GDTX bai tap ôn chương 3(hình 11 )

21 222 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2015, 02:00

Lý thuyÕt cÇn nhí : lµm thµnh ®Ò c ¬ng «n tËp nép vµo giê sau C©u hái 1: tù lµm Câu hỏi 3: - có (vẽ hình minh họa) . 0u v a b= ⇔ ⊥ r r Câu hỏi 4: - chỉ cần cm a vuông góc với hai đường cắt nhau cùng thuộc mp đó Câu hỏi 5: - theo sgk trang Câu hỏi 6: - theo sgk trang Câu hỏi 7: - theo sgk trang Câu hỏi 8: - theo sgk trang Câu hỏi 9: - độ dài đường vuông góc chung - Bi 6: ễn tp chng 5 Bi 3: Cho hinh chóp S.ABCD có đáy là hinh vuông cạnh a và SA vuông góc với đáy S A B C D a) CMR: các mặt bên là nh ng t giác vuông ( )SA ABCD SA AD SA AB vậy SAB,SAD l t giác vuông tại A BC AB BC SA BC SB SBC vuông tại B Chứng minh t ơng tự ta có tam giác SDB vuông tại D b) Mp qua A và vuông góc với SC cắt SB,SC,SD tại B,C,D *Cm B D //BD B C D BD AC BD SA ( )BD SAC SC mà ( ) nê n B'D' SC v ì B'D' và BD cùng nằm trong (SBD) SC và B'D' và BD cùng nê n B'D' / / BD *Cm AB SB ( ) ' ' BD SAB BC AB SC SC AB ' ( )AB SCB 'AB SB Bài tập 6 tr 122 A B C D A B C D a a) Cm BC vuông g với (ABCD) ' 'BC B C Vì (BBCC) là hình vuông ' ' ( ' ' )A B BB C C ' ' 'A B BC Nên BC (ABCD) b) Tìm và tính độ dài đ ờng vuông góc chung của AB và BC Mp (ABD) chứa AB và // BC E F gọi A'D AD' = E Và BC' B'C = F Ta cần tìm hình chiếu của BC lên mp ABD Trong mp(ABCD) kẻ FHEB H [...]... đồng quy b) * cm : SC ( BKH ) BH SA BH ( SAC ) BH SC BH AC K BH SC SC ( BKH ) BK SC * SC ( BKH ) SC HK BC ( SAE ) BC HK HK ( SBD ) A c) Tìm đờng vuông góc chung của BC và SA AE SA Nên AE là đờng vuông góc AE BC chung của BC và SA C H B E Luyện tập bài 4 tr 119 Cho hình hộp chữ nhât ABCDABCD AB = a BC=b CC = c a) d(B,ACCA) = kẻ BH AC Ta có BH AC D BH ( AA ' CC ') BH AA'... SA BD ( SAC ) BD OH ( 1) OH SC ( 2) Từ ( 1) &( 2) suy ra OH là đoạn vuông góc chung của SC và BD SA SA.OC OH , = OH = Có: sin C = OC SC SC H a D A SA=a, OC = C a O a 2 , 2 a 3 OH = a 6 6 Vậy khoảng cách giữa 2 đờng thẳng chéo nhau SC và BD bằng SC = SA2 + AC 2 = a B a 6 6 Luyện tập bài 2 tr 119 a) Cm: AH ;SK ; BC đồng quy S gọi E = AH BC v ì SA ( ABC ) SA BC BC AE BC ( SAE ) BC SE BC... d(B,ACCA) = BH Trong t giác vuông ABC có 1 1 1 = + BH 2 BA2 BC 2 b) d(BB,AC) = 1 1 = 2+ 2 a b BH = H b B c ( ab ) a2 + b2 D Vì BB//(ACCA) Nên ( ab ) = d(BB,AC) = BH 2 a + b2 a A C A C B Luyện tập bài 8tr 120 Tứ diện đều ABCD cạnh a tính khoảng cách giữa các cạnh đối Gọi I,K lần lợt là trung điểm của AB và DC kẻ ID,IK,IC Ta có ID = IC nê n IK DC và IK AB Vậy IK là d(AB,DC) trong t giác vuông IKD... song song III Đờng vuông góc chung và khoảng cách giữa hai đờng Thẳng chéo nhau 1 Cách tìm đờng vuông góc chung của hai đờng thẳng chéo nhau 2 Khoảng cách giữa 2 đờng thẳng chéo nhau Bi tp v nh : 2,4,8 tr119-120 Ví dụ: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh SA ( ABCD )và SA=a Tính khoảng cách giữa hai đờng thẳng chéo nhau SC và BD Giải: S Gọi O = AC BD Trong (SAC) vẽ OH SC BD AC Có... vuông góc chung và khoảng cách giữa hai đờng thẳng chéo nhau 2 Cỏch tỡm ng vuụng gúc chung ca hai ng thng chộo nhau: * Xỏc nh mp (P) i qua b v song song vi a a * Tỡm hỡnh chiu vuụng gúc a ca a trờn (P) M * Ta cú a v b ct nhau ti N * ng thng i qua N v vuụng gúc vi (P) l ng vuụng gúc chung ca a v b P a A N b B 13 Khoảng cách Chứng minh:MN l khong cách ngn nht từ a b a M N K b 14 Khoảng cách Nhận... Khoảng cách iii đờng vuông góc chung và khoảng cách giữa hai đờng thẳng chéo nhau A H 5:cho t din u ABCD.Gi M,N ln lt l trung im ca BC v AD cm : MN BC & MN AD K tgiỏc AMD tgiỏc AMD l cõn N l trung im =>MN l ng cao MN AD K tgiỏc NBC tgiỏc NBC l cõn M l trung im =>MN l ng cao MN BC Vy MN l ng vuụng gúc chung ca DA,BC N D B M C a b 1-nh ngha SGK Khoảng cách iii đờng vuông góc chung và khoảng cách . B∈( ) Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Tính: a) d(A,BD) b) d(A’,(BDD’B )) c) d(A’C’, (ABCD )) d) d((ABB’A ), (CDD’C )) Ví dụ HD: a) d(A,BD) = AO = b) d(A’,(BDD’B )) = A’O’= c) d(A’C’,. a//( ) α a B . B’ A . A’ Định nghĩa: d(a,( )) = d(A,( )) với A∈a 2. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song α β A. A’. .B’ .B Định nghĩa: d(( ), ( )) = d(A,( )) với A∈( ) =d(B,( )) với. dụ HD: a) d(A,BD) = AO = b) d(A’,(BDD’B )) = A’O’= c) d(A’C’, (ABCD )) = A’A = a d) 2 2 a 2 2 a d((ABB’A ), (CDD’C )) =d(A,(CDD’C )) = AD = a 1. Kiến thức: Nắm chắc định nghĩa khoảng cách: + Từ một
- Xem thêm -

Xem thêm: GDTX bai tap ôn chương 3(hình 11 ), GDTX bai tap ôn chương 3(hình 11 ), GDTX bai tap ôn chương 3(hình 11 ), Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay