hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước đồng hỷ

119 765 11
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2015, 13:21

. tôi lự : Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ . 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung H công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN,. kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ giai đoạn 2010 - 2013 71 3.5.1. Kết quả đạt được 71 3.5.2. Hạn chế của công tác quản lý kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản. đầu tư nước ngoài tại KBNN Đồng Hỷ 63 3.4.4. Thực trạng về công tác kiểm soát cam kết chi đầu tư xây dựng cơ bản 65 3.4.5. Số vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã qua kiểm soát thanh toán qua Kho
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước đồng hỷ, hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước đồng hỷ, hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước đồng hỷ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn