GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 29-31

154 1,595 34
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2015, 14:00

. × 5 = 10; 2 × 4 = 8 2 × 1 = 2; 2 × 6 = 12; 2 × 10 = 20 2 × 2 = 4; 2 × 8 = 16; 2 × 3 = 6; 2 × 9 = 18 2. ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng : Thõa sè 2 2 Thõa sè 4 5 TÝch 8. 10 3. × 1 2 3 2 2 4 6 4 bạn. a. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 5 b. 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 4 c. 8 + 8 + 8 = 8 x 3 Bài 2: Chuyển tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính tích đó theo mẫu. 6 x 2 = 6 + 6 = 12 vậy 6 x 2 = 12 a 12 b) 4 + 4 + 4 = 12 hay lµ : 4 x 3 = 12 c) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 hay lµ : 5 x 5 = 25 d) 9 + 9 + 9= 27 hay lµ : 9 x 3 = 27 e) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 27 hay lµ : 3 x 9 = 27 Bµi 2: a)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 29-31, GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 29-31, GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 29-31, Hoạt động khởi động:, II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:, Trong ngày Tết, bánh chưng, bánh tét được dùng để làm gì:, II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:, II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :, II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:, III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, Tập làm văn ( 5 điểm - 25 phút) :, ĐÁP LỜI CHIA VUI. TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI., - Nhận xét tiết học, II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:, - Dặn dò HS về nhà ơn lại về cách đọc, cách viết, cách so sánh các số từ 101 đến 110., Từ ngữ về cây cối. Câu hỏi Để làm gì?, SO SÁNH CÁC SỐ CĨ 3 CHỮ SỐ, Từ ngữ về Bác Hồ, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:, Chiếc rễ đa tròn, CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC, III. Ho¹t ®éng d¹y häc:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn