/năm) 1 Bàn 8.000 2 Ghế 32.000 Tổng cộng 40.000 (Nguồn: Công ty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Tín, tháng 11/2011) 1.3.2 Quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty  Sơ đồ quy trình sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định Trang 4 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 Hình 1.1: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định Trang 5 NGUYÊN LIỆU (Gỗ) Luộc gỗ Xẻ gỗ Lò sấy Sơ chế Tinh chế Lắp ráp Hoàn chỉnh sản phẩm Lưu kho Nước Nước Nhiệt Sơn Nước thải, bụi, mùi Bụi, gỗ vụn, tiếng ồn Khí thải Bụi, tiếng ồn, gỗ vụn Bụi, tiếng ồn Bụi, tiếng ồn Khí thải, VOC, bụi, tiếng ồn [...]... Phước, Tỉnh Bình Định 18 Trang Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 bể tự hoại sẽ đạt QCVN 24:2009/BTNMT, giá trị C, cột B, trước khi thải ra nguồn tiếp nhận Hình 2.1: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại ba ngăn Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 19 Trang Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 2.2.2.2... cho từng công đoạn sản xuất, biển báo nhắc nhở nơi sản xuất nguy hiểm Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 22 Trang Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 PHẦN 3 - NỘI DUNG GIÁM SÁT VÀ KẾT QUẢ 3.1 NỘI DUNG GIÁM SÁT Chương trình giám sát gồm những nội dung chính sau: - Khảo sát, thu thập, lấy mẫu, đo đạc các... Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 9 Trang Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 PHẦN II - CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT ĐANG THỰC HIỆN 2.1 CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG PHÁT SINH 2.1.1 Nguồn gây ô nhiễm không khí 2.1.1.1 Bụi gỗ Bụi là khía cạnh môi trường đáng kể nhất tại Công ty TNHH Đồ Gỗ Nghĩa Tín Bụi gỗ phát sinh... ô nhiễm môi trường không khí Công ty đã thực hiện khá tốt và sẽ tiếp tục duy trì, cải tiến để chất lượng không khí ngày càng tốt hơn 3.2.2 Môi trường nước 3.2.2.1 Chất lượng nước cấp cho sinh hoạt  Số lượng mẫu: 01 mẫu Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 26 Trang Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 - Vị... Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 8 Trang Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 Q=15+4+1= 20 m3/ngày 1.4.3 Nhu cầu sử dụng điện Điện được sử dụng cho mục đích chiếu sáng và vận hành các máy móc, thiết bị với nhu cầu khoảng 150.000 kwh /tháng (theo hóa đơn tiền điện tháng 09 /2011) Nguồn điện phục vụ trong Công ty được lấy từ điện lực Bình Định thông qua trạm điện được xây dựng... thấy rằng hầu hết các chỉ tiêu phát thải đều nằm trong tiêu chuẩn môi trường cho phép Do đó, khí thải từ máy phát điện được xả trực tiếp vào môi trường mà không phải qua Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 12 Trang Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 thiết bị xử lý, tuy nhiên khí thải này thường có nhiệt độ... Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 15 Trang Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 Bảng 2.7: Tổng hợp chất thải nguy hại phát sinh trung bình trong 1 tháng STT Khối lượng (kg /tháng) Tính nguy hại Mã CTNH 5 Thành phần rác thải Nguy hại 18 02 01 1 Giẻ lau dính dầu mỡ 2 Bóng đèn huỳnh quang hỏng 2,5 Nguy hại 16 01 06 3 Hộp mực in 0,5 Nguy hại 08 02 04 4 Dầu nhớt thải... Đồ Gỗ Nghĩa Tín Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phước An, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định 28 Trang STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ KẾT QUẢ 1 QCVN 01: 2009/BYT Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011 Màu sắc TCU 0 15 2 Mùi vị - Không mùi vị lạ Không mùi vị lạ 3 Độ đục NTU 0 2 4 pH - 6, 64 6, 5- 8,5 5 Độ cứng (CaCO3) mg/l 2 300 6 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 438 1000 7 Nhôm (Al) mg/l KPH (
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011, Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011, Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay