kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên

7 1,990 4
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2015, 13:00

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THỌ XUÂN TRƯỜNG THCS XUÂN TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thọ Xuân, ngày 15 tháng 04 năm 2013 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN Năm học 2012-2013 Họ và tên giáo viên: Tống Thế Mạnh Trình độ chuyên môn: Đại học Chức vụ tổ chuyên môn: Tổ Xã Hội Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giảng dạy môn Tiếng Anh khối 6, 7, 8, 9 I. Mục tiêu của việc bồi dưỡng thường xuyên 1. CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. 2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường. II. Nội dung BDTX: 1. Khối kiến thức bắt buộc. a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Bồ dưỡng về chính trị , nghị quyết: - Nghị quyết Đại hội Đảng lần 11 về giáo dục và đào tạo - Tình hình và xu thế phát triển kinh tế - xã hội – giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn 2012 – 2015. - Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo, khung thời gian thực hiện năm học của Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá. - Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên - Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết): Tài liệu địa phương: Căn cứ vào chuyên môn nghiệp vụ của bản thân và nhiệm vụ giảng dạy được phân công, tôi đăng kí tự bồi dưỡng chuyên đề: Phương pháp dạy và học Tiếng Anh hiệu quả (30 tiết) 2. Khối kiến thức tự chọn. Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên. Căn cứ vào Thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS và kế hoạch BDTX năm học 2013 – 2014 của trường THCS Xuân Tân quy định CBQL và giáo viên thực hiện bồi dưỡng. Tôi chọn và đăng ký tự bồi dưỡng 06 mô đun sau: Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã mô đun Tên và nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Thời gian tự học (tiết) Thời gian học tập trung (tiết) Lý Thuyế t Thực hành I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục THCS 3 Giáo dục học sinh THCS cá biệt 1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt 2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt 3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THCS cá biệt 10 2 3 II. Nâng cao năng THCS 14 Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Xây dựng được kế hoạch dạy học 10 2 3 lực lập kế hoạch dạy học 1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp 2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp theo hướng tích hợp III. Tăng cường năng lực dạy học THCS 18 THCS 19 Phương pháp dạy học tích cực 1. Dạy học tích cực 2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực 3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Dạy học với công nghệ thông tin 1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học 2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 10 10 2 2 3 3 IV. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng THCS 20 Sử dụng các thiết bị dạy học 1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học 2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối 10 2 3 công nghệ thông tin trong dạy học THCS 3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học thiểu cấp THCS). V. Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp THCS 32 Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm 1. Các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS 2. Các hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS 3. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động của công tác chủ nhiệm cấp THCS Có kĩ năng tổ chức các hoạt động trong công tác chủ nhiệm 15 III. Hình thức BDTX: 1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường. 2. Tham gia BDTX tập trung do phòng hoặc cụm tổ chức nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng. IV. Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau: Mã mô đun THCS 2 - Hoạt động học tập của học sinh THCS. Mã mô đun THCS 18 - Phương pháp dạy học tích cực. Mã mô đun THCS 24 - Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học. Mã mô đun THCS 14 - Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp. Yêu cầu được nghe báo cáo các chuyên đề lý thuyết . Phần của giáo viên ôn tập theo các phần lý thuyết và thực hiện thông qua hoạt động giáo dục và giảng dạy V. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng: 1. Nội dung bồi dưỡng 1 : 30 tiết Thời gian NỘI DUNG BDTX Số tiết Hình thức BDTX Kết quả cần đạt được Tháng 9/2013 - Chỉ thị về nhiệm vụ năm học. 10 tiết - Học tập theo tổ (nhóm) chuyên môn - Bồi dưỡng tập chung từng đợt của PGD Nắm vững nội dung của thông tư Tháng 9/2013 - Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định đánh giá xếp loại học sinh THCS 10 tiết - Học tập theo tổ (nhóm) chuyên môn - Bồi dưỡng tập chung từng đợt của PGD Nắm vững nội dung của thông tư để thực hiện chuyên môn Tháng 10/2013 - Quyết định số 14/2007/TT- BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chuẩn giáo viên THCS 10 tiết - Học tập theo tổ (nhóm) chuyên môn - Bồi dưỡng tập chung từng đợt của PGD Nắm vững nội dung của thông tư để thực hiện chuyên môn 2. Nội dung bồi dưỡng 2 : 30 tiết Thời gian NỘI DUNG BDTX Số Tiết Hình thức BDTX Kết quả cần đạt được Tháng 11- 12/2013 Bồi dưỡng về phòng, chống ma túy và chất gây nghiện ở trường THCS 30 Học tập theo tổ (nhóm) chuyên môn Hiểu biết tác hại và cách phòng tránh 3. Nội dung bồi dưỡng 3 : 60 tiết Thời gian NỘI DUNG BDTX Số Tiết Hình thức BDTX Kết quả cần đạt được Tháng 1/2014 - Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS 15 tiết - Học tập theo tổ (nhóm) chuyên môn - Bồi dưỡng tập chung từng đợt của PGD Nắm vững tâm sinh lý lứa tuổi Tháng 2/2014 - Môi trường học tập của học sinh THCS 15 tiết - Học tập theo tổ (nhóm) chuyên môn - Bồi dưỡng tập chung từng đợt của PGD Hiểu biết môi trường học tập phù hợp Tháng 3/2014 - Dạy học với công nghệ thông tin 15 tiết - Học tập theo tổ (nhóm) chuyên môn - Bồi dưỡng tập chung từng đợt của PGD Biết và sử dung công nghệ thông tin trong dạy học Tháng 4/2014 - Sử dụng các thiết bị dạy học 15 tiết - Học tập theo tổ (nhóm) chuyên môn - Bồi dưỡng tập chung từng đợt của PGD sử dụng thành thạo các thiết bị dạy học Tháng 5/2014 - Sơ kết công tác bồi dưỡng thường xuyên ở tổ Hoạt động toàn tổ Đánh giá đúng chất lượng tự học tự bồi dưỡng BAN GIÁM HIỆU TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN (Ký duyệt, ghi rõ họ tên (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) đóng dấu) . Nâng cao năng THCS 14 Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Xây dựng được kế hoạch dạy học 10 2 3 lực lập kế hoạch dạy học 1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích. và kế hoạch BDTX năm học 2013 – 2014 của trường THCS Xuân Tân quy định CBQL và giáo viên thực hiện bồi dưỡng. Tôi chọn và đăng ký tự bồi dưỡng 06 mô đun sau: Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã mô đun Tên. dụng các thiết bị dạy học 15 tiết - Học tập theo tổ (nhóm) chuyên môn - Bồi dưỡng tập chung từng đợt của PGD sử dụng thành thạo các thiết bị dạy học Tháng 5/2014 - Sơ kết công tác bồi dưỡng thường
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch cá nhân bồi dưỡng thường xuyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn