giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh hà nội

70 393 1
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2015, 10:02

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNGăIăHCăTHNGăLONG o0o KHịAăLUNăTTăNGHIP ătƠi: GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăHIUăQU HUYăNGăVNăTIăNGỂNăHÀNGăTMCP UăTăVÀăPHÁTăTRINăVITăNAM - CHIăNHÁNHăHÀăNI Giáoăviênăhngădn : TSăNguynăThăThúy Sinhăviên thcăhin : TrnhăNgcăGiang Mƣăsinhăviên : A14533 ChuyênăngƠnh : TƠiăchínhăngơnăhƠng HÀăNIăậ 2014 LIăCÁMăN Trc tiên, em xin đc bày t lòng bit n chân thành và sâu sc nht ti giáo viên hng dn – T.S Nguyn Th Thúy. Cô giáo không ch là ngi đã trc tip ging dy em mt s môn hc chuyên ngành trong thi gian hc tp ti trng, mà còn là ngi luôn bên cnh, tn tình ch bo, hng dn , h tr cho em trong sut thi gian nghiên cu và thc hin bài khóa lun này. Em xin chân thành cám n cô vì nhng kin thc mà cô đã truyn dy cho em, đó chc chn s là nhng hành trang quý báu cho em bc vào đi. Thông qua khóa lun này, em cng xin đc gi li cám n sâu sc ti tp th các thy cô đang ging dy ti trng i hc Thng Long, nhng ngi đã trc tip truyn đt và trang b cho em đy đ các kin thc v kinh t, t nhng môn hc c bn nht, giúp em có mt nn tng v chuyên ngành hc nh hin ti đ có th hoàn thành đ tài nghiên cu này. Bên cnh đó, em cng xin chân thành cám n các cô, các chú, các anh ch thuc chi nhánh BIDV Hng Hà đã to điu kin, giúp đ, h tr cung cp s liu, thông tin và tn tình hng dn em trong sut thi gian thc hin bài khóa lun này. Em xin chân thành cm n ! Sinh Viên thc hin Thang Long University Library LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan Khóa lun tt nghip này là do t bn thân thc hin có s h tr t giáo viên hng dn và không sao chép các công trình nghiên cu ca ngi khác. Các d liu thông tin th cp s dng trong Khóa lun là có ngun gc và đc trích dn rõ ràng. Tôi xin chu hoàn toàn trách nhim v li cam đoan này! Sinh viên MC LC LIăNịIăU CHNGă1.ăNHNGăVNăăLụăLUNăCăBNăVăHUYăNGăVNă VÀăHIUăQUăHUYăNGăVNăCAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI 1 1.1. Nhngăvnăđăcăbnăvăhuyăđngăvn 1 1.1.1. Khái nim, đc đim và vai trò ca huy đng vn 1 1.1.1.1. Khái nim huy đng vn 1 1.2.1.2. c đim ca huy đng vn 2 1.1.1.3. Vai trò ca vn huy đng đi vi hot đng kinh doanh ngân hàng 3 1.1.2. Các hình thc huy đng vn ca Ngân hàng thng mi 4 1.1.2.1 Nghip v tin gi: 4 1.1.2.2 Phát hành giy t có giá 6 1.1.2.3. Huy đng vn qua các khon đi vay 7 1.2.ăHiuăquăhuyăđngăvnăcaăNgơnăhƠngăthngămi 7 1.2.1. Khái nim hiu qu huy đng vn 7 1.2.2. Các ch tiêu đánh giá hiu qu huy đng vn ti Ngân hàng thng mi 8 1.2.2.1. Quy mô ngun vn và tc đ tng trng ngun vn huy đng 8 1.2.2.2. C cu ngun vn huy đng 10 1.2.2.3.Chi phí huy đng vn 10 1.2.2.4. Phù hp gia huy đng vn và s dng vn 11 1.3.ăCácănhơnătănhăhngătiăhiuăquăhuyăđngăvn 12 1.3.1. Các nhân t kim soát đc 12 1.3.2. Các nhân t không kim soát đc 15 CHNGă 2:ă THCă TRNGă HIUă QUă HUYă NGă VNă TIă NGỂNă HÀNGă TMCPă Uă Tă VÀă PHÁTă TRINă VITă NAM ậ CHIă NHÁNHă HNGăHÀ,ăHÀăNI 19 2.1ăKháiăquátăchungăvăNgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrinăVităNamă- Chi nhánhăBIDVăHngăHƠ 19 2.1.1. Gii thiu v Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh BIDV Hng Hà 19 2.1.2. C cu t chc 19 2.2ăThcătrngăhiuăquăhuyăđngăvnătiăNgơnăhƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrină VităNamă- ChiănhánhăBIDVăHngăHƠ 21 2.2.1. Các sn phm huy đng vn 21 2.2.2. Thc trng huy đng vn ti ngân hàng 22 Thang Long University Library 2.2.2.1. Tình hình huy đng vn 22 2.2.2.2. Hot đng tín dng 25 2.2.2.3. Kt qu kinh doanh 27 2.2.2.4. Quy mô ngun vn và c cu vn 27 2.2.2.5 Chi phí huy đng vn 38 2.2.3. Tính cân đi gia vic huy đng vn và s dng vn 40 2.3ăánhăgiáăthcătrngăvƠănguyênănhơn 41 2.3.1. Nhng kt qu đt đc 41 2.3.2. Nhng tn ti 43 CHNGă3:ăGIIăPHÁPăNỂNGăCAOăHIUăQUăHUYăNGăVNăTIă NGỂNă HÀNGă TMCPă Uă Tă VÀă PHÁTă TRINă VITă NAMă - CHI NHÁNHăHNGăHÀ,ăHÀăNI 48 3.1ănhăhngănơngăcaoăhiuăquăhuyăđngăvn 48 3.2.ăGiiăphápănơngăcaoătiăChiănhánhăBIDVăHngăHƠ 50 3.2.1 Xây dng chin lc trong c cu huy đng vn 50 3.2.2 Tng cng các hot đng tip th, qung cáo trong huy đng vn 50 3.2.3 M rng và nâng cao cht lng dch v Ngân hàng 51 3.2.4 ào to và nâng cao trình đ chuyên môn nghip v đi vi đi ng cán b Ngân hàng 52 3.2.5 Thc hin chin lc cnh tranh huy đng vn nng đng và hiu qa. 53 3.2.6 Tng cng công tác kim tra, kim soát 54 3.2.7 u t hoàn thin và hin đi hóa công ngh ngân hàng 54 3.2.8 Xây dng chính sách lãi sut linh hot 55 3.2.9 Nhanh chóng m rng dch v mi, đa dng hóa các hình thc huy đng, tng cng các khon thu t dch v. 55 3.3.ăKinăngh 56 3.3.1. Kin ngh vi Ngân hàng BIDV Vit Nam 56 3.3.2. Kin ngh vi ngân hàng Nhà nc 57 3.3.3. Kin ngh vi chính ph 58 KTăLUN 60 TÀIăLIUăTHAMăKHO 61 DANHăMCăVITăTT KỦăhiuăvitătt Vităđyăđ NHNN NHTM NHTM TMCP Ngân hàng nhà nc Ngân hàng thng mi T chc tín dng Thng mi c phn VCSH Vn ch s hu VND Vit Nam đng Thang Long University Library DANHăMCăBNGăBIU,ăSă Hìnhă1.1:ăCăcuătăchcăcaăChiănhánhăBIDVăHngăHƠ 19 Bngă2.1.ăTìnhăhìnhăhuyăđngăvnăcaăChiănhánhăBIDVăHngăHƠ (Tănmă 2011-2013) 23 Bngă2.2.ăDănătínădngăcaăChiănhánhăBIDVăHngăHƠ (Tănmă2011-2013) 25 Bngă2.3.ăKtăquăkinhădoanhăChiănhánhăBIDVăHngăHƠ (Tănmă2011-2013) 27 Bngă2.4.ăBinăđngăhuyăđngăvnătheoăcăcuăcaăChiănhánhăBIDVăHngăHƠ 28 Bngă2.5.ăVnăhuyăđngăcaăChiănhánhăBIDVăHngăHƠă(Tănmă2011-2013)30 Bngă2.6.ăCăcuăngunăvnăhuyăđngăchiaătheoăđiătngăcaăChiănhánhăBIDVă HngăHƠ (Tănmă2011-2013) 31 Biuăđă2.1.ăăCăcuăngunăvnătheoăđiătngăhuyăđng 32 Bngă2.7.ăBngăcăcuăngunăvnăhuyăđngătheoătinătăcaăChiănhánhăBIDVă HngăHƠ (Tănmă2011-2013) 33 Biuăđă2.2.ăCăcuăngunăvnătheoăloiătin 33 Nmă2011ăăăNmă2012ă- Nmă2013 33 Bngă2.8.ăBngăcăcuăngunăvnăhuyăđngătheoăthiăgianătiăChiănhánhăBIDVă Hng HƠ (Tănmă2011-2013) 34 Biuăđă2.3.ăCăcuăngunăvnăhuyăđngătheoăthiăgian 35 Bngă2.9.ăBngăcăcuăngunăvnăhuyăđngătheoăkăhnătiăChiănhánhăBIDVă HngăHƠ (Tănmă2011-2013) 36 Biuăđă2.4.ăCăcuăngunăvnăhuyăđngătheoăkăhn 36 Bngă2.10.ăChiăphíăhuyăđngăvnăbìnhăquơnă(Tănmă2011-2013) 38 Bngă2.11.ăTìnhăhìnhăthuănhpătăvnăhuyăđng (Tănmă2011-2013) 39 Bngă2.12.ăSoăsánhăngunăvƠădăn (Tănmă2011-2013) 41 LIăNịI U 1.TínhăcpăthităcaăđătƠi “Ngân hàng thng mi là mt loi hình t chc tín dng đc thc hin toàn b hot đng ngân hàng và các hot đng kinh doanh khác có liên quan”. Ngân hàng thng mi có các chc nng là chc nng trung gian tín dng, chc nng trung gian thanh toán và chc nng “to tin” cho nn kinh t. Vi nhng chc nng trên, có th khng đnh rng: Ngân hàng thng mi đóng mt vai trò quan trng thúc đy và phát trin nn kinh t tin ti n đnh và vng mnh. H thng ngân hàng Vit Nam đã và đang đóng mt vai trò đc bit quan trng trong vic huy đng và phân b vn cho nn kinh t. Trong điu kin nn kinh t Vit Nam đang hi nhp, đ có th duy trí, tng kh nng cnh tranh và nâng cao v th ca mình trên th trng. Các Ngân hàng thng mi đòi hi phi có s vn đ ln vi dch v đa dng và c cu hp lý. Tuy nhiên, trên thc t lng vn các ngân hàng huy đng đc là cha ln, mt khác không ít ngân hàng đang phi đi mt vi tình trng mt cân đi trong c cu vn. Do vy, hot đng kinh doanh ngân hàng, nht là hot đng huy đng vn gp rt nhiu khó khn, dn đn các ri ro có th xy ra tr thành thng trc, luôn đe da đn an toàn trong các hot đng ca NHTM  nc ra nht là trong bi cnh hin nay. Nhu vt công tác huy đng vn ca ngân hàng đóng vai trò quan trng trong nn kinh t nói chung và trong hot đng ca ngân hàng nói riêng. T thc t đó em đã chn ch đ “Gii pháp nhm nâng cao hiu qu huy đng vn ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Hà Ni” làm đ tài lun vn ca em. 2.ăMcăđíchănghiênăcu caălunăvn - Nghiên cu c s lý lun v hiu qu huy đng vn ca Ngân hàng thng mi - Phân tích, đánh giá thc trng hiu qu huy đng vn ca Chi nhánh Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Hng Hà, Hà Ni. -  xut các gii phát nhm nâng cao hiu qu huy đng vn ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Hng Hà, Hà Ni. 3. iătngăvƠăphmăviănghiênăcu - i tng nghiên cu là hiu qu huy đng vn ca Ngân hàng thng mi trong nn kinh t th trng - Phm vi nghiên cu là hiu qa huy đng vn ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Hng Hà, Hà Ni thi gian t nm 2011 đn nay. Thang Long University Library 4.ăPhngăphápănghiênăcu: Trên c s phng pháp lun ca ch ngha duy vt bin chng và ch ngha duy vt lch s, các phng pháp ch yu đc s dng trong quá trình nghiên cu vit lun vn: thng kê, tng hp, phân tích, so sánh, điu tra, chn mu,… 5.ăBăccălunăvn: Ngoài phn m đu và kt lun bài lun vn ca em gm có 3 chng: - ChngăI:ăNhngăvnăđălỦălunăcăbnăvăhuyăđngăvnăvƠăhiuăquăhuyă đngăvnăcaăngơnăhƠngăthngămi.ă - ChngăII:ăThcătrngăhiuăquăhuyăđngăvnătiăNgơnăhƠngăTMCPăuă tăvƠăPhátătrin VităNamăậ Chiănhánh HngăHƠ, HƠăNi. - Chngă III:ă Giiă phápă nhmănơngă caoă hiuă quăhuyă đngă vnă tiă Ngơnă hƠngăTMCPăuătăvƠăPhátătrinăVităNamăậ Chiănhánh HngăHƠ, HƠăNi. Em xin chân thành cm n TS Nguyn Th Thúy ngi trc tip hng dn em cng nh các cô chú, anh ch ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam – Chi nhánh Hà Ni đã giúp đ, hng dn ch bo tn tình đ em hoàn thành lun vn này. 1 CHNGă1.ăNHNGăVNăăLụăLUN CăBNăVăHUYă NGăVNăVÀăHIUăQUăHUYăNGăVNăCAăNGỂNăHÀNGă THNGăMI 1.1. Nhng vnăđ căbn v huyăđng vn 1.1.1. Khái nim, đc đim và vai trò ca huy đng vn 1.1.1.1. Khái nim huy đng vn Ngân hàng thng mi là mt trung gian tài chính,  mi nc khác nhau các trung gian tài chính li đc phân chia khác nhau. Tuy nhiên, luôn tn ti mt đim chung là vai trò ch đo ca các ngân hàng thng mi đóng góp khi lng tài sn và tm quan trng đi vi nn kinh t.  có đc v trí đó NHTM phi đt yu t li nhun lên hàng đu và công c duy nht mà các NHTM phi có trc tiên là vn. Vn ca NHTM là nhng giá tr tin t do ngân hàng thng mi to lp hoc huy đng đc, dùng đ cho vay, đu t hoc đ thc hin các dch v kinh doanh khác. Vn ca ngân hàng đc hình thành qua các ngun khác nhau.  bt đu hot đng ca ngân hàng thì ch ngân hàng phi có mt lng vn nht đnh, đc gi là vn ban đu. Trong quá trình hot đng, ngân hàng gia tng khi lng vn ca mình thông qua các hot đng huy đng vn nh nghip v tin gi, nghip v đi vay và các nghip v khác (dch v u thác, trung gian thanh toán… Ngun http://voer.edu.vn/). Vn huy đng là nhng giá tr tin t do ngân hàng huy đng thông qua các nghip v ch yu nh: nghip v tin gi, nghip v phát hành giy t có giá và các nghip v trung gian khác.Vn huy đng là ngun vn mà ngân hàng có th ch đng tìm kim hoc b đng trong vic to ngun. Vn đc huy đng chim mt t trng rt ln trong tng ngun vn kinh doanh ca ngân hàng thng  mc 70 – 80%, đây chính là ngun ch yu đáp ng nhu cu tín dng ca khách hàng và cng là ngun mang li thu nhp ch yu cho ngân hàng. Vì vy, ngân hàng thông qua các công c tài chính vi mc lãi sut khác nhau, thi hn hoàn tr khác nhau đ có th huy đng ti mc ti đa ngun tin tm thi nhàn ri ca khách hàng. Các NHTM phi làm sao thu hút đc nhiu tin ca ngi tiêu dùng và các doanh nghip dù ngân hàng phi tr lãi cho loi tin gi này song vic thu hút nhanh và bit s dng vn mang li ngun li ln cho ngân hàng. Bn cht ca huy đng vn là tài sn thuc các s hu khác nhau, ngân hàng ch có quyn s dng mà không có quyn s hu và phi có trách nhim hoàn tr c gc ln lãi khi đn hn hoc khi khách hàng có nhu cu rút vn đ chi tr trc hn. Vì vy ngân hàng không đc phép s dng ht s vn đó vào hot đng kinh doanh mà phi d tr vi mt t l hp lý đ đm bo kh nng thanh toán cho ngân hàng. Vn huy đng là nhng giá tr tin t do ngân hàng huy đng đc t các t chc kinh t và các cá nhân trong xã hi thông qua quá trình thc hin các nghip v tín dng, thanh Thang Long University Library [...]... i k mb ng m cm i i ph - - Hi t g 7 Thang Long University Library 1.2.2 u qu - ng v n t i 1.2 ngu n v ng ngu n v ng n n - - - 8 - x 100 -1 (Ngu voer.edu.vn) ng 9 Thang Long University Library 1.2 u ngu n v ng NHTM g 1.2 ng v n 10 ntm = - (TSL = 1.2 p gi % ng v d ng v n - - 11 Thang Long University Library 1.3 1.3.1 ki Chi M ng t i hi u qu c ng v n c kinh doanh c ng t chi ng d th ng, th cs th... doanh: u ki n kinh t - t c nh tranh gi t khi quy u ki n ho c h n ch kh i linh ho ng v ng ti n ti t ki 18 ng v n c a b n ng, quy p nh ng t i , n Vi t Nam - Chi H ng 2.1.1 Gi i thi u v BIDV H 2.1.2 u t ch c n Vi t Nam - u t ch c c a H - BAN ( ) 19 Thang Long University Library b C c ph ng ban BIDV HKc c c ph ng ban sau: - BIDV BIDV BIDV - BIDV , BIDV Nam 20 - BIDV BIDV BIDV BIDV - - V n nay, ih ih o qua... n t i Vi t Nam H t s s n ph - Ti n g - r ng v ng v n: Ti n g - n H ng v n n ph c th H Ti n g ng v - Ti n g - h n Ti n g i quy n ch n Ti n g u 21 Thang Long University Library - Ti n g - - Ti n g i kinh doanh ch 2.2.2 Th c tr - ng v n t ng v n sau: 22 Ti n g i v -2 013) 2011 2012 (%) 5.057 2013 (%) 3.765 (%) 3.537 I 2.259 44,67 2.277 60,48 2.186 61,8 - 2.225 98,49 2.160 94,86 2.170 99,27 - 34 1,51 117... 1,51 117 5,14 16 0,73 - 826 36,56 935 41,06 1.270 58,1 - 1.433 63,44 1.343 58,94 916 41,9 2.288 45,24 986 26,19 950 26,86 - 1.961 85,70 679 68,86 667 70,21 - 327 14,3 307 31,14 283 29,79 - 2 0,09 13 1,32 1.6 0,168 - 2.286 99,91 973 98,68 948.4 99,83 510 10,09 502 13,33 401 11,34 4.696 98,86 3.341 88,74 3.238 91,55 - 361 7,14 424 11,26 299 8,45 - 828 16.4 948 25,18 2.187,6 61,85 - 4.229 83.6 2.817 74,82... doanh sinh l i c a m ng v n k p th i cho n n kinh t t ch v i v ng- ch nh s th c hi n huy y u ys t ch nc i N 2 ng th i 1.1.1.3 av i v i ho - - - 3 Thang Long University Library - t ml cv v nl c th gi m m t cho vay t m l c trong vi c m r , kinh doanh ch ng 1.1 ng v n c 1.1.2.1 Nghi p v ti n g i: i , 4 5 Thang Long University Library 1.1.2.2 yt huy 6 1.1.2.3 ng v * Vay NHTW: ( ) 1.2 Hi u qu ng v n c 1.2.1... ng nh ng v n t o ngu n v n ho 1.3 Nghi p v ng v th ng c n ph i h n cc c t trong nh ng nghi p v kinh doanh truy n ng v i ho ng c a b t c p v n cho ho ng kinh doanh c nghi p v i k t qu cao nh ng huy ng v nh vi ng v n - - - 15 Thang Long University Library i i im tv n sang s d ng h th ng ho th ng d ng th ng Nh cl n t thay th cho h c bi n i b t nh t bao g c nh n ti n g nt ng n ti n g i c a h 24/24 gi hay... l c kinh doanh c th Chi n nh v m m nh, y nt ic a ng th i d ng kinh doa c quy nh thu h p hay m r ng vi ng v i ngu ng N u chi c kinh 12 nv v ns c hi u qu Trong chi r t quan tr c c kinh doanh c ng tr c ti p t i s ct nc ng v n i g i ti n, th h cv ch T t o thu n l t c nh tranh: t c nh tranh (bao g c c p t o s tho ng v n c tc t ng c t th c bi t c n thi m c t ch c ti t ki bi su h t i cao nv a th n khan hi..., pv V ngu n v n c ng chi m t tr ng l n nh t trong t ng i, kinh doanh c Huy t quan tr ng trong m i ho B n ch t c a v ns d tr ng v i ho n thu s h ns h ng kinh doanh c a NHTM.V d ng h t s v m b o kh 1.2 i b ph i d tr m t t l h (theo http://voer.edu.vn/) mc ng v n T ng ngu n v n c a m nv n ch s h u ch chi m m t ph n r t nh , ng t ho t c a ngu n v n ch s h Q nh kinh... tranh i h n, do v ph nh ng i c nh tranh v mm i i qu ph chi nc n ng th c qu c bi ym ng v n M t, d ch v ti nv thu n ti n trong vi c g i ti n Nh ng kho t ng g i ti n ch c kho n ti n g i c th c hi n t c t gi t thi ch c m us nhi ng i m r ng m nh kh ng h ng v n S ng v t ti n g i t 14 i i ph c v c, m i th ng Th i g i ti n n ti t ki m c a ng t cm ng c t ki m chi phi nh n v n l a ch n m nh th pd g g tin r ng ng... 16.4 948 25,18 2.187,6 61,85 - 4.229 83.6 2.817 74,82 1.349,4 38,15 4.487 88,73 3.142 83,45 2.795 79 570 11,27 623 16,55 742 21 II - VN n 23 Thang Long University Library 1 44,67 5.057 45,24 2 10,09% , 60,48%, 26,19 13,33% 3.765 , ,34% BIDV BIDV 24 , BIDV 2.2.2.2 Ho ng n -2 013) g 2011 2012 2013 (%) 1,056,070 (%) (%) 100.00 1,099,570 100.00 869,453 100.00 352,727 333,000 38.30 703,343 66.60 778,056 70.76 . ca Ngân hàng thng mi - Phân tích, đánh giá thc trng hiu qu huy đng vn ca Chi nhánh Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Hng Hà, Hà Ni. -  xut các gii phát. Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh BIDV Hng Hà 19 2.1.2. C cu t chc 19 2.2ăThcătrngăhiuăqu huy đngăvnătiăNgơnăhƠng TMCP uătăvƠ Phát trină Vit Nam - Chi nhánh BIDVăHngăHƠ. CHNGă3:ăGIIăPHÁPăNỂNG CAO HIUăQU HUY NGăVNăTIă NGỂNă HÀNGă TMCP Uă Tă VÀă PHÁTă TRINă VITă NAM - CHI NHÁNHăHNGăHÀ,ăHÀăNI 48 3.1ănhăhngănơng cao hiuăqu huy đngăvn 48 3.2.ăGii pháp nơng cao ti Chi nhánh BIDVăHngăHƠ
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh hà nội, giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh hà nội, giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay