nghiên cứu tuyển chọn giống và thời điểm thu hoạch giống sắn mới có triển vọng tại huyện sơn dương - tỉnh tuyên quang

99 193 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2015, 20:14

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG ĐỨC NGỌC NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ THỜI ĐIỂM THU HOẠCH GIỐNG SẮN MỚI CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN SƠN DƢƠNG - TỈNH TUYÊN QUANG Ĩ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG ĐỨC NGỌC NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ THỜI ĐIỂM THU HOẠCH GIỐNG SẮN MỚI CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN SƠN DƢƠNG - TỈNH TUYÊN QUANG : Khoa học cây trồng : 60.62.01.10 Ĩ NÔNG NGHIỆP : GS.TS. TRẦN NGỌC NGOẠN THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chƣa hề đƣợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đƣợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả Hoàng Đức Ngọc Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn là ngƣời hƣớng dẫn tận tình cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô giáo khoa Nông học, khoa đào tạo Sau đại học, các thầy cô đã tham gia giảng dạy chƣơng trình cao học, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Tôi xin chân thành cảm ơn sở Tài nguyên môi trƣờng tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, UBND, phòng Kinh tế Nông nghiệp huyện, khuyến nông viên của các xã và các hộ gia đình mà tôi tiến hành điều tra, nghiên cứu trên địa bàn huyện Sơn Dƣơng, đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể gia đình và bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, hỗ trợ tôi trong thời gian học tập và hoàn thành luận văn này. Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả sự giúp đỡ quý báu trên. Thái Nguyên, tháng 10 năm 2014 Tác giả Hoàng Đức Ngọc Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích, yêu cầu của đề tài 2 2.1. Mục đích của đề tài 2 2.2. Yêu cầu của đề tài 2 3. Ý nghĩa của đề tài 3 3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học 3 3.2. Ý nghĩa thực tiễn 3 Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1. Nguồn gốc, giá trị dinh dƣỡng cây Sắn 4 1.1.1. Nguồn gốc 4 1.1.2. Giá trị dinh dƣỡng 5 1.2. Tình hình sản xuất, tiêu thụ sắn trên thế giới và Việt Nam 9 1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn trên thế giới 9 1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn ở Việt Nam 10 1.3. Tình hình nghiên cứu về giống và thời điểm thu hoạch sắn trên thế giới và Việt Nam 14 1.3.1. Tình hình nghiên cứu về giống và thời điểm thu hoạch sắn trên thế giới 14 1.3.2. Tình hình nghiên cứu về giống và thời điểm thu hoạch sắn ở Việt Nam 18 Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1. Vật liệu nghiên cứu 22 2.2. Thời gian, địa điểm và điều kiện thực hiện đề tài 22 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 2.3. Nội dung nghiên cứu 22 2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 23 2.5. Các chỉ tiêu và phƣơng pháp theo dõi 24 2.6. Phƣơng pháp tính toán và xử lý số liệu 26 Chƣơng 3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 3.1. Tỷ lệ mọc mầm và thời gian mọc mầm của các dòng, giống sắn 27 3.2. Động thái tăng trƣởng chiều cao cây của các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 28 3.3. Động thái ra lá của các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 29 3.4. Tuổi thọ lá của các dòng, giống sắn thí nghiệm 30 3.5. Một số đặc điểm nông học của các dòng, giống sắn thí nghiệm 31 3.5.1. Sự phân cành của các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 32 3.5.2. Chiều cao thân chính 33 3.5.3. Chiều cao cây cuối cùng 33 3.5.4. Tổng số lá trên cây 34 3.5.5. Đƣờng kính gốc 35 3.6. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 36 3.6.1. Chiều dài củ 37 3.6.2. Đƣờng kính củ 38 3.6.3. Số củ trên gốc 38 3.6.4. Khối lƣợng trung bình củ trên gốc 39 3.6.5. Năng suất thân lá 40 3.3.6. Năng suất củ tƣơi 41 3.3.7. Năng suất sinh vật học 42 3.6.8. Chỉ số thu hoạch 44 3.7. Chất lƣợng của các dòng, giống sắn thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 45 3.7.1. Tỷ lệ chất khô và năng suất củ khô của các dòng, giống sắn thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 45 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.7.2. Tỷ lệ tinh bột và năng suất tinh bột của các dòng, giống sắn thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 49 3.7.3. Tóm lại 52 3.8. Ảnh hƣởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 và KM414 53 3.8.1. Ảnh hƣởng của thời điểm thu hoạch đến các yếu tố cấu thành năng suất của hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 và KM414 53 3.8.2. Ảnh hƣởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất của hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 và KM414 54 3.9. Ảnh hƣởng của thời điểm thu hoạch đến chất lƣợng của hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 và KM414. 57 3.9.1. Ảnh hƣởng của thời điểm thu hoạch đến tỉ lệ tinh bột và năng suất tinh bột của hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 và KM414 57 3.9.2. Ảnh hƣởng của thời điểm thu hoạch đến tỷ lệ chất khô và năng suất củ khô của hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 và KM414 59 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 62 1. Kết luận 62 2. Đề nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CIAT : Trung tâm quốc tế nông nghiệp nhiệt đới FAO : Tổ chức nông nghiệp và lƣơng thực thế giới IITA : Viện quốc tế nông nghiệp nhiệt đới NSSVH : Năng suất sinh vật học NSCT : Năng suất củ tƣơi NSTB : Năng suất tinh bột NSCK : Năng suất củ khô NSTL : Năng suất thân lá TLCK : Tỷ lệ chất khô TLTB : Tỷ lệ tinh bột NST : Nhiễm sắc thể USD : Đô la Mỹ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Hàm lƣợng dinh dƣỡng trong củ sắn 5 Bảng 1.2: Giá trị dinh dƣỡng của sắn 6 Bảng 1.3: Hàm lƣợng HCN 9 Bảng 1.4: Diện tích, năng suất và sản lƣợng sắn của toàn thế giới từ năm 1995 - 2011 10 Bảng 1.5: Diện tích, năng suất và sản lƣợng sắn ở Việt Nam từ năm 2000 đến 2011 11 Bảng 3.1: Tỷ lệ nảy mầm và thời gian từ trồng đến mọc của 5 dòng, giống sắn thí nghiệm 27 Bảng 3.2: Tốc độ tăng trƣởng chiều cao cây của các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 28 Bảng 3.3: Tốc độ ra lá của 5 dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm 29 Bảng 3.4: Tuổi thọ lá của 5 dòng, giống sắn thí nghiệm 30 Bảng 3.5: Một số đặc điểm nông học của 5 dòng, giống sắn thí nghiệm 32 Bảng 3.6: Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của 5 dòng, giống sắn thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 37 Bảng 3.7: So sánh các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 41 Bảng 3.8: Năng suất sinh vật học của các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 43 Bảng 3.10: Tỷ lệ chất khô của các dòng, giống sắn thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 46 Bảng 3.11: So sánh tỷ lệ tinh bột và năng suất tinh bột các dòng, giống sắn thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 49 Bảng 3.12: Ảnh hƣởng của thời điểm thu hoạch đến các yếu tố cấu thành năng suất của hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 và KM414 53 Bảng 3.13: Ảnh hƣởng của thời điểm thu hoạch năng suất của hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 và KM414 54 Bảng 3.14: Ảnh hƣởng của thời điểm thu hoạch đến tỉ lệ tinh bột và năng suất tinh bột của hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 và KM414 57 Bảng 3.15: Ảnh hƣởng của thời điểm thu hoạch đến tỷ lệ chất khô và năng suất củ khô của hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 và KM414 59 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Biểu đồ chiều cao cuối cùng các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 34 Hình 3.2: Biểu đồ tổng số lá trên cây của các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 35 Hình 3.3: Biểu đồ đƣờng kính gốc của các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 36 Hình 3.4: Biểu đồ khối lƣợng trung bình củ trên gốc của các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 39 Hình 3.5: Biểu đồ năng suất thân lá của các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 40 Hình 3.6: Biểu đồ năng suất củ tƣơi của các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 42 Hình 3.7: Biểu đồ năng suất sinh vật học của các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 44 Hình 3.8: Biểu đồ chỉ số thu hoạch của các dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 45 Hình 3.9: Biểu đồ tỷ lệ chất khô của các dòng, giống sắn thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 47 Hình 3.10: Biểu đồ năng suất củ khô của các dòng, giống sắn thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 48 Hình 3.11: Biểu đồ tỷ lệ tinh bột của các dòng, giống sắn thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 50 Hình 3.12: Biểu đồ năng suất tinh bột của các dòng, giống sắn thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 51 Hình 3.13: Biểu đồ năng suất củ tƣơi của hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 và KM414 55 Hình 3.14: Biểu đồ năng suất sinh học của hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 và KM414 56 Hình 3.15: Biểu đồ tỷ lệ tinh bột của hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 và KM414 57 Hình 3.16: Biểu đồ Năng suất tinh bột của hai giống sắn thí nghiệm HL2004 - 28 và KM414 58 Hình 3.17: Biểu đồ tỷ lệ chất khô của hai giống sắn thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 60 Hình 3.18: Biểu đồ năng suất chất khô của hai giống sắn thí nghiệm tại Sơn Dƣơng - Tuyên Quang 61 [...]... tài: Nghiên cứu tuyển chọn giống và thời điểm thu hoạch giống sắn mới có triển vọng tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang 2 Mục đích, yêu cầu của đề tài 2.1 Mục đích của đề tài - Nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển, năng suất và chất lƣợng của các giống sắn tham gia nghiên cứu Nhằm lựa chọn đƣợc dòng, giống sắn mới có năng suất, chất lƣợng cao phù hợp với điều kiện sản xuất tại huyện Sơn Dƣơng,... Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang - Xác định thời điểm thu hoạch thích hợp nhất đối với các giống sắn tham gia nghiên cứu tại tỉnh Tuyên Quang 2.2 Yêu cầu của đề tài - Nghiên cứu các đặc điểm sinh trƣởng, phát triển của các dòng, giống sắn tham gia nghiên cứu - Nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các dòng, giống tham gia nghiên cứu - Nghiên cứu chất lƣợng của của các dòng, giống sắn nghiên cứu. .. HL2004 - 28 và KM414 tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - Thời điểm thu hoạch lần thứ nhất ngày 5/10, 8 tháng sau trồng - Thời điểm thu hoạch lần thứ hai ngày 5/11, 9 tháng sau trồng - Thời điểm thu hoạch lần ba ngày 5/12, 10 tháng sau trồng - Thời điểm thu hoạch lần thứ tư ngày 5/01, 11 tháng sau trồng - Thời điểm thu hoạch lần thứ năm ngày 5/02, 12 tháng sau trồng 2.5 Các chỉ tiêu và phương pháp... 25/2/2013 Ngày thu hoạch: 25/12/2014 Đối với các giống tuyển chọn Địa điểm: Tại thửa đất của hộ gia đình bà Nông Thị Xuân, thôn Hồng Tiến, xã Thƣợng Ấm, huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang 2.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu lựa chọn giống sắn mới có khả năng cho năng suất và chất lƣợng cao phù hợp với điều kiện sinh thái vùng nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hƣởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất và chất... các dòng, giống sắn nghiên cứu - Nghiên cứu thời điểm thu hoạch của các dòng, giống tham gia nghiên cứu Các nghiên cứu nhằm xác định đƣợc giống sắn tốt, thời điểm thu hoạch phù hợp với tình hình sản xuất sắn tại địa phƣơng nhằm góp phần đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất sắn ở huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang theo hƣớng phát triển bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới ở miền núi Số hóa bởi Trung... là nƣớc có nhiều chƣơng trình chọn tạo giống sắn lớn nhất Châu Á Những cơ quan nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống sắn hiện nay là Trƣờng Đại học Kasetsart (KU), Viện tinh bột Sắn Thái Lan (TTDI) và Viện Nghiên cứu cây trồng Thái Lan (FCRI) Tại trung tâm Nghiên cứu cây trồng Rayong (thu c FCRI) mỗi năm có 15.00 0-2 0.000 hạt sắn lai F1 đƣợc khảo sát, đánh giá và tuyển chọn Những giống sắn mới năng... tế, nhà nƣớc cần đầu tƣ và quan tâm nhiều hơn nữa về nông nghiệp để cuộc sống của ngƣời dân nâng cao hơn 1.3 Tình hình nghiên cứu về giống và thời điểm thu hoạch sắn trên thế giới và Việt Nam 1.3.1 Tình hình nghiên cứu về giống và thời điểm thu hoạch sắn trên thế giới Cùng với việc sản xuất và tiêu thụ sắn thì việc nghiên cứu sắn trên thế giới cũng ngày càng đƣợc quan tâm và phát triển mạnh Chính vì vậy... Tuyên Quang: TT Tên giống hiện tại Nguồn gốc/Cơ quan tuyển Mã số khảo chọn ban đầu nghiệm 1 KM414 ĐHNL-Tp HCM SVN-1 2 KM440 ĐHNL-Tp HCM SVN-3 3 KM419 ĐHNL-Tp HCM SVN-4 4 HL200 4-2 8 Viện cây lƣơng thực-TP SVN-7 5 KM94 ( Đ/C) CIAT/ Thailand KM94 * Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất, chất lượng của giống HL 2004 - 28 và KM 414: 2.2 Thời gian, địa điểm và điều kiện thực hiện đề tài Thời. .. định thời điểm thu hoạch với 2 giống sắn HL200 4-2 8 và giống KM 414 1 4 5 2 3 5 2 1 3 4 2 5 3 4 1 - Mỗi giống trồng 6 hàng, mỗi hàng 7 cây Trong cùng một công thức: 6m x 7m = 42m2/ giống - Diện tích ô: 42m2 x 2 giống = 84m2 - Tổng diện tích thí nghiệm = 1260m2 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 24 - Nghiên cứu thời điểm thu hoạch đối với hai giống sắn HL2004 -. .. Tonglum và công sự có hai khoảng thời gian trồng sắn thích hợp là vào tháng 5 và tháng 11, thời gian trồng và thu hoạch có ảnh hƣởng đến năng suất củ của các giống sắn Năng suất củ tăng tỷ lệ thu n với thời gian thu hoạch từ 8 - 18 tháng sau trồng, nhƣng nếu kéo dài thời gian thu hoạch của năm trƣớc thì sẽ ảnh hƣởng đến thời vụ trồng sắn năm sau Với các giống sắn khác nhau nhƣ: Rayong 2, Rayong 3 trồng và . Nghiên cứu tuyển chọn giống và thời điểm thu hoạch giống sắn mới có triển vọng tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang . 2. Mục đích, yêu cầu của đề tài 2.1. Mục đích của đề tài - Nghiên cứu. NÔNG LÂM HOÀNG ĐỨC NGỌC NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ THỜI ĐIỂM THU HOẠCH GIỐNG SẮN MỚI CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN SƠN DƢƠNG - TỈNH TUYÊN QUANG : Khoa học cây trồng : 60.62.01.10. thời điểm thu hoạch sắn trên thế giới và Việt Nam 14 1.3.1. Tình hình nghiên cứu về giống và thời điểm thu hoạch sắn trên thế giới 14 1.3.2. Tình hình nghiên cứu về giống và thời điểm thu hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu tuyển chọn giống và thời điểm thu hoạch giống sắn mới có triển vọng tại huyện sơn dương - tỉnh tuyên quang, nghiên cứu tuyển chọn giống và thời điểm thu hoạch giống sắn mới có triển vọng tại huyện sơn dương - tỉnh tuyên quang, nghiên cứu tuyển chọn giống và thời điểm thu hoạch giống sắn mới có triển vọng tại huyện sơn dương - tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay